Краен срок за подаване на обобщените анализ в РИОКОЗ
въпроси и отговори
Съгласно чл.11, ал.9 от Наредба 3/25.01.2008 г за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина: „Службите по трудова медицина изготвят и предоставят до 30 юли на съответната година обобщените анализи по ал. 7 за предходната …