НАРЕДБА № 11 от 4 ноември 2016 г. за утвърждаване на здравно информационни стандарти, прилагани от лечебните заведения

НАРЕДБА № 11 от 4 ноември 2016 г.
за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения
Член единствен. С наредбата се утвърждават здравноинформационните стандарти, прилагани от лечебните заведения, съгласно приложението.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Здравноинформационните стандарти, утвърдени с тази наредба, могат да се прилагат и от здравните заведения по Закона за здравето и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, държавните, общинските и обществените органи и институции за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Лечебните заведения са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в 12-месечен срок от влизането й в сила.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.
§ 4. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на здравеопазването.
Министър:  Петър Москов
Приложение към член единствен
Здравноинформационни стандарти, които се прилагат от лечебните заведения
БДС №
БДС
Дата
Заглавие на български език
1.
БДС ISO 18308:2014
2014-07-17
Информатика в здравеопазването. Изисквания за архитектура на електронно здравно досие
2.
БДС EN 13940-1:2016
2016-03-31
Информатика в здравеопазването. Система от принципи за осигуряване на непрекъснатост на здравната помощ
3.
БДС EN ISO 13606-1:2012
2012-11-20
Информатика в здравеопазването. Обмен на електронни здравни досиета. Част 1: Модел за справка (ISO 13606-1:2008)
4.
БДС EN 13606-2:2007
2007-11-30
Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни досиета. Част 2: Спецификация за обмен на прототипи
5.
БДС EN 13606-3:2008
2008-10-31
Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни досиета. Част 3: Референтни прототипи и списък на термините
6.
БДС EN 13606-4:2007
2007-10-30
Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни досиета. Част 4: Сигурност
7.
БДС EN ISO 13606-5:2010
2010-05-21
Информатика в здравеопазването. Електронен обмен на здравни досиета. Част 5: Спецификация за интерфейс
(ISO 13606-5:2010)
8.
БДС EN ISO 12967-1:2011
2011-07-19
Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 1: От гледна точка на институцията (ISO 12967-1:2009)
9.
БДС EN ISO 12967-2:2011
2011-07-19
Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 2: От гледна точка на информацията (ISO 12967-2:2009)
10.
БДС EN ISO 12967-3:2011
2011-07-19
Информатика в здравеопазването. Структура на услугата. Част 3: От гледна точка на изчислението (ISO 12967-3:2009)
11.
СД ISO/TS 29585:2014
2014-07-17
Информатика в здравеопазването. Използване на съхранени клинични данни
12.
СД ISO/TR 22221:2014
2014-07-17
Информатика в здравеопазването. Добри принципи и практики за съхранение на клинични данни
Забележка. Спазва се и всяка актуална промяна в изискванията по посочените стандарти.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *