Промяна в Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
(обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.; бр. 16 от 2010 г.; попр., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 26, ал. 2 думата „удостоверението“ в края на текста се заменя със „свидетелството“.
§ 2. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) Лице, което е издържало успешно изпита по чл. 24, ал. 1, подава заявление за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, по образец съгласно приложение № 11.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“, в който е проведен изпитът. Към заявлението се прилага документ за платена такса за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 96 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г.).
(3) Заявленията по ал. 1 се попълват съгласно указания, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(4) При непълноти или нередовности в подадените документи Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява заявителя за това и дава 10-дневен срок за отстраняването им.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ отказва да издаде ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, когато:
1. информацията, съдържаща се в заявлението по ал. 1, е невярна или неточна;
2. лицето по ал. 1 не отговаря на изискванията на тази наредба;
3. непълнотите или нередовностите в заявлението не са отстранени в срока по ал. 4.
(6) Отказът по ал. 5 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Свидетелството на водач, превозващ опасни товари, се получава лично от лицето по ал. 1 или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно от областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“, в който е проведен изпитът.
(8) При получаване на ADR свидетелство водачът връща в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предходното свидетелство, ако има такова.
(9) При изгубване, повреждане или унищожаване на ADR свидетелство лицето по ал. 1 или 7 подава заявление за издаване на дубликат, придружено с декларация.
(10) Дубликат на ADR свидетелство се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 9.“
§ 3. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. Свидетелствата на водачи, превозващи опасни товари, се изработват срещу платена за тях цена от лице, определено при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.“
§ 4. В чл. 28 думата „удостоверения“ се заменя с „ADR свидетелства“.
§ 5. В допълнителната разпоредба към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 100 от 2011 г.) след думите „(ОВ, L 233 от 3 септември 2010 г.)“ се добавя „и на Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 г. за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 332 от 2012 г.)“.
§ 6. Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1
лице
ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ
ADR DRIVER TRAINING CERTIFICATE
(**)
1. свидетелство №
(certificate №)
Снимка
2. фамилия (surname)
3. име, презиме (other name(s)
4. дата на раждане (date of birth) 4а. ЕГН
дата/месец/година/dd/mm/yyyy
5. националност (nationality)
6. подпис на водача (driver signature)
7. издаващ орган (issuing body)
8. валидно до (valid to):
дата/месец/година/ dd/mm/yyyy
гръб
ВАЖИ ЗА КЛАС(ОВЕ)
VALID FOR CLASS(ES)
9. Цистерни (tanks)
10. Други, освен цистерни
(Other than tanks)
1. СВИДЕТЕЛСТВО № (CERTIFICATE №)
ПРИ НАМИРАНЕ НА ТАЗИ КАРТА, МОЛЯ ДА Я ИЗПРАТИТЕ НА АДРЕС:
УЛ. ГУРКО 5,
СОФИЯ 1000,
БЪЛГАРИЯ
ИА „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
2. ФАМИЛИЯ (SURNAME)
3. ИМЕ, ПРЕЗИМЕ (OTHER NAME(S))
4. ДАТА НА РАЖДАНЕ (DATE OF BIRTH)
д/м/г (DD/MM/YYYY)
4а. ЕГН (PERSONAL №)
5. НАЦИОНАЛНОСТ (NATIONALITY)
6. ПОДПИС НА ВОДАЧА (DRIVER SIGNATURE)
RETURN ADDRESS:
5 GOURKO STR.,
1000 SOFIA, BULGARIA,
ROAD TRANSPORT
ADMINISTRATION
7. ИЗДАВАЩ ОРГАН (ISSUING BODY)
8. ВАЛИДНО ДО (VALID TO) д/м/г DD/MM/YYYY
9. КЛАС ЗА ЦИСТЕРНИ (TANKS CLASS)
10. КЛАС ЗА ДРУГИ, ОСВЕН ЦИСТЕРНИ
(OTHER THAN TANKS CLASS)
(**) Отличителният знак на държавата, издала свидетелството.“
§ 7. Създава се приложение № 11 към чл. 26а, ал. 1:
„Приложение № 11 към чл. 26а, ал. 1
Заявление за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА „АВТОМОБИЛНА
АДМИНИСТРАЦИЯ“
ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „КД – ДАИ“
гр. …………………………………………………………
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари
11
снимка          от ………………………………………………………………………………………………………………..
                              (трите имена на кирилица, попълват се с главни печатни букви на ръка,
                              като данните се вземат от документ за самоличност, издаден от МВР)
                       подпис
…………………………………………………………………………………………………………………………….
(трите имена на латиница, попълват се с главни печатни букви
на ръка, като данните се вземат от документ за самоличност, издаден от МВР)
Дата на раждане………………………………….
ЕГН …………………………………………………….
Националност ………………………………………
Телефонен номер: ………………………………..
МОЛЯ ДА МИ БЪДЕ ИЗДАДЕНО ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ, ЗА СЛЕДНИТЕ МОДУЛИ:
11 класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 (основен);
11 цистерни;
11 клас 1;
11 клас 7
(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпита).
ПОПЪЛВА СЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЛИЦЕТО ПРИТЕЖАВА ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ:
1. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, поради успешно положен изпит за допълнителен модул:
11 цистерни;
11 клас 1;
11 клас 7
(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпита)
2. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, поради успешно положен изпит за удължаване срока на валидност за модул:
11 класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8  и 9 (основен);
11 цистерни;
11 клас 1;
11 клас 7
(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпита).
3. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, поради:
11 промяна на името;
11 промяна на снимката;
11 промяна на данни от личната карта;
11 друго (посочва се причината)
……………………………………………………………………………………
4. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, издадено от друга страна по спогодба ADR, с издадено такова от Република България:
Страна, издала свидетелството: ………………………………….
Компетентен орган, издал свидетелството: …………… …….
……………………………………………………………………………………
Номер на свидетелството: …………………………………………..
Валидност на свидетелството: …………………………………….
ПОПЪЛВА СЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАНОТО ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ, Е ИЗГУБЕНО, ПОВРЕДЕНО ИЛИ ОТКРАДНАТО:
11 ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари, е изгубено;
11 ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари, е повредено;
11 ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари, е откраднато.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Тези полета се попълват само от служители на ИА „АА“.
1. Копие на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, в случай че кандидатът притежава.
2. Документ за платена такса за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари.
3. Снимка, отговаряща на следните изисквания:
а) размер 45х35 мм;
б) изобразеното на тях лице е заснето фронтално;
в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25х35 мм.
5. В случай на загубено или повредено свидетелство – декларация, свободен текст, в която се посочват обстоятелствата.
6. В случай на откраднато свидетелство –документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.
Копията на документите се заверяват от притежателя с подпис и текст „вярно с оригинала“.
Имена на служителя, приел документите:
…………………………………………………………………………
(име/презиме/фамилия/длъжност)
ОО „КД – ДАИ“ ……………………………………………
дата …………………………………………………………………
подпис ………………………………………………………………
име на оператора, обработил документите …..
…………………………………………………………………………
дата …………..           подпис ……………
(Приемно-предавателна част към заявлението)
Днес, ……..,
Долуподписаният ……………………………………………………….
              (име, презиме, фамилия)
ЕГН: ………………………………………………………………………….
получих от ОО „КД – ДАИ“, гр. ………………………………..
ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари,
с № …………., издадено на …. 20…. г.
Пълномощник …………………………………………………………….
                                 (име, презиме, фамилия)
ЕГН:. …………………………………………………………………………
Долуподписаният ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
(име, презиме и фамилия на служителя, предал свидетелството)
гр. …………….                               предал: …………..
дата ………….                               приел: …………….
Приложение: Пълномощно (в случай че се получава от упълномощено лице)“.
Допълнителна разпоредба
§ 8. Навсякъде в наредбата думите „ADR удостоверение за успешно положен изпит“, „ADR удостоверение“, „ADR удостоверение за обучение“, „ADR удостоверение за обучение на водача“ и „ADR удостоверение за обучение на водача, превозващ опасни товари“ се заменят с „ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари“, а думите „ADR удостоверението“ и „ADR удостоверението за обучение на водача“ се заменят с „ADR свидетелството“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Издадените ADR удостоверения на водачи, превозващи опасни товари, преди влизане в сила на тази наредба са валидни до изтичането на срока на тяхната валидност.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта,  информационните технологии и съобщенията: Данаил Папазов
Министър на вътрешните работи: Цветлин Йовчев
Министър на околната среда и водите: Искра Михайлова

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *