Подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2010г.

Идва време за подаването на Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ за 2010 година.

Тази година срокът не е удължен! Нека не чакаме последния ден! (пак)

Съгласно нормативната база (и сайта на ГИТ) НОВОТО за 2011 година е:

„Подаване на декларации и уведомления по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2011 година

Съгласно член 3 от действащата към настоящия момент Наредба № 3 от 23.02.2010г., регламентираща формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ, в срок до 30 април 2011 г. всички задължени лица трябва да подадат декларация за 2010 година или съответно уведомление за непроменени обстоятелства.

Задължение за подаване на декларация или уведомление
Всички задължени лица трябва да подадат за 2010 година:

* декларация, ако:

o нямат подадена декларация за 2009 г., която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ“

или

o имат подадена декларация за 2009 г., но през 2010 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.)

* уведомление, ако:

o имат подадена декларация за 2009 г. и през 2010 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.).

Начин за подаване на декларация или уведомление
Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието.
При подаване на място е необходимо:
*  за декларация – да бъде представена както в електронен, така и в хартиен вид, като за подготовката й се използва специализираният софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+, предоставян безплатно и достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ“;

*  за уведомление – да бъде представено в хартиен вид, като то се попълва по образец съгласно приложение № 2 на Наредбата. Образецът на уведомлението е достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ“ и може да бъде попълнен включително и на ръка. Уведомление по образеца може да бъде попълнено и отпечатано и от предоставяния безплатно от ИА „ГИТ“ специализиран софтуер ЗБУТ+, без това да е задължително.

При подаване по електронен път както за декларация, така и за уведомление е необходимо съответният документ да бъде попълнен чрез специализирания софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+ (предоставян безплатно и достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ“), след което той да бъде изпратен чрез Интернет от уеб портала в Интернeт страницата на ИА „ГИТ“.

––-

Съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. „промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране“ е промяна в декларираните обстоятелства по Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията. Това са промени свързани с:

*  наименованието, седалището и адреса на управление на ЮЛ/ФЛ;

*  основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;

*  работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под земята;

*  опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;

* необходимостта от използването на лични предпазни средства;

* работните места с видеодисплеи.

Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.“

Напомняме на всички, че Служба по Трудова медицина ЕСПЕРЕКС ЕООД подава

декларациите на своите клиенти без увеличение на годишния абонамент.

P.S. Моля Ви, не чакайте последния ден и през тази година 😉

P.S.S.  Живот, здраве и късмет през новата 2011 година!!!

One Comment

  1. Иван 10/01/2011

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *