НАРЕДБА № Із-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
трудова медицина
НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите …