Обучения по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Съгласно новата НАРЕДБА No РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г. – в сила от 01.01.2010 г.) работодателите са длъжни да осигуряват за работещите за тях лица не само инструктажи, но и обучения по ЗБУТ.

Както повечето колеги от службите по трудова медицина знаят обучението на представителите на работещите беше фиксирано в няколко нормативни акта, но според новата наредба вече се изисква и обучението на:

1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
4. членовете на комитета/групата по условия на труд;
5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

Забележете, че дори и в ГУТ/КУТ не се прави разлика между различните страни в групата, а е казано само „членовете“ – т.е. всички.

Поставят се и някакви изисквания за провеждащите обучението:

„Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно Закона за висшето образование, притежаващи професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд, като с колективен трудов договор могат да се определят и други специфични изисквания към лицата“

забележете, че не се изискват само теоретични познания, а и опит в областта на ЗБУТ.

Отново има няколко пропуска и те са свързани със спасителните работи и обучението по първа долекарска помощ.

Долекарската помощ е спомената в Началния инструктаж. Там общо взето е мястото за запознаване на новите работници с опасностите и подходящите действия при наранявания причинени от споменатите опасности.

Не се поставят изисквания за квалификацията на провеждащите обучението по първа долекарска помощ, полева сортировка и спасителни действия при инциденти, аварии и природни бедствия.

Остава открит и въпроса с обучението на пърава долекарска помощ на електротехническия персонал и на работещите в отдалечени или откъснати работни места.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *