Наредба № 71 от 9 август 2012 г. за придобиване на квалификация по професията Спасител при бедствия, аварии и катастрофи
трудова медицина
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА НАРЕДБА № 71 от 9 август 2012 г. за придобиване на квалификация по професията „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“ Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване …