Отмениха Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността.
новини
С ПМС № 87/05.05.2010г. обнародвано в държавен вестник бр.36 от 14 Май 2010г. се отменя Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. Със същото постановление влиза в сила новата Наредба за медицинската експертиза. Думите трудова медицина отново се споменават само в …
Тълкувания относно Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ
въпроси и отговори
На сайта на Главна инспекция по труда /ГИТ/ има доста обяснения и тълкувания, включително секция въпроси и отговори. Повечето въпроси вече сме ги разглеждали, но има и няколко все още не достатъчно ясни на „широката“ публика. Първият е: какъв електронен …
Нова наредба за ПОЖАРОГАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
трудова медицина
В ДВ. бр.28 от 13 Април 2010г. е публикувана новата НАРЕДБА № ІЗ-491 ОТ 17 МАРТ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. …
Безопасна работа
обучение
OregonSafetyHealth е обявил финалистите на конкурса за видео на тема „Save a Friend. Work Safe.“ /Спаси приятел. Работи безопасно/ Клиповете са качени в YouTube и можете да ги видите тук. Всички клипове са под 1 минута и са правени от …
Промяна в Закона за интеграция на хората с увреждания
мерки на работното място
В ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г. е публикуван ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ДВ, БР. 81 ОТ 2004 Г.). За всички колеги интерес представлява следното (в сила от 01.01.2011): Чл. 41а. …
Промени в Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
новини
В Държавен вестник, бр. 22 от 19.3.2010г. са обнародвани промените в наредбата. Колегите от служба трудова медицина които имат клиенти в строителството могат да информират съответните технически отдели за промяната.
Обучения по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
долекарска помощ
Съгласно новата НАРЕДБА No РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 102 …
Излезе Наредба за декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ.
трудова медицина
За всички клиенти, работодатели колеги от служба трудова медицина и специалисти по здравословни и безопасни условия на труд съобщаваме, че в брой 19 от 09.03.2010г. излезе дълго чаканата Наредба No 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда …
Безплатно обучение по първа долекарска помощ
долекарска помощ
Служба по Трудова медицина ЕСПЕРЕКС предлага безплатно обучение по първа долекарска помощ на новите си клиенти. Обучението по кардиопулмонална ресусцитация /изкуствено дишане и сърдечен масаж/ се прави с манекен на AMBU. Условията са: 1. Нов клиент с минимум едногодишен договор. …