Промени в Кодекса на труда – извънредн труд, обучение и стаж.
новини
Официално се променя статута на обучаващите се лица и лицата с договор за стаж. Промените ще засегнат всички занимаващи се с осигуряване на ЗБУТ, както специалистите по БЗР така и службите по трудова медицина. ЗАКОН за изменение и допълнение на …
Конвенция № 161 на МОТ от 1985 за службите по трудова медицина
новини
Българските правителства имат традицията да ратифицират международни конвенции и да „забравят“ да напишат Закони, Наредби и Правилници въвеждащи ги в действие. От което България губи пари. Поради санкции. Често се случва и друго. Пишат се ентусиазирано Закони, Наредби и Правилници …
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
индустриални аварии
В Държавен Вестник брой 30 от 26.03.2013 бе публикувана поредната промяна в Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Всички колеги по БЗР и лекари по Трудова медицина знаят, че …
Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
новини
В ДВ бр.13 от 14.02.2012г. публикуваха новата Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА № РД-07-1 …
НАРЕДБА № Із-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
трудова медицина
НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите …
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
новини
Излезе и закона за изменение на Закона за търговския регистър. Има няколко любопитни подробности и неясноти – но какво да се прави и адвокатите трябва да живеят от нещо. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР (ДВ, …