Наемане на работа на непълнолетни лица

Кодексът на труда  предвижда наемането на работа на лица  не навършили 18 години става само след разрешение от Инспекцията по труда. Разрешението се дава за конкретно лице за конкретна работа.

Работното време на непълнолетните работници е 35 часа седмично и 7 седем часа дневно при петдневна работна седмица.

Съгласно Наказателният кодекс приемането на непълнолетни лица на работа без разрешение от Инспекцията по труда е престъпление.

Предвид разпоредбите на Наказателния кодекс, при установяване на незаконосъобразно наемане на работа на непълнолетно лице Инспекцията по труда изпраща сигнал до прокуратурата.

За да бъде дадено разрешение за работа на непълнолетно лице, работодателят подава Молба до Дирекция “Инспекция по труда” в района на която непълнолетното лице ще полага труд.

Дирекция “Инспекция по труда” се произнася в 15-дневен срок от подаване на молбата.

Съгласно нормативните документи за непълнолетните лица е забранено:

– работа, която е извън техните физически и психически възможности,

– работа, която е свързана с излагане на вредно физично, химично или биологично въздействие, особено с токсични агенти, карциногенни агенти, причиняващи наследствено генетично или вътреутробно увреждане,

– работа в условия на радиация,

– работа при вредности, които по какъвто и да е друг начин оказват неблагоприятно въздействие върху здравето.

– работата при шум над 80 дБ.

– редовното извършване на ръчна работа с тежести, включително с помощта на транспортни средства. Теглото на тежестта при единично вдигане трябва да не превишава 8 кг за лица от женски пол и 20 кг за лица от мъжки пол.

– работа на открито при температура на въздуха под 10 и над 30 градуса

– работа в помещения при температура под 18 и над 25 градуса.

– работа, свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетния поради неговата физическа и психическа незрялост.

– полагане на извънреден труд.

– полагане на нощен труд – за непълнолетните нощен е трудът, който се полага от 20:00 ч. до 06:00 ч.

Инспекцията може да отнема дадено разрешение за работа, ако установи, че на непълнолетното лице не са осигурени здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *