Наредба № 8121з-648 от 1 октомври 2014 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи

НАРЕДБА № 8121з-648 от 1 октомври 2014 г.
за реда за употреба на помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за употреба на помощни средства от полицейските органи и от служителите на дирекция „Специална куриерска служба“ (ДСКС) в Министерството на вътрешните работи.
Чл. 2. (1) Полицейските органи могат да използват помощни средства в случаите, когато са налице основанията, предвидени в чл. 85, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), а служителите на ДСКС – в случаите по чл. 85, ал. 2 ЗМВР.
(2) Помощните средства се използват след предупреждение с изключение на случаите на внезапно нападение над служителя или други лица, както и при освобождаване на заложници.
(3) Освен в случаите, предвидени в тази наредба, решението за вида, количеството и интензивността на въздействие с помощни средства се взема от служителя, а при колективни действия – от старшия на наряда, ръководителя на операцията или оперативния дежурен от Оперативния дежурен център/Оперативна дежурна част (ОДЦ/ОДЧ).
(4) Полицейските органи и служителите на ДСКС са длъжни да вземат мерки за оказване на първа помощ на лицата, пострадали при използване на помощни средства.
Чл. 3. Полицейските органи и служителите на ДСКС използват помощни средства, след като са преминали обучение за действие с тях.
Чл. 4. (1) За всички случаи на употреба на помощни средства се съставя писмен доклад от служителя, който ги е използвал, и/или ръководителя, разпоредил използването им.
(2) В писмения доклад по ал. 1 се посочват:
1. името, длъжността и местоработата на служителя;
2. мястото, датата и часът на използване на помощните средства;
3. обстоятелствата и основанието за използване на помощните средства;
4. видът и количеството на използваните помощни средства;
5. по възможност данни, идентифициращи лицето/лицата, спрямо които са използвани помощните средства;
6. мерките, взети спрямо лицето/лицата;
7. видими последствия от използването на помощните средства.
Раздел II
Предназначение и употреба на помощните средства
Чл. 5. (1) Белезниците са предназначени за ограничаване възможността за движение на крайниците на правонарушителя.
(2) Белезниците се поставят при положение на ръцете отзад на гърба. В зависимост от физическите качества, състояние и поведение на правонарушителя се допуска поставяне на белезниците при положение на ръцете отпред, на две и повече лица последователно, комбинация между ръка и крак, крак за крак, през или за неподвижен предмет или по друг подходящ начин.
(3) Лицето с поставени белезници трябва да бъде под наблюдение.
Чл. 6. (1) Усмирителни ризи се използват спрямо лица, поведението на които не може да се контролира по друг начин или с други средства.
(2) Лицата, спрямо които са използвани усмирителни ризи, се поставят под постоянно наблюдение.
Чл. 7. Каучукови, пластмасови и щурмови палки се използват, когато са неприложими други по-леки начини и средства за въздействие.
Чл. 8. (1) Електрошоковите палки и електрошоковите прибори са предназначени за блокиране на сетивната и нервната система чрез електричество. Въздействието може да е чрез непосредствен контакт или дистанционно (от разстояние чрез изстрелване на електроди или електронни заряди).
(2) Електрошокови палки и електрошокови прибори се използват при задържане на лица, които оказват физическа съпротива, за пресичане на нападение срещу полицейски органи, както и при опит за бягство на конвоирани, съпровождани, задържани лица и при освобождаване на заложници.
Чл. 9. (1) Химическите вещества са предназначени за намаляване способността за съпротива на правонарушители чрез дразнещо въздействие върху очите, кожата и горните дихателни пътища.
(2) Минималното допустимо разстояние до лицето, срещу което се използват аерозолни химически вещества и насочването им, се определя от тактико-техническата характеристика на всеки отделен вид използвано средство.
(3) Химически вещества и средства за обгазяване се използват при стриктно спазване на нормативите за всеки конкретен вид и правилата за безопасност при работа с тях.
(4) Обгазеният район (територия, сграда, превозно средство) се отцепва незабавно до края на поразяващото действие на химическите вещества и се предприемат мерки за извеждане и оказване помощ на пострадалите лица.
Чл. 10. Служебните животни – кучета и коне, са предназначени за опазване на обществения ред, охрана на обекти, противодействие на престъпността и контрола на държавната граница.
Чл. 11. (1) Служебните кучета се използват за патрулиране, охрана на масови мероприятия, при групови нарушения на обществения ред и задържане на лица. Служебните кучета задължително се водят от техния щатен водач.
(2) Преди пускане на кучето водачът взема мерки да не се причинят вреди на други лица.
Чл. 12. (1) Конете се използват за патрулиране, охрана на масови мероприятия, при задържане на лица и при групови нарушения на обществения ред.
(2) Ездачът трябва да направлява животното по начин, безопасен за околните лица.
Чл. 13. (1) Халосните патрони и патроните с гумени, пластмасови и шокови куршуми са предназначени за оказване на физическо и психологическо въздействие върху правонарушители и се използват при:
1. задържане на лице, за което има данни, че е извършило престъпление, което не се подчинява или оказва съпротива на полицейски орган;
2. пресичане на групови нарушения на обществения ред и прекратяване на безредици;
3. предотвратяване бягство на конвоирано, съпровождано или задържано лице;
4. опит за нерегламентиран достъп до кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация.
(2) В случаите по ал. 1 минималното допустимо разстояние до лицето, срещу което се използват халосни патрони и патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми, се определя от тактико-техническата характеристика на всеки отделен вид боеприпас.
(3) Забранява се смесено поставяне на бойни патрони и патрони с гумени, пластмасови, шокови куршуми и халосни патрони в един пълнител (магазин) или барабан на оръжието.
Чл. 14. (1) При изпълнение на конкретни задачи, в случаите по чл. 85, ал. 1 ЗМВР, по разпореждане на съответния ръководител полицейските органи могат да бъдат въоръжени с патрони с гумени, пластмасови, шокови куршуми и с халосни патрони.
(2) При изпълнение на служебните си задължения по чл. 85, ал. 2 ЗМВР служителите от ДСКС могат да бъдат въоръжени с патрони с гумени, пластмасови, шокови куршуми и с халосни патрони.
(3) За възстановяване на обществения ред при възникнали безредици преди, по време и след приключване на масови мероприятия по заповед на ръководителя по управлението на силите специализираните полицейски органи за охрана на масови мероприятия могат да бъдат въоръжени с патрони с гумени, пластмасови, шокови куршуми и халосни патрони.
Чл. 15. (1) Устройствата за принудително спиране на превозни средства са механични, електромагнитни и други съоръжения, прибори и химически смеси, предназначени за въздействие върху части, агрегати и системи на превозните средства, водещи до преустановяване на тяхното движение.
(2) Устройствата за принудително спиране се използват по отношение на пътни превозни средства, водачите на които не се подчиняват на подадени от полицейските органи сигнали за спиране, при задържане на правонарушители, движещи се с превозно средство, и при освобождаване на заложници.
(3) Устройствата за принудително спиране на превозни средства се използват по разпореждане на оперативния дежурен от ОДЦ/ОДЧ, ръководителя на операцията или старшия на наряда.
(4) При определяне на местата за поставяне на устройствата за принудително спиране се вземат под внимание особеностите на пътя и прилежащите участъци, видимостта, скоростта и интензивността на движението, видът на превозните средства и други конкретни условия.
(5) При използването на устройство за принудително спиране се осигурява необходимата сигнализация, съобразена с конкретната обстановка, с изключение на случаите при освобождаване на заложници.
Чл. 16. (1) Устройствата за отваряне на помещения са механични, хидравлични, пневматични, пиротехнически, взривни, електромагнитни и други съоръжения, прибори и химически вещества, предназначени за въздействие върху заключващи механизми и разрушаване на прегради на входове на помещения и превозни средства.
(2) Устройствата за отваряне на помещения се използват за проникване при задържане на правонарушители, освобождаване на заложници, противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане, оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си.
(3) Устройствата за отваряне на помещения се използват по разпореждане на ръководителя на операцията или на оперативния дежурен от ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 17. (1) Светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие са боеприпаси и пиротехнически, механични и други прибори, предназначени за дезориентиране и отвличане на вниманието.
(2) Светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие се използват при проникване в обекти, освобождаване на заложници, задържане на правонарушители, при нападения срещу граждани и полицейски органи, групови нарушения на обществения ред, нападения на сгради, помещения, съоръжения и превозни средства.
(3) Използването на светлинни и звукови устройства се извършва в съответствие с тактико-техническите характеристики и възможностите на всеки отделен вид.
(4) Светлинни и звукови устройства се използват по разпореждане на ръководителя на операцията.
Чл. 18. (1) Водометни и въздухоструйни машини са средства, предназначени за оказване на физическо и психологическо въздействие върху правонарушители чрез водна или въздушна струя под налягане.
(2) Водометни и въздухоструйни машини се използват при групови нарушения на обществения ред и масови безредици.
(3) Водометни и въздухоструйни машини се използват по разпореждане на ръководителя на операцията.
Чл. 19. (1) Бронираните машини са предназначени за охрана на обекти, патрулиране по определен маршрут или патрулен участък, отцепване и блокиране на определени райони, отцепване и блокиране на направление за движение на участници в безредици и други правонарушения, създаване на проходи в барикади и други препятствия, разрушаване на врати, стени и преодоляване на други прегради, при терористичен акт или въоръжени правонарушители, както и за охрана и транспорт на ценни пратки и товари.
(2) Бронирани машини се използват при:
1. преследване и задържане на въоръжени правонарушители;
2. освобождаване на заложници;
3. групови нарушения на обществения ред;
4. въоръжени нападения срещу граждани и полицейски органи;
5. спасителна дейност при извънредни ситуации.
(3) Бронираните машини се използват по разпореждане на ръководителя на операцията.
Чл. 20. (1) Хеликоптери са високомобилни оперативно-тактически летателни средства, предназначени за изпълнение на задачи от въздух при:
1. наблюдение на държавната граница и граничната зона;
2. провеждане на специално издирване на лица и предмети в граничната ивица и граничната зона;
3. участие в съвместни операции по наблюдението на външните граници на Европейския съюз, организирани от агенция „FRONTEX“;
4. участие в операции по търсене и спасяване;
5. осигуряване на операции и дейности на СОБТ и на други структури на МВР.
(2) Летателните задачи се изпълняват по определен маршрут или патрулна зона със или без кацане на площадка.
(3) За решаване на задачите по ал. 1, т. 1 и 2 използването на хеликоптери се разрешава с писмена заповед на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР.
(4) За всички останали случаи използването на хеликоптери се разрешава с писмена заповед на главния секретар на МВР.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 85, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Наредбата отменя Наредба № Із-325 от 2011 г. за реда за употреба на помощни средства от полицейските органи (ДВ, бр. 14 от 2011 г.).
§ 3. Академията на МВР и дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР, да разработят методически указания за използването на различните видове помощни средства, технически характеристики и правила за безопасност при употребата и съхранението им в срок до три месеца след влизането в сила на наредбата.
§ 4. Главните дирекции на МВР, в рамките на своята компетентност и потребности, могат да разработват и конкретни указания за използването на служебните животни – кучета и коне.
§ 5. Академията на МВР съвместно с дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, организира обучението на полицейските служители и служителите на ДСКС за използване на помощни средства.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *