НАРЕДБА № 8121з-239 от 2 март 2021 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на доброволните формирования

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАРЕДБА № 8121з-239 от 2 март 2021 г.за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на доброволните формирования

Раздел I Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът за създаването, поддържането и воденето на регистъра на доброволните формирования, наричан по-нататък „регистъра“, неговото съдържание, както и условията и редът за: 1. съхраняване на регистъра; 2. вписване в регистъра; 3. отписване от регистъра; 4. определяне на персонален идентификационен номер на доброволеца.

Чл. 2. (1) Регистърът се води на електронен носител и съдържа обстоятелствата, вписани по силата на тази наредба. (2) Данните и обстоятелствата, вписани в регистъра, се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена.

Раздел II Съдържание на регистъра

Чл. 3. (1) В регистъра се вписват: 1. доброволни формирования, създадени от кмет на община по решение на общинския съвет, съгласно чл. 41, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и свързаните с тях обстоятелства, за които с настоящата наредба е предвидено, че подлежат на вписване; 2. доброволни формирования, създадени от юридически лица за своя сметка, съгласно чл. 41, ал. 4 от Закона за защита при бедствия и свързаните с тях обстоятелства, за които с настоящата наредба е предвидено, че подлежат на вписване. (2) Регистърът съдържа следните данни и обстоятелства за регистрирани доброволни формирования по ал. 1: 1. област; 2. наименование на община/наименование на юридическо лице; 3. пореден номер на доброволното формирование; 4. наименование на доброволното формирование; 5. код по БУЛСТАТ/единен идентификационен код; 6. брой доброволни формирования, създадени от кмета/юридическото лице; 7. стандарт за численост на доброволците за доброволното формирование за всяка община, определен с решение на Министерския съвет; 8. числеността на доброволците; 9. наличен пожарен и/или спасителен, и/или друг автомобил; 10. налично защитно облекло, отговарящо на действащите европейски стандарти; 11. собствено, бащино и фамилно име на доброволеца; 12. дата на раждане на доброволеца; 13. персонален идентификационен номер (ПИН) на доброволеца; 14. дата на регистрация на доброволеца; 15. данни за завършено обучение и/или за непреминаващи обучение доброволци съгласно разпоредбите на чл. 22 и 24 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 2012 г. (ДВ, бр. 50 от 2012 г.). (3) Данните и обстоятелствата по ал. 2, т. 1 – 4 и 6 – 8 се публикуват на интернет страницата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР). (4) Всяко доброволно формирование получава номер, който се състои от: буквите „ЮЛ“ (за доброволно формирование, създадено от юридическо лице), буквения код на областта съгласно приложение № 1, поредния номер на общината съгласно приложение № 2 и поредния номер на вписване на доброволното формирование за съответната община/от юридическо лице за съответната община в регистъра.

Раздел III Създаване, водене и съхраняване на регистъра на доброволните формирования

Чл. 4. (1) Регистърът се създава, поддържа и води от ГДПБЗН – МВР. (2) Регистърът се съхранява от ГДПБЗН – МВР, по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация. (3) Данните и обстоятелствата за лицата доброволци, които са отписани от регистъра, се съхраняват на електронен носител за срок от двадесет години, след което се изтриват. Чл. 5. (1) Директорът на ГДПБЗН – МВР, определя със заповед длъжностните лица, които: 1. обработват и вписват в регистъра подлежащите на вписване данни и обстоятелства; 2. определят пореден номер на доброволното формирование и ПИН на доброволеца; 3. публикуват информация за броя на регистрираните доброволни формирования и доброволци на интернет страницата на ГДПБЗН – МВР, и я актуализират; 4. отписват от регистъра подлежащите на отписване данни и обстоятелства. (2) Обработването, вписването, отписването и съхранението на данни и обстоятелства в/от регистъра се извършват при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни.

Раздел IV Поддържане на регистъра на доброволните формирования. Условия и ред за вписване и отписване на доброволните формирования и доброволци от регистъра на доброволните формирования

Чл. 6. (1) За вписване на доброволно формирование в регистъра кметът на общината подава заявление по образец съгласно приложение № 3, към което се прилагат копия от документите за създаване на доброволното формирование. (2) За вписване на доброволно формирование в регистъра юридическото лице подава заявление по образец съгласно приложение № 4, към което се прилага копие от документа за създаване на доброволното формирование. Чл. 7. Подаване на заявленията по чл. 6 може да се извърши и по електронен път, подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление. Чл. 8. Длъжностните лица по чл. 5, ал. 1 обработват и вписват в регистъра данните и обстоятелствата по чл. 3, ал. 2 в 10-дневен срок от постъпване на заявлението при условие, че са спазени изискванията и са налице изискващите се документи, определяйки номер на доброволното формирование. Чл. 9. (1) При установяване на несъответствие с изискванията за вписване на данни и обстоятелства в регистъра директорът на ГДПБЗН – МВР, или оправомощено от него длъжностно лице в срока по чл. 8 писмено уведомява кметa на общината/представляващия юридическото лице за отстраняване на несъответствието/непълнотите в документацията с посочване на срок за привеждане в съответствие. (2) В 10-дневен срок след изтичане на срока по ал. 1, предоставен за отстраняване на несъответствието/непълнотите в документацията, се извършва проверка и при констатирано отстраняване на несъответствието/непълнотите длъжностните лица по чл. 5, ал. 1 обработват и вписват в регистъра данните и обстоятелствата по чл. 3, ал. 2. (3) В случай на констатирано неотстраняване на несъответствието/непълнотите в документацията директорът на ГДПБЗН – МВР, или оправомощено от него длъжностно лице прави мотивиран отказ за вписване, като в 5-дневен срок писмено уведомява лицето, подало заявлението. Постъпилото заявление и приложените към него документи се връщат на заявителя. (4) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Чл. 10. Директорът на ГДПБЗН – МВР, или оправомощено от него длъжностно лице уведомява кмета на общината/представляващия юридическото лице за вписаните в регистъра данни и обстоятелства в 5-дневен срок от вписването им. Чл. 11. (1) При промяна на данни и обстоятелства, вписани в регистъра, кметът на общината е длъжен в 7-дневен срок от настъпването им да подаде до директора на ГДПБЗН – МВР, заявление за вписване на настъпили промени в регистъра по образец съгласно приложение № 5. Подаването на заявлението може да се извърши и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление. (2) При промяна на данни и обстоятелства, вписани в регистъра, представляващият юридическото лице е длъжен в 7-дневен срок от настъпването им да подаде до директора на ГДПБЗН – МВР, заявление за вписване на настъпили промени в регистъра по образец съгласно приложение № 6. Подаването на заявлението може да се извърши и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление. Чл. 12. В случаите, когато промените не се отнасят до членуващите доброволци в доброволното формирование, в 10-дневен срок от постъпване на заявлението настъпилите промени се вписват в регистъра от длъжностните лица по чл. 5, ал. 1. Чл. 13. (1) Когато настъпилите промени се отнасят до членуващите доброволци в доброволно формирование, създадено от кмет на община, към заявлението по образец съгласно приложение № 5 се прилага копие от решението на общинския съвет за определяне числеността на доброволното формирование. (2) Когато промените по ал. 1 не са в нарушение на определената с решението на общинския съвет численост на доброволното формирование, в 10-дневен срок промените се вписват в регистъра от длъжностните лица по чл. 5, ал. 1. (3) Директорът на ГДПБЗН – МВР, или оправомощено от него длъжностно лице уведомява кмета на общината/представляващия юридическото лице за вписването на настъпилите промени в регистъра в 5-дневен срок от вписването им. (4) В случай че заявените промени са в нарушение на определената с решението на общинския съвет численост на доброволното формирование, директорът на ГДПБЗН – МВР, или оправомощено от него длъжностно лице прави мотивиран отказ за вписване, като в 5-дневен срок писмено уведомява кмета на общината. Постъпилото заявление и приложените към него документи се връщат на заявителя. (5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Чл. 14. (1) Отписване на доброволно формирование, създадено от кмет на община, от регистъра се извършва при закриване на доброволното формирование по решение на общинския съвет. (2) В случаите по ал. 1 заявление за отписване на доброволното формирование от регистъра по образец съгласно приложение № 7 се подава от кмета на общината в 14-дневен срок от закриване на доброволното формирование. Подаването на заявлението може да се извърши и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление. Чл. 15. (1) Отписване на доброволно формирование, създадено от юридическо лице, от регистъра се извършва при: 1. заличаване на юридическото лице от търговския регистър след приключване на производство по ликвидация или несъстоятелност; 2. искане на юридическото лице след издаване на съответния акт от органа, който по закон или договор го управлява и/или представлява. (2) В случаите по ал. 1 заявление за отписване на доброволното формирование от регистъра по образец съгласно приложение № 8 се подава от представляващия юридическото лице в 14-дневен срок от заличаването или от издаването на съответния акт. Подаването на заявлението може да се извърши и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление. Чл. 16. (1) При постъпване на заявление по чл. 14, ал. 2 и чл. 15, ал. 2 вписаните в регистъра данни и обстоятелства се отписват със заповед на директора на ГДПБЗН – МВР, или оправомощено от него лице в 10-дневен срок от постъпване на заявлението. (2) Директорът на ГДПБЗН – МВР, или оправомощено от него длъжностно лице в 5-дневен срок писмено уведомява лицето, подало заявлението, за извършеното отписване. (3) Отписаните от регистъра данни и обстоятелства се съхраняват на електронен носител за срок от двадесет години, след което се изтриват.

Раздел V Определяне на персонален идентификационен номер на доброволеца

Чл. 17. На всеки доброволец, членуващ в доброволно формирование, при вписването му в регистъра се определя ПИН. Чл. 18. Персоналният идентификационен номер по чл. 17 се състои от: буквите „ЮЛ“ (за доброволно формирование, създадено от юридическо лице), буквения код на областта съгласно приложение № 1, поредния номер на общината съгласно приложение № 2, поредния номер на вписване на доброволно формирование за съответната община/от юридическо лице за съответната община в регистъра и поредния номер на вписване на доброволеца.

Заключителни разпоредби§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 47, ал. 2 от Закона за защита при бедствия. § 2. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1669 от 17 август 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (ДВ, бр. 67 от 2012 г.).

Министър: Христо Терзийски

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4

№ по редОбластБуквен код
1.БлагоевградЕ
2.БургасА
3.ВарнаВ
4.Велико ТърновоВТ
5.ВидинВН
6.ВрацаВР
7.ГабровоЕВ
8.КърджалиК
9.КюстендилКН
10.ЛовечОВ
11.МонтанаМ
12.ПазарджикРА
13.ПерникРК
14.ПлевенЕН
15.ПловдивРВ
16.РазградРР
17.РусеР
18.СилистраСС
19.СливенСН
20.СмолянСМ
21.София-градС
22.София областСО
23.Стара ЗагораСТ
24.ДобричТХ
25.ТърговищеТ
26.ХасковоХ
27.ШуменН
28.ЯмболУ

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 4

№ по редОбщина
 Благоевград
1.Банско
2.Белица
3.Благоевград
4.Гоце Делчев
5.Гърмен
6.Кресна
7.Петрич
8.Разлог
9.Сандански
10.Сатовча
11.Симитли
12.Струмяни
13.Хаджидимово
14.Якоруда
 Бургас
15.Айтос
16.Бургас
17.Камено
18.Карнобат
19.М. Търново
20.Несебър
21.Поморие
22.Приморско
23.Руен
24.Созопол
25.Средец
26.Сунгурларе
27.Царево
 Варна
28.Аврен
29.Аксаково
30.Белослав
31.Бяла
32.Варна
33.Ветрино
34.Вълчи дол
35.Девня
36.Долни чифлик
37.Дългопол
38.Провадия
39.Суворово
 Велико Търново
40.В. Търново
41.Г. Оряховица
42.Елена
43.Златарица
44.Лясковец
45.Павликени
46.П. Тръмбеш
47.Свищов
48.Стражица
49.Сухиндол
 Видин
50.Белоградчик
51.Бойница
52.Брегово
53.Видин
54.Грамада
55.Димово
56.Кула
57.Макреш
58.Ново село
59.Ружинци
60.Чупрене
 Враца
61.Борован
62.Бяла Слатина
63.Враца
64.Козлодуй
65.Криводол
66.Мездра
67.Мизия
68.Оряхово
69.Роман
70.Хайредин
 Габрово
71.Габрово
72.Дряново
73.Севлиево
74.Трявна
 Добрич
75.Балчик
76.Ген. Тошево
77.Добрич
78.Добричка
79.Каварна
80.Крушари
81.Тервел
82.Шабла
 Кърджали
83.Ардино
84.Джебел
85.Кирково
86.Крумовград
87.Кърджали
88.Момчилград
89.Черноочене
 Кюстендил
90.Бобов дол
91.Бобошево
92.Дупница
93.Кочериново
94.Кюстендил
95.Невестино
96.Рила
97.Сапарева баня
98.Трекляно
 Ловеч
99.Априлци
100.Летница
101.Ловеч
102.Луковит
103.Тетевен
104.Троян
105.Угърчин
106.Ябланица
 Монтана
107.Берковица
108.Бойчиновци
109.Брусарци
110.Вълчедръм
111.Вършец
112.Георги Дамяново
113.Лом
114.Медковец
115.Монтана
116.Чипровци
117.Якимово
 Пазарджик
118.Батак
119.Белово
120.Брацигово
121.Велинград
122.Лесичово
123.Пазарджик
124.Панагюрище
125.Пещера
126.Ракитово
127.Септември
128.Стрелча
 Перник
129.Брезник
130.Земен
131.Ковачевци
132.Перник
133.Радомир
134.Трън
 Плевен
135.Белене
136.Гулянци
137.Долни Дъбник
138.Долна Митрополия
139.Искър
140.Кнежа
141.Левски
142.Никопол
143.Плевен
144.Пордим
145.Червен бряг
 Пловдив
146.Асеновград
147.Брезово
148.Калояново
149.Карлово
150.Кричим
151Куклен
152.Лъки
153.„Марица“
154.Перущица
155.Пловдив
156.Първомай
157.Раковски
158.„Родопи“
159.Садово
160.Сопот
161.Стамболийски
162.Съединение
163.Хисаря
 Разград
164.Завет
165.Исперих
166.Кубрат
167.Лозница
168.Разград
169.Самуил
170.Цар Калоян
 Русе
171.Борово
172.Бяла
173.Ветово
174.Две могили
175.Иваново
176.Русе
177.Сливо поле
178.Ценово
 Силистра
179.Алфатар
180.Главиница
181.Дулово
182.Кайнарджа
183.Силистра
184.Ситово
185.Тутракан
 Сливен
186.Котел
187.Нова Загора
188.Сливен
189.Твърдица
 Смолян
190.Баните
191.Борино
192.Девин
193.Доспат
194.Златоград
195.Мадан
196.Неделино
197.Рудозем
198.Смолян
199.Чепеларе
 София-град
200.Столична община
 София област
201.Антон
202.Божурище
203.Ботевград
204.Годеч
205.Горна Малина
206.Долна баня
207.Драгоман
208.Елин Пелин
209.Етрополе
210.Златица
211.Ихтиман
212.Копривщица
213.Костенец
214.Костинброд
215.Мирково
216.Пирдоп
217.Правец
218.Самоков
219.Своге
220.Сливница
221.Чавдар
222.Челопеч
 Стара Загора
223.Братя Даскалови
224.Гурково
225.Гълъбово
226.Казанлък
227.Мъглиж
228.Николаево
229.Опан
230.Павел баня
231.Раднево
232.Стара Загора
233.Чирпан
 Търговище
234.Антоново
235.Омуртаг
236.Опака
237.Попово
238.Търговище
 Хасково
239.Димитровград
240.Ивайловград
241.Любимец
242.Маджарово
243.Минерални бани
244.Свиленград
245.Симеоновград
246.Стамболово
247.Тополовград
248.Харманли
249.Хасково
 Шумен
250.Велики Преслав
251.Венец
252.Върбица
253.Каолиново
254.Каспичан
255.Никола Козлево
256.Нови пазар
257.Смядово
258.Хитрино
259.Шумен
 Ямбол
260.Болярово
261.Елхово
262.Стралджа
263.„Тунджа“
264.Ямбол
265.Сърница

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *