Нова наредба за ПОЖАРОГАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
трудова медицина
В ДВ. бр.28 от 13 Април 2010г. е публикувана новата НАРЕДБА № ІЗ-491 ОТ 17 МАРТ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. …
Безопасна работа
обучение
OregonSafetyHealth е обявил финалистите на конкурса за видео на тема „Save a Friend. Work Safe.“ /Спаси приятел. Работи безопасно/ Клиповете са качени в YouTube и можете да ги видите тук. Всички клипове са под 1 минута и са правени от …
Промяна в Закона за интеграция на хората с увреждания
мерки на работното място
В ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г. е публикуван ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ДВ, БР. 81 ОТ 2004 Г.). За всички колеги интерес представлява следното (в сила от 01.01.2011): Чл. 41а. …
Промени в Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
новини
В Държавен вестник, бр. 22 от 19.3.2010г. са обнародвани промените в наредбата. Колегите от служба трудова медицина които имат клиенти в строителството могат да информират съответните технически отдели за промяната.
Обучения по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
долекарска помощ
Съгласно новата НАРЕДБА No РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 102 …
Излезе Наредба за декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ.
трудова медицина
За всички клиенти, работодатели колеги от служба трудова медицина и специалисти по здравословни и безопасни условия на труд съобщаваме, че в брой 19 от 09.03.2010г. излезе дълго чаканата Наредба No 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда …
Безплатно обучение по първа долекарска помощ
долекарска помощ
Служба по Трудова медицина ЕСПЕРЕКС предлага безплатно обучение по първа долекарска помощ на новите си клиенти. Обучението по кардиопулмонална ресусцитация /изкуствено дишане и сърдечен масаж/ се прави с манекен на AMBU. Условията са: 1. Нов клиент с минимум едногодишен договор. …
Канада приема ISO 31000 Управление на риска като национален стандарт.
трудова медицина
Канада възприема като Национален стандарт ISO 31000 Управление на риска. Както винаги Канадците са отново първи. Дали някога ще имаме подобна национална политика по здраве и безопасност при работа и трудова медицина?
Бедствия и доброволци – земетресението в Хаити.
индустриални аварии
Повод за днешната публикация са множество статии и изказвания в медийното и Интернет „пространство“ относно бедствието в Хаити, скапаната им система за реакция, бедността на държавата им и хилядите доброволци които са нужни и които са отишли вече там. Това …