ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за хората с увреждания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 29 МАРТ 2019 Г.
за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания.
Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31, 63 и 78 от 2005 г., бр. 54 и 58 от 2006 г., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г., бр. 38 и 41 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 26 от 2016 г., бр. 79 от 2017 г. и бр. 36, 50 и 52 от 2018 г.) се отменя.
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48, 98 и 100 от 2000 г., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г. и бр. 17 и 89 от 2017 г.), в § 1 от допълнителните разпоредби, в т. 10 буква „н“ се изменя така:
„н) финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората с увреждания.“
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, приет с Постановление № 255 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 48 и 79 от 2017 г. и бр. 43 от 2018 г.), се правят следните изменения:
1. В приложения № 1, 2 и 3 след думата „Заявител:“ думите „(подпис и печат)“ се заменят с „(подпис)“.
2. В приложения № 5, 6 и 7:
а) след думата „Декларатор:“ думите „(подпис и печат)“ се заменят с „(подпис)“;
б) думите „Подпис и печат на декларатора“ се заменят с „Подпис на декларатора“.
§ 4. В Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2013 г., бр. 76 от 2014 г., бр. 35 от 2015 г. и бр. 104 от 2018 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 38, ал. 1 думите „приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 и 41 от 2011 г.) (ППЗИХУ)“ се заменят с „приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ)“.
2. В чл. 39, ал. 1, в чл. 42, в ал. 1 в основния текст и в т. 5 и 6, в чл. 44 и в § 5 думите „приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 ППЗИХУ“ се заменят с „приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от ППЗХУ“.
3. В чл. 43, ал. 1 думите „чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания“ се заменят с „чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания“.
§ 5. Постановлението влиза в сила от  1 април 2019 г.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
ПРАВИЛНИК
за прилагане на Закона за хората с увреждания
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат редът и начинът за прилагане на Закона за хората с увреждания.
Глава втора
ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА СЪВЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Чл. 2. Изборът на представители на организациите на и за хора с увреждания за членове на Съвета за наблюдение се извършва чрез публична и прозрачна процедура.
Чл. 3. (1) В тримесечен срок преди изтичането на мандата на членовете на Съвета за наблюдение институцията, която администрира дейността му, публикува покана за участие в избори за определяне на четиримата членове – представители на организациите на и за хора с увреждания.
(2) Поканата се публикува на интернет страницата на институцията, която администрира дейността на Съвета за наблюдение.
Чл. 4. (1) Всяка организация на и за хора с увреждания, която желае да участва в процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение, подава заявление за участие в срок 10 работни дни от публикуване на поканата.
(2) Заявлението за участие е в свободен текст и съдържа минимум следните реквизити:
1. наименование на организацията и ЕИК/БУЛСТАТ;
2. седалище и адрес на управление;
3. представляващ и управляващ организацията;
4. данни по ал. 5;
5. адрес за кореспонденция и контакт;
6. официален електронен адрес, от който ще гласува организацията;
7. автобиография на предлагания кандидат;
8. декларация за съгласие на предлагания кандидат.
(3) Заявлението за участие се подава от представляващия организацията или от упълномощено от него лице.
(4) Заявлението за участие се подава лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от  28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(5) Със заявлението за участие в процедурата за избор организацията представя данни за наличието на опит в осъществяването на дейности в подкрепа на хората с увреждания и защита на техните права, като описва тези дейности и изпълнените проектни дейности и инициативи заедно с доказателства.
Чл. 5. (1) Всяка организация подава само едно заявление за участие, с което предлага един кандидат за член на Съвета за наблюдение.
(2) В случай че дадена организация не предлага кандидат, подава заявление за участие, което съдържа минимум реквизитите по чл. 4, ал. 2, т. 1 – 6.
(3) В случаите, когато една организация, заявила участие в процедурата, членува в асоциации или други обединения, които също участват в процедурата, организацията има право само на един глас.
Чл. 6. (1) Със заповед на ръководителя на институцията, която администрира дейността на Съвета за наблюдение, се създава комисия за организиране и провеждане на процедурата за избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение.
(2) Комисията се състои от нечетен брой членове. По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с кандидатите.
(3) За дейността си комисията изготвя протоколи от заседанията.
Чл. 7. (1) Комисията в срок 7 работни дни от изтичане на срока по чл. 4, ал. 1 извършва проверка на постъпилите заявления за участие в процедурата за избор.
(2) Проверката се осъществява служебно за установяване на следните обстоятелства:
1. наличие на валидна актуална регистрация по съответния приложим закон;
2. доказан опит по чл. 4, ал. 5.
3. дали предлаганият кандидат отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
4. наличие на приложен валиден актуален упълномощителен акт – в случаите на упълномощаване;
5. наличие на декларация за съгласие на предлагания кандидат.
(3) Членовете на комисията преди започване на проверката по ал. 1 представят декларация пред ръководителя на институцията, която администрира дейността на Съвета за наблюдение, за липса на конфликт на интереси с кандидатите.
Чл. 8. (1) След изтичане на срока по чл. 7, ал. 1 комисията публикува на интернет страницата на институцията, която администрира дейността на Съвета за наблюдение, списък със заявилите участие в избора организации и списък на предлаганите кандидати за членове на Съвета за наблюдение.
(2) В срок до 3 работни дни от публикуване на списъците по ал. 1 заявителите могат да правят писмени искания за:
1. отстраняване на недопускане/невключване на организация в списъците с организации, заявили участие в избора, или на предлагани кандидати;
2. отстраняване на грешки или непълноти, допуснати при изписване на изискуемите реквизити по чл. 4, ал. 2.
(3) Комисията се произнася по постъпилите искания и в срок до 7 работни дни след изтичане на срока по ал. 2 публикува окончателни списъци на допуснатите и недопуснатите организации и кандидати с мотивите за недопускане.
(4) Поканата за гласуване и образец на избирателна листа, изготвен от институцията, която администрира дейността на Съвета, се публикуват в срок до 2 работни дни от обявяване на окончателните списъци.
Чл. 9. (1) Гласуването за членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на Съвета за наблюдение, се извършва в срок 5 работни дни от публикуване на поканата по чл. 8, ал. 4.
(2) Право да гласуват имат допуснатите организации, включени в списъка по чл. 8, ал. 3.
(3) Право да бъдат избирани имат кандидатите, включени в списъка по чл. 8, ал. 3.
(4) Гласуването се извършва чрез избирателната листа, която се подава от законния представител на организацията, вписана в списъка по чл. 8, ал. 1, или от упълномощено от него лице.
(5) Избирателната листа се подава лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на адрес, посочен в поканата по чл. 8, ал. 4.
(6) Една организация може да изпрати само една избирателна листа, в която гласува за до четирима кандидати.
(7) Валидни са избирателни листи, които са изпратени в срока по ал. 1 и не съдържат повече от един глас.
Чл. 10. (1) Комисията преброява гласовете и в срок 7 работни дни от приключване на гласуването извършва класиране на кандидатите.
(2) При преброяване на гласовете класирането се извършва в зависимост от получения брой гласове по низходящ ред без оглед на позициите на кандидатите, посочени в изборните листи.
(3) При равен брой гласове за съответни кандидати комисията провежда в тяхно присъствие жребий за определяне на член на Съвета за наблюдение. На жребия могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване.
(4) На заседанията на комисията могат да присъстват представители на средствата за масово осведомяване.
Чл. 11. (1) Комисията публикува резултатите от гласуването, класирането на кандидатите и протоколите от заседанията на интернет страницата на институцията, която администрира дейността на Съвета за наблюдение.
(2) В срок 3 работни дни от обявяване на класирането организациите, участвали в избора, могат да направят писмени възражения пред комисията.
(3) Комисията се произнася по възраженията в срок 5 работни дни от тяхното постъпване.
(4) След изтичане на срока по ал. 3 постъпилите възражения и отговори на комисията се публикуват на интернет страницата на институцията, която администрира дейността на Съвета за наблюдение.
Чл. 12. (1) В срок до 5 работни дни от обявяване на резултатите от гласуването класираните четирима кандидати потвърждават писмено участието си в Съвета за наблюдение пред институцията, която администрира дейността му.
(2) При неспазване на срока по ал. 1 или при отказ на класиран кандидат институцията, която администрира Съвета за наблюдение, в срок 3 работни дни отправя покана за участие в Съвета към следващ кандидат, получил най-много гласове.
(3) При обективна невъзможност за участие на избран член – представител на организациите на и за хора с увреждания, в рамките на мандата, институцията, която администрира Съвета за наблюдение, отправя покана в срок 3 работни дни за участие в Съвета към следващ кандидат, получил най-много гласове.
Чл. 13. Въз основа на обявеното класиране на четиримата кандидати на организациите на и за хора с увреждания с решение на ръководителя на институцията, която администрира Съвета за наблюдение, се определят членовете на Съвета за наблюдение.
Глава трета
ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ
Чл. 14. (1) Индивидуална оценка на потребностите по искане на човека с увреждане или на лицата по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 5 от Закона за хората с увреждания се изготвя от специализиран отдел в дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане след подаване на изискуемите документи по чл. 21, ал. 3 от Закона за хората с увреждания.
(2) Специализираният отдел по чл. 21, ал. 1 от Закона за хората с увреждания събира, обработва, систематизира, съхранява и използва информация в сферата на функционалната си компетентност по закон в интегрираната информационна система. В интегрираната информационна система се създава електронно досие на човека с увреждане, заявил изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания.
Чл. 15. (1) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице възлага постъпилите документи по чл. 14 на служител от специализирания отдел, който да води конкретния случай.
(2) Служителят, водещ случая, обработва цялата налична информация за човека с увреждане и при необходимост изисква допълнителни данни за удостоверяване на всички обстоятелства по чл. 22, ал. 1 от Закона за хората с увреждания за изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите. При необходимост служителят, водещ случая, извършва посещение в дома на човека с увреждане.
(3) При извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания за предоставяне на механизма лична помощ служителят, водещ случая, задължително:
1. осъществява личен контакт с човека с увреждане и извършва посещение в дома му за установяване на неговите реалните затруднения и потребности, и
2. провежда интервю с човека с увреждане или с неговия законен представител или с човека, който полага грижи за него.
(4) Проверката на информацията по ал. 2 се осъществява по служебен ред съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.
(5) При установяване на несъответствия или непълноти в срок до 14 дни от подаване на документите по чл. 14 служителят, водещ случая, осъществява контакт с човека с увреждане или с лицето по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона за хората с увреждания за изясняване на обстоятелствата.
(6) Индивидуалната оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, включително оценката за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа, се извършва по начин, регламентиран в Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания.
(7) Служителят по ал. 1 изготвя обективни констатации за наличните функционални дефицити на човека с увреждане въз основа на събраната информация – част от индивидуалната оценка на потребностите, при спазване на методиката по ал. 6.
Чл. 16. (1) Заседания на специализирания отдел се свикват най-малко веднъж на месец, в зависимост от постъпилите за периода заявления, от началника на отдела или от длъжностно лице, изпълняващо функциите на началник на отдела.
(2) На заседанията по ал. 1 се обсъждат всички случаи с изготвени констатации по чл. 15, ал. 7 и се изготвят заключенията по чл. 23, ал. 1, т. 3 от Закона за хората с увреждания.
(3) По предложение на началника или на служителите на специализирания отдел за участие в заседанията могат да бъдат поканени и други специалисти или експерти.
(4) Всеки човек с увреждане и/или лице по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона за хората с увреждания има право да присъства на заседание, на което се изготвя индивидуална оценка на неговите потребности.
Чл. 17. (1) Специализираният отдел:
1. води протокол за всяко заседание;
2. уведомява човека с увреждане или лицето по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона за хората с увреждания не по-късно от 3 работни дни преди датата на провеждане на заседанието, на което ще се разглежда подаденото от него заявление.
(2) Протоколът се подписва от началника на отдела и от служителите, участвали на заседанието.
Чл. 18. (1) Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в 2 екземпляра – за човека с увреждане или лицето по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона за хората с увреждания и за дирекция „Социално подпомагане“, и се съобщава по реда на чл. 65, ал. 4.
(2) Срокът на действие на индивидуалната оценка на потребностите е, както следва:
1. пет години от датата на издаването й, когато е издадена въз основа на пожизнено експертно решение, както и в случаите по чл. 26, ал. 3 от Закона за хората с увреждания;
2. за срока, който е посочен в експертното решение за определяне процента на трайно намалената работоспособност или на вида и степента на увреждане;
3. за срока на реализиране на съответната потребност, но не повече от 3 месеца, когато е издадена въз основа на медицински документ без посочен в него срок на валидност.
Чл. 19. Специализираният отдел представя на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на оправомощено от него длъжностно лице изготвената индивидуалната оценка на потребностите на човека с увреждане за предприемане на необходимите действия за издаване на заповеди и направления за предоставяне на конкретни подкрепящи мерки.
Чл. 20. (1) Протоколите от заседанията, както и индивидуалните оценки на потребностите се съхраняват за срок 10 години в дирекция „Социално подпомагане“.
(2) Документите по ал. 1 подлежат на експертиза след изтичане на 10-годишния срок, като след утвърждаването на резултатите от експертизата документите се предават в Националния архивен фонд.
Глава четвърта
ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО  ПРИОБЩАВАНЕ
Раздел I
Социална рехабилитация
Чл. 21. (1) Агенцията за хората с увреждания разработва програми и финансира проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания съгласно чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания в рамките на предвидения финансов ресурс за съответната бюджетна година.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава методика, на базата на която се извършва финансиране на програмите и проектите по ал. 1.
Раздел II
Заетост
Чл. 22. (1) За изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания ежегодно до 31 март работодателят:
1. предприема съответни действия за наемане на хора с трайни увреждания, и
2. уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия е неговото седалище, в случай че желае да използва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания.
(2) В уведомлението по ал. 1, изготвено по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, работодателят посочва:
1. брой на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции „Бюро по труда“, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
2. брой на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания чрез трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
(3) В срок 3 месеца от предприетите действия по ал. 1 работодателят следва да назначи на работа човек с трайно увреждане, който отговаря на изискванията за заемане на съответното работно място.
(4) Работодателят уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта за резултата от насочването в случаите по ал. 2, т. 1 – в срок 7 работни дни от насочването от дирекция „Бюро по труда“ на безработно лице с трайно увреждане.
(5) При промяна на обстоятелствата по ал. 2 работодателите в едномесечен срок от промяната са длъжни да подадат уведомление по ал. 2 с актуални данни в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта.
(6) Уведомлението по ал. 1, т. 2 и ал. 5 се подава в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Чл. 23. Териториалните поделения на Агенцията по заетостта и териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ обменят по служебен път подадената информация от работодателите, на чиято територия е седалището им, относно прилагането на квотата по реда на Закона за хората с увреждания.
Чл. 24. (1) Териториалните поделения на Агенцията по заетостта представят справка по образец съгласно приложение № 1 до териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, съдържаща информация от постъпилите през предходно тримесечие уведомления, заявки и информация за резултатите от насочени безработни лица с трайни увреждания, както следва:
1. брой на заявените в дирекции „Бюро по труда“ работни места от работодатели за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
2. брой на насочените от дирекции „Бюро по труда“ безработни лица с трайни увреждания за заемане на заявените работни места по т. 1;
3. брой на назначените хора с трайни увреждания по т. 1;
4. брой на незаетите работни места по т. 1 заедно с причината за незаемането им;
5. брой на заявените работни места от работодатели за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания чрез трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя за всяко тримесечие до 10-о число на месеца, следващ предходното тримесечие.
Чл. 25. При изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания хората с трайни увреждания се назначават при спазване на действащото законодателство.
Чл. 26. (1) Специализираната контролна дейност по чл. 38, ал. 1, 3, 5 и 6 от Закона за хората с увреждания се осъществява от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към министъра на труда и социалната политика.
(2) При удостоверяване на обстоятелствата по чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с увреждания контролните органи по ал. 1 изследват писмената обосновка, изготвена по реда на чл. 28, ал. 2, като правят преценка за наличието или за липсата на съответните специфични фактори в работната среда, посочени в обосновката, които не позволяват наемане на хора с трайни увреждания, при спазване на вътрешните правила по чл. 28, ал. 1.
(3) Удостоверяването на обстоятелствата по чл. 38, ал. 3, т. 2 от Закона за хората с увреждания се извършва от контролните органи по ал. 1 въз основа на информация, предоставена от териториалните поделения на Агенцията по заетостта по служебен път. Трудовият посредник с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа издава удостоверяващ документ на работодателя в тримесечен срок от заявяване на работните места, който работодателят представя пред контролните органи. Удостоверяващият документ съдържа информация за броя на заявените, съответно назначените и незаети работни места, заедно с мотиви относно причината за незаемането им.
Чл. 27. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ежегодно планира извършване на специализирани проверки за прилагането на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания.
(2) Съответните длъжностни лица от териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ извършват служебна проверка съгласно вътрешните правила по чл. 28, ал. 1 за установяване на:
1. средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година на съответен работодател, засегнат от квотата;
2. брой на определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания съгласно постъпилите уведомления от работодатели;
3. брой на заетите работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
(3) Резултатите от всяка проверка се вписват в протокол, съставен от съответното длъжностно лице от териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
(4) При извършване на проверките по ал. 1 съответните длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ удостоверяват обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 от Закона за хората с увреждания.
Чл. 28. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ утвърждава вътрешни правила за осъществяване на специализираните проверки по чл. 27, ал. 1. Вътрешните правила включват задължително критерии по прилагането на чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с увреждания, процедури за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението на проверките и последващи оценки на изпълнението, както и ред за извършване на проверки във връзка с чл. 38, ал. 5 от Закона за хората с увреждания.
(2) Вътрешните правила по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Чл. 29. (1) Работодателите се освобождават от задълженията за изпълнение на квотата по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания при наличието на обстоятелства, посочени в чл. 38, ал. 3 от Закона за хората с увреждания.
(2) Обстоятелствата по чл. 38, ал. 3, т. 1 от Закона за хората с увреждания се обосновават писмено от работодателя съвместно със службата по трудова медицина съгласно заложените функции по чл. 25, ал. 2 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд.
(3) Работодателите, извън тези по чл. 38, ал. 3 от Закона за хората с увреждания, се освобождават от задълженията по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, когато прилагат алтернативни мерки по чл. 30, 31 и 32.
(4) Работодателите, които след изтичане на тримесечния срок по чл. 22, ал. 3 не са изпълнили задължението по чл. 38, ал. 1 и 5 от Закона за хората с увреждания и за които не са налице обстоятелствата по чл. 38, ал. 3 от Закона за хората с увреждания, са длъжни ежемесечно да заплащат компенсационна вноска в размер, определен в чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания.
(5) Компенсационната вноска по чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания подлежи на доброволно внасяне или на принудително събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Заплащането на компенсационни вноски по чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания не отменя задължението за наемане на хора с трайни увреждания.
(7) Нарушенията по чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания се установяват с акт за установяване на административно нарушение, издаден от длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Чл. 30. (1) Работодателят може да закупува от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата. Работодателят може да доказва разхода само с първични платежни документи.
(2) Месечният размер на средствата за закупуване на стоките или за ползване на услугите по ал. 1 не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата.
Чл. 31. (1) Работодателят може да закупува директно от хора с увреждания, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата. Работодателят може да доказва разхода само с първични платежни документи.
(2) Месечният размер на средствата за закупуване на стоките или за ползване на услугите по ал. 1 не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата.
Чл. 32. (1) Работодателят може да закупува от социални предприятия клас А, които отговарят на условията по чл. 7, т. 1, 2 и 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и/или от социални предприятия клас А+, регистрирани по реда на чл. 8, т. 1 и 3 от същия закон, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата. Работодателят може да доказва разхода само с първични платежни документи.
(2) Месечният размер на средствата за закупуване на стоките или ползване на услугите по ал. 1 не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата.
Чл. 33. Агенцията за хората с увреждания ежегодно предоставя информация за възможностите за финансиране по проекти и програми за насърчаване на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания по реда на Закона за хората с увреждания, която съдържа:
1. условията и реда, при които работодател, съответно орган по назначаване, може да кандидатства за финансиране по националната програма за заетост на хората с увреждания;
2. условията и реда за финансиране на програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания;
3. условията и реда за финансиране по целеви проекти и програми на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.
Чл. 34. (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед Националната програма за заетост на хората с увреждания по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания с цел създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, насърчаване и подпомагане на работодателите да ги наемат на работа и за повишаване на тяхната пригодност за заетост.
(2) Националната програма по ал. 1 се изпълнява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година.
Чл. 35. (1) Работодателят, съответно органът по назначаване, може да кандидатства за финансиране на проектен принцип по Националната програма за заетост на хората с увреждания за реализиране на дейности по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
(2) Агенцията за хората с увреждания обявява на интернет страницата си информация за Националната програма и за процедурата за кандидатстване и подбор на работодатели, съответно органи по назначаване по Националната програма по чл. 34, в срок до 31 март всяка календарна година.
(3) Работодателят, съответно органът по назначаване, може да кандидатства за ползване на средства по ал. 1, ако отговаря на следните общи условия:
1. няма изискуеми публични задължения към държавата или общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
2. общият размер на получените от него държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година; този таван се прилага независимо от формата на помощта или от преследваната цел и без значение дали предоставената помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Европейския съюз;
3. не е получавал финансови средства от други източници за същите допустими разходи или за същата цел;
4. не e в изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) Размерът на минималните помощи, получени от лицата по ал. 1, се определя като сбор от минималната помощ, за която се сключва договорът по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, и други минимални помощи, получени от тях, включително от:
1. предприятията, с които работодателят или органът по назначаване, осъществяващи дейности по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
2. всички предприятия, които са се влели, слели със или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с работодателя или с органа по назначаване, осъществяващи дейности по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, съгласно чл. 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
3. предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ с работодателя, институциите, осъществяващи дейности по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, които са получили минимална помощ, преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(5) Обстоятелствата по ал. 3 и 4 се декларират от кандидата. Декларираните обстоятелства се проверяват по служебен път.
(6) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сформира комисия, която извършва оценка на кандидатите за финансиране по ал. 1.
(7) В срок до 20 работни дни от постъпване на документите на кандидатите комисията по ал. 5 извършва проверка за административно съответствие.
(8) Кандидатите се класират по критерии, условия и финансови параметри, определени в методика, неразделна част от Националната програма по чл. 34. Не се допускат до оценка работодатели, които не отговарят на общите условия по ал. 3 и 4.
(9) Комисията съставя протокол за разглеждането и оценяването на проектните предложения, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на недопуснатите проектни предложения и мотивите за недопускането им;
3. становищата на консултантите;
4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите проектни предложения;
5. класирането на допуснатите проектни предложения;
6. особени мнения, в случай че има такива, със съответните мотиви на членовете на комисията.
(10) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания заедно с цялата документация.
(11) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания в срок 10 работни дни след получаване на протокола на комисията издава мотивирана заповед, с която обявява класирането на проектните предложения.
(12) В заповедта по ал. 11 изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания посочва и недопуснатите проектни предложения, и мотивите за недопускането им.
(13) Заповедта по ал. 11 подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението й.
(14) Средствата по ал. 1 се предоставят въз основа на сключен договор с Агенцията за хората с увреждания за финансиране на заложените за изпълнение проектни дейности съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Договорът се сключва в едномесечен срок от издаване на заповедта по ал. 11.
(15) За срока по чл. 44, ал. 2 от Закона за хората с увреждания работодателят, съответно органът по назначаването, може да наема на работа последователно повече от едно лице със същия вид увреждане, за което е изградена подходяща работна среда, съгласно финансирания проект.
(16) Отпускането на средства по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания се реализира под формата на схема за минимална помощ при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.) и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
(17) Администратор на помощта по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания е Агенцията за хората с увреждания.
Чл. 36. (1) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава проекти и програми за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания за реализиране на дейности по чл. 46 от Закона за хората с увреждания заедно с методика за тяхното финансиране, която съдържа:
1. условия за кандидатстване;
2. изискуеми документи и специфични изисквания при кандидатстване;
3. процедура и критерии на оценяване и класиране на проектните предложения;
4. предназначение и размер на финансовите средства;
5. ред и условия за реализация на дейностите, които ще се изпълняват;
6. механизъм и срок за финансиране;
7. наблюдение и контрол на финансираните дейности.
(2) Хората с увреждания могат да кандидатстват за финансиране по ал. 1, ако отговарят на следните общи условия:
1. не ползват преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта;
2. нямат изискуеми публични задължения към държавата или общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
3. не получават средства от други източници за финансиране за същите допустими разходи и за същата цел.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се декларират от кандидата. Декларираните обстоятелства се проверяват по служебен път.
(4) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива процедура за кандидатстване с проектни предложения и определя състав на комисия за оценка и класиране на проектните предложения.
(5) В срок до 20 работни дни от постъпване на документите на кандидатите комисията по ал. 4 извършва проверка за административно съответствие.
(6) Не се допускат до оценка кандидати, които не отговарят на общите условия по ал. 2.
(7) Комисията съставя протокол за разглеждането и оценяването на проектните предложения, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на недопуснатите проектни предложения и мотивите за недопускането им;
3. становищата на консултантите;
4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите проектни предложения;
5. класирането на допуснатите проектни предложения;
6. особени мнения, в случай че има такива, със съответните мотиви на членовете на комисията.
(8) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания заедно с цялата документация.
(9) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания в срок 10 работни дни след получаване на протокола на комисията издава мотивирана заповед, с която обявява класирането на проектните предложения.
(10) В заповедта по ал. 9 изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания посочва и недопуснатите проектни предложения, и мотивите за недопускането им.
(11) Заповедта по ал. 9 подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението й.
(12) В едномесечен срок от издаване на заповедта по ал. 9 изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва договори за финансиране на кандидатите с одобрени проектни предложения.
Чл. 37. (1) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава целеви програми и проекти по чл. 49 от Закона за хората с увреждания заедно с методика за тяхното финансиране, която съдържа:
1. обект, обхват и условия за кандидатстване;
2. изискуеми документи и специфични изисквания при кандидатстване;
3.процедура и критерии на оценяване и класиране на проектните предложения;
4. предназначение и размер на финансовите средства;
5. ред и условия за реализация на дейностите, които ще се изпълняват;
6. механизъм и срок за финансиране;
7. наблюдение и контрол на финансираните проектни дейности.
(2) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания могат да кандидатстват за финансиране по ал. 1, ако отговарят на следните общи условия:
1. са вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания;
2. нямат изискуеми публични задължения;
3. общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година; този таван се прилага независимо от формата на помощта или от преследваната цел и без значение дали предоставената помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Европейския съюз;
4. не са получавали средства от други източници на финансиране за същите допустими разходи и за същата цел;
5. не са в обхвата на изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(3) Размерът на минималните помощи, получени от лицата по ал. 1, се определя като сбор от минималната помощ, за която се сключва договорът по чл. 49 от Закона за хората с увреждания, и други минимални помощи, получени от тях, включително от:
1. предприятията, с които специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, осъществяващи дейности по чл. 49 от Закона за хората с увреждания, образува „едно и също предприятие“ по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
2. всички предприятия, които са се влели, слели със или са придобити от някое от предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ със специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, осъществяващи дейности по чл. 49 от Закона за хората с увреждания, съгласно чл. 3, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
3. предприятията, образуващи „едно и също предприятие“ със специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, осъществяващи дейности по чл. 49 от Закона за хората с увреждания, които са получили минимална помощ преди разделяне или отделяне, съгласно чл. 3, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) Обстоятелствата по ал. 2 и 3 се декларират от кандидата. Декларираните обстоятелства се проверяват по служебен път.
(5) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед открива процедура за кандидатстване с проектни предложения и определя състав на комисия за оценка и класиране на допуснатите проектни предложения.
(6) В срок до 20 работни дни от постъпване на документите на кандидатите комисията по ал. 5 извършва проверка за административно съответствие.
(7) Не се допускат до оценка кандидати, които не отговарят на общите условия по ал. 2 и 3.
(8) Комисията съставя протокол за разглеждането и оценяването на проектните предложения, който съдържа:
1. състав на комисията и списък на консултантите;
2. списък на недопуснатите проектни предложения и мотивите за недопускането им;
3. становищата на консултантите;
4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите проектни предложения;
5. класирането на допуснатите проектни предложения;
6. особени мнения, в случай че има такива, със съответните мотиви на членовете на комисията.
(9) Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания заедно с цялата документация.
(10) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания в срок 10 работни дни след получаване на протокола на комисията издава мотивирана заповед, с която обявява класирането на проектните предложения.
(11) В заповедта по ал. 10 изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания посочва и недопуснатите проектни предложения и мотивите за недопускането им.
(12) Заповедта по ал. 10 подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението й.
(13) В едномесечен срок от издаване на заповедта по ал. 10 изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания сключва договори за финансиране на кандидатите с одобрени проектни предложения.
(14) Отпускането на средства по чл. 49 от Закона за хората с увреждания се извършва под формата на схема за минимална помощ при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.) и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
(15) Администратор на помощта по чл. 49 от Закона за хората с увреждания е Агенцията за хората с увреждания.
Чл. 38. (1) Агенцията за хората с увреждания осъществява наблюдение и контрол по изпълнението на финансираните дейности по чл. 35, 36 и 37 по ред, определен в съответната методика, и съгласно вътрешни правила за наблюдение и контрол, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
(2) Вътрешните правила по ал. 1 включват задължително процедури за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и последващи оценки на изпълнението.
Чл. 39. Всеки работодател, ползващ преференцията по чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, внася ежемесечно в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите съгласно реда и сроковете по Кодекса за социално осигуряване пълния размер на дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите по трудово правоотношение лица.
Чл. 40. Всеки работодател, ползващ преференцията по чл. 45, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, внася ежемесечно в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите съгласно реда и сроковете по Кодекса за социално осигуряване пълния размер на дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с трайни увреждания.
Чл. 41. (1) Всеки работодател, ползващ преференцията по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, е длъжен да представя всяко тримесечие в Агенцията за хората с увреждания поименна справка за работещите по трудово правоотношение лица/хора с трайни увреждания.
(2) За целите на ал. 1 Агенцията за хората с увреждания получава информация по служебен път, както следва:
1. от Националната агенция за приходите – за наличието или липсата на внесени осигурителни вноски съгласно Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравно осигуряване;
2. от Агенцията по заетостта – за наетите лица по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
(3) Документът по ал. 1 се представят в срок до три месеца след изтичане на съответното тримесечие. При непредставяне в срок ползването на съответната преференция се преустановява за съответния период.
(4) В едномесечен срок от получаване на документа по ал. 3 Агенцията за хората с увреждания изготвя обобщени справки за финансовите средства, необходими за обезпечаване на преференцията по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
(5) В едномесечен срок от изготвяне на справките по ал. 4 Агенцията за хората с увреждания превежда съответните дължими суми на работодателите.
(6) Преференцията по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания се реализира под формата на схема за минимална помощ при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от  24 декември 2013 г.) и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
(7) Всеки работодател, получил преференция по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, попълва декларация в писмена или електронна форма за получените от него минимални помощи за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година.
(8) Средствата, получени като преференции от работодателите по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, се докладват по ред, предвиден в чл. 34, ал. 1 от Закона за държавните помощи.
(9) Администратор на преференцията по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания е Агенцията за хората с увреждания.
Чл. 42. Контролът относно използването на възстановените средства в случаите по чл. 42, чл. 45, ал. 1 или чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания се осъществява от Агенцията за хората с увреждания съгласно чл. 50, ал. 3 във връзка с чл. 45, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.
Чл. 43. (1) Центрове за защитена заетост по чл. 52 от Закона за хората с увреждания могат да се създават при изпълнение на следните общи условия:
1. да бъдат създадени към специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, и към трудово-лечебни бази;
2. да осигуряват минимален пакет от подкрепящи услуги, свързани с конкретните работни места, които да подпомагат създаването и поддържането на защитената заетост;
3. да осигуряват възможност за извършване на продуктивна дейност и платена работа;
4. делът на наетите хора с множество трайни увреждания в средносписъчния брой на заетите лица да не е по-малък от 50 на сто.
(2) Хората с множество трайни увреждания могат да се назначават за изпълнение на икономически дейности, които отговарят на специфичните им изисквания за упражняване на труд.
(3) Минималният пакет от персонални подкрепящи услуги включва:
1. оценка на професионалната пригодност;
2. трудово наставничество;
3. психологическа подкрепа;
4. медицински услуги;
5. осигуряване на материално-техническо оборудване, гарантиращо придобиването на професионални умения;
6. придобиване на професионални умения;
7. наличие на подходящ персонал за реализиране на подкрепящите услуги;
8. финансови стимули;
9. осигуряване на трудово посредничество и подпомагане на хората с множество трайни увреждания за намиране и започване на работа в специализирана или обичайна работна среда.
Чл. 44. Финансиране на създаването на центрове за защитена заетост се осъществява със средства от държавния бюджет на проектен принцип по условия и механизъм, уредени в методика, утвърдена от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
Чл. 45. (1) Центровете за защитена заетост подлежат на контрол, като ежегодно предоставят отчет пред Агенцията за хората с увреждания за:
1. изпълнението на минималните изисквания за тяхното създаване и функциониране;
2. състоянието на условията на труд;
3. предоставения минимален пакет от персонални подкрепящи услуги;
4. изпълнението на субсидираните дейности съгласно одобрените проектни предложения;
5. устойчивост на заетостта на наетите хора с множество трайни увреждания;
6. други релевантни данни.
(2) Центровете за защитена заетост уведомят Агенцията за хората с увреждания при промяна в условията, посочени в чл. 43, в 14-дневен срок от тяхното възникване.
(3) При неизпълнение на някое от условията, посочени в чл. 43, за срок повече от три последователни месеца центровете за защитена заетост губят статута си и осигуреното финансиране. Статутът се възстановява след отстраняване на причините за неговото отнемане.
Чл. 46. Данни за центровете за защитена заетост се вписват в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хората с увреждания по реда на чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
Раздел III
Достъпна среда и разумни улеснения, достъпна информация и осигуряване на лична мобилност
Чл. 47. Физическите и юридическите лица – собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения, могат да бъдат финансирани за дейности за изграждане на достъпна среда за хора с увреждания по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност по чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
Чл. 48. (1) Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност се реализира в два компонента, както следва:
1. Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин;
2. Компонент 2 „Лична мобилност“ – за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане.
(2) Финансовата и административната рамка при реализиране на допустимите дейности се уреждат в Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.
(3) Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност се утвърждава от министъра на труда и социалната политика.
(4) Изпълнението на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност се осъществява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година.
(5) Средствата по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност се предоставят за финансиране на дейностите по чл. 48, ал. 1, при условие че същите не са финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или с други публични средства.
(6) Министърът на труда и социалната политика контролира изпълнението на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.
Чл. 49. (1) Информацията и документите за кандидатстване по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност са публични и се публикуват на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа минимум:
1. място и краен срок за подаване на проектните предложения;
2. срок и период на изпълнение на дейностите;
3. средства за финансиране;
4. критерии и условия за оценка на проектните предложения;
5. допустими за финансиране дейности;
6. адрес и телефон за обратна връзка.
Чл. 50. За финансиране по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност могат да кандидатстват:
1. хора с увреждания, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения;
2. юридически лица, учредени по реда на Закона за етажната собственост, чийто член е човек с увреждане, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения.
Чл. 51. Не са допустими за финансиране проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на:
1. физически и юридически лица, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения, подали невярна, неточна или непълна информация при попълване на  изискуемата документация;
2. физически и юридически лица, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения, които към датата на кандидатстване не са изпълнили задълженията си към Министерството на труда и социалната политика по предходни договори;
3. лица, които имат публични задължения, подлежащи на принудително събиране към държавата или общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или за обезпечение на задълженията или ако задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
Чл. 52. Не са допустими за финансиране по Компонент 1 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност дейности:
1. свързани със стопанската дейност (инвестиционна, търговска или др.) на кандидатите;
2. свързани с придобиване на активи за бъдещото използване в стопанската дейност на кандидатите;
3. по проекти, финансирани със средства по други програми на държавата и/или общините със същата цел;
4. реализирани преди одобряването на проекта и извън срока на изпълнението му.
Чл. 53. Допустими за финансиране по Компонент 2 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност са дейности за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходими за осигуряване на личната мобилност на хора с трайни увреждания.
Чл. 54. (1) Местните органи на изпълнителната власт съдействат за реализиране и популяризиране на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.
(2) Главните архитекти на общините одобряват инвестиционните проекти на кандидатите по Компонент 1 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност и издават съответните към тях разрешения за строеж/поставяне, без да събират такси, по реда на чл. 184 от Закона за устройство на територията.
Чл. 55. В случаите, когато по Компонент 1  на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност върху общинска или държавна земя е необходимо изграждане на асансьори и/или рампи към съществуващи жилищни сгради с цел осигуряване на равен достъп на хората с увреждания до физическата среда на живеене, общините или държавата отстъпват безвъзмездно право на строеж по ред, определен в закон.
Чл. 56. (1) Министерството на труда и социалната политика разработва образци на формуляри за кандидатстване и съпътстващи документи за всяка процедура по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, включително контролни механизми за проследяване изпълнението на финансираните дейности.
(2) Образците на формуляри и всички съпътстващи документи се утвърждават от министъра на труда и социалната политика и се публикуват при обявяване на процедурата за кандидатстване на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.
(3) Кандидатите представят в Министерството на труда и социалната политика проектни предложения по утвърдени формуляри и съпътстващи документи в обявените срокове.
(4) Формулярите, както и документите по ал. 3 се подават на хартиен и на електронен носител.
Чл. 57. (1) Подадените проектни предложения се вписват в специален регистър на Министерството на труда и социалната политика.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа наименование на проектното предложение, идентификационен номер, както и информация за актуален статус.
(3) Постъпилите проектни предложения се съхраняват в Министерството на труда и социалната политика в 5-годишен срок от приключване на проектните дейности.
Чл. 58. (1) Министърът на труда и социалната политика назначава със заповед експертна комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектните предложения.
(2) Експертната комисия се състои от нечетен брой членове.
(3) За участие в работата на комисията могат да бъдат привлечени и външни експерти.
(4) Членовете на експертната комисия и експертите по ал. 3 представят декларации, че нямат частен интерес от осъществяването на проектите.
(5) Експертната комисия:
1. извършва преценка за административното съответствие на проектните предложения;
2. при наличието на непопълнени и/или изменени части от утвърдените формуляри или липсващи приложения не разглежда проектното предложение по същество и не го предлага за финансиране;
3. при установяване на липсващи документи изисква същите от кандидатстващите лица в 7-дневен срок;
4. разглежда по същество проектните предложения и класира допуснатите по низходящ ред;
5. предлага за финансиране допуснатите проектни предложения до изчерпване на определените финансови средства по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.
(6) Експертната комисия заседава в пълен състав и взема решенията си с обикновено мнозинство.
(7) Експертната комисия изготвя протокол за своята работа, който съдържа:
1. състав на експертната комисия;
2. констатации на експертната комисия по всяко от проектните предложения;
3. предложения за одобрение и отхвърляне на проектните предложения;
4. предложение за размера на финансиране на одобрените проекти.
(8) Протоколът се подписва от всички членове на експертната комисия. Към протокола се прилагат в писмена форма особените мнения на членовете на комисията, в случай че има такива.
(9) Експертната комисия представя на министъра на труда и социалната политика протокола в 7-дневен срок от приключването на работата си.
Чл. 59. (1) Министърът на труда и социалната политика утвърждава със заповед протокола от работата на експертната комисия и определя размера на финансиране на всяко одобрено проектно предложение.
(2) Министърът на труда и социалната политика не одобрява и не разрешава финансиране на проектно предложение, предложено от експертната комисия, когато констатира нарушение в нейната работа. Отказът се мотивира писмено.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението й.
Чл. 60. (1) Физическите и юридическите лица, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения, кандидатствали по програмата, се уведомяват писмено в 7-дневен срок от датата на издаване на заповедта.
(2) Списък на одобрените и неодобрените проектни предложения се публикува на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика в 7-дневен срок от датата на издаване на заповедта.
Чл. 61. (1) Физическите и юридическите лица, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, са длъжни в 7-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 60, ал. 1 да представят документ за открита банкова сметка или финансова идентификация, заверен от обслужващата банка, в деловодството на Министерството на труда и социалната политика.
(2) В едномесечен срок от издаване на заповедта по чл. 59, ал. 1 Министерството на труда и социалната политика сключва договор за финансиране на одобреното проектно предложение на кандидата. Преди сключване на договора с одобрения кандидат се извършва служебна проверка за удостоверяване отсъствието на обстоятелствата по чл. 51, т. 3.
(3) При неизпълнение на задължението по ал. 1 или при наличие на обстоятелства по чл. 51, т. 3 Министерството на труда и социалната политика не сключва договор за финансиране на одобреното проектно предложение на кандидата.
Чл. 62. (1) Размерът на финансиране на одобрените проектни предложения, разходването, отчитането и възстановяването на предоставените финансови средства, както и взаимните права и задължения се уреждат с договор между Министерството на труда и социалната политика и физическите и юридическите лица, собственици на елементи на достъпната среда, сгради и съоръжения – изпълнители.
(2) Неразделна част от договора по ал. 1 са проектното предложение и всички приложения към него.
(3) При настъпването на промени в обстоятелствата изпълнителят на проекта е длъжен да уведоми Министерството на труда и социалната политика за промяната в 7-дневен срок от настъпването й и да представи съответните документи, доказващи промяната.
(4) Изпълнителят отчита реализирания проект съгласно определените условия и срокове в договора пред комисията по чл. 58.
Чл. 63. (1) При необходимост от промяна на параметрите на одобрения проект или на одобрения начин на изпълнение на проекта по Компонент 2 „Лична мобилност“ изпълнителят изпраща в Министерството на труда и социалната политика мотивирано писмено искане, съдържащо параметри и обосновка на промяната и съответните съпътстващи документи.
(2) При необходимост от промяна на параметрите на одобрения проект по Компонент 1  „Достъпна жилищна среда“ промяната се извършва преди внасянето на инвестиционния проект за одобряване по реда на Закона за устройство на територията, като изпълнителят изпраща в Министерството на труда и социалната политика мотивирано писмено искане, съдържащо параметри и обосновка на промяната и съответните съпътстващи документи. Допуска се разглеждане и одобряване на искане за изменения на проекта след издадено разрешение за строеж. Изменения в одобрен инвестиционен проект след издадено разрешение за строеж в обхвата на съществените отклонения от инвестиционния проект се извършват съгласно чл. 154 от Закона за устройство на територията.
(3) Искането по ал. 1 и 2 се представя в деловодството на Министерството на труда и социалната политика в 7-дневен срок от настъпване на промени в обстоятелствата.
(4) Не се допуска увеличаване на размера на одобреното финансиране.
Чл. 64. (1) Агенцията за хората с увреждания разработва програми и финансира проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни и други обекти съгласно чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания, които се ползват безвъзмездно и по нестопански начин, в рамките на предвидения финансов ресурс за съответната бюджетна година.
(2) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава методика, на базата на която се извършва финансиране на програмите и проектите по ал. 1.
Раздел IV
Финансова подкрепа
Чл. 65. (1) В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане на финансовата подкрепа по чл. 69, т. 1 или по чл. 72, т. 5 от Закона за хората с увреждания съгласно заключенията в оценката.
(2) В 10-дневен срок от представяне на документите по чл. 73, ал. 2 или по чл. 76, ал. 5 от Закона за хората с увреждания директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице издава заповеди за отпускане на съответната финансова подкрепа по чл. 69, т. 2 от Закона за хората с увреждания съгласно заключенията в индивидуалната оценка на потребностите.
(3) В срока по ал. 1 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице издава направления за предоставяне на лична помощ с определен брой часове, социални услуги или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон, съгласно заключенията в индивидуалната оценка на потребностите.
(4) Заповедите по ал. 1 и 2 и направленията по ал. 3 се съобщават писмено на лицето, подало заявлението декларация, в 7-дневен срок от издаването им заедно с индивидуалната оценка на потребностите.
(5) Заповедите по ал. 1 и 2 и направленията по ал. 3 подлежат на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Дирекции „Социално подпомагане“ водят и съхраняват документите за отпуснатата финансова подкрепа в 10-годишен срок считано от месеца на прекратяване на подкрепата.
Чл. 66. (1) Месечната финансова подкрепа се отпуска, изплаща, изменя, спира, прекратява и възобновява със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на оправомощено от него длъжностно лице от 1-во число на месеца, следващ промяната в обстоятелствата. Заповедта се съобщава писмено на лицето, подало заявлението декларация, в 7-дневен срок от издаването й.
(2) При определяне на размера на месечната финансова подкрепа по чл. 70, т. 4 и 5 от Закона за хората с увреждания се взема предвид видът на получаваната пенсия съгласно Кодекса за социално осигуряване.
(3) Месечната финансова подкрепа се отпуска от 1-во число на месеца, в който е изготвена индивидуалната оценка на потребностите, и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който се отпуска, в рамките на бюджетната година с изключение на месечната финансова подкрепа, отпусната през месец декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.
(4) Изплащането на месечната финансова подкрепа се извършва по касов път или по безкасов път по посочена от лицето титулярна банкова сметка.
(5) Месечната финансова подкрепа се прекратява при:
1. извършване на нова индивидуална оценка на потребностите съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за хората с увреждания;
2. промяна в обстоятелствата, при които е отпусната.
Чл. 67. (1) В случаите на преосвидетелстване на хора с трайни увреждания месечната финансова подкрепа се отпуска от началото на месеца, през който е прекратена, въз основа на новата индивидуална оценка на потребностите и издадената заповед за нейното отпускане, в случай че заявлението декларация за извършване на индивидуална оценка на потребностите е подадено в 2-месечен срок от издаването на новото експертно решение.
(2) При неспазване на срока по ал. 1 месечната финансова подкрепа се отпуска по реда на чл. 66, ал. 3.
Чл. 68. (1) В случаите по чл. 73 от Закона за хората с увреждания медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които хората с увреждания с установена потребност, съобразно вида на увреждането и индивидуалната оценка на потребностите, ползват целевата помощ, са посочени в приложение № 2.
(2) Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите и министъра на здравеопазването определя и актуализира със заповед максималните размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
(3) При съгласуването по ал. 2 министърът на труда и социалната политика представя на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването необходимите мотиви и финансови разчети.
Чл. 69. Целевата помощ по чл. 68 се предоставя на правоимащото лице за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия само от лица, вписани в Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, с изключение на помощта, отпускана по т. 4, буква „е“ от приложение № 2 към чл. 68, ал. 1.
Чл. 70. (1) Целевата помощ за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се отпуска със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок след представяне на допълнителните документи по ал. 2.
(2) Към изискуемите медицински документи по чл. 73, ал. 2 от Закона за хората с увреждания се прилагат:
1. проформа фактура – за изделията, изработвани по поръчка, и за целевите помощи, отпускани за ремонт;
2. протокол от производител, вписан в Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, с който се определят специфичните проектни характеристики, съгласно заданието за изработване на изделието – само за изделията, изработвани по поръчка.
(3) Заповедта за отпускане на помощта по ал. 1 се издава в три екземпляра за всяко помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие поотделно, а за отказ за отпускане – в два екземпляра.
(4) Два екземпляра от заповедта за отпускане на помощта по ал. 3 се предоставят на човека с увреждане по ал. 1 заедно с екземпляр на предавателно-приемателния протокол по образец съгласно приложение № 3.
(5) Целевата помощ за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се реализира в 3-месечен срок от датата на съобщаването на заповедта по ал. 3 освен в случаите, когато изработването или ремонтът на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия изисква по-дълъг период и е удостоверено с документ от изпълнителя.
(6) Заповедите за отпускане на целеви помощи за медицински изделия по т. 1, 2, 3а, 3б, 4, 6 и 7 от приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 след изтичането на експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи потребността от тях.
Чл. 71. (1) Хората с увреждания с отпусната целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия имат право на парична компенсация за пътни разходи в страната, когато тези помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия не могат да се изработят, закупят и/или ремонтират по настоящ адрес и тяхното присъствие е необходимо.
(2) За получаване на паричната компенсация по ал. 1 в срок до един месец от получаването на помощните средства, приспособ­ления, съоръжения и медицински изделия човекът с увреждане представя в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес следните документи:
1. билет за пътуване в двете посоки в страната – във втора класа на бърз и пътнически влак или с автобус, издаден съгласно изискванията на Закона за железопътния транспорт и Закона за автомобилните превози;
2. документ от лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, доказващ явяване за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото помощно средство, приспособление, съоръжение и/или медицинско изделие от страна на човека с увреждане.
(3) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от представянето на документите по ал. 2 издава заповед за отпускане или за отказ за отпускане на паричната компенсация.
(4) Парична компенсация по ал. 1 получават и придружителите на децата до 18-годишна възраст.
(5) Лицата, които ползват личен превоз, получават парична компенсация по ал. 1 в размер на стойността на билет за пътуване във втора класа на бърз и пътнически влак или с автобус след представяне на документа по ал. 2, т. 2.
(6) Паричната компенсация се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта по ал. 3, в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за месец декември, която се изплаща най-късно до 31 януари на следващата година.
Чл. 72. (1) Целева помощ за покупка на изделие по т. 4, буква „е“ от приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 се изплаща на правоимащото лице след представяне на оригинал на първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството или на фактура съгласно Закона за данък върху добавената стойност.
(2) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща до края на месеца, следващ месеца на представяне на разходооправдателните документи, в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за месец декември, която се изплаща до 31 януари на следващата година.
Чл. 73. (1) Паричната компенсация по чл. 71 и целевата помощ по чл. 72, ал. 1 се изплащат от дирекция „Социално подпомагане“ на правоимащите лица по касов път или безкасов път по посочена от лицето титулярна банкова сметка.
(2) Хората с увреждания имат право на целева помощ по чл. 72, ал. 1 на стойност до максималните размери по чл. 68, ал. 2.
Чл. 74. (1) Хората с увреждания, закупили помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия във връзка с прекарано заболяване или претърпяна злополука в чужбина, както и хората с увреждания, получили разрешение за лечение в чужбина от съответния компетентен орган по предвиден от закон ред, имат право на парична компенсация за закупено помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие в размер до максималния размер по чл. 68, ал. 2.
(2) Паричната компенсация по ал. 1 се предоставя срещу платежен документ за закупеното помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие, придружен с легализиран превод на български език, по касов път или безкасов път по посочена от лицето титулярна банкова сметка, след като е подадено заявление декларация в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на човека с увреждане.
(3) Паричната компенсация по ал. 1 се изплаща до края на месеца, следващ месеца на представяне на разходооправдателните документи, в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за месец декември, която се изплаща до 31 януари на следващата година.
Чл. 75. (1) Човекът с увреждане или лицето по чл. 21, ал. 2, т. 2 – 4 от Закона за хората с увреждания получава помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия след представяне на екземпляр от заповедта за отпускане на целевата помощ на избрано от него лице, вписано в Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
(2) Отпуснатите целеви помощи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на хората с увреждания се изплащат от Агенцията за социално подпомагане.
(3) Средствата за реализираните целеви помощи на стойност до максималния размер за изработване, покупка и ремонт на съответното помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие по чл. 68, ал. 2 се превеждат от дирекция „Социално подпомагане“ по сметките на лицето, вписано в Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, което ги е предоставило.
(4) Средствата за предоставените на хората с увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия или за техния ремонт се превеждат въз основа на представено от лицето, вписано в Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, искане в дирекция „Социално подпомагане“, към което се прилагат:
1. първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството или фактура съгласно Закона за данък върху добавената стойност – оригинал;
2. заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на оправомощено от него длъжностно лице за отпускане на целевата помощ – оригинал;
3. предавателно-приемателен протокол по образец съгласно приложение № 3 към чл. 70, ал. 4, подписан от представител на лицето, вписано в Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, и от човека с увреждане или от негов представител, с което последното се съгласява с предоставеното помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие и декларира неговото получаване;
4. документ, издаден от производителя на медицинското изделие, който съдържа специфичните му характеристики съгласно заданието – само за изделията, изработвани по поръчка.
(5) Лицето, вписано в Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, представя искането по ал. 4 в дирекция „Социално подпомагане“, която е издала заповедта за отпускане на целевата помощ, в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца на предоставяне на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
(6) В срок до 25-о число на месеца на представяне на искането по ал. 4 дирекция „Социално подпомагане“ превежда на лицето, вписано в Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, дължимите суми за предоставените помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия през предходния месец.
Чл. 76. Дирекции „Социално подпомагане“ водят досиета на лицата, подали заявление декларация за отпускане на целева помощ по чл. 73 от Закона за хората с увреждания, съдържащо следните документи: попълнено заявление декларация по образец за извършване на индивидуална оценка на потребностите, медицински документи, екземпляр от издадената заповед за отпусната целева помощ, копие на първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството или фактура съгласно Закона за данък върху добавената стойност и екземпляр от предавателно-приемателен протокол по образец съгласно приложение № 3.
Чл. 77. (1) Помощните средства, приспособ­ления, съоръжения и медицинските изделия, получени по реда на Правилника, не могат да бъдат заменяни, продавани или дарявани в рамките на експлоатационния срок.
(2) При преустановяване ползването на помощните средства, приспособления, съо­ръжения и медицинските изделия те се връщат в дирекция „Социално подпомагане“ с изключение на изработените по поръчка.
(3) Върнатите помощни средства, приспособ­ления, съоръжения и медицинските изделия могат да се предоставят на нуждаещи се лица или на здравни и социални институции.
Чл. 78. За осъществяване на дейността по чл. 75, ал. 1 Агенцията за социално подпомагане ползва информацията от Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, воден от Агенцията за хората с увреждания.
Чл. 79. Агенцията за хората с увреждания осъществява контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания съгласно наредбата по чл. 89, ал. 8 от Закона за хората с увреждания.
Чл. 80. (1) В случаите на установена потребност от предоставяне на целева помощ по реда на чл. 74 от Закона за хората с увреждания съгласно изготвената индивидуална оценка хората с трайни увреждания подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ  адрес следните допълнителни документи:
1. копие от свидетелство за регистрация на личното им моторно превозно средство;
2. документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството през последните  12 месеца;
3. документ, удостоверяващ осъществена покупко-продажба на моторното превозно средство.
(2) Целевата помощ се отпуска и изплаща по реда на чл. 83 след представяне на документите по ал. 1.
Чл. 81. (1) В случаите на установена потребност от предоставяне на целева помощ по реда на чл. 75 от Закона за хората с увреждания съгласно изготвената индивидуална оценка хората с трайни увреждания подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес следните допълнителни документи:
1. фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон;
2. документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството през последните  12 месеца.
(2) Служителят от специализирания отдел, водещ случая, извършва оглед за удостоверяване, че преустройството е извършено с цел преодоляване на затрудненията в мобилността на човека с увреждане в домашна среда.
(3) Целевата помощ се отпуска и изплаща по реда на чл. 83 след представяне на документите по ал. 1.
Чл. 82. (1) В случаите на установена потребност от предоставяне на целева помощ по реда на чл. 76 от Закона за хората с увреждания съгласно изготвената индивидуална оценка хората с трайни увреждания подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес следните допълнителни документи:
1. медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;
2. разходооправдателен документ за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.
(2) Целевата помощ се отпуска и изплаща по реда на чл. 83 след представяне на документите по ал. 1.
(3) При предоставено балнеолечение  и/или рехабилитационни услуги в обекти на дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт или Министерството на здравеопазването, както и в специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от министъра на здравеопазването за дейности по чл. 22 от Закона за лечебните заведения, целевата помощ се изплаща след представяне на документите по ал. 4 в дирекция „Социално подпомагане“, издала заповедта по чл. 83, ал. 4.
(4) Изплащането на целевата помощ по ал. 3 се извършва по реда на чл. 83, ал. 6 след представяне на следните документи:
1. медицинско предписание от лекар специалист за необходимостта от провеждане на балнеолечение и/или рехабилитационни услуги;
2. първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството или фактура съгласно Закона за данък върху добавената стойност, издаден на името на правоимащото лице за действително направения разход за периода на престой – за предоставено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, нощувки, храна, такси – в оригинал;
3. първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството или фактура съгласно Закона за данък върху добавената стойност, издаден на името на придружителя на правоимащото лице, ако ползва такъв, за действително направения разход за периода на престой – нощувки, храна, такси – в оригинал;
4. документ, издаден от съответния обект или от специализирана болница за рехабилитация, където е предоставено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, с който се удостоверява реалното ползване на услугите и че за посочения период същите не са ползвани на друго правно основание – в оригинал;
5. екземпляр от заповедта за отпускане на помощта по чл. 83, ал. 4.
Чл. 83. (1) В случаите по чл. 80, чл. 81 и чл. 82, ал. 1 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от представяне на допълнителните документи издава заповед, с която отпуска или отказва мотивирано съответната целева помощ.
(2) В случаите по чл. 80, чл. 81 и чл. 82, ал. 1 целевата помощ се изплаща до края на месеца, следващ месеца, в който са представени документите, в рамките на бюджетната година с изключение на помощта за месец декември, която се изплаща до 31 януари на следващата година.
(3) В случаите по чл. 80, чл. 81 и чл. 82, ал. 1 изплащането се извършва по касов път или по безкасов път по посочена от лицето титулярна банкова сметка.
(4) В случаите по чл. 82, ал. 3 директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите издава заповед, с която отпуска или отказва мотивирано съответната целева помощ. Заповедта за отпускане на помощта се издава в два екземпляра. Един екземпляр от заповедта за отпускане на помощта се предоставя на човека с увреждане, който следва да го предостави на съответния обект или специализирана болница за рехабилитация, където ще се извършва балнеолечението и/или рехабилитационните услуги.
(5) Съответният обект или специализирана болница за рехабилитация представя документите по чл. 82, ал. 4 в съответната дирекция „Социално подпомагане“ в срок до 5-о число на месеца, следващ месеца на предоставяне на услугите.
(6) В срок до 25-о число на месеца на представяне на документите по чл. 82, ал. 4 дирекция „Социално подпомагане“ превежда на съответния обект или специализирана болница за рехабилитация по банков път дължимите суми за доказано предоставените услуги.
Чл. 84. (1) В случаите на установена потребност от предоставяне на целева помощ съгласно чл. 77 от Закона за хората с увреждания хората с трайни увреждания задължително представят копие от договор за наем към заявлението декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите.
(2) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед, с която отпуска или отказва мотивирано помощта по реда на чл. 65, ал. 1.
(3) Заповедта за отпускане на помощта по ал. 1 се издава в три екземпляра, а за отказ за отпускане – в два екземпляра. Единият екземпляр от заповедта за отпускане на помощта се предоставя на човека с увреждане. Другият екземпляр се изпраща по служебен път до съответната община.
(4) В срок до 3-то число на месеца, следващ месеца на отпускане на целевата помощ, дирекция „Социално подпомагане“ изпраща до съответната община списък на всички лица, на които е отпусната целевата помощ, заедно с екземпляр на заповедта по ал. 3.
(5) В срок до 8-о число на месеца съответната община изпраща разходооправдателен документ на името на всяко правоимащо лице от списъка по ал. 4.
(6) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска и изплаща в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост.
(7) Целевата помощ по ал. 1 се изплаща от дирекции „Социално подпомагане“ по банков път на съответната община до края на месеца, следващ месеца, за който се отнася.
(8) Целевата помощ по ал. 1 може да бъде прекратена в случаите на:
1. извършване на нова индивидуална оценка на потребностите съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за хората с увреждания;
2. промяна в обстоятелствата, при които е отпусната.
Раздел V
Информационна система
Чл. 85. (1) Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа информационна система за хората с увреждания, съдържаща данни относно тяхното здравословно състояние, квалификация, образователна степен, лични възможности за социално приобщаване, професионална реализация, социално-икономически статус, демографски и други данни, съгласно чл. 82 от Закона за хората с увреждания.
(2) В информационната система за хората с увреждания се поддържа профил на всеки човек с увреждане.
(3) Данните по ал. 1 служат за наблюдение и анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания, за планиране на дейности, свързани със задоволяване на индивидуалните им потребности, и за разработване на секторни политики.
Чл. 86. Eжeгодно до 31 март държавните и местните органи чрез своите координатори по чл. 18 от Закона за хората с увреждания представят писмена информация в Министерството на труда и социалната политика:
1. за предвижданите политики в областта на правата на хората с увреждания за текущата година;
2. за осъществените политики в областта на правата на хората с увреждания за предходната година.
Чл. 87. (1) Държавните и местните органи, които имат правомощия в областта на правата на хората с увреждания, събират, поддържат и предоставят актуални данни за информационната система за хората с увреждания.
(2) На Агенцията за хора с увреждания се предоставя информация:
1. за освидетелстваните и преосвидетелстваните хора с увреждания – от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), лекарските консултативни комисии (ЛКК) и други институции с компетентност в тази област;
2. за здравния статус на хората с увреждания – от Националната здравноосигурителна каса и други институции с компетентност в тази област;
3. за хората с увреждания, получаващи обезщетения, помощи и пенсии при инвалидност и временна намалена работоспособност по реда на Кодекса за социално осигуряване – от Националния осигурителен институт;
4. за социално-икономическия статус на хората с увреждания – от Националния статистически институт, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта;
5. за децата с вид и степен на увреждане, получаващи финансова подкрепа, социални помощи, социални услуги и други в тази област – от Агенцията за социално подпомагане и от Държавната агенция за закрила на детето;
6. за хората с увреждания, получаващи финансова подкрепа, социално подпомагане, социални услуги и други в тази област – от Агенцията за социално подпомагане;
7. за образователно-квалификационната степен на хората с увреждания – от Министерството на образованието и науката;
8. за гражданска регистрация на хората с увреждания – от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
9. за други релевантни данни – от държавни и местни органи, имащи правомощия в областта на правата на хората с увреждания.
(3) Обменът на информация по ал. 1 се извършва при спазване на изискванията на Закона за електронното управление и на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
Чл. 88. (1) Информационната система за хората с увреждания предоставя възможност за създаване и поддържане на профил на всеки човек с увреждане. Профилът съдържа всички налични данни за човека с увреждане, предоставени от първичните администратори.
(2) Достъпът до профила се осигурява чрез Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт или чрез електронен подпис през системата за електронно връчване по реда на Закона за електронната идентификация.
(3) Недопустим е отказ на субекта на данни за достъп до неговия профил.
(4) Разрешението или отказът за достъп на трети лица се издават в писмена форма от изпълнителния директор на Агенцията за хора с увреждания или от оправомощено от него лице при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
(5) Отказът по ал. 4 може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 89. Информационната система за хората с увреждания предоставя възможност:
1. за отчитане и удостоверяване на времето за настъпването на факти с правно значение с точност до година, дата, час, минута и секунда;
2. за изготвяне на извлечение от профила на човека с увреждане във всеки един момент, за създаване и отпечатване на необходимите първични документи и за предоставяне на копия, при поискване;
3. за получаване и изпращане на данни по електронен път съгласно действащите законови изисквания;
4. за оперативна размяна на информация с институциите, с които Агенцията за хората с увреждания осъществява обмен на данни, съобразно предвидените за това стандарти, формати и образци.
Чл. 90. При предоставяне на електронна услуга Агенцията за хората с увреждания предварително информира ползвателя по ясен и разбираем начин относно:
1. техническите стъпки по предоставянето на услугата, тяхното правно значение и срока за предоставянето й;
2. възможността издаденият акт да бъде съхраняван в електронна форма и за начина за достъп до него;
3. техническите средства за установяване и отстраняване на грешки при въвеждането на информация, преди да бъдат направени изявленията във връзка с услугата.
Чл. 91. Интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания осигурява удобен за ползване достъп:
1. до публикуваната в информационната система информация;
2. до данните, които се съдържат в профила на всеки човек с увреждане, налични в информационната система след въвеждането на идентификатор.
Чл. 92. (1) Актуализация на данни в информационната система за хората с увреждания се извършва от първичния администратор на данни:
1. по искане на човека с увреждане, за когото се отнасят данните, при установяване на грешки или несъответствия и тяхното удостоверяване;
2. по инициатива на оправомощените длъжностни лица – при наличие на документ, даващ основание за актуализация, или при установена грешка при обработката на данни.
(2) При актуализация на данни в информационната система се отразяват регистрационният номер и датата на документа, източник на данните за актуализация.
Чл. 93. Заличаване на информация в информационната система за хората с увреждания се извършва от първичния администратор на данни въз основа на:
1. предписание на Комисията за защита на личните данни;
2. акт на съда или прокуратурата;
3. установено по служебен път несъответствие между оригиналния документ и извършената обработка на данни в информационната система;
4. искане на човека с увреждане при наличие на законово основание;
5. отпадане на необходимостта от съхранение на личните данни.
Чл. 94. (1) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания определя със заповед длъжностни лица за воденето и поддържането на информационната система за хората с увреждания.
(2) Длъжностните лица, обработващи данни в информационната система за хората с увреждания, отговарят за:
1. законосъобразността при обработката на личните данни;
2. правилното съхранение, верността и пълнотата на личните данни;
3. предоставянето на личните данни от информационната система;
4. контрола на достъпа;
5. заличаването на данни.
Чл. 95. (1) Воденето на информационната система за хората с увреждания регламентира технически мерки, които:
1. отхвърлят достъпа на неоторизирани лица до оборудването за обработка на данни – контрол на достъпа до оборудване;
2. предотвратяват неоторизираното четене, копиране, промяна или унищожаване на информационни носители – контрол на информационните носители;
3. предотвратяват неоторизираното добавяне, въвеждане, преглеждане, промяна или заличаване на съхранени данни – контрол по съхраняването;
4. предотвратяват използването на информационната система от неоторизирани лица, използващи комуникационно оборудване за данни – контрол на потребителите;
5. гарантират, че лицата, които са оторизирани да ползват система за автоматизирана обработка на данни, имат достъп само до данните, включени в обхвата на техния достъп – контрол на достъпа до данни;
6. осигуряват възможността за проверка и установяване до кои органи са били или могат да бъдат изпратени или предоставени личните данни чрез използване на комуникационно оборудване за данни – контрол на комуникациите;
7. предотвратяват неоторизирано четене, копиране, промяна или изтриване на лични данни при трансфер на лични данни или при превозване на носители на данни – контрол при транспортиране;
8. осигуряват правилното функциониране на системата, докладване на появата на грешки във функциите (надеждност) и гарантират, че съхранените данни не могат да бъдат повредени чрез неправилно функциониране на системата.
(2) Обработващият данни взема мерки за гарантиране на надеждност при обработването, като осъществява технически и организационни мерки за защита на личните данни.
Чл. 96. Мерките за съхраняване на личните данни в информационната система за хората с увреждания се определят с вътрешни правила на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания при спазване на нормативно установените минимални изисквания.
Чл. 97. (1) Агенцията за хората с увреждания извършва наблюдение и контрол на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания за съответствие с изискванията по чл. 48 от Закона за хората с увреждания, както и за изпълнение на целеви проекти и програми по чл. 49 от Закона за хората с увреждания.
(2) Наблюдението и контролът по ал. 1 се извършват чрез планови или целеви проверки съгласно вътрешни правила, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
Чл. 98. (1) Проверките на специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания се извършват на регионален принцип от инспектор за съответния район с утвърден месечен план от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.
(2) Специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания се проверяват най-малко веднъж годишно.
(3) Проверката на специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания установява съответствието/несъответствието с вписаните в регистъра списъчен състав, относителен дял на хората с трайни увреждания, вид на дейността и всички декларирани обстоятелства към момента на проверката.
(4) Когато специализираното предприятие или кооперация на хора с увреждания има повече от един адрес на осъществяване на дейност, всеки от тях се проверява от инспектор в съответния регион.
(5) Проверките се удостоверяват с констативен протокол в два екземпляра – по един за двете страни, който се връчва срещу подпис.
(6) Когато специализираното предприятие или кооперация на хора с увреждания има повече от един адрес на осъществяване на дейност, обобщаващият констативен протокол се изготвя в региона на седалището.
Чл. 99. Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава Работна процедура за наблюдение и контрол на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания и изискуемите документи при извършване на проверка.
Чл. 100. (1) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, вписани в Регистъра по чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, оказват съдействие с необходимите доказателства на инспекторите на Агенцията за хората с увреждания при извършване на проверките.
(2) Когато се установи несъответствие с декларираните обстоятелства, на специализираното предприятие или кооперация на хора с увреждания се прави предписание със срок за изпълнение.
(3) Специализираното предприятие или кооперация на хора с увреждания има право на писмено възражение в 7-дневен срок от извършване на проверката.
(4) При неизпълнение на предписание специализираното предприятие или кооперация на хора с увреждания се заличава от Регистъра по чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
Чл. 101. (1) При установяване по надлежния ред, че специализирано предприятие или кооперация на хората с увреждания не отговаря на изискванията, определени в чл. 48 от Закона за хората с увреждания, същото се заличава от Регистъра по чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
(2) Заличаването от Регистъра по чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания се извършва със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания по реда на чл. 86 от Закона за хората с увреждания.
Чл. 102. При установяване по надлежния ред, че специализирано предприятие или кооперация на хората с увреждания извършва нарушения при изпълнението на целеви проекти и програми по чл. 49 от Закона за хората с увреждания, тяхното финансиране незабавно се преустановява.
Глава пета
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ С ПРИЗНАТА НАЦИОНАЛНА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ
Чл. 103. (1) Организациите на и за хора с увреждания с призната национална представителност съгласно чл. 92 от Закона за хората с увреждания получават от държавата финансова подкрепа под формата на субсидия.
(2) Субсидията по ал. 1 се предоставя за изпълнение на дейности в областта на правата на хората с увреждания с цел тяхното социално приобщаване.
Чл. 104. (1) Организациите на и за хора с увреждания с призната национална представителност правят предложения за субсидии и разпределение на тяхното предназначение, съпроводени с доклад и с разчет, съгласно бюджетните насоки и срокове, определени от министъра на финансите, след предварително съгласуване с министъра на труда и социалната политика за преценка на допустимостта на дейностите и разходите за тях, както и за тяхната целесъобразност.
(2) Организациите на и за хора с увреждания с призната национална представителност през текущата бюджетна година могат да кандидатстват за финансиране от държавния бюджет за следващата бюджетна година.
(3) Предназначението на субсидиите на организациите на и за хора с увреждания с призната национална представителност се утвърждава с акт на Министерския съвет за съответната бюджетна година.
Чл. 105. Средствата за финансиране на национално представителните организации на и за хора с увреждания не могат да се използват за икономически или инвестицион­ни дейности.
Чл. 106. (1) Министърът на труда и социалната политика упражнява контрол върху целесъобразността и законосъобразността на дейностите в подкрепа на социалното приобщаване на хората с увреждания и разходваните за целта средства от организациите на и за хора с увреждания с призната национална представителност.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява за всяко тримесечие от комисия, определена със заповед на министъра на труда и социалната политика.
(3) Комисията по ал. 2 може да изисква от съответната организация да представи допълнителна информация, свързана с изразходваните средства и реализираните дейности, и да организира извършването на проверки на място, когато това се налага. В тези случаи срокът за произнасяне се удължава с времето, определено за предоставяне на допълнителна информация и/или за извършване на проверка.
(4) Комисията представя на министъра на труда и социалната политика протокол за резултатите от проверката и дава становище.
(5) При констатирани нарушения в изпълнение на субсидираните дейности и/или при неизпълнението им, както и при отпадане на националната представителност Министерството на труда и социалната политика своевременно уведомява Министерството на финансите за преустановяване на субсидирането.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За срок две години от приемането на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания дейността на Съвета за наблюдение се администрира от администрацията на омбудсмана на Република България.
§ 2. За 2019 г. информация за процедурата за кандидатстване и подбор на работодатели, съответно на органи по назначаване по Националната програма по чл. 34, се обявява на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания в срок до 31 май.
§ 3. Работодателите, задължени да изпълняват квота по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, през 2019 г. предприемат съответни действия за назначаване на хора с трайни увреждания в тримесечен срок от обнародването на правилника в „Държавен вестник“.
§ 4. Правилникът се приема на основание § 3, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за хората с увреждания.
Приложение № 1 към чл. 24, ал. 1
ОБОБЩЕНА СПРАВКА
 за получената информация относно работните места във връзка с прилагане на чл. 38, ал. 1 от Закона  за хората с увреждания (ЗХУ)
за периода от ……….. до …………………….. г.
по
ред
Дата на подаденото уведомление в дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ)
Работодател
ЕИК/ БУЛСТАТ
Брой свободни работни места, заявени в ДБТ, в изпълне­ние на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ
Брой насочени от ДБТ хора с трайни увреж­дания за зае­мане на заявените работ­ни места
Брой назначени хора с трайни увреж­дания, насочени от ДБТ
Брой незаети работни места, заявени в ДБТ, заедно с причи­ната за незае­мането им
Брой на заявените работни места от работодатели за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ чрез трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Данни от ДБТ
Данни от работодател съгласно подадено уведомление
Данни от работодателя съгласно подадено уведомление
Данни от ДБТ
Данни от ДБТ
Данни от работодателя съгласно подадено уведомление
Данни от ДБТ
Данни от работодателя съгласно подадено уведомление
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1
Медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, за които хората с увреждания ползват целева помощ
по
ред
Видове
помощни
средства,
приспособления,
съоръжения и
медицински
изделия
Медицински
условия за
отпускане
Необходими
документи
Експлоатационен срок
Забележка
1
2
3
4
5
6
1.
Протези за долни (горни) крайници, включително с електронно устройство, изработени по поръчка:
Пълна (частична) липса на долен  (горен) крайник
По преценка на ортопедо-травматологична ЛКК експлоатационните срокове могат да се намаляват в зависимост от промяната във функционалната годност на протезата и състоянието на ампутирания чукан. Необходимостта от подмяна на протезата се удостоверява с констативен протокол, подписан от ортопед и от регистрираното физическо или юридическо лице, изработващо протезите.
а) първа постоянна протеза
1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
2. Писмено задание на квалифициран медицин­ски специалист или на лице с подходяща про­фесионална квалифи­кация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназ­начението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговор­ност, съгласно § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.
Една година с право на три ремонта (подмяна на приемната гилза).
Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.
б) постоянна модулна протеза
1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.
Една година за деца до 18-годишна възраст с право на един ремонт.
Две години за работещите (учащите) с право на два ремонта.
Четири години за останалите лица с право на четири ремонта.
Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.
2.
Ортези и ортопедични апарати, изработени по поръчка
По медицински индикации:
1. При тежки състояния на опорно-двига­телния апарат, изискващи фик­сиране или фик­сиране с динамич­но раздвижване на кости и стави, най-често при: вродени аномалии, сколиоза, туберкулоза, остеомиелит, посттравматична нестабилност при увреда на лигаменти, при псевдоартроза, фрактура на прешлени, тежка остеопороза.
2. Полиомиелит и/или детска церебрална парализа.
1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.
Една година за деца до 18-годишна възраст с право на един ремонт.
Две години за работещите (учащите) с право на два ремонта.
Четири години за останалите лица с право на четири ремонта.
Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.
3.
Ортопедични обувки и приспособления за корекция, изработени по поръчка:
а) ортопедични обувки, изработени по поръчка
Скъсяване на долен крайник с 5 и повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета – тежък еквиноварус, еквинизъм, плановалгус, документирани с рентгенографии и  плантографии. Диабетици на инсулиново лечение и диабетици на перорално лечение с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия и диабетно стъпало.
1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК.
2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.
Един чифт на 6 месеца с право на един ремонт (два чифта за 12 месеца с право на два ремонта) за деца до 18-годишна възраст.
Един чифт с право на един ремонт за една година (два чифта с право на два ремонта за две години) за останалите правоимащи лица.
Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.
Нуждаещите се лица имат право на ортопедични обувки, изработени по поръчка, или на индивидуални коригиращи приспособления и стелки, изработени по поръчка, но не и на двете едновременно.
б) апаратобувки, изработени по поръчка
При липса на части на ходилото.
1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.
Един чифт на 6 месеца с право на един ремонт (два чифта за 12 месеца с право на два ремонта) за деца до 18-годишна възраст.
Един чифт с право на един ремонт за една година (два чифта с право на два ремонта за две години) за останалите лица.
Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния производител.
Нуждаещите се лица имат право на апаратобувки, изработени по поръчка, или на индивидуални коригиращи приспособления и стелки, изработени по поръчка, но не и на двете едновременно.
в) индивидуални коригиращи приспособления и стелки, изработени по поръчка
По медицински индикации при тежко плоскостъпие със спадане на двата свода, документирано с рентгенографии и плантограми,  и/или диабетно стъпало.
1. Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
2. Писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, за което той носи отговорност, съгласно § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.
Един чифт на три месеца (четири чифта за една година) за деца до 18-годишна възраст.
Два чифта за 12 месеца за останалите правоимащи лица.
Нуждаещите се лица имат право на индивидуални коригиращи приспособления и стелки, изработени по поръчка, или на ортопедични обувки, изработени по поръчка, но не и на двете едновременно.
4.
Принадлежности за ползване на протези:
Наличие на протеза.
Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
а) два броя протез-
ни рула
Една година
б) дванадесет броя
протезни чорапи
Една година
в) шест броя про-тективни чорапи
Една година
г) три козметични
ръкавици за проте-
зи за горен крайник
Една година
д) една акумулаторна батерия за протеза за горен крайник с елект-ронно устройство
Една година
е) един чифт обувки за протези
Една година
Нуждаещите се лица имат право на обувки за протеза или на ортопедични обувки, изработени по поръчка, но не и на двата вида едновременно.
5.
Слухови апарати с
индивидуална отливка към тях:
а) цифрови слухови апарати
По медицински индикации.
Намаление на слуха над 40 dB за по-доб­ре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат.
Медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Шест години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
б) джобни слухови апарати по костен и въздушен път
По медицински индикации.
Намаление на слуха над 40 dВ за по-доб­ре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат.
Медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Шест години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.
Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
в) очила по костен път
По медицински индикации.
Намаление на слуха над 40 dВ за по-доб­ре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат.
Медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Шест години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.
Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
г) очила по костен път за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти
По медицински индикации.
Намаление на слуха над 40 dВ за по-доб­ре чуващото ухо. При едностранна глухота и здраво второ ухо не се предписва слухов апарат.
Медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Три години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.
Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
д) програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти
По медицински индикации. Намаление на слуха над 40 dВ двустранно.
Медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Три години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.
Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
е) програмируеми цифрови слухови апарати за осигурени лица в трудоспособна възраст
По медицински индикации. Намаление на слуха над 40 dВ двустранно.
Медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Пет години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
ж) програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на лица, ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране като деца, учащи и студенти
По медицински индикации. Намаление на слуха над 40 dВ двустранно.
Медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Пет години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
з) 20 броя батерии за слухов апарат
Една година
6.
Говорен апарат
По медицински индикации. Състояния след тотална ларингектомия.
Медицински протокол от специализирана ЛКК за УНГБ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Пет години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Подменя се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е установена с констативен протокол със спецификация, издаден от съответния търговец. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
7.
Заместващи и козметични средства:
а) очни протези
При енуклеирани
очи, вродена липса на око или тежко увредено око без функция.
Медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести
или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Пет години
б) гръдна епитеза –  първична
По медицински индикации. При ампутация на млечна жлеза.
Медицински протокол от хирургична или онкологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Една година
Подменя се преди изтичането на експлоатационния срок при увреда на протезата, потвърдена с протокол на хирургична или онкологична ЛКК. В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към комплексен онкологичен център (КОЦ) или към специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО).
в) гръдна епитеза – постоянна
По медицински индикации. При ампутация на млечна жлеза.
Медицински протокол от хирургична или онкологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Три години
Подменя се преди изтичането на експлоатационния срок при увреда на протезата, потвърдена с експертно решение на хирургична или онкологична ЛКК. В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към комплексен онкологичен център (КОЦ) или към специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО).
г) протези за нос и уши
По медицински индикации. Частична или пълна, вродена или придобита липса на орган.
Медицински протокол от специализирана ЛКК – онкологична или за УНГБ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Пет години
8.
Перука – един брой
По медицински индикации. При временна или постоянна алопеция в резултат на заболяване или травма.
Медицински протокол от специализирана ЛКК –  онкологична или хирургична, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Една година
В случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването, медицинският протокол може да се издава от специализирана ЛКК към комплексен онкологичен център (КОЦ) или към специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО) или от специализирана ЛКК, разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по хирургия.
9.
Очила:
а) обикновени или тъмни
Отпускат се, ако увреждането е в резултат на трудова злополука, професионално заболяване, травматично увреждане, от усложнение при общо заболяване, миопия над 10 диоптъра, хиперметропия над 10 диоптъра.
Медицински про­токол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Пет години
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок по медицински показания с медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или ако нуждата за това е удостоверена с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец (но не повече от веднъж в рамките на срока на експлоатацията).
б) бинокулярни, бифокални, спе- циални оптични средства (телеско- пични, лупи, екран и бинокловидни)
Отпускат се, ако увреждането е в резултат на тру- дова злополука, професионално заболяване, травматично увреждане, усложнение при общо заболяване, миопия над 10 диоптъра, хиперметропия над 10 диоптъра.
Медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Пет години
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок по медицински показания с медицински протокол от специализирана ЛКК по очни болести или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или ако нуждата за това е удостоверена с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец (но не повече от веднъж в рамките на срока на експлоатацията).
10.
Говорещ термометър за телесна температура
Отпускат се на самотни лица с намалена работоспособност над 90 на сто по повод увреждане на зрението и на семейства, в които и двамата членове са лица с намалена работоспособност
над 90 на сто по повод увреждане на зрението.
Решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо намалена работоспособност
над 90 на сто.
Декларация за
семейното положение от правоимащото лице.
Седем години
Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец (но не повече от веднъж в рамките на срока на експлоатация).
11.
Патерици, бастуни, ходилки и прохо­дилки. Бели и сен­зорни бастуни за слепи лица
По медицински индикации, удо­стоверяващи постоянната нужда от тях. При зрителна острота за двете очи под 0,04 след корекция. При увреда на долни крайници, при която самостоятелното придвижване е затруднено.
Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Три години
В медицинския протокол на специализираната ЛКК по профила на заболяването, в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се посочва препоръчителен срок за необходимостта от помощното средство, ако се прецени, че този срок е по-кратък от предвидения експлоатационен срок.
12.
Инвалидни колички:
а) рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други
Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно.
Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.
Не се отпуска едновременно с инвалидните колички по букви „б“, „в“ и „г“.  В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
б) акумулаторни колички
Увреждане на горни и долни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на количките по буква „а“, и ако лицето е физичес­ки и психически годно да управлява такава количка.
Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Десет години с право на два основни ремонта, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години и комплект акумулаторни батерии на всеки три години.
Не се отпуска едновременно с инвалидните колички по букви „а“, „в“ и „г“.  В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
в) детска рингова инвалидна количка (отпуска се и на лица над 18-годишна възраст с нисък ръст, което не позволява използването на инвалидната количка по буква „а“)
Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно.
Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Три години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.
Не се отпуска едновременно с изброените в колона 2 инвалидни колички по букви „а“, „б“ и „г“. В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
г) детски инвалидни колички (отпуска се и на лица над 18-годишна възраст с нисък ръст, което не позволява използването на инвалидната количка по буква „а“)
Увреждане на горни и долни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на количките по буква „в“.
Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Три години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.
Не се отпуска едновременно с изброените в колона 2 инвалидни колички по букви „а“, „б“ и „в“. В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
13.
Комбиниран стол за тоалет и баня
Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно.
Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години. За децата до 18-годишна възраст експлоатационният срок е 3 години.
В случаите, когато няма разкрита ЛКК към ДКЦ (МЦ), медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК на лечебно заведение за болнична помощ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
14.
Специализирани
помощни средства
и принадлежности:
а) антидекубитална възглавница и/или дюшек
При болни с тежки неврологични или други заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза, и терминално болни.
Медицински протокол от специализирана ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК.
Три години
б) масички за ин- валидни колички, щипки за захващане на предмети от разстояние, стеснители за инвалидни колички
Наличие на инвалидна количка. Частична/пълна парализа на дол­ни крайници или други увреждания, при които самостоятелното при­движване е силно затруднено или невъзможно.
Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК по друг повод.
Пет години
Щипки за захващане на предмети от разстояние, посочени в колона 2, се отпускат и на хора с нисък ръст, които не използват инвалидна количка.
в) приспособления за управление на лек автомобил от лица с дисфункция на горни и/или дол­ни крайници
Увреждания на горни и/или долни крайници, които налагат приспособяване на органите за управление на автомобил.
Медицинско удостоверение за водач на МПС.
Експлоатационният срок на автомобила, но не по-рано от 5 години (един ремонт в рамките на експлоата­ционния срок).
Приспособленията за управление на лек автомобил, посочени в колона 2, се отпускат и на хора с нисък ръст, което не позволява използването на стандартен автомобил. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
15.
Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания
Увреждания на дол­ни и горни крайници до степен на квадрипареза, при което самостоятелното придвижване е силно затруднено или невъзможно. Противопоказания са наличието на тежки контрактури на горни и долни крайници, луксация и сублуксация на тазобед­рените стави.
Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, разкрита към ДКЦ (МЦ), или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Три години с право на един ремонт по спецификация.
Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.
Приложение № 3 към чл. 70, ал. 4 и чл. 76
ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
към фактура № ………/………….. г.
(посочва се номерът на фактурата, издадена за съответното медицинско изделие, помощно средство, приспособление или съоръжение)
Днес, …………………… г., се състави следният предавателно-приемателен протокол между …………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                   (име и фамилия на правоимащото лице)
с настоящ адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………….. ,
телефон: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ,
или чрез упълномощено лице …………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                 (име и фамилия на упълномощеното лице)
с настоящ адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………
телефон: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                          и
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
                                     (име и фамилия на лицето, предало/ремонтирало стоката)
Представител на ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                (изписва се наименованието на търговеца)
за следните получени/ремонтирани медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения:
по ред
Наименование на медицинско изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение
Марка/модел
Сериен №
Артикулен №
Брой
1.
2.
3.
Предал: ……………………….………..                            Приел: ………………..
                   (подпис и печат)                                           (подпис)

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *