НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

НАРЕДБА № 8121з-882 ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя редът за организиране и осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДПК) от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР).

Чл. 2. (1) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“:

1. организира осъществяването на ДПК на територията на цялата страна;

2. ръководи, контролира и оценява дейността на Столичнaтa дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН) и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) по осъществяването на ДПК;

3. осъществява ДПК на територията на цялата страна при извършване на проверки, разпоредени от министъра на вътрешните работи, от главния секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) и от директора на ГДПБЗН – МВР;

4. осъществява ДПК на обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени на отчет в ГДПБЗН – МВР, на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на две и повече области в страната, и в случаите, определени с друг нормативен акт.

(2) Столичнaтa дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и РДПБЗН:

1. организират осъществяването на ДПК на територията на определения им район на действие;

2. ръководят, контролират и оценяват дейността на регионалните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) по осъществяването на ДПК;

3. осъществяват ДПК на територията на определения им район на действие при извършване на проверки, разпоредени от директора на ГДПБЗН – МВР или от директора на СДПБЗН/РДПБЗН;

4. осъществяват ДПК на обектите, строежите и инвестиционните проекти, водени на отчет в СДПБЗН/РДПБЗН, както и на инфраструктурните строежи, които се изграждат на територията на определения район на действие на две и повече РСПБЗН;

5. осъществяват ДПК на обекти, строежи и инвестиционни проекти, водени на отчет в ГДПБЗН – МВР;

6. изпълняват указанията на ГДПБЗН – МВР при осъществяване на ДПК.

(3) Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“:

1. организират и осъществяват ДПК на територията на определения им район на действие;

2. организират, ръководят и контролират дейността на подчинените им участъци „Пожарна безопасност и защита на населението“ (УПБЗН) по осъществяване на ДПК;

3. изпълняват указанията на СДПБЗН/РДПБЗН при осъществяване на ДПК.

Чл. 3. Дейността на СДПБЗН/РДПБЗН, РСПБЗН, УПБЗН и на звената, създадени по чл. 128, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), се проверява и оценява по методика, утвърдена от главния секретар на МВР.

Раздел II.
Организация, ръководство и контрол на органите, осъществяващи държавен противопожарен контрол

Чл. 4. Директорът на ГДПБЗН – МВР:

1. организира, ръководи и контролира дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК на територията на страната;

2. организира изпълнението на заповедите и разпорежданията на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР;

3. информира и се отчита пред министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР за дейността по осъществяване на ДПК от органите за ПБЗН;

4. утвърждава график за извършване на проверки на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;

5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;

6. предлага за утвърждаване от главния секретар на МВР списък на обектите и строежите, които се водят на отчет в ГДПБЗН – МВР;

7. определя инвестиционните проекти, за които становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 се издават от ГДПБЗН – МВР извън определените по чл. 2, ал. 1, т. 4;

8. утвърждава график за извършване на проверки на обектите, водени на отчет в ГДПБЗН – МВР;

9. определя със заповед служители от ГДПБЗН – МВР, които водят отчетността по осъществявания ДПК в обектите и строежите по т. 6.

Чл. 5. (1) Директорът на СДПБЗН/РДПБЗН:

1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;

2. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на ГДПБЗН – МВР;

3. информира и се отчита пред директора на ГДПБЗН – МВР за дейността по осъществяване на ДПК;

4. утвърждава график за извършване на проверки на РСПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;

5. определя със заповед състава на комисии за извършване на проверки на РСПБЗН за дейността им по осъществяване на ДПК;

6. определя със заповед списък на обекти, подлежащи на комплексни проверки, и утвърждава графиците за тяхното извършване;

7. определя със заповед списък на обекти и строежи, водени на отчет в СДПБЗН/РДПБЗН;

8. определя със заповед реда за осъществяване на ДПК в обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2, ал. 2, т. 4 и 5;

9. определя със заповед състава на комисии за извършване на комплексни проверки на обектите, които се водят на отчет в СДПБЗН/РДПБЗН и ГДПБЗН – МВР;

10. определя със заповед видовете инвестиционни проекти, за които становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 се издават от СДПБЗН/РДПБЗН.

(2) В списъците и графиците по ал. 1, т. 6 се включва информация за наименованията на обектите, предмета на дейност, наименование на физическото или юридическото лице, експлоатиращо обекта, и адрес на обекта.

Чл. 6. Директорът на СДПБЗН/РДПБЗН с писмена заповед може да възложи временно на служител от една РСПБЗН задачи за осъществяване на ДПК в района на действие на друга РСПБЗН за период не по-дълъг от 6 месеца в рамките на една календарна година, когато:

1. служителят, който осъществява контрол в тях, отсъства поради отпуск или друга причина;

2. се извършват кампанийни проверки или се осигуряват значими обществени мероприятия от местен, регионален или национален характер;

3. длъжността е вакантна.

Чл. 7. (1) Началникът на РСПБЗН:

1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;

2. осъществява ДПК в определения район на действие;

3. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на директора на СДПБЗН/РДПБЗН;

4. информира и се отчита пред директора на СДПБЗН/РДПБЗН за дейността по осъществяване на ДПК;

5. предлага на директора на СДПБЗН/РДПБЗН списък на обектите, подлежащи на комплексни проверки, и график за тяхното извършване;

6. определя със заповед териториален и/или специализиран участък на всеки служител, осъществяващ ДПК, съобразно спецификата на определения район на действие;

7. утвърждава за всеки служител, осъществяващ ДПК, списък и график за извършване на контролни проверки на обекти и строежи;

8. утвърждава график за извършване на тематични проверки на обекти.

(2) В списъците и графиците по ал. 1, т. 5 и 7 се включва информация за наименованията на обектите, предмета на дейност, наименование на физическото или юридическото лице, експлоатиращо обекта, и адрес на обекта.

(3) Когато със заповедта по ал. 1, т. 6 се създават специализирани участъци за осъществяване на ДПК, обектите, определени в тях, се изключват от териториалните участъци.

Чл. 8. Началникът на РСПБЗН с писмена заповед може да възложи на служител от един участък осъществяването на ДПК в други участъци за период не по-дълъг от 6 месеца в рамките на една календарна година, когато:

1. служителят, който осъществява контрол в тях, отсъства поради отпуск или друга причина;

2. изпълнява задължения на дежурен по служба;

3. се извършват кампанийни проверки или осигуряват значими обществени мероприятия от местен, регионален или национален характер;

4. длъжността е вакантна.

Чл. 9. Началникът на УПБЗН:

1. организира, ръководи и контролира дейността на органите, осъществяващи ДПК в определения район на действие;

2. осъществява ДПК в определения район на действие;

3. организира и отговаря за изпълнението на заповедите и указанията на началника на РСПБЗН;

4. информира и се отчита пред началника на РСПБЗН за дейността по осъществяване на ДПК.

Чл. 10. Органите за ПБЗН, назначени за срока на действие на договор по чл. 128, ал. 1 ЗМВР, осъществяват контрол по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на съответния обект.

Чл. 11. За обектите, подлежащи на комплексна проверка, се създава досие, което се съхранява в съответната РСПБЗН. Досието съдържа информация и документи, свързани с пожарната безопасност на обекта, както и всички издадени административни актове от органите за ПБЗН.

Чл. 12. Дейността на органите, осъществяващи ДПК, се планира чрез:

1. планове за дейността на СДПБЗН/РДПБЗН, РСПБЗН и служителите, осъществяващи ДПК, в съответствие с установения ред в МВР;

2. планове за кампанийни дейности на СДПБЗН/РДПБЗН и РСПБЗН (есенно-зимен сезон, жътвена кампания, чествания на националния и официалните празници и други общественозначими мероприятия – избори, международни форуми и др.);

3. графици за извършване на комплексни, контролни и тематични проверки.

Чл. 13. (1) Копия от всички документи, издавани при осъществяване на дейността по ДПК в обектите и строежите по чл. 4, т. 6 и чл. 5, т. 7, се изпращат до директора на ГДПБЗН – МВР или съответно до директора на СДПБЗН/РДПБЗН.

(2) Копия от всички документи, издавани при осъществяване на дейността по ДПК при проектирането и изграждането на строежи, за които са издадени становища по реда на чл. 7 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС – ДВ, бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г.), се изпращат до директора на ГДПБЗН – МВР. При въвеждане в експлоатация на същите строежи писмена справка с информация се изпраща до директора на ГДПБЗН – МВР относно изпълнението на мероприятията за осигуряване на пожарната безопасност, заложени в становищата, издадени по реда на чл. 7 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Раздел III.
Ред и организация за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Чл. 14. (1) Държавният противопожарен контрол включва:

1. контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обектите, при тяхната реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението, както и при поставяне и експлоатация на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);

2. контрол за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност;

3. контрол по спазване на изискванията за пожарна безопасност, определени с наредбите по чл. 125, ал. 4 ЗМВР, както и в други, предвидени в закони случаи.

(2) При осъществяване на дейността по ал. 1 органите за ПБЗН съобразно тяхната компетентност:

1. извършват проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти;

2. извършват проверки в жилища при получаване на писмен сигнал за нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност в тях;

3. извършват проверки на земеделската техника за допускане до участие в жътвена кампания;

4. издават писмени разпореждания за изпълнение на правилата за пожарна безопасност до държавни органи, организации, юридически лица и граждани;

5. прилагат административнонаказателни мерки и принудителни административни мерки при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност;

6. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност;

7. изискват документи за правоспособност за упражняване на пожароопасни и взривоопасни професии и дейности;

8. участват в експертни съвети за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите;

9. дават становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти, както и на строежите във връзка с въвеждането им в експлоатация;

10. издават сертификати и други документи във връзка с пожарната безопасност, когато това е предвидено в нормативен акт;

11. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планове за осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност;

12. изпращат уведомителни писма до държавни органи, юридически лица и граждани за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.

(3) Копия от дадените от органите за ПБЗН писмени становища при участие в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите се съхраняват в досиетата на обектите по чл. 11 или в самостоятелно досие в РСПБЗН, в чийто район на действие попада обектът.

Чл. 15. За осъществяване на дейността по чл. 14, ал. 1 органите за ПБЗН извършват следните проверки:

1. комплексни;

2. контролни;

3. за контрол по изпълнение на предписаните мероприятия;

4. тематични;

5. сертификационни и други проверки за издаване на удостоверителни документи;

6. за допускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания;

7. по сигнали по чл. 125, ал. 1, т. 2 ЗМВР и предложения по чл. 107, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), свързани с нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в обектите или строежите.

Чл. 16. (1) Комплексни проверки се извършват на обекти в експлоатация най-малко веднъж на четири години за установяване съответствието им с техническото състояние, при което същите са въведени в експлоатация, и с правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента на извършване на проверката.

(2) Резултатите от комплексните проверки се отразяват в протокол (приложение № 1).

(3) Комплексните проверки се ръководят от служител на ръководна или старши ръководна длъжност.

(4) Обектите, които задължително подлежат на комплексни проверки, се определят по следните показатели:

1. обекти с категория по пожарна опасност „Ф5А“ и „Ф5Б“ с разгъната застроена площ над 1000 кв. м;

2. обекти от клас на функционална пожарна опасност „Ф5.1“ с категория по пожарна опасност „Ф5В“ с разгъната застроена площ над 3500 кв. м или с едновременно пребиваващ персонал над 100 човека;

3. обекти от клас на функционална пожарна опасност „Ф5.2“ с категория по пожарна опасност „Ф5В“ с разгъната застроена площ над 5000 кв. м;

4. обекти с категория по пожарна опасност „Ф5Г“ с разгъната застроена площ над 10 000 кв. м и с едновременно пребиваване на персонал над 50 човека;

5. културно-просветни обекти (театри, опери, кина, музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, концертни зали и др.) и спортни зали с възможност за едновременно пребиваване на повече от 400 човека;

6. хотели, мотели, почивни домове, планински хижи, общежития и други подобни с над 200 легла;

7. обекти за обществено хранене и развлечения с възможност за едновременно пребиваване на повече от 200 човека;

8. обекти, разположени в подземните етажи на сградите, с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 човека;

9. обекти в областта на търговията с обща разгъната застроена площ над 2500 кв. м;

10. социални и лечебни заведения (болници, санаториуми, интернати, старчески домове, домове за сираци и душевно болни и други подобни) с над 200 легла;

11. учебни заведения с над 300 едновременно обучаващи се и детски заведения с пребиваване на повече от 50 деца;

12. сгради с височина над 28 м (с изключение на подклас Ф1.3), както и сгради от класове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 с обща разгъната застроена площ над 10 000 кв. м, включително площта на подземните етажи;

13. сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет;

14. сградите на съдебната власт, областните и общинските администрации, сградите на държавните институции на централно и областно ниво и сградите на националните медии, които отговарят на поне едно от следните условия:

а) общата им разгъната застроена площ е над 500 кв. м;

б) броят на постоянно работещите служители в обекта е повече от 20.

(5) В списъка по чл. 5, ал. 1, т. 6 освен обектите по ал. 4 могат да бъдат включвани и други обекти по предложение на началника на РСПБЗН.

(6) Определянето на броя на пребиваващите хора в обектите се извършва съгласно чл. 36 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(7) За обекти, въведени в експлоатация с държавна приемателна комисия, в която е взел участие служител от органите за ПБЗН, държавната приемателна комисия се приема за извършена първа комплексна проверка на обекта.

Чл. 17. (1) Контролни проверки на обектите се извършват за установяване съответствието им с изискванията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.), а на строежите – за установяване съответствието им с приложимите към строежа строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(2) Най-малко веднъж в годината се извършват задължително контролни проверки по график на обектите по чл. 16, ал. 4 и 5, с изключение на годината, в която е извършена комплексната проверка.

(3) Най-малко веднъж на три години се извършват задължително контролни проверки по график на обектите с възможност за едновременно пребиваване на 20 и повече човека.

(4) Най-малко веднъж на пет години се извършват задължително контролни проверки по график на обектите със застроена площ над 50 кв. м.

(5) Контролни проверки се извършват от служител на изпълнителска или по-висока длъжност на обектите по чл. 16, ал. 4 и 5, както и на обектите, отговарящи на следните показатели:

1. обекти с категория по пожарна опасност „Ф5А“ и „Ф5Б“ с площ над 50 кв. м.;

2. обекти с категория по пожарна опасност „Ф5В“ с разгъната застроена площ над 1000 кв. м;

3. обекти с категория по пожарна опасност „Ф5Г“ с разгъната застроена площ над 5000 кв. м;

4. културно-просветни обекти (театри, опери, кина, музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, концертни зали и др.) и спортни зали с възможност за едновременно пребиваване на повече от 100 човека;

5. хотели, мотели, почивни домове, планински хижи, общежития и други подобни с над 100 легла;

6. обекти в областта на търговията с обща разгъната застроена площ над 1500 кв. м;

7. социални и лечебни заведения (болници, санаториуми, интернати, старчески домове, домове за сираци и душевно болни и други подобни) с над 50 легла;

8. сгради от класове Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 с обща разгъната застроена площ над 5000 кв. м, включително площта на подземните етажи.

(6) Резултатите от извършените контролни проверки на обекти в експлоатация се отразяват в констативен протокол с минимален обхват съгласно приложение № 2, при условие че липсват обстоятелства, налагащи издаването на други административни актове.

(7) Резултатите от извършените проверки за контрол по изпълнение на предписаните мероприятия се отразяват в дневника по чл. 30, ал. 3.

Чл. 18. (1) Тематични проверки се извършват по отделни кампанийни дейности (есенно-зимен сезон, жътвена кампания, чествания на националния и официалните празници и други общественозначими мероприятия – избори, международни форуми), на характерни групи обекти и строежи по решение на министъра на вътрешните работи, на главния секретар на МВР, на директора на ГДПБЗН – МВР, на директора на СДПБЗН/РДПБЗН и на началниците на РСПБЗН.

(2) Резултатите от извършените тематични проверки се отразяват в подробна справка до разпоредилия проверката, съдържаща наименование на проверените обекти и строежи (съответно вид и регистрационен номер на проверената земеделска техника), както и констатациите от проверките.

Чл. 19. Контролът за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти включва проверка на документите, удостоверяващи експлоатационните показатели на строителните продукти, свързани с изпълнението на изисквания за пожарна безопасност, както следва:

1. за продуктите за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии:

а) декларация за експлоатационните показатели, маркировка „СЕ“ и указания за прилагане на български език – за строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт (публикуван в Официален вестник на Европейския съюз) или за които има издадена европейска техническа оценка (ЕТО);

б) декларация за експлоатационните показатели, становище за допустимост и указания за прилагане на български език – за строителни продукти, за които няма публикуван хармонизиран европейски стандарт или издадена ЕТО;

2. за класификацията по реакция на огън на строителни продукти, с изключение на тези по т. 1:

а) декларация за експлоатационните показатели, маркировка „СЕ“ с посочен клас по реакция на огън и указания за прилагане на български език – за строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт или за които има издадена ЕТО;

б) декларация за експлоатационните показатели с посочен клас по реакция на огън въз основа на протокол за класификация – за строителни продукти, за които няма публикуван хармонизиран европейски стандарт или издадена ЕТО.

Чл. 20. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ може да извършва контролно изпитване на строителните продукти за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност.

Чл. 21. За изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност в строежите органите за ПБЗН вписват в заповедните книги по чл. 170, ал. 3 ЗУТ предписания, които се отразяват в дневник (приложение № 3), а копие от предписанието се съхранява в РСПБЗН.

Чл. 22. За изпълнение на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, издават писмени разпореждания (приложение № 4).

Чл. 23. (1) При неизпълнение на писмено разпореждане по чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР или при констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност в процеса на експлоатация на обектите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, съставят актове за установяване на административни нарушения (приложение № 5).

(2) При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектирането и изпълнението на строежите органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, съставят актовете за установяване на административни нарушения по реда на ЗУТ (приложение № 5).

(3) Когато актът не може да бъде връчен лично на нарушителя, актосъставителят изпраща покана на нарушителя, за да се яви за съставяне на акта. Покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (приложение № 6) се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. 24. (1) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление (приложение № 7).

(2) Наказателните постановления се издават от директора и от заместник-директора на ГДПБЗН – МВР, от директора на СДПБЗН/РДПБЗН, от заместник-директора на СДПБЗН и от началника на РСПБЗН.

(3) Административнонаказващите органи по ал. 2 предприемат действия за привеждане в изпълнение на влезлите в сила наказателни постановления съгласно чл. 74 и чл. 79, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

(4) Производството по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания се осъществява по реда на ЗАНН.

(5) Актовете за установяване на административните нарушения и издадените наказателни постановления се завеждат в актова книга (приложение № 8).

(6) Копия от актовете по чл. 23, ал. 2 и издадените въз основа на тях наказателни постановления се изпращат в ГДПБЗН – МВР.

Чл. 25. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани с изпълнението на задълженията по ЗМВР или с дейности, които създават опасност от възникване на пожари и производствени аварии, както и за отстраняване на вредните последици от тях се налагат следните принудителни административни мерки (ПАМ):

1. спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти, водени на отчет в ГДПБЗН – МВР;

2. спиране на строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти извън посочените в т. 1;

3. спиране на строителството и използването на инсталации, уреди и съоръжения с ограничено действие.

(2) Производството по налагане на принудителна административна мярка започва с изготвяне на констативен акт за нарушение на правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 9) от органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК.

(3) Въз основа на констативния акт по ал. 2 се издава заповед за налагане на ПАМ (приложение № 10).

(4) Заповедта за налагане на ПАМ се издава:

1. по ал. 1, т. 1 – от директора или заместник-директора на ГДПБЗН – МВР;

2. по ал. 1, т. 2 – от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН;

3. по ал. 1, т. 3 – от началниците на РСПБЗН.

(5) Констативните актове за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност по ал. 2 и заповедите по ал. 3 се завеждат в книга (приложение № 11).

(6) Принудителните административни мерки се обявяват чрез съставяне на протокол (приложение № 12) и поставяне на лепенка с печат (приложение № 13).

(7) За привеждане в изпълнение на ПАМ органът, осъществяващ ДПК, може да иска съдействие от органите на полицията, други държавни органи и от общините.

(8) При наличие на фактическа невъзможност за изпълнение на ПАМ чрез поставяне на лепенка с печат това обстоятелство се отразява в протокол (приложение № 14). В този случай ПАМ се изпълнява от комисия, определена със заповед на органа, издал заповедта за налагане на ПАМ.

(9) Достъп в обект с наложена ПАМ с цел осъществяване на дейности за отстраняване на нарушенията, послужили като фактическо основание за налагането на ПАМ, се разрешава, след като собственикът/ползвателят на обекта е отправил искане по реда на чл. 29 АПК до органа, издал заповедта за налагане на ПАМ. След получаване на разрешение териториалният орган за ПБЗН премахва поставената лепенка, като съставя протокол (приложение № 15).

(10) За осигуряване на краткотраен достъп в обекта, необходим за оглед, измервания, изнасяне на вещи, оборудване и др., лепенката се премахва по реда на ал. 9. Незабавно след приключване на дейностите териториалният орган по ДПК отново поставя лепенка, като изготвя протокола по ал. 6.

(11) Отмяната на ПАМ се извършва от органа, който я е наложил, чрез издаване на заповед (приложение № 16).

(12) Заповедта за отмяна на ПАМ се изпълнява от териториалния орган по ПБЗН, осъществяващ ДПК, с издаване на изпълнителен акт (приложение № 17).

(13) Заповедта за налагане на ПАМ подлежи на незабавно изпълнение, освен ако съдът не постанови друго.

(14) Оспорването на заповедта за налагане на ПАМ се извършва по реда на АПК.

Чл. 26. При установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, при които има данни за извършени престъпления, се уведомява незабавно прокуратурата.

Чл. 27. (1) Директорът на ГДПБЗН – МВР, заместник-директорът на ГДПБЗН – МВР, директорите на СДПБЗН/РДПБЗН и началниците на РСПБЗН изпращат уведомителни писма (приложение № 18) до държавни органи, организации и юридически лица за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, когато йерархически подчинените им структурни звена не са отстранили нарушенията след прилагане на съответните административни мерки.

(2) Директорът на ГДПБЗН – МВР, заместник-директорът на ГДПБЗН – МВР и директорите на СДПБЗН/РДПБЗН изпращат уведомителни писма (приложение № 19) по компетентност до органите за национален строителен контрол или кметовете на общини за констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и издаването на строителни книжа.

(3) Копия от писмата по ал. 2, издадени от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН, се изпращат в ГДПБЗН – МВР.

Чл. 28. При упражняване на правомощията си органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност, които не се предоставят на трети лица.

Чл. 29. При упражняване на правомощията си органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи за правоспособност за лица, упражняващи пожароопасни и взривоопасни професии и дейности.

Чл. 30. (1) Дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, се отчита:

1. ежедневно – чрез попълване на дневник (приложение № 20);

2. месечно – чрез изготвяне на информация (приложение № 21);

3. шестмесечно – чрез изготвяне на информация (приложение № 22).

(2) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се изпраща в ГДПБЗН – МВР до 5-о число на месеца, следващ отчетния период.

(3) Предписаните мероприятия в разпоредителните актове се водят на контрол и се отчитат в дневник (приложение № 23). Отчитането на изпълнението на всички предписани мероприятия се извършва ежемесечно.

Чл. 31. (1) Органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, водят на отчет в дневника по чл. 21 всички строежи, за които е постъпило искане за издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 1 и/или за които е постъпило писмено уведомление по реда на чл. 158, ал. 2 ЗУТ.

(2) Органите за ПБЗН, участвали в заседание на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ), изготвят писмена справка до ръководителя на съответното структурно звено за ПБЗН, с която предоставят информация за разгледаните на заседанието инвестиционни проекти, съответствието на проектите с правилата и нормите за пожарна безопасност, дадените от тях становища и взетите решения.

Чл. 32. Органите за ПБЗН, назначени за срока на действие на договор по чл. 128, ал. 1 ЗМВР, осъществяват ДПК в обектите по реда на тази наредба.

Раздел IV.
Ред за извършване на проверки и издаване на удостоверителни документи за пожарна безопасност по искане на заинтересовани лица

Чл. 33. (1) По искане на заинтересовани лица органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, издават следните удостоверителни документи:

1. становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност (приложение № 24);

2. становища за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането в експлоатация на строежите (приложение № 25);

3. становища за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации, съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт (приложение № 25);

4. становища за допускане/недопускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания (приложение № 26);

5. сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност (приложение № 27).

(2) За издаването на документи по ал. 1 се събират държавни такси съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 27 от 1998 г.).

Чл. 34. (1) Документите по чл. 33, ал. 1, т. 1 – 4 се издават след подаване на искане по реда на чл. 29 АПК от заинтересованото или упълномощеното от него лице.

(2) За обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2, ал. 1, т. 4 и чл. 4, т. 7 искането за издаване на становище се подава до директора на ГДПБЗН – МВР.

(3) За обектите, строежите и инвестиционните проекти по чл. 2, ал. 2, т. 4 и чл. 5, т. 10 искането за издаване на становище се подава до директорите на СДПБЗН/РДПБЗН.

(4) За всички случаи, извън посочените в ал. 2 и 3, искането за становище се подава до началниците на РСПБЗН.

(5) Сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 се издава след подаване на искане по реда на чл. 29 АПК от заинтересованото или упълномощеното от него лице до директора на ГДПБЗН – МВР – за обекти по чл. 2, ал. 1, т. 4, а във всички останали случаи – до директора на СДПБЗН/РДПБЗН.

(6) Писменото искане съдържа данни за име/наименование на заинтересованото физическо или юридическо лице, единен идентификационен код, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, трите имена на представляващия го, дата и подпис. Заявителят е длъжен да посочи в писменото искане телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Чл. 35. (1) Към исканията по чл. 34, ал. 1 и 5 се прилагат следните документи:

1. когато искането се подава от упълномощено лице – пълномощно с нотариална заверка на подписа;

2. документ за внесена държавна такса.

(2) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 1 освен документите по ал. 1 допълнително се прилагат:

1. копие на виза за проектиране или извадка от действащ ПУП, а при застрояване в неурегулирани територии – документите по чл. 58 и 59 ЗУТ;

2. проектни материали по съответните части.

(3) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 2 освен документите по ал. 1 допълнително се прилагат копия от:

1. разрешение за строеж;

2. окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ или констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

(4) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 3 освен документите по ал. 1 допълнително се прилага копие на разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация или удостоверение за търпимост.

(5) За издаване на становище по чл. 33, ал. 1, т. 4 освен документите по ал. 1 допълнително се прилага копие на документ, удостоверяващ, че съответната земеделска техника е преминала годишен технически преглед, когато се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата.

(6) За издаване на сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 освен документите по ал. 1 допълнително се прилага копие на разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация или удостоверение за търпимост.

(7) Копията на документите по ал. 1 – 6 се подават заверени с подпис и печат за вярност.

Чл. 36. (1) Органите по чл. 34 определят реда, по който се извършва проверката на документите по чл. 35, и се произнасят с издаване на съответния акт.

(2) Когато при проверката се установят нередовности, заявителят се уведомява по реда на чл. 30 АПК за отстраняването им в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.

(3) Срокът за произнасяне по искането по чл. 34, ал. 1 и 5 започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите.

(4) Ако производството е прекратено, лицето по чл. 34, ал. 1 може да отправи ново искане по реда на чл. 34, за което се заплаща държавна такса.

Чл. 37. Органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, могат да изискват от заявителя присъствието на специалисти, както и представяне на строително-техническа, технологична и друга документация.

Чл. 38. (1) При установяване на съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност становищата по чл. 33, ал. 1, т. 1 – 3 се издават от директора на ГДПБЗН – МВР, директора на СДПБЗН/РДПБЗН и началника на РСПБЗН съобразно компетентността.

(2) При установяване на съответствие или несъответствие на описана в искането земеделска техника с изискванията за допускането й до участие в жътвена кампания становището по чл. 33, ал. 1, т. 4 се издава от началника на РСПБЗН. В становището се описва земеделската техника, която отговаря на изискванията и се допуска до участие в жътвената кампания, и/или техниката, която не отговаря на изискванията и не се допуска до участие в жътвената кампания.

(3) При установяване на несъответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност органите по ал. 1 издават:

1. решение за отказ (приложение № 28), в което се описват несъответствията на проекта с нормативните изисквания за пожарна безопасност;

2. решение за отказ (приложение № 29), в което се описват несъответствията на обекта/строежа с нормативните изисквания за пожарна безопасност.

(4) Становищата и решенията за отказ по ал. 1, 2 и 3 се съобщават на заинтересованото лице в тридневен срок след издаването им по реда на чл. 61 АПК.

Чл. 39. (1) За издаване на сертификат по чл. 33, ал. 1, т. 5 органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, извършват сертификационна проверка и съставят протокол (приложение № 30).

(2) В протокола по ал. 1 се установява съответствието на обекта със:

1. нормативните актове, приложими към строежа при въвеждането му в експлоатация, или изискванията на действащите към момента на извършване на проверката строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

2. правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента на извършване на проверката.

(3) Въз основа на резултатите от проверката с протокола се оценява съответствието или несъответствието на обекта с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, както следва:

1. обектът съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност – налице е пълно съответствие на фактическото му състояние с правилата и нормите за пожарна безопасност и са създадени условия за тяхното спазване;

2. обектът не съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност – налице е несъответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност или не са създадени условия за спазването им.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1 се издава сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност, а в случаите по ал. 3, т. 2 – решение за отказ за издаване на сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност (приложение № 31).

Чл. 40. (1) Сертификатът за съответствие с изискванията за пожарна безопасност или решението за отказ за издаване на сертификат за обектите по чл. 2, ал. 1, т. 4 се издава от директора на ГДПБЗН – МВР, а за останалите случаи – от директорите на СДПБЗН/РДПБЗН.

(2) Срокът на валидност на сертификата е три години.

(3) Сертификатът или решението за отказ за издаване на сертификат се съобщават на заинтересованото лице в тридневен срок след издаването им по реда на чл. 61 АПК.

(4) Отказът за издаване на сертификат може да се оспорва по реда на АПК.

Чл. 41. При констатиране на изменения в условията, при които е издаден сертификатът, водещи до несъответствия с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, срокът на действие на сертификата се прекратява с решение на органа по чл. 40, ал. 1, за което се уведомяват притежателят на сертификата и заинтересованите лица.

Раздел V.
Ред за извършване на проверки по сигнали и предложения, свързани с нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност

Чл. 42. (1) Разглеждането и решаването на предложения по смисъла на чл. 107, ал. 3 АПК се извършва в срока по чл. 118 АПК.

(2) Решенията по ал. 1 се съобщават на подателя в седемдневен срок от постановяването им.

Чл. 43. За получаване на разрешение за проверка в жилищата на граждани в случаите по чл. 125, ал. 3 ЗМВР се отправя писмена молба от началника на РСПБЗН до председателя на съответния районен съд, за което се уведомява подателят на сигнала.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба „Обща разгъната застроена площ“ е сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване под, на и над терена (включително площта на подземните и полуподземните етажи).

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г.; изм., бр. 4 от 2014 г.).

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК.

Приложение № 1 към чл. 16, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
Рег. № ……………………, екз. №…….
……………………………………. 201 … г.
ДО
____________________________________
(име, фамилия, длъжност)
____________________________________
(наименование на обекта)
ул. ________________________________
гр. (с.) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
за резултатите от комплексна проверка, извършена
на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР
на ___________________________________________________________________________ , гр. (с.) _____________________ ,
(наименование на обекта)
адрес ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(изписва се точният адрес)
Днес, _______________ 20 _____ г., ______________________________________________________________________ ,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
_______________________ , служител от _____________________________________________________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
съставих настоящия протокол от извършената комплексна проверка на ……… 20___ г. с участието на:
1. _______________________________________________________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от ______________________________________________ , гр. (с.) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
2. _________________________________________________________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от ______________________________________________ , гр. (с.) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
и в присъствието на определените от ръководството на обекта представители:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
По състоянието на пожарната безопасност на обекта се констатира следното:
1. Характеристика на обекта: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прави се кратка характеристика на обекта: предназначение, категория по пожарна опасност, степен на огнеустойчивост, етажност, площ, брой пребиваващи, РЗП и др. )
2. По организацията на пожарната безопасност в обекта: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описва се организацията за осигуряване на ПБ и издадените документи съгласно нормативните изисквания)
3. Създадени условия за евакуация: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Създадени условия за пожарогасене: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Активни мерки за защита: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания, създадената организация и изпълнението на задълженията за поддържане и обслужване на активните мерки и се извършва визуална проверка за изправността и състоянието на активните мерки, в т.ч. проверка на показанията на управляващите панели на системите, манометрите, устройствата за претегляне, положението на спирателните вентили, нивото на водоизточниците, наличие на видими увреждания на компонентите и дали всички компоненти и управляващи устройства са правилно свързани)
6. Технологичен процес и оборудване: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Състояние на строителните конструкции и елементи: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Вътрешна планировка: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Генерален план и състояние на територията на обекта: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Състояние на електрическите инсталации и съоръжения: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Изпълнение на предписани мероприятия от предходния протокол за извършена комплексна проверка: ____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се изпълнените и неизпълнените предписани мероприятия)
13. Предприети мерки за неизпълнение на предписани мероприятия от предходни проверки: ________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се предприетите мерки за административна принуда)
За отстраняване на констатираните нарушения на основание чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР
РАЗПОРЕЖДАМ:
№ по ред Описание на мероприятията, нормативно основание Срок за изпълнение
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за ръководителя или собственика на обекта за изпълнение и един за съответното структурно звено за ПБЗН. Протоколът може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган _________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Протоколът може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – ______________, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административнонаказателна отговорност по чл. 260 ЗМВР.
ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА:
1. __________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
2. __________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
ПРИСЪСТВАЛИ ПРИ ПРОВЕРКАТА:
1. __________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
2. __________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
3. __________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
ПОЛУЧИЛ ПРОТОКОЛА: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена, подпис, длъжност и печат)
ДАТА ___________ 20 ___________ г.
Вх. № _____________________________________________________________________________________________________
(вписва се вх. или рег. № в деловодството на обекта)

Забележки: 1. В констативната част на протокола задължително се описват констатираното от сравнението на фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания за ПБ, както и нарушенията, които са констатирани при направеното сравнение.

2. Сроковете за изпълнение на предписаните мероприятия се определят съобразно техния характер.

Приложение № 2 към чл. 17, ал. 6

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№ ………./……20… г.
за резултатите от контролна проверка, извършена
на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР
Днес, _____________ 20 ____ г., подписаният _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия, длъжност)
__________________________________________________________________________________________________________,
служител от ____________________________________________ , гр. ______________________________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
съставих настоящия констативен протокол във връзка с извършена на ______________________ 20 ______г.
проверка на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР в обект: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проверени бяха:
1. Организацията на пожарната безопасност в обекта: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на създадената организация за осигуряване на пожарната безопасност и издадените документи съгласно нормативните изисквания)
2. Създадени условия за евакуация: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на създадените условия за успешна евакуация в съответствие с изискванията за ПБ)
3. Създадени условия за пожарогасене: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на създадените условия за пожарогасене – пожаро-технически средства за първоначално гасене, вътрешно и външно противопожарно водоснабдяване)
4. Други активни мерки за защита: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания, създадената организация и изпълнението на задълженията за поддържане и обслужване на активните мерки и се извършва визуална проверка за изправността и състоянието на активните мерки, в т.ч. проверка на показанията на управляващите панели на системите, манометрите, устройствата за претегляне, положението на спирателните вентили, нивото на водоизточниците, наличие на видими увреждания на компонентите и дали всички компоненти и управляващи устройства са правилно свързани)
5. Състояние на електрическите инсталации и съоръжения: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на състоянието на ел. инсталациите в съответствие с изискванията за ПБ)
6. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на състоянието на отоплителните и вентилационните инсталации в съответствие с изискванията за ПБ)
При извършената проверка НЕ УСТАНОВИХ нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.
ДАТА: ………….. 20 ….. г. ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА: ___________________________
(трите имена и подпис)

Приложение № 3 към чл. 21

ДНЕВНИК
за отчитане дейността на органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК при проектиране, строителство
и контрол на строежите в …………………………………………………….
(структурно звено за ПБЗН)
№ по ред Наиме- нование и адрес на строежа Становище по чл. 33, ал. 1, т. 1 да/не, от кого, рег. № от дата Инвеститор Проектант Строител Извършена проверка на строежа, дата и от кого Конста- тирани нарушения на правилата и нормите за ПБ Пред- писани мероп- риятия Постъпило уведом- ление по реда на чл. 158, ал. 2 ЗУТ За- бе- ле- жка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 4 към чл. 22

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
ДО
______________________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
______________________________________________________
(наименование на обекта)
ул. __________________________________________________
гр. (с.) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РАЗПОРЕЖДАНЕ № …..
Днес, _____________ 20 ____ г., подписаният __________________________________________________________________ ,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
служител от _____________________________________________ , гр. _____________________________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
съставих настоящото разпореждане във връзка с извършена на 20 ___ г. проверка на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР в обект: ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
При проверката се констатира следното: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се констатираните несъответствия с изискванията за пожарна безопасност)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
За отстраняване на несъответствията с изискванията за пожарна безопасност на основание чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР
РАЗПОРЕЖДАМ:
№ по ред Описание на мероприятията, нормативно основание Срок за изпълнение
Настоящото разпореждане се състави в два еднообразни екземпляра, по един за ръководителя или собственика на обекта за изпълнение и един за съответния орган, осъществяващ държавния противопожарен контрол.
Разпореждането може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ______________________________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Разпореждането може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. ____________________ , в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
При неизпълнение на предписаните мероприятия се носи административнонаказателна отговорност по чл. 260 ЗМВР.
СЪСТАВИТЕЛ: _____________________________________________________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
ПОЛУЧАТЕЛ: _____________________________________________________________________________________________
(трите имена, подпис и длъжност)
ДАТА НА ВРЪЧВАНЕ: _________ 20 ____г.
Вх. № _____________________________________________________________________________________________________
(вписва се вх. или рег. № в деловодството на обекта)

Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 и 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
Сериен № ____________________________________________
АКТ № ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
за установяване на административно нарушение
Днес, _____________ 20 ____ г., подписаният __________________________________________________________________,
(име, презиме и фамилия)
на длъжност _____________________________________________ при ____________________________________________,
(посочва се заеманата длъжност) (структурно звено за ПБЗН)
в присъствието на свидетелите: 1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ , ЕГН: ______________;
(трите имена по лична карта и точен адрес, посочва се какъв е свидетелят: очевидец; присъствал при установяването на нарушението или при съставяне на акта)
2. ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ , ЕГН: ______________;
съставих настоящия акт против _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя)
ЕГН: ________________________________________________________, ЕИК ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ ____ в гр. (с.) ____________________, на длъжност _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)
затова, че: 1. На __________ 20 ___ г. в гр. (с.) ____________________ , ул. ____________________, № ________________ ,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. На ____________________ 20 ___ г. в гр. (с.) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. На ____________________ 20 ___ г. в гр.(с.) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
с което е нарушил: По т. 1: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)
По т. 2: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
По т. 3: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
От нарушението са претърпели имуществени вреди _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочват се трите имена (наименованието) и точният адрес на пострадалите лица или обекти и какви вреди са причинени)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Иззех като доказателства ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи и на кого се предават за пазене)
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(попълва се от нарушителя)
АКТОСЪСТАВИТЕЛ: _________________________________________________________________________________________
НАРУШИТЕЛ: _____________________________________________________________________________________________
(подпис) (подпис)
СВИДЕТЕЛИ: 1. ________________________________________________________________________________________
(подпис)
______________________________________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________________________
(дата на подписване на акта от нарушителя)
(подпис)
Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена и точния адрес на свидетеля по лична карта)
___________________________________ _______________________________
(дата) (подпис)
Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
РАЗПИСКА
Подписаният _____________________________________________________________________________________________,
(трите имена на нарушителя)
получих препис от акта. Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.
____________________________________________________________________________________________________
ПОДПИС: _________________________________________________________________________________________________
(дата на получаване на препис от акта)

Приложение № 6 към чл. 23, ал. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
ДО
______________________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
______________________________________________________
(наименование на обекта)
ул. __________________________________________________
гр. (с.) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПОКАНА
На основание чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 23, ал. 3 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол и във връзка с извършеното от Вас административно нарушение, моля да се явите на ________ 20 _____ г. в _____ ч. в _________________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
ет. __________, стая № __________, при _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се служителят, при когото трябва да се яви поканеният)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При явяването си носете следните документи:
1. Лична карта.
2. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При неявяване ще Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение във Ваше отсъствие съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ,
УСТАНОВИЛО АДМИНИСТРАТИВНОТО НАРУШЕНИЕ:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена, подпис)
Дата: ___________________ 20 _____ г.
Забележки: 1. Поканата се изпраща съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от наредбата.
2. Сроковете за явяване на нарушителя, определени в поканата, следва да бъдат съобразени със:
– процедурните срокове в ЗАНН, имащи отношение към производството по установяване на административно нарушение;
– времето, необходимо за придвижване на писмото по пощата.
3. При реализиране на процедурата по чл. 40, ал. 2 ЗАНН административнонаказателната преписка трябва да съдържа оригинал на известието – обратна разписка, удостоверяваща връчване на поканата на нарушителя, както и екземпляр от самата покана.

Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
_______________________________________________________________________
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ …………………………/……………….. 20…… г.
Днес, …….. 20 …… г., подписаният ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
на административнонаказващия орган)
като разгледах акт за установяване на административно нарушение № ……….от…………20…..г., съставен от
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
(трите имена на актосъставителя)
на длъжност …………………………………………………………………………………………………………………
в ………………………………………………………………………………………………………………………….
(посочва се заеманата длъжност) (структурно звено за ПБЗН)
против ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието (за ЮЛ)
ЕГН ……………………………., ЕИК…………………………….,
адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
представлявано от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя, когато нарушителяте ЕТ или ЮЛ)
установих, че:
На ………………………………….20 ….. г. в гр. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената на
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги потвърждават)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
с което виновно е нарушил чл. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Нарушението е за …………………………………………………………………………………………………………………………………. път
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(посочват се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)
Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(описание на събраните доказателства)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и
чл. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на административнатасанкция: глоба/имуществена санкция)
от Закона за Министерството на вътрешните работи
ПОСТАНОВИХ:
НАЛАГАМ на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието (за ЮЛ)
ЕГН ……………………………………………………………………………, ЕИК …………………………………………………………………….,
адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
представлявано от ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя и длъжност, когато нарушителя е ЕТ или ЮЛ)
административна санкция: глоба/ имуществена санкция в размер на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(посочва се цифром и словом размерът на санкцията)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… лева,
на основание чл. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(законовите разпоредби, регламентиращи санкцията)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(описват се по вид, количество и стойност на вещите и се посочва документът, с който са иззети)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
на основание чл. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)
Да заплати обезщетение на: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(посочват се името и адресът на лицето, държавно предприятие, кооперация или друга обществена организация)
в размер на ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. лв.
Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 7-дневен срок от връчването му пред Районен съд – гр. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(съд по местоизвършване на нарушението)
чрез ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)
В двуседмичен срок от връчване на настоящото наказателно постановление преведете по банков път наложената глоба/имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите номера и датата на наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща наказващия орган)
Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена санкция, ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.
…………………………………………………………………………………
(трите имена, длъжност на наказващия орган и подпис)
РАЗПИСКА
Днес, …………………………………. г.,
…………………………………………………………………………………………………………….. с ЕГН ………………………………………………………………………………………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)
на длъжност …………………………………………………………………… в качеството си на ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………….. на …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН ……………………………………, ЕИК …………………………………………,
получих екземпляр от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
издаден от ……………………………………………………………….., на длъжност ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………… в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
При получаване на …………………………………………………………………………………. от пълнолетен член на семейството същият се задължава да го предаде на лицето или неговия пълномощник.
ВРЪЧИЛ: ……………………………………………………………………………………………………….
ПОЛУЧИЛ: ………………………………………………………………………………………………………..
(трите имена, длъжност, подпис) (подпис)
БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) …………………………………………………………………………………….
СВИДЕТЕЛИ:
Днес, ………………….. г., лицето……………………………………………………………………………….
1. ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
(трите имена и ЕГН) (трите имена)
……………………………………………………………………………………………………………….
адрес: ………………………………………………………………………………………………………….
в качеството му на …………………………………………………………………………………………………
подпис: ………………………………………………………………………………………………………
на …………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………..
(име/наименование на задълженото лице) (трите имена)
отказа да получи екземпляр от
адрес: ………………………………………………………………………………………………………….
настоящото наказателно постановление.
подпис: ………………………………………………………………………………………………………
ВРЪЧИЛ: ……………………………………………………..
(трите имена и длъжност)
ПОДПИС: ……………………………………………………………………………………………………….
Забележка. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху НП и то се счита за връчено от деня на отбелязването.

Приложение № 8 към чл. 24, ал. 5

КНИГА
за завеждане на съставените актове и издадените наказателни постановления
в ……………………………………………………….. гр. ………………………………..
№ по ред Дата на завеждане на акта Дата на съставяне на акта Собствено, бащино и фамилно име на актосъс- тавителя Собствено, бащино и фамилно име на нарушителя Место- работа Длъж- ност Кой норма- тивен акт е нарушен Дата на издадено наказа- телно постано- вление Размер на нало- жената глоба Дата на връчване на НП или клеймо на препо- ръчано писмо Дата на подаване на жалбата срещу НП Резултат от обжал- ването на НП Забе- лежки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приложение № 9 към чл. 25, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
_______________________________________________________________________
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
КОНСТАТИВЕН АКТ № _______
за нарушения на правилата и нормите за
пожарна безопасност
Днес, ___________________ 20 ________ г., подписаният _______________________________________
(име, презиме, фамилия)
__________________________________ , на длъжност __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
гр. ___________________, извърших проверка на: ____________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование и адрес на строежа/обекта/инсталацията)
гр. ___________________, в присъствието на:
1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочват се трите имена и ЕГН)
2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочват се трите имена и ЕГН)
При проверката установих следното:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се къде и в какво се изразява нарушението на правилата за пожарна безопасност)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
с което са нарушени: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се нормативните разпоредби, които са нарушени)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
поради което предлагам настоящият констативен акт да послужи като основание за издаване на заповед за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описва се видът на мярката, която се предлага по чл. 255 ЗМВР)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност, подпис)
ПРИСЪСТВАЛИ НА ПРОВЕРКАТА:
1. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност, подпис)
2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност, подпис)
РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЕКТА/ИЗВЪРШИТЕЛ НА СТРОЕЖА: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена и подпис)
СВИДЕТЕЛИ ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТСЪСТВИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОБЕКТА/ИЗВЪРШИТЕЛЯ НА СТРОЕЖА:
1. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена, подпис)
2. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена, подпис)
Забележка. Отказът на ръководителя на обекта/извършителя на строежа да подпише констативния акт или невъзможността да бъде запознат с него се установява с подпис на един свидетел.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена и точния адрес на свидетеля по лична карта)
Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок считано от
………………….. 201 … г.

Приложение № 10 към чл. 25, ал. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
_______________________________________________________________________
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАПОВЕД № ____
за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР
гр. __________________ 20 _____ г.
Подписаният ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
на длъжност ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при ___________________________________________ гр. __________ ,
като взех предвид, че ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме и фамилията на актосъставителя)
на длъжност ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при _____________________ е съставил констативен акт № ___ от ___ 20 ___ г.,
(структурно звено за ПБЗН)
с който действително е установил, че в __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се наименованието и адресът на обекта)
са нарушени правилата и нормите за пожарна безопасност, изразяващи се в следното:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се нарушенията на правилата и нормите за пожарна безопасност)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
С което са нарушени: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Поради което и на основание чл. 22 ЗАНН и чл. 255 ЗМВР
ЗАПОВЯДВАМ:
Да се ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се видът на принудителната административна мярка)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
считано от ___________ 20 ___ г. чрез поставяне на лепенка с печат ________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се мястото на поставяне на лепенката)
Заповедта може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ______________________________________________ чрез административния орган,
(посочва се по-горестоящият административен орган)
който я е издал, в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
Заповедта може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който я е издал, пред Административния съд –
гр. ______________________________ , в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): __________________________
(трите имена, подпис и печат)
РАЗПИСКА
Подписаният ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
на длъжност __________ получих препис от заповед № ______________ от __________ 20 ____ г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР.
________________________________________________________________________________________________
ПОДПИС: ____________________________________________________________________________
(дата на получаване на заповедта)
Забележка.
Заповедта се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват – на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата в препоръчано писмо с обратна разписка.

Приложение № 11 към чл. 25, ал. 5

КНИГА
за завеждане на наложените принудителни административни мерки (ПАМ)
в ………………………………………………. гр. …………………………………………
№ по ред Дата на завежд. на конста- тивния акт Дата на съст. на конста- тивния акт Собствено и фамилно име на изготвилия конста- тивния акт В какво се изразяват наруше- нията на норма- тивните изисквания за пожарна безопасност Обект/ строеж/ инста- лация Вид на мярката, която се прилага Издадена заповед № за ПАМ Протокол за изпъл- нението № Заповед за отмяна № на ПАМ Изпълни- телен акт № за отмяна на ПАМ Забе- лежки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приложение № 12 към чл. 25, ал. 6

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
_______________________________________________________________________
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
П Р О Т О К О Л № ____
за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на
принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР
Днес, __________ 20 ____ г., подписаният ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме и фамилия)
на длъжност ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
приведох в изпълнение заповед № __________ /__________ 20 ____ г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР, издадена от директора (началника) на ________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(структурно звено за ПБЗН)
като ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описва се начинът на изпълнение: спрях, забраних използването, отстраних или обявих преустановяване на дейността, поставих печат)
на __________________________ и уведомих ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта/строежа, съоръжението или дейността)
за начина на привеждане на заповедта и за наказателната отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс при възобновяване на дейността и използването, както и внасянето на отстранените пожароопасни материали, уреди, машини и съоръжения без разрешение на органа, издал заповедта.
ИЗПЪЛНИЛ ЗАПОВЕДТА:
_______________________________________________________________________________________________________________
(трите имена, подпис)
УВЕДОМЕН:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност)
Дата __________ 20 ____ г.__________
ПОДПИС: _____________________________________________________________________________________________
Забележка.
Протоколът се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват – на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Приложение № 13 към чл. 25, ал. 6

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
____________________________ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
ГР. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАПОВЕД № _______ /______________ ЗА НАЛАГАНЕ НА
ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА ПО ЧЛ. 255 ЗМВР
ПЕЧАТ: ПЕЧАТ: ПЕЧАТ:
ДАТА: (ТРИТЕ ИМЕНА И ПОДПИС):
За премахване на печата без разрешение от органа, издал заповедта, се носи наказателната отговорност по чл. 277 от Наказателния кодекс

Приложение № 14 към чл. 25, ал. 8

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
П Р О Т О К О Л № ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
за привеждане в изпълнение на заповед за налагане на
принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР
Днес, __________ 20 ____ г., комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………………………………………………………….
(име, презиме и фамилия, длъжност)
ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………………………………………………………………………….,
(име, презиме и фамилия, длъжност)
2. ……………………………………………………………………………….,
(име, презиме и фамилия, длъжност)
определена със заповед № …… на директора (началника) на ……………………, приведе в изпълнение заповед № ………………. от 20…. г. за налагане на принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР, издадена от директора (началника) на …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
като ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описва се начинът на изпълнение: спря, забрани използването, отстрани или
обяви преустановяване на дейността)
на ___________________________________________________________________________________ и уведоми _______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(име, фамилия и длъжност на ръководителя или изпълнителя на обекта, съоръжението или дейността)
за начина на привеждане на заповедта, както и за административнонаказателната отговорност при неизпълнение на заповедта за налагане на ПАМ, която носи по чл. 260 ЗМВР.
Комисията констатира, че са налице обстоятелства, непозволяващи поставянето на печат, а именно: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(описват се фактическите обстоятелства, непозволяващи изпълнение на заповедта с поставяне на печат)
ИЗПЪЛНИЛИ ЗАПОВЕДТА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………………………….. ЧЛЕНОВЕ: 1. …………………………………………..
2. …………………………………………………………..
УВЕДОМЕН: …………………………………………………..
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност)
Дата __________ 20 ____ г.
Забележка.
Протоколът се връчва на ръководителя или собственика на обекта, а ако те отсъстват – на длъжностното лице, което е упълномощено да приема документи, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Приложение № 15 към чл. 25, ал. 9

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ №
за временно премахване на печат, поставен на основание чл. 25, ал. 6 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол, за обявяване и изпълняване на Заповед № ……………… от ………………….. за налагане на ПАМ по чл. 255 ЗМВР
Днес, ________________20____________г., в …………………….. часа, подписаният_______________________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме и фамилия)
_________________на длъжност ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
премахнах временно печат, поставен на/върху ………………………., на основание решение на директора/началника на ………………………, рег. № ……………………….., от …………………… 20 …. г., за времето от …………………….. часа на ………….20…. г. до …………….. часа на ……………………. 20 …. г. и уведомих
____________________________________________________________________________________________________________________,
(име, фамилия и длъжност на ръководителя/собственика на обекта, съоръжението или дейността)
че съгласно чл. 139 и 140 ЗМВР носи отговорност за пожарната безопасност на обекта и пребиваващите в него, както и че след изтичане на разрешения срок трябва да присъства за възобновяване на запечатването.
ПРЕМАХНАЛ ПЕЧАТА:
___________________________________________________________________________
(трите имена, подпис)
УВЕДОМЕН:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена, длъжност)
Дата _______20________г.
ПОДПИС:____________________________________________________________________________________________________
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ръководителя/собственика на обекта, съоръжението или дейността и един за органа, осъществяващ ДПК.

Приложение № 16 към чл. 25, ал. 11

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЗАПОВЕД №
за отмяна на наложена принудителна административна мярка по чл. 255 ЗМВР
гр. _________________ 20__ г.
Подписаният: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
____________________на длъжност__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при_______________________гр.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Като взех предвид, че_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме и длъжност на актосъставителя)
________________________на длъжност_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)
при ____________________е установил,
че в______________________________________________________________________________________________________________________________________
(структурно звено за ПБЗН) (посочват се наименованието и адресът
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
на обекта/строежа, описват се обстоятелствата, поради които се налага отмяната)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Поради което и на основание чл. 25, ал. 11 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
ЗАПОВЯДВАМ:
Отменям заповед № ________ от 20 _______ г. и разрешавам строителството/експлоатацията на:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочват се наименованието и адресът на обекта/строежа, за който е наложена мярката)
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК):____________________________________________________________________________________
(трите имена, подпис и печат)
УВЕДОМЕН:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпис)
ДАТА ________ 20__________г.

Приложение № 17 към чл. 25, ал. 12

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН АКТ №
за отмяна на наложена мярка по чл. 255 ЗМВР
Днес,_______________20_________________г., подписаният____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия и длъжност)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в изпълнение на заповед № ____________от_________________20____________г. на
директора (началника) на____________________________________________________________________________________,
(структурно звено за ПБЗН)
с която се отменя протокол № ________________ от _____________________________ 20 ________ г., поради
отстраняване на:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се отстранените нарушения на правилата и нормите за ПБ)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в________________________________________________________________________________________________________________,
(посочва се наименованието и адресът на обекта/строежа с наложена ПАМ)
извърших отмяна на наложената принудителна административна мярка.
За извършеното уведомих_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(собственик или съответно длъжностно лице, подпис)
ИЗПЪЛНИЛ: ______________________________________________________________________________________________
(подпис)
______________________________________________________________________________________________________________
(трите имена и длъжност)
ДАТА_____________20______________г.
Забележка. Актът се изготвя в два екземпляра, от които един за длъжностното лице и един за органа, осъществяващ ДПК.

Приложение № 18 към чл. 27, ал. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рег. №……………………, екз. №…….
……………………………………201 … г.
ДО
_______________________________________________________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
______________________________________________________________________________________
(наименование на обекта)
ул. ____________________________________________________________________________________
гр. (с.)________________________________________________________________________________
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
На основание чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР Ви уведомяваме, че на ________20__ г.________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от________________________________________________________________________________________________,
(структурно звено за ПБЗН)
гр. ___________________________________ , извърши проверка по чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в __________________________________________________________________________ ,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на обекта)
гр. (с.) ___________________________________ , ул.___________________________________ № ____________________________________________________________________________________________________________________________
При проверката е констатирано следното:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се направените констатациии и допуснатите нарушения на правилата и нормите за ПБ, както и
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
предприетите административни мерки спрямо йерархически подчинените структурни звена)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Съгласно чл. 140, т. 4 ЗМВР сте длъжни в едномесечен срок да ни уведомите за предприетите мерки за отстраняване на констатираните нарушения.
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): ____________________________________________________________________________________
(трите имена, подпис и печат)

Приложение № 19 към чл. 27, ал. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рег. №……………………, екз. №…….
……………………………………201 … г.
ДО
_______________________________________________________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
______________________________________________________________________________________
(наименование на обекта)
ул. ____________________________________________________________________________________
гр. (с.)________________________________________________________________________________
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
На основание чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗМВР във връзка с чл. 220, ал. 3 ЗУТ Ви уведомяваме, че на ______________ 20____ г.____________________________________________________________________________________________________ ,
(име, презиме, фамилия, длъжност)
служител от _____________________________________________________________________________________________________ ,
(структурно звено за ПБЗН)
гр. _________________, извърши проверка по чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗМВР за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в _______________________________________________________________________________________________
(наименование на строежа, административен адрес)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При проверката е констатирано следното:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се направените констатации и допуснатите нарушения на правилата и нормите за ПБ)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Във връзка с правомощията Ви по чл. 222 ЗУТ моля да ни уведомите за предприетите мерки.
ДИРЕКТОР (НАЧАЛНИК): __________________________________________________________________________________
(трите имена, подпис и печат)

Приложение № 20 към чл. 30, ал. 1, т. 1

ДНЕВНИК
ЗА ОТЧИТАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПБЗН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН
ПРОТИВОПОЖАРЕН КОНТРОЛ
№ по ред Дата Вид на проверката Проверен обект (адрес) Връчен документ № и дата Приложени форми на въздействие Забележка
1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 21 към чл. 30, ал. 1, т. 2
Информация за извършената дейност по направление ДПК през месец ……. 20…г. от СДПБЗН/РДПБЗН – ………

Приложение № 22 към чл. 30, ал. 1, т. 3
Информация за извършената дейност по направление ДПК през …-..о шестмесечие на 20… г. от

Приложение № 23 към чл. 30, ал. 3

Д Н Е В Н И К
ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДПИСАНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(структурно звено за ПБЗН)
№ по ред Разпоре- дителен акт №, дата на връчване От кого е връчен (фамилия, длъжност) Обект (адрес) Предписани мероприятия Срок за изпълнение Изпълнение на мероприя- тието Мерки при неизпълне-ние на мероприя- тията Подпис на водещия дневника Забележка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Забележки: 1. Индивидуален дневник се води от всеки служител, осъществяващ ДПК в СДПБЗН/РДПБЗН и РСПБЗН.
2. Контрол за воденето на дневника се осъществява ежемесечно от директора на СДПБЗН/РДПБЗН, съответно от началника на РСПБЗН.
3. При воденето на дневника може да бъде използван софтуерен продукт при спазване на определената по-горе форма.
4. В дневника се водят на отчет протоколите от комплексни проверки и писмените разпореждания.
5. Графи от 1 до 11 се попълват от служителите, осъществяващи ДПК.

Приложение № 24 към чл. 33, ал. 1, т. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
Рег. №……………………, екз. №…….
…………………………………….. 201… г.
ДО
_______________________________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
_______________________________________________________________
(наименование на обекта)
ул. ______________________________ ,
гр. (с.) ___________________________,
По вх. № ……/………..201… г.
С Т А Н О В И Щ Е
за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за
пожарна безопасност
на основание чл. 125, ал. 1, т. 9 ЗМВР и чл. 143 ЗУТ
НА: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фаза на проектиране – идеен, технически, работен проект)
ОБЕКТ: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(собственик, наемател, наименование на фирмата, лицето, адрес)
ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се представените части от проектната документация)
АРХИТЕКТУРНА: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с
изискванията на нормативните актове за ПБ)
КОНСТРУКТИВНА: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с
изискванията на нормативните актове за ПБ)
ЕЛЕКТРО-: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с
изискванията на нормативните актове за ПБ)
В и К: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с
изискванията на нормативните актове за ПБ)
ОВК: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с
изискванията на нормативните актове за ПБ)
ТЕХНОЛОГИЧНА:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с
изискванията на нормативните актове за ПБ)
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с
изискванията на нормативните актове за ПБ)
ДРУГИ ЧАСТИ: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с
изискванията на нормативните актове за ПБ)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представеният инвестиционен проект съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.
Становището се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното структурно звено за ПБЗН.
Становището може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Становището може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд –
гр. ____________, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: _________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 25 към чл. 33, ал. 1, т. 2 и 3

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
Рег. №……………………, екз. №…….
…………………………………….. 201… г.
ДО
_______________________________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
_______________________________________________________________
(наименование на обекта)
ул. ______________________________ ,
гр. (с.) ___________________________,
По вх. № ……/………..201… г.
СТАНОВИЩЕ (РАЗРЕШИТЕЛНО)
за съответствие с изискванията на правилата и нормите
за пожарна безопасност
на основание чл. 125, ал. 1, т. 9 или 10 ЗМВР
I. ОБЕКТ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
СОБСТВЕНОСТ:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наемател, собственик, име на фирмата, лицето, адрес)
II. ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
1. Създадена организация на пожарната безопасност на обекта _______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се издадените документи за осигуряване на ПБ на обекта)
2. Създадени условия за успешна евакуация ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
3. Създадени условия за успешно пожарогасене ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
4. Наличие и изправност на ПИИ и ПГИ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
5. Технологичен процес и оборудване _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
6. Строителните конструкции и елементи ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
7. Вътрешната планировка на сградата ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
8. Генералната планировка и състоянието на територията на обекта ____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
9. Състояние на електрическите инсталации ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
10. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации _______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията на нормативните актове за пожарна безопасност)
ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обектът/строежът съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.
Документът се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното структурно звено за ПБЗН.
Документът може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Документът може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд –
гр. _____________________ , в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)
Забележки:
1. Становището (разрешителното) се издава в зависимост от искането на заинтересованото лице във връзка с въвеждането в експлоатация, лицензирането, регистрирането на обекти и други, предвидени в нормативен акт.
2. За изготвянето и разпечатването на становището може да бъде използвана компютърна конфигурация при спазване на определената по-горе форма.

Приложение № 26 към чл. 33, ал. 1, т. 4

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Рег. №……………………, екз. №…….
…………………………………….. 201… г.
ДО
_______________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
_______________________________________________________________
ул. ______________________________ ,
гр. (с.) ___________________________,
По вх. № ……/………..201… г.
СТАНОВИЩЕ
за допускане/недопускане на земеделска техника до участие в жътвена кампания
На основание чл. 125, ал. 1, т. 3 ЗМВР, чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол и във връзка с подадено искане с горецитирания входящ номер:
I. ДОПУСКАМ до участие в жътвена кампания за 20…. г. следната земеделска техника:
Вид на земеделската техника Регистрационен (инвентарен) номер Преминат технически преглед Подлежи на следващ технически преглед до: Вид и брой на пожаротехническите средства и искрогасителите, с които е оборудвана техниката, в съответствие с приложение № 2 от Наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
вид на прегледа дата на извършване на прегледа
1.
2.
3.
4.
5.
Собственост на _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на физическо/юридическо лице)
II. НЕ ДОПУСКАМ до участие в жътвена кампания за 20…. г. следната земеделска техника:
Вид на земеделската техника Регистрационен (инвентарен) номер Преминат технически преглед Подлежи на следващ технически преглед до: Несъответствия на пожаротехническите средства и/или искрогасителите, с които е оборудвана техниката, с изискванията, регламентирани в приложение № 2 от Наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи
вид на прегледа дата на извършване на прегледа
1.
2.
3.
4.
5.
Собственост на _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование на физическо/юридическо лице)
Становището се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното структурно звено за ПБЗН.
Становището може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Становището може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд –
гр. ______________ , в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
НАЧАЛНИК: ________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)
Забележки. 1. Становището е валидно за периода на жътвената кампания, за която е издадено.
2. Становището се издава на база извършена проверка на подадено искане и приложени към него документи.

Приложение № 27 към чл. 33, ал. 1, т. 5

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
Рег. №……………………, екз. №…….
…………………………………….. 201… г.
По вх. № ……/………..201… г.
СЕРТИФИКАТ
№……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност
С този сертификат ____________________________________________________________________ удостоверява, че:
(орган за ПБЗН, издаващ сертификата)
Обект: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
на _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(трите имена и адрес на физическо/юридическо лице, седалище, адрес на управление и БУЛСТАТ/ЕИК)
съответства на изискванията за пожарна безопасност.
Сертификатът се издава на основание чл. 125, ал. 1, т. 10 ЗМВР и протокол от извършена проверка
№ ________________/______________ г., издаден от _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(орган за ПБЗН, издал протокола)
Сертификатът е в действие от ___________________________ 20 ________ г. до __________________ 20 ________ г.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 28 към чл. 38, ал. 3, т. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
Рег. №……………………, екз. №…….
…………………………………….. 201… г.
ДО
_______________________________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
_______________________________________________________________
(наименование на обекта)
ул. ______________________________ ,
гр. (с.) ___________________________,
По вх. № ……/………..201… г.
Р Е Ш Е Н И Е ЗА О Т К А З
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 9 ЗМВР и чл. 143 ЗУТ
НА: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фаза на проектиране – идеен, технически, работен проект)
ОБЕКТ: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(собственик, наемател, наименование на фирмата, лицето, адрес)
ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описват се представените части от проектната документация)
АРХИТЕКТУРНА: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
КОНСТРУКТИВНА: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ЕЛЕКТРО-: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
В и К: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ОВК: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
ТЕХНОЛОГИЧНА: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с
изискванията на нормативните актове за ПБ)
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с
изискванията на нормативните актове за ПБ)
ДРУГИ ЧАСТИ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с
изискванията на нормативните актове за ПБ)
Предвид констатираните несъответствия и на основание чл. 38, ал. 2, т. 1 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
РЕШИХ:
Отказвам издаването на становище за съответствие на представения инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност.
Решението се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното структурно звено за ПБЗН.
Решението може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Решението може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд –
гр. ________________, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: _____________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 29 към чл. 38, ал. 3, т. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
Рег. №……………………, екз. №…….
…………………………………….. 201… г.
ДО
_______________________________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
_______________________________________________________________
(наименование на обекта)
ул. ______________________________ ,
гр. (с.) ___________________________,
По вх. № ……/………..201… г.
Р Е Ш Е Н И Е ЗА О Т К А З
ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ/РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 9 или т. 10 ЗМВР
I. ОБЕКТ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
СОБСТВЕНОСТ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наемател, собственик, име на фирмата, лицето, адрес)
II. ФАКТИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
1. Създадена организация на пожарната безопасност на обекта _______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
2. Създадени условия за успешна евакуация ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с
изискванията на нормативните актове за ПБ)
3. Създадени условия за успешно пожарогасене ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
4. Наличие и изправност на ПИИ и ПГИ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
5. Технологичен процес и оборудване _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
6. Строителните конструкции и елементи ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
7. Вътрешната планировка на сградата ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
8. Генералната планировка и състоянието на територията на обекта ____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
9. Състояние на електрическите инсталации ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
10. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации _______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко описание на несъответствието с изискванията на нормативните актове за ПБ)
Предвид констатираните несъответствия и на основание чл. 38, ал. 2, т. 2 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
РЕШИХ:
Отказвам издаването на становище/разрешително за съответствие на обекта с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.
Решението се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното структурно звено за ПБЗН.
Решението може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Решението може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд –
гр. ________ , в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ________________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 30 към чл. 39, ал. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
_______________________________________________________________________
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № ……
За резултатите от проверка на __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. _________________________________________ 2. ___________________________________________
(структурно звено за ПБЗН) (номер и дата на искането за издаване на
____________________________________________ ______________________________________________
сертификат за ПБ)
____________________________________________ ______________________________________________
(град)
3. За периода от до 20 г. комисия в състав:
РЪКОВОДИТЕЛ: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
ЧЛЕНОВЕ:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Извърши проверка за установяване съответствието на: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
_____________________________________________________________________ с правилата и нормите за пожарна безопасност.
Описват се индивидуализиращите данни: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(клас на фукционална пожарна опасност, категория по пожарна опасност, степен на огнеустойчивост, етажност, площ, брой пребиваващи, РЗП и др.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКАТА:
А) ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТА:
№ по ред Елементи, характеризиращи организацията на ПБ в обекта Изискване на нормативните актове Фактическо състояние Заключение за съответствие
1 2 3 4 5
1.
2.
ИЗВОД: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствие на фактическото състояние с изискванията на нормативните актове и се оценява качеството на разработените документи)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Б) СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР:
№ по ред Елементи, характеризиращи условията за успешна евакуация Изискване на нормативните актове Фактическо състояние Заключение за съответствие
1 2 3 4 5
1.
2.
ИЗВОД: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове и се оценява техническото състояние на елементите, характеризиращи условията за успешна евакуация)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В) СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНО ПОЖАРОГАСЕНЕ:
№ по ред Елементи, характеризиращи условията за успешно пожарогасене Изискване на нормативните актове Фактическо състояние Заключение за съответствие
1 2 3 4 5
1.
2.
ИЗВОД: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове за успешно пожарогасене)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Г) ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ:
№ по ред Вид на инсталацията Изискване на нормативните актове Фактическо състояние Заключение за съответствие
1 2 3 4 5
1.
2.
ИЗВОД: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове за проектиране и експлоатация на инсталациите)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Д) СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС И ОБОРУДВАНЕ:
№ по ред Елементи, характеризиращи ПБ на технологичния процес Изискване на нормативните актове Фактическо състояние Заключение за съответствие
1 2 3 4 5
1.
2.
ИЗВОД: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Е) СЪСТОЯНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ:
№ по ред Наименование и характеристика на строителната конструкция или елемент Огнеустойчивост Клас по реакция на огън/горимост Заключение за съответствие
1 2 3 4 5 6 7
нормативна фактическа нормативно фактическо
1.
2.
ИЗВОД: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за фактическата степен на огнеустойчивост на сградата, огнеустойчивостта на отделните елементи и конструкции, класификацията по реакция на огън/горимостта на продуктите и се прави извод за съответствието с нормативните изисквания)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ж) ВЪТРЕШНА ПЛАНИРОВКА:
№ по ред Елементи, характеризиращи вътрешната планировка Изискване на нормативните актове Фактическо състояние Заключение за съответствие
1 2 3 4 5
1.
2.
ИЗВОД: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
З) ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН И СЪСТОЯНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА:
№ по ред Елементи, характеризиращи състоянието на територията на обекта Изискване на нормативните актове Фактическо състояние Заключение за съответствие
1 2 3 4 5
1.
2.
ИЗВОД: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
И) СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ:
№ по ред Елементи, характеризиращи ПБ на електрическите инсталации Изискване на нормативните актове Фактическо състояние Заключение за съответствие
1 2 3 4 5
1.
2.
ИЗВОД: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Й) СЪСТОЯНИЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ И ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ИНСТАЛАЦИИ:
№ по ред Елементи, характеризиращи ПБ на отоплителните и вентилационните инсталации Изискване на нормативните актове Фактическо състояние Заключение за съответствие
1 2 3 4 5
1.
2.
ИЗВОД: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(прави се извод за съответствието на фактическото състояние и изискванията на нормативните актове)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обектът съответства/не съответства на изискванията за пожарна безопасност.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заинтересованото лице и за съответния орган за ПБЗН.
ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА:
РЪКОВОДИТЕЛ:
___________________________________________________________________
ЧЛЕНОВЕ:
1. _________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

Приложение № 31 към чл. 39, ал. 4

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
_______________________________________________________________________
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – …………………………………………….
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рег. №……………………, екз. №……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….. 201… г.
ДО
_____________________________________________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
_____________________________________________________________________________
(наименование на обекта)
ул. _______________________________________________________________________
гр. (с.) ___________________________________________________________________
По вх. № ………………../……………201 … г.
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ
Във връзка с отправеното от Вас искане за издаване на сертификат за съответствие с изискванията за пожарна безопасност, вх. № ……………………………… по описа на …………………………………………….., за обект …………………………………………………………………………………………….. органите на ……………………………………………. извършиха проверка в обекта.
Резултатите от проверката са отразени в протокол, рег. № ………………………. по описа на ……………………………………, с обобщено заключение: „ОБЕКТЪТ НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 4 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
РЕШИХ:
Отказвам издаването на сертификат за съответствие на обекта с изискванията за пожарна безопасност.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол, рег. № ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Решението може се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен орган ______________________________________________ чрез административния орган, който го
(посочва се по-горестоящият административен орган)
е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
Решението може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. ____________, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ___________________________
(име, фамилия, подпис и печат)

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *