Промяна в Закона за интеграция на хората с увреждания

В ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г. е публикуван ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ДВ, БР. 81 ОТ 2004 Г.).

За всички колеги интерес представлява следното (в сила от 01.01.2011):

Чл. 41а. (1) Хората с трайни увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните им потребности, установени в оценката по чл. 12, за ползване на:

1. социални услуги;

2. услуги за социална и медицинска рехабилитация;

3. услуги за участие в трудова заетост и професионална квалификация;

4. услуги за достъп до образование и обучение;

5. услуги за осигуряване на достъпна среда.

(2) Размерът, начинът на неговото формиране, условията и редът за предоставяне и ползване на финансовата подкрепа за всяка от услугите по ал. 1, т. 1 – 5 се определят с правилника за прилагане на закона.

Възможността да се получат средства за преквалификация и/или преустройство на работното място съществуват поне като потенциална възможност.

Да се надяваме, че правилника няма да я унищожи.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *