Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОНаредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (ДВ, бр. 105 от 2002 г.) § 1.В чл. 8, ал. 2, т. 5 думите „Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.)“ се заменят с „Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр.3 от 2009г.)“. § 2. Вчл. 9 се правят следните изменения: 1. В ал. 3 думите „Областна инспекция по труда“ и хигиенно-епидемиологичната инспекция“ се заменят с „Инспекция по труда“ и регионалната здравна инспекция“. 2. В ал. 4 думите „Наредба № 14 от 1998 г. за службите по трудова медицина (ДВ, бр. 95 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ, бр. 14 от 2008 г.)“. § 3.В чл. 10, ал. 1, т. 2 думите „антисептични средства за кожата“ сезаменят с „биоциди от главна група 1, продуктов тип 1, разрешени по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси или в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167 от 27.06.2012 г.)“. § 4.В чл. 12, ал. 1, т. 2 след думата „група“ се добавя „3 и“. §5.В чл. 15, ал. 1 думите „контролните органи и хигиенно-епидемиологичните инспекции“ се заменят със „съответната дирекция „Инспекция по труда“ и регионалната здравна инспекция“. § 6.В чл. 17, ал. 3 думите „Наредба № 2 за видовете имунизации в Република България и сроковете за извършването им (ДВ, бр. 38 от 2000 г.)“ се заменят с „Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)“. § 7.В чл. 19, ал. 7 думите „(ДВ, бр. 33 от 2001 г.)“ се заменят с „(ДВ, бр. 65 от 2008 г.)“. § 8.В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения: 1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“. 2. Създава се § 1а: „§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на: 1. Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа(OB L 262, 17.10.2000 г., специално българско издание: глава 05 том 005); 2. Директива (ЕС) 2019/1833 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за изменение на приложения I, III, V и VI към Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с адаптации от чисто техническо естество (OB L 279, 31.10.2019 г.); 3. Директива (ЕС) 2020/739 на Комисията от 3 юни 2020 г. за изменение на приложение III към Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с включването на SARS-CoV-2 в списъка на биологичните агенти, за които е известно, че заразяват хората, и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1833 на Комисията (OB L 175, 4.06.2020 г.)“. § 9.Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 се изменя така: „Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 Класификация на биологичните агенти I. Общи положения при класификацията на биологичните агенти 1. В приложените списъци са класифицирани само биологичните агенти, за които е известно, че причиняват инфекциозни заболявания, засягащи човека. При необходимост към агентите се добавя знак за наличие на токсичен и алергичен риск. Генетично изменените микроорганизми не са взети предвид при изготвяне на настоящия списък на класифицирани биологични агенти. Не са взети предвид и агентите с патогенно действие върху животните и растенията. 2. Класификацията на биологичните агенти се основава на въздействието на тези агенти върху здрави работещи лица. Не е взето предвид конкретното въздействие върху лица, чиято предразположеност може да бъде засегната поради една или друга причина, като например предишно заболяване, лекарствен продукт, отслабена имунна система, бременност или кърмене. Оценката на риска, която се изисква съгласно чл. 4, би трябвало също да обхване допълнителния риск, на който са изложени съответните категории работници. При някои промишлени процеси, лабораторни дейности или дейности в помещения за животни, които водят или могат да доведат до експонирането на работниците на биологични агенти от група 3 или 4, въведените мерки за техническо предотвратяване на риска трябва да отговарят на разпоредбите на чл. 23, 24 и 25. 3. Биологичните агенти, които не са класирани в групи 2 – 4 от списъка, не се класифицират автоматично в група 1. За родове, при които повече от един вид е известен като патогенен за човека, списъкът съдържа тези видове, за които е известно, че са най-често отговорни за болести, заедно с по-общо позоваване на факта, че други видове от същия род могат да окажат въздействие върху здравето. Когато цял род е включен в класификацията на биологичните агенти, от това следва, че определените като непатогенни видове и щамове са изключени от класификацията. 4. Когато един щам е атенюиран или е загубил гени, известни с вирулентното си действие, мерките, изисквани от класификацията на неговите родителски щамове, не се прилагат задължително и за този щам. За него се извършва оценка на потенциалния риск, който създава.Например когато такъв щам може да се използва като продукт или част от продукта за профилактични или терапевтични цели. 5. Номенклатурата на агентите в настоящия списък отразява и прилага последните международни споразумения в областта на таксономията и номенклатурата на агентите, действащи в момента на нейното изготвяне. 6. Списъкът на класифицираните биологични агенти отразява научните достижения към момента на неговото изготвяне. Той се актуализира незабавно при всяка настъпила промяна в тази област. 7. Всички вируси, които са били вече изолирани у човека и които не са били оценени и класифицирани в настоящото приложение, следва да бъдат класифицирани най-малко в група 2, освен ако няма доказателство, че те не могат да причинят заболяване у човека. 8. Някои биологични агенти, класифицирани в група 3, които са посочени в приложения списък с две звездички (**), могат да представляват ограничен риск от заразяване за работниците, тъй като те обикновено не са заразни по въздушен път. По отношение на такива агенти се оценяват защитните мерки на изолация, които да се прилагат, като се отчитат естеството на конкретните дейности и количеството на съответния агент, за да се определи дали при определени обстоятелства някои от тези мерки могат да не се изискват. 9. Изискванията за изолация, произтичащи от класификацията на паразитите, се прилагат единствено за тези стадии от развитието на паразита, които са способни да причинят инфекция у човека на работното място. 10. Списъкът съдържа отделни указания, когато биологичните агенти са в състояние да причинят алергични или токсични реакции, когато съществува ефикасна ваксина или когато е уместно списък на експонираните работници да бъде съхраняван в продължение на повече от десет години. Тези указания са систематизирани под формата на следните забележки: „А“ – Възможни алергични ефекти; „Д“ – Списък на работниците, експонирани на биологичен агент, който трябва да се съхранява повече от десет години след приключване на последната известна експозиция; „Т“ – Производство на токсини; „В“ – Наличие на ефикасна и регистрирана в рамките на Европейския съюз ваксина. Профилактичните имунизации следва да се осъществяват по реда на чл. 17. II. Бактерии и сродни организми По отношение на биологичните агенти, включени в списъка по-долу, вписването за целия род с добавянето на забележката „spp.“ препраща към другите видове, принадлежащи към този род, които не са изрично включени в списъка, но които са известни с патогенното си действие върху човека.

Биологичен агентКласификацияЗабележки
Actinomadura madurae2 
Actinomadura pelletieri2 
Actinomyces gerencseriae2 
Actinomyces israelii2 
Actinomyces spp.2 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)2 
Anaplasma spp.2 
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)2 
Arcobacter butzleri2 
Bacillus anthracis3T
Bacteroides fragilis2 
Bacteroides spp.2 
Bartonella bacilliformis2 
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2 
Bartonella (Rochalimaea) spp.2 
Bordetella bronchiseptica2 
Bordetella parapertussis2 
Bordetella pertussis2T, В
Bordetella spp.2 
Borrelia burgdorferi2 
Borrelia duttonii2 
Borrelia recurrentis2 
Borrelia spp.2 
Brachyspira spp.2 
Brucella abortus3 
Brucella canis3 
Brucella inopinata3 
Brucella melitensis3 
Brucella suis3 
Burkholderia cepacia2 
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3 
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3Д
Campylobacter fetus subsp. fetus2 
Campylobacter fetus subsp. venerealis2 
Campylobacter jejuni subsp. doylei2 
Campylobacter jejuni subsp. jejuni2 
Campylobacter spp.2 
Cardiobacterium hominis2 
Cardiobacterium valvarum2 
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)2 
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)2 
Chlamydia felis (Chlamydophila felis)2 
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)2 
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (avian strains)3 
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (other strains)2 
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)2 
Clostridium botulinum2T
Clostridium difficile2T
Clostridium perfringens2T
Clostridium tetani2T, В
Clostridium spp.2 
Corynebacterium diphtheriae2T, В
Corynebacterium minutissimum2 
Corynebacterium pseudotuberculosis2T
Corynebacterium ulcerans2T
Corynebacterium spp.2 
Coxiella burnetii3 
Edwardsiella tarda2 
Ehrlichia spp.2 
Eikenella corrodens2 
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)2 
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)2 
Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)2 
Enterobacter spp.2 
Enterococcus spp.2 
Erysipelothrix rhusiopathiae2 
Escherichia coli (with the exception of non-pathogenic strains)2 
Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (e.g. O157:H7 or O103)3 (*)T
Fluoribacter bozemanae (Legionella)2 
Francisella hispaniensis2 
Francisella tularensis subsp. holarctica2 
Francisella tularensis subsp. mediasiatica2 
Francisella tularensis subsp. novicida2 
Francisella tularensis subsp. tularensis3 
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme2 
Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum2 
Gardnerella vaginalis2 
Haemophilus ducreyi2 
Haemophilus influenzae2В
Haemophilus spp.2 
Helicobacter pylori2 
Helicobacter spp.2 
Klebsiella oxytoca2 
Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae2 
Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae2 
Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis2 
Klebsiella spp.2 
Legionella pneumophila subsp. fraseri2 
Legionella pneumophila subsp. pascullei2 
Legionella pneumophila subsp. pneumophila2 
Legionella spp.2 
Leptospira interrogans (all serovars)2 
Leptospira interrogans spp.2 
Listeria monocytogenes2 
Listeria ivanovii subsp. ivanovii2 
Listeria invanovii subsp. londoniensis2 
Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)2 
Morganella morganii subsp. sibonii2 
Mycobacterium abscessus subsp. abscessus2 
Mycobacterium africanum3В
Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)2 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)2 
Mycobacterium avium subsp. silvaticum2 
Mycobacterium bovis3В
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)3 
Mycobacterium chelonae2 
Mycobacterium chimaera2 
Mycobacterium fortuitum2 
Mycobacterium intracellulare2 
Mycobacterium kansasii2 
Mycobacterium leprae3 
Mycobacterium malmoense2 
Mycobacterium marinum2 
Mycobacterium microti3 (*) 
Mycobacterium pinnipedii3 
Mycobacterium scrofulaceum2 
Mycobacterium simiae2 
Mycobacterium szulgai2 
Mycobacterium tuberculosis3В
Mycobacterium ulcerans3 (*) 
Mycobacterium xenopi2 
Mycoplasma hominis2 
Mycoplasma pneumoniae2 
Mycoplasma spp.2 
Neisseria gonorrhoeae2 
Neisseria meningitidis2В
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)2 
Nocardia asteroides2 
Nocardia brasiliensis2 
Nocardia farcinica2 
Nocardia nova2 
Nocardia otitidiscaviarum2 
Nocardia spp.2 
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)3 
Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)2 
Pasteurella multocida subsp. multocida2 
Pasteurella multocida subsp. septica2 
Pasteurella spp.2 
Peptostreptococcus anaerobius2 
Plesiomonas shigelloides2 
Porphyromonas spp.2 
Prevotella spp.2 
Proteus mirabilis2 
Proteus penneri2 
Proteus vulgaris2 
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)2 
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)2 
Providencia spp.2 
Pseudomonas aeruginosa2T
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)2 
Rickettsia africae3 
Rickettsia akari3 (*) 
Rickettsia australis3 
Rickettsia canadensis2 
Rickettsia conorii3 
Rickettsia heilongjiangensis3 (*) 
Rickettsia japonica3 
Rickettsia montanensis2 
Rickettsia typhi3 
Rickettsia prowazekii3 
Rickettsia rickettsii3 
Rickettsia sibirica3 
Rickettsia spp.2 
Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae2 
Salmonella Enteritidis2 
Salmonella Paratyphi A, B, C2В
Salmonella Typhi3 (*)В
Salmonella Typhimurium2 
Salmonella (other serovars)2 
Shigella boydii2 
Shigella dysenteriae (Type 1)3 (*)T
Shigella dysenteriae, other than Type 12 
Shigella flexneri2 
Shigella sonnei2 
Staphylococcus aureus2T
Streptobacillus moniliformis2 
Streptococcus agalactiae2 
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis2 
Streptococcus pneumoniae2T, В
Streptococcus pyogenes2T
Streptococcus suis2 
Streptococcus spp.2 
Treponema carateum2 
Treponema pallidum2 
Treponema pertenue2 
Treponema spp.2 
Trueperella pyogenes2 
Ureaplasma parvum2 
Ureaplasma urealyticum2 
Vibrio cholerae (including El Tor)2T, В
Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)2 
Vibrio spp.2 
Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica2 
Yersinia enterocolitica subsp. palearctica2 
Yersinia pestis3 
Yersinia pseudotuberculosis2 
Yersinia spp.2 

(*) Биологични агенти, класифицирани в група 3, които са посочени в приложения списък с две звездички (**), могат да представляват ограничен риск от заразяване за работниците, тъй като те обикновено не са заразни по въздушен път. Оценяват се защитните мерки на изолация, които да се прилагат по отношение на такива агенти, като се отчитат естеството на конкретните дейности и количеството на съответния агент, за да се определи дали при определени обстоятелства някои от тези мерки могат да не се изискват. III. Вируси (*) Вирусите са изброени според техния ред (O), семейство (F) и род (G).

Биологичен агент (Вид на вируса или посочен таксономичен ред)КласификацияЗабележки
Bunyavirales (O)  
Hantaviridae (F)  
Orthohantavirus (G)  
Andes orthohantavirus (Hantavirus species causing Hantavirus Pulmonary Syndrome [HPS])3 
Bayou orthohantavirus3 
Black Creek Canal orthohantavirus3 
Cano Delgadito orthohantavirus3 
Choclo orthohantavirus3 
Dobrava-Belgrade orthohantavirus (Hantavirus species causing Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome [HFRS])3 
El Moro Canyon orthohantavirus3 
Hantaan orthohantavirus (Hantavirus species causing Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome [HFRS])3 
Laguna Negra orthohantavirus3 
Prospect Hill orthohantavirus2 
Puumala orthohantavirus (Hantavirus species causing Nephropathia Epidemica [NE])2 
Seoul orthohantavirus (Hantavirus species causing Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome [HFRS])3 
Sin Nombre orthohantavirus (Hantavirus species causing Hantavirus Pulmonary Syndrome [HPS])3 
Other hantaviruses known to be pathogenic2 
Nairoviridae (F)  
Orthonairovirus (G)  
Crimean-Congo haemorrhagic fever orthonairovirus4 
Dugbe orthonairovirus2 
Hazara orthonairovirus2 
Nairobi sheep disease orthonairovirus2 
Other nairoviruses known to be pathogenic2 
Peribunyaviridae (F)  
Orthobunyavirus (G)  
Bunyamwera orthobunyavirus (Germiston virus)2 
California encephalitis orthobunyavirus2 
Oropouche orthobunyavirus3 
Other orthobunyaviruses known to be pathogenic2 
Phenuiviridae (F)  
Phlebovirus (G)  
Bhanja phlebovirus2 
Punta Toro phlebovirus2 
Rift Valley fever phlebovirus3 
Sandfly fever Naples phlebovirus (Toscana Virus)2 
SFTS phlebovirus (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome-Virus)3 
Other phleboviruses known to be pathogenic2 
Herpesvirales (O)  
Herpesviridae (F)  
Cytomegalovirus (G)  
Human betaherpesvirus 5 (Cytomegalovirus)2 
Lymphocryptovirus (G)  
Human gammaherpesvirus 4 (Epstein-Barr virus)2 
Rhadinoovirus (G)  
Human gammaherpesvirus 82Д
Roseolovirus (G)  
Human betaherpesvirus 6A (Human B-lymphotropic virus)2 
Human betaherpesvirus 6B2 
Human betaherpesvirus 72 
Simplexvirus (G)  
Macacine alphaherpesvirus 1 (Herpesvirus simiae, Herpes B virus)3 
Human alphaherpesvirus 1 (Human herpesvirus 1, Herpes simplex virus type 1)2 
Human alphaherpesvirus 2 (Human herpesvirus 2, Herpes simplex virus type 2)2 
Varicellovirus (G)  
Human alphaherpesvirus 3 (Herpesvirus varicella-zoster)2В
Mononegavirales (O)  
Filoviridae (F)  
Ebolavirus (G)4 
Marburgvirus (G)  
Marburg marburgvirus4 
Paramyxoviridae (F)  
Avulavirus (G)  
Newcastle disease virus2 
Henipavirus (G)  
Hendra henipavirus4 
Nipah henipavirus4 
Morbillivirus (G)  
Measles morbillivirus2В
Respirovirus (G)  
Human respirovirus 1 (Parainfluenza virus 1)2 
Human respirovirus 3 (Parainfluenza virus 3)2 
Rubulavirus (G)  
Mumps rubulavirus2В
Human rubulavirus 2 (Parainfluenza virus 2)2 
Human rubulavirus 4 (Parainfluenza virus 4)2 
Pneumoviridae (F)  
Metapneumovirus (G)  
Orthopneumovirus (G)  
Human orthopneumovirus (Respiratory syncytial virus)2 
Rhabdoviridae (F)  
Lyssavirus (G)  
Australian bat lyssavirus3 (**)В
Duvenhage lyssavirus3 (**)В
European bat lyssavirus 13 (**)В
European bat lyssavirus 23 (**)В
Lagos bat lyssavirus3 (**) 
Mokola lyssavirus3 
Rabies lyssavirus3 (**)В
Vesiculovirus (G)  
Vesicular stomatitis virus, Alagoas vesiculovirus2 
Vesicular stomatitis virus, Indiana vesiculovirus2 
Vesicular stomatitis virus, New Jersey vesiculovirus2 
Piry vesiculovirus (Piry virus)2 
Nidovirales (O)  
Coronaviridae (F)  
Betacoronavirus (G)  
Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-virus)3 
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(m)3 
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-virus)3 
Other Coronaviridae known to be pathogenic2 
Picornavirales (O)  
Picornaviridae (F)  
Cardiovirus (G)  
Saffold virus2 
Cosavirus (G)  
Cosavirus A2 
Enterovirus (G)  
Enterovirus A2 
Enterovirus B2 
Enterovirus C2 
Enterovirus D, Human Enterovirus type 70 (Acute haemorrhagic conjunctivitis virus)2 
Rhinoviruses2 
Poliovirus, type 1 and 32В
Poliovirus, type 2 (1)3В
Hepatovirus (G)  
Hepatovirus A (Hepatitis A virus, Human Enterovirus type 72)2В
Kobuvirus (G)  
Aichivirus A (Aichi virus 1)2 
Parechovirus (G)  
Parechoviruses A2 
Parechoviruses B (Ljungan virus)2 
Other Picornaviridae known to be pathogenic2 
Unassigned (O)  
Adenoviridae (F)2 
Astroviridae (F)2 
Arenaviridae (F)  
Mammarenavirus (G)  
Brazilian mammarenavirus4 
Chapare mammarenavirus4 
Flexal mammarenavirus3 
Guanarito mammarenavirus4 
Junín mammarenavirus4 
Lassa mammarenavirus4 
Lujo mammarenavirus4 
Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus, neurotropic strains2 
Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus (other strains)2 
Machupo mammarenavirus4 
Mobala mammarenavirus2 
Mopeia mammarenavirus2 
Tacaribe mammarenavirus2 
Whitewater Arroyo mammarenavirus3 
Caliciviridae (F)  
Norovirus (G)  
Norovirus (Norwalk virus)2 
Other Caliciviridae known to be pathogenic2 
Hepadnaviridae (F)  
Orthohepadnavirus (G)  
Hepatitis B virus3 (**)В, Д
Hepeviridae (F)  
Orthohepevirus (G)  
Orthohepevirus A (Hepatitis E virus)2 
Flaviviridae (F)  
Flavivirus (G)  
Dengue virus3 
Japanese encephalitis virus3В
Kyasanur Forest disease virus3В
Louping ill virus3 (**) 
Murray Valley encephalitis virus (Australia encephalitis virus)3 
Omsk haemorrhagic fever virus3 
Powassan virus3 
Rocio virus3 
St. Louis encephalitis virus3 
Tick-borne encephalitis virus  
Absettarov virus3 
Hanzalova virus3 
Hypr virus3 
Kumlinge virus3 
Negishi virus3 
Russian spring-summer encephalitis (a)3В
Tick-borne encephalitis virus Central European subtype3 (**)В
Tick-borne encephalitis virus Far Eastern Subtype3 
Tick-borne encephalitis virus Siberian subtype3В
Wesselsbron virus3 (**) 
West Nile fever virus3 
Yellow fever virus3В
Zika virus2 
Other flaviviruses known to be pathogenic2 
Hepacivirus (G)  
Hepacivirus C (Hepatitis C virus)3 (**)Д
Orthomyxoviridae (F)  
Gammainfluenzavirus (G)  
Influenza C virus2В (с)
Influenzavirus A (G)  
Highly Pathogenic Avian Influenza Viruses HPAIV (H5), e.g. H5N13 
Highly Pathogenic Avian Influenza Viruses HPAIV (H7), e.g. H7N7, H7N93 
Influenza A virus2В (с)
Influenza A virus A/New York/1/18 (H1N1) (Spanish flu 1918)3 
Influenza A virus A/Singapore/1/57 (H2N2)3 
Low Pathogenic Avian Influenza Virus (LPAI) H7N93 
Influenzavirus B (G)  
Influenza B virus2В (с)
Thogoto virus (G)  
Dhori virus (Tick-borne orthomyxoviridae: Dhori)2 
Thogoto virus (Tick-borne orthomyxoviridae: Thogoto)2 
Papillomaviridae (F)2Д (d)
Parvoviridae (F)  
Erythroparvovirus (G)  
Primate erythroparvovirus 1 (Human parvovirus, B 19 virus)2 
Polyomaviridae (F)  
Betapolyomavirus (G)  
Human polyomavirus 1 (BK virus)2Д (d)
Human polyomavirus 2 (JC virus)2Д (d)
Poxviridae (F)  
Molluscipoxvirus (G)  
Molluscum contagiosum virus2 
Orthopoxvirus (G)  
Cowpox virus2 
Monkeypox virus3В
Vaccinia virus (incl. Buffalopox virus (e), Elephantpox virus (f), Rabbitpox virus (g))2 
Variola (major and minor) virus4В
Parapoxvirus (G)  
Orf virus2 
Pseudocowpox virus (Milkers’ node virus, parapoxvirus bovis)2 
Yatapoxvirus (G)  
Tanapox virus2 
Yaba monkey tumor virus2 
Reoviridae (F)  
Seadornavirus (G)  
Banna virus2 
Coltivirus (G)2 
Rotaviruses (G)2 
Orbivirus (G)2 
Retroviridae (F)  
Deltaretrovirus (G)  
Primate T-lymphotropic virus 1 (Human T-cell lymphotropic virus, type 1)3 (**)Д
Primate T-lymphotropic virus 2 (Human T-cell lymphotropic virus, type 2)3 (**)Д
Lentivirus (G)  
Human immunodeficiency virus 13 (**)Д
Human immunodeficiency virus 23 (**)Д
Simian Immunodeficiency Virus (SIV) (h)2 
Togaviridae (F)  
Alphavirus (G)  
Cabassouvirus3 
Eastern equine encephalomyelitis virus3В
Bebaru virus2 
Chikungunya virus3 (**) 
Everglades virus3 (**) 
Mayaro virus3 
Mucambo virus3 (**) 
Ndumu virus3 (**) 
O’nyong-nyong virus2 
Ross River virus2 
Semliki Forest virus2 
Sindbis virus2 
Tonate virus3 (**) 
Venezuelan equine encephalomyelitis virus3В
Western equine encephalomyelitis virus3В
Other alphaviruses known to be pathogenic2 
Rubivirus (G)  
Rubella virus2В
Unassigned (F)  
Deltavirus (G)  
Hepatitis delta virus (b)2В, Д
Bunyavirales (O)  

Забележки: (*) Всички вируси, които са били вече изолирани у човека и които не са били оценени и класифицирани в настоящото приложение, следва да бъдат класифицирани най-малко в група 2, освен ако няма доказателство, че те не могат да причинят заболяване у човека. (1) Класификация според глобалния план за действие на Световната здравна организация за намаляване до минимум на свързания с болничните заведения риск след ликвидиране по съответния тип на дивите щамове на полиомиелитни вируси и поетапно преустановяване на употребата на орална полиомиелитна ваксина. (**) Биологични агенти, класифицирани в група 3, които могат да представляват ограничен риск от заразяване за работниците, тъй като те обикновено не са заразни по въздушен път. (а) Кърлежов вирусен енцефалит. (b) Вирусът на хепатит делта е патогенен при работниците само в присъствието на едновременна или вторична инфекция, причинена от вируса на хепатит B. Ето защо ваксинацията срещу вируса на хепатит B ще защити работниците, които не са засегнати от вируса на хепатит B срещу вируса на хепатит делта. (с) Само за видовете А и B. (d) Препоръчва за работа, включваща пряк контакт с тези агенти. (e) Идентифицирани са два вируса: единият е от типа на бизонската вариола, а другият е вариант на вируса Vaccinia. (f) Вариант на вируса на кравешката вариола. (g) Вариант на Vaccinia. (h) В момента няма признаци на заболяване при хората, причинено от други ретровируси от маймунски произход. Като предпазна мярка за работа с тях се препоръчва ниво на изолация 3. (m) В съответствие с член 23, ал. 4 несвързана с размножаване диагностична лабораторна дейност, включваща SARS-CoV-2, трябва да се извършва в съоръжение, в което се използват процедури, еквивалентни най-малко на второ ниво на изолация. Свързана с размножаване дейност, включваща SARS-CoV-2, трябва да се извършва в лаборатория от трето ниво на изолация с въздушно налягане, отрицателно спрямо атмосферното. IV. Болестотворни агенти приони

Биологичен агентКласификацияЗабележки
Agent of Creutzfeldt-Jakob disease3 (*)Д (a)
Variant Agent of Creutzfeldt-Jakob disease3 (*)Д (a)
Agent of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) and other related animal TSEs3 (*)Д (a)
Agent of Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome3 (*)Д (a)
Agent of Kuru3 (*)Д (a)
Agent of Scrapie2 

Забележки: (*) Биологични агенти, класифицирани в група 3, могат да представляват ограничен риск от заразяване за работниците, тъй като те обикновено не са заразни по въздушен път. Оценяват се защитните мерки на изолация, които да се прилагат по отношение на такива агенти, като се отчитат естеството на конкретните дейности и количеството на съответния агент, за да се определи дали при определени обстоятелства някои от тези мерки могат да не се изискват. (a) Препоръчва се за работа, включваща директен контакт с тези агенти. V. Паразити По отношение на биологичните агенти, включени в списъка по-долу, вписването за целия род с добавянето на забележката „spp.“ препраща към другите видове, принадлежащи към този род, които не са изрично включени в списъка, но които са известни с патогенното си действие върху човека.

Биологичен агентКласификацияЗабележки
Acanthamoeba castellani2 
Ancylostoma duodenale2 
Angiostrongylus cantonensis2 
Angiostrongylus costaricensis2 
Anisakis simplex2A
Ascaris lumbricoides2A
Ascaris suum2A
Babesia divergens2 
Babesia microti2 
Balamuthia mandrillaris3 
Balantidium coli2 
Brugia malayi2 
Brugia pahangi2 
Brugia timori2 
Capillaria philippinensis2 
Capillaria spp.2 
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)2 
Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)2 
Cryptosporidium hominis2 
Cryptosporidium parvum2 
Cyclospora cayetanensis2 
Dicrocoelium dentriticum2 
Dipetalonema streptocerca2 
Diphyllobothrium latum2 
Dracunculus medinensis2 
Echinococcus granulosus3 (*) 
Echinococcus multilocularis3 (*) 
Echinococcus oligarthrus3 (*) 
Echinococcus vogeli3 (*) 
Entamoeba histolytica2 
Enterobius vermicularis2 
Enterocytozoon bieneusi2 
Fasciola gigantica2 
Fasciola hepatica2 
Fasciolopsis buski2 
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)2 
Heterophyes spp.2 
Hymenolepis diminuta2 
Hymenolepis nana2 
Leishmania aethiopica2 
Leishmania braziliensis3 (*) 
Leishmania donovani3 (*) 
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)3 (*) 
Leishmania infantum (Leishmania chagasi)3 (*) 
Leishmania major2 
Leishmania mexicana2 
Leishmania panamensis (Viannia panamensis)3 (*) 
Leishmania peruviana2 
Leishmania tropica2 
Leishmania spp.2 
Loa loa2 
Mansonella ozzardi2 
Mansonella perstans2 
Mansonella streptocerca2 
Metagonimus spp.2 
Naegleria fowleri3 
Necator americanus2 
Onchocerca volvulus2 
Opisthorchis felineus2 
Opisthorchis spp.2 
Paragonimus westermani2 
Paragonimus spp.2 
Plasmodium falciparum3 (*) 
Plasmodium knowlesi3 (*) 
Plasmodium spp. (human and simian)2 
Sarcocystis suihominis2 
Schistosoma haematobium2 
Schistosoma intercalatum2 
Schistosoma japonicum2 
Schistosoma mansoni2 
Schistosoma mekongi2 
Strongyloides stercoralis2 
Strongyloides spp.2 
Taenia saginata2 
Taenia solium3 (*) 
Toxocara canis2 
Toxocara cati2 
Toxoplasma gondii2 
Trichinella nativa2 
Trichinella nelsoni2 
Trichinella pseudospiralis2 
Trichinella spiralis2 
Trichomonas vaginalis2 
Trichostrongylus orientalis2 
Trichostrongylus spp.2 
Trichuris trichiura2 
Trypanosoma brucei brucei2 
Trypanosoma brucei gambiense2 
Trypanosoma brucei rhodesiense3 (*) 
Trypanosoma cruzi3 (*) 
Wuchereria bancrofti2 

Забележка: (*) Биологични агенти, класифицирани в група 3, могат да представляват ограничен риск от заразяване за работниците, тъй като те обикновено не са заразни по въздушен път. Оценяват се защитните мерки на изолация, които да се прилагат по отношение на такива агенти, като се отчитат естеството на конкретните дейности и количеството на съответния агент, за да се определи дали при определени обстоятелства някои от тези мерки могат да не се изискват. VI. Гъби По отношение на биологичните агенти, включени в списъка по-долу, вписването за целия род с добавянето на забележката „spp.“ препраща към другите видове, принадлежащи към този род, които не са изрично включени в списъка, но които са известни с патогенното си действие върху човека (бележка 3).

Биологичен агентКласификацияЗабележки
Aspergillus flavus2A
Aspergillus fumigatus2A
Aspergillus spp.2 
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3 
Blastomyces gilchristii3 
Candida albicans2A
Candida dubliniensis2 
Candida glabrata2 
Candida parapsilosis2 
Candida tropicalis2 
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)3 
Cladophialophora modesta3 
Cladophialophora spp.2 
Coccidioides immitis3A
Coccidioides posadasii3A
Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)2A
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)2A
Emmonsia parva var. parva2 
Emmonsia parva var. crescens2 
Epidermophyton floccosum2A
Epidermophyton spp.2 
Fonsecaea pedrosoi2 
Histoplasma capsulatum3 
Histoplasma capsulatum var. farciminosum3 
Histoplasma duboisii3 
Madurella grisea2 
Madurella mycetomatis2 
Microsporum spp.2A
Nannizzia spp.2 
Neotestudina rosatii2 
Paracoccidioides brasiliensis3A
Paracoccidioides lutzii3 
Paraphyton spp.2 
Rhinocladiella mackenziei3 
Scedosporium apiospermum2 
Scedosporium prolificans (inflatum)2 
Sporothrix schenckii2 
Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)2A
Trichophyton rubrum2A
Trichophyton tonsurans2A
Trichophyton spp.2 

§ 10. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 се изменя така: „Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 Индикативен списък от дейности, при които е възможен контакт с биологични агенти 1. Работа в предприятия за производство на храни. 2. Работа в селското стопанство. 3. Работа, при която има контакт с животни и/или продукти от животински произход. 4. Работа в здравни и лечебни заведения, вкл. изолатори и морги. 5. Работа в клинични лаборатории, ветеринарномедицински лаборатории, с изключение на микробиологичните лаборатории. 6. Работа, свързана с третиране на отпадъци. 7. Работа в пречиствателни станции за отпадни води. Когато резултатът от оценката на риска, извършена в съответствие с чл. 4 и чл. 6, ал. 2, показва неволна експозиция на биологични агенти, е възможно да съществуват други трудови дейности, невключени в това приложение, които следва да се вземат предвид.“ § 11. Приложение № 4 към чл. 22 се изменя така: „Приложение № 4 към чл. 22 Указания за мерките и нивата на изолация Предвидените в приложението мерки трябва да се прилагат в зависимост от естеството на дейностите, оценката на рисковете за работника и естеството на биологичния агент, за който се отнасят. В таблицата „препоръчително“ означава, че мерките следва да се прилагат по принцип, освен ако резултатите от оценката на риска по чл. 4, не сочат обратното.

А. Мерки за защитаБ. Нива на защита
234
Работно място
1. Работното място трябва да бъде отделено от всяка друга дейност в същата сграданепрепоръчителнода
2. Работното място се затваря херметически за извършване на аерозолна обработканепрепоръчителнода
Помещение
3. Манипулиране с инфектиран материал или с което и да е лабораторно животно в защитен блок, изолирана камера или друго подходящо средство за изолациякогато е необходимода, когато инфекцията е по въздушен пътда
Оборудване
4. Входящият и изходящият въздух от работното място следва да се филтрират чрез системата (HEPA (1) или по подобен начиннеда, на изходящия въздухда, на входящия и на изходящия въздух
5. Работното място следва да бъде поддържано с въздушно налягане, отрицателно спрямо атмосфернотонепрепоръчителнода
6. Водоустойчиви повърхности за улесняване на почистванетода, за работния плот и за подада, за работния плот, пода и други повърхности, определени от оценката на рискада, за работния плот, стените, пода и тавана
7. Устойчивост на повърхностите срещу киселини, основи, разтворители и дезинфекциращи средствапрепоръчителнодада
Система на работа
8. Ограничен достъп до помещението само за определени работниципрепоръчителнодада, чрез изолирана камера (2)
9. Ефикасна борба срещу преносителите, например гризачи и насекомипрепоръчителнодада
10. Указване на методите за дезинфекциядадада
11. Складиране на биологичните агенти на сигурно мястодадада, на място със защитен достъп
12. Персоналът следва да се къпе преди напускане на изолираната зонанепрепоръчителнопрепоръчително
Отпадъци
13. Валидиран процес за инактивация за безопасно унищожаване на животински труповепрепоръчителнода, в самото помещение или извън негода, в самото помещение
Други мерки
14. Пълна екипировка от лични предпазни средства във всяка лабораториянепрепоръчителнода
15. Наличие на прозорец или друга система за наблюдение, която позволява да се виждат намиращите се в помещението лицапрепоръчителнопрепоръчителнода

Забележки: (1) HEPA: Високоефективен въздушен филтър за прахови частици. (2) Изолирана камера: Входът трябва да бъде чрез изолирана камера, която представлява отделно помещение, което е изолирано от лабораторията. Чистата страна на изолираната камера трябва да е отделена от страната с ограничен достъп чрез помещение за преобличане или къпане и по възможност да има заключващи се врати.“ § 12. Приложение № 5 към чл. 24, ал. 1 се изменя така: „Приложение № 5 към чл. 24, ал. 1 Защитни мерки за изолация при промишлените процеси В таблицата „препоръчително“ означава, че мерките следва да се прилагат по принцип, освен ако резултатите от оценката на риска, по чл. 4 не сочат обратното. Биологични агенти от група 1 За дейности, при които се използват биологични агенти от група 1, включително атенюирани живи ваксини, се прилагат принципите на производствената безопасност и хигиена. Биологични агенти от групи 2, 3 и 4 Може да се окаже полезно комбинирането на изискванията за изолация от различните категории, изложени по-долу, в зависимост от оценката на рисковете, свързани с конкретен технологичен процес или част от процес.

А. Мерки за защитаБ. Нива на защита
234
Общи мерки
1. Жизнеспособните микроорганизми трябва да бъдат отделени в система, която физически изолира операцията от външната средададада
2. Газовете, които се отделят от затворената система, трябва да бъдат обработени така, че:да сведат до минимум разпространениетода не се допуска разпространениеда не се допуска разпространение
3. Вземането на проби, внасянето на вещества в затворената система и преносът на жизнеспособни микроорганизми в друга затворена система трябва да се извършват така, че:да сведат до минимум разпространениетода не се допуска разпространениеда не се допуска разпространение
4. Хранителните разтвори не трябва да се изнасят извън затворената система, освен ако жизнеспособните микроорганизми не са били предварително:деактивирани с изпитани химични или физични методидеактивирани с изпитани химични или физични методидеактивирани с изпитани химични или физични методи
5. Херметическите затвори трябва да осигуряват:свеждане до минимум на разпространениетонедопускане на разпространениетонедопускане на разпространението
6. Контролираната зона следва да е проектирана така, че да препятства изтичането или разсипването на цялото съдържание на затворената системанепрепоръчителнода
7. Контролираната зона се затваря херметически за извършване на аерозолна обработканепрепоръчителнода
Помещение 
8. На персонала трябва да бъдат осигурени съоръжения за обеззаразяване и измиванедадада
Оборудване
9. Входящият и изходящият въздух в контролираната зона трябва да се филтрират с филтър HEPA(1)непрепоръчителнода
10. В контролираната зона трябва да се поддържа налягане, по-ниско от атмосфернотонепрепоръчителнода
11. Контролираната зона трябва да има подходяща вентилация, за да се сведе до минимум заразяването на въздухапрепоръчителнопрепоръчителнода
Система на работа
12. Затворените системи (2) трябва да се намират в контролираната зонапрепоръчителнопрепоръчителнода, и изградена с тази цел
13. Поставяне на предупредителни знаци за биологичните рисковепрепоръчителнодада
14. Достъпът е разрешен само за определения за целта персоналпрепоръчителнодада, през изолирана камера (3)
15. Персоналът трябва да вземе душ, преди да напусне контролираната зонанепрепоръчителнода
16. Персоналът трябва да използва специално работно облеклода, работно облеклодада, включително и бельото
Отпадъци
17. Отпадъчните води от мивките и душовете трябва да се събират и деактивират преди отвеждането имнепрепоръчителнода
18. Обработване на отпадъчните води преди окончателното им отвежданедеактивирани с изпитани химични или физични методидеактивирани с изпитани химични или физични методидеактивирани с изпитани химични или физични методи

Забележки: (1) HEPA: Високоефективен въздушен филтър за прахови частици. (2) Затворена система: Система, която физически отделя процеса от околната среда (например инкубаторни вани, резервоари и др.). (3) Изолирана камера: Входът трябва да бъде чрез изолирана камера, която представлява отделно помещение, изолирано от лабораторията. Чистата страна на изолираната камера трябва да е отделена от страната с ограничен достъп чрез помещение за преобличане или къпане и по възможност да има заключващи се врати.“ Заключителни разпоредби§ 13. Наредбата влиза в сила от 24 ноември 2020 г. § 14. В чл. 11, ал. 2 на Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.) се създава т. 3: „3. при извънредна епидемична обстановка.“ Министър на труда и социалната политика: Деница Сачева Министър на здравеопазването: Костадин Ангелов 8995

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *