Подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ през 2015 година
Срокът за подаване на декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ остава 30 април 2015. Въпреки смяната на софтуера и невъзможността за зареждане на старите xml файлове от предходните години няма изгледи за удължаване на срока. Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС извършва
Европейски насоки за най-добри практики от 2014 г. относно обезопасяване на товара при автомобилен транспорт
Много от нашите клиенти занимаващи се със сухопътен транспорт имат Инструкции за безопасна работа съобразени с българските нормативни изисквания по въпроса. Това което много често им липсва е конкретни указания и насоки за работа, с големи цветни картинки с които
Опасни отпадъци – оценка на риска
Има нова Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Съгласно Чл. 8. В заведенията по чл. 1, ал. 1: 1. се изгражда
ГОДИШНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2014
На 24.01.2015 бяха връчени годишните Национални награди по БЗР за 2014г. На така цененото от всички специалисти работещи за здравословни и безопасни условия на труд присъстваха – колеги от цялата страна, представители на клубовете по БЗР и службите по трудова
Инструкция № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации
Излезе новата ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации. На всички колеги от службите по трудова медицина отговарящи за осъществяването на
НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ
НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ Издадена от Министерството на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се определя
Наредба № 8121з-648 от 1 октомври 2014 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи
НАРЕДБА № 8121з-648 от 1 октомври 2014 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за употреба на помощни средства от