Long COVID / Лонг КОВИД или какво се случва след това…
трудова медицина
Световната здравна организация (СЗО / WHO) тази седмица обяви дефиниция за „long COVID“ или Дългия КОВИД – термин описващ продължителните здравословни проблеми на почти 68% от лицата преживели COVID-19. СЗО дефинира long COVID като: състояние с поне един симптом започващ …
Работа от разстояние и инструктаж на работещите
трудова медицина
Поради масовото навлизане на работата от разстояние в момента при много работодатели възниква въпросът – как да се проведат и удостоверят инструктажите съгласно Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и …
НАРЕДБА № 8121з-239 от 2 март 2021 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на доброволните формирования
трудова медицина
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАРЕДБА № 8121з-239 от 2 март 2021 г.за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на доброволните формирования Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът за създаването, поддържането и воденето …
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
трудова медицина
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОНаредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (ДВ, бр. 105 от 2002 г.) § …
Носете си маските!
трудова медицина
С увеличаване на броя на заразените от COVID-19 всеки ден, личната ни защита отново излиза на първа линия. Сложете си чиста маска преди да излезете от дома. Маската трябва да покрива носа! Не я сваляйте по никаква причина. Дори не …
ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
трудова медицина
УКАЗ № 71 На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България ПОСТАНОВЯВАМ: Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март …
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г.
трудова медицина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2020 Г.за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 101 от 2019 …
Грип 2020 – маски защитни
трудова медицина
Много хора продължават да дъвчат въпроса с маските и дали те изобщо защитават от въздушно преносими вируси. Маските работят. Но… САМО КОГАТО СЕ ПОЛЗВАТ ПРАВИЛНО! Маски хирургични – трислойни. Проверете срока на годност преди употреба. Маските са еднократни. Маската се …
Грип 2020
трудова медицина
Дойде новата 2020-та и медиите пак са в „паника“ от новата „световна“ епидемия. „Просветени“ идиоти разправят, че модерни „химически променени“ вируси минавали през защитните маски. Други обяснват на идиотите като тях как само тъпаци като докторите и сестрите носят маски …
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
трудова медицина
§ 1. Член 12 се изменя така: „Чл. 12. (1) Стойностите на канцерогените и мутагените във въздуха на работното място не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложение № 1. (2) Работодателят извършва периодични измервания на канцерогени и мутагени, …