НАРЕДБА № 8121з-238 от 6 март 2018 г. за условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-238 от 6 март 2018 г.
за условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112 (ЕЕН 112).
Чл. 2. По реда на тази наредба на хората със слухови или говорни увреждания се осигурява непрекъснат, бърз и безплатен достъп до Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 за получаване на помощ при спешни случаи с цел защита на живота, здравето, сигурността и имуществото им от службите за спешно реагиране чрез негласова комуникация.
Раздел II
Условия за достъп
Чл. 3. Достъпът на хората със слухови или говорни увреждания до ЕЕН 112, наричани по нататък „потребители“, се осигурява при наличието на:
1. валидно експертно решение, определящо статуса им като лица със слухови или говорни увреждания;
2. регистрирани на тяхно име мобилен телефонен номер и e-mail адрес;
3. техническо устройство, позволяващо използването на специално потребителско приложение за достъп;
4. достъп до интернет.
Чл. 4. (1) Достъп до ЕЕН 112 се осигурява на потребител с активиран профил в специално потребителско приложение, достъпно през интернет, осигуряващо връзка с оператор на ЕЕН 112 чрез негласова комуникация през съответното техническо устройство.
(2) При предоставяне на услугата „достъп до интернет“ предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, осигуряват на потребителите безплатен достъп до ЕЕН 112 при спазване на условията за ползване на услугата.
(3) Дирекция „Национална система 112“ – МВР (ДНС 112 – МВР), и предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, съгласуват техническите условия за осигуряването на безплатния достъп по ал. 2.
(4) Активирането на профила на потребителя се извършва от системния администратор в ДНС 112 – МВР.
Раздел IІІ
Ред за достъп
Чл. 5. Ползването на специалното потребителско приложение е възможно след регистрация на потребителя.
Чл. 6. (1) Регистрацията на потребител се осъществява чрез интернет през активираното специално потребителско приложение, инсталирано на мобилно техническо устройство, или чрез уеб базирано приложение, достъпно от стационарно техническо устройство през уеб сайта на ДНС 112 – МВР.
(2) Потребителят попълва необходимите данни в регистрационната форма, с която се създава профил за достъп, и изпраща заявка.
(3) След регистрацията потребителят получава на посочения от него електронен адрес съобщение, че заявката е в процес на обработка.
(4) Заявката се разглежда в срок до 7 дни от получаването й.
(5) В срока по ал. 4 при одобрение потребителят получава код за достъп на същия електронен адрес, а при отказ получава съобщение на посочения от него електронен адрес, указващо причините.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Хора със слухови или говорни увреждания“ са лица с трайни увреждания, които в резултат на загуба на слуха и/или увреждане на способността за говор имат трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, установени от органите на медицинската експертиза.
2. „Техническо устройство“ е смартфон, таблет, компютър или друго устройство, позволяващо активиране на специално потребителско приложение за достъп.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 23, ал. 2 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 август 2018 г.
Министър: Валентин Радев

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *