Обучения за работа с Лични предпазни средства

Много често работата на службите по трудова медицина свързана с личните предпазни средства се ограничава със Списъка на личните предпазни средства.

Едно от основните неща, което много хора забравят, е че Личните предпазни средства трябва да отговарят на определени стандарти:

 • БДС EN хххххх
 • EN ххххх
 • EN ISO xxxxx-x:20XX

Тези стандарти заедно с СЕ марката трябва да са ясно маркирани и да са придружени с необходимите Пиктограми и кодове за вида и степента на защита.

Нормативната база обаче изисква работещите да бъдат и обучени за правилна и безопасна работа с необходимите им ЛПС.

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд – ЗЗБУТ

• Наредба № 3/19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Кой трябва да направи обучението? Ами както винаги – Работодателят. Ако неговите експерти не могат да го направят – външна организация. За специални/специфични ЛПС – обучители от фирмата производител/вносител. Когато говорим за ЛПС за работа на височина с въжен достъп примерно – обучението е част от специалното обучение за работа на височина с въжен достъп.

Основните типове ЛПС са грубо разделени по областта на тялото, която защитават. Но много често комбинират защита за няколко области или сетивни системи. Пример – щита за заваряване защитава, както лицето от топлина и пръски метал, така и очите.

По наредба групите са както следва:

ЛПС за главата

  1. Защитни каски за промишлеността (минна, строителна и др.) /не се прави разлика с каска за работа на височина/
  2. Средства за защита на скалпа (кепета, бонета, мрежи за коса със или без екран за очите).
  3. Средства за защита на главата (бонета, кепета, качулки и др. от плат, от плат с покритие и др.)

ЛПС за слуха

  1. Вътрешни антифони и други подобни приспособления.
  2. Каски с антифони
  3. Външни антифони за самостоятелна употреба или които се монтират на каски.
  4. Външни антифони с приемник за ниски честоти.
  5. Средства за защита на слуха с устройство за двустранна комуникация*
EN 352-1:2002 Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите
EN 352-2:2002Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни на ушите
EN 352-3:2002 Антифони. Основни изисквания. Част 3: Антифони,покриващи ушите, монтирани върху защитни каски за промишлеността
EN 352-4:2001 Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 4: Антифони, покриващи ушите, чувствителни към нивото на шума
EN 352-5:2002 Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 5: Антифони, покриващи ушите, с активно намаляване на шума EN 352-7:2002 Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване.Част 7: Антифони, поставяни в ушите, чувствителни към нивото на шума

ЛПС за очите и лицето

 1. Очила от „открит тип“.
 2. Очила от „закрит тип“.
 3. Очила от „закрит тип“ за Х-лъчение, за лазерно лъчение, за  ултравиолетови, инфрачервени и видими лъчения.
 4. Лицеви щитове*
 5. Щитове и каски за заваряване:
  1. ръчни щитове
  2. щитове, които се закрепват към главата*
  3. щитове, които се монтират към защитните каски
• EN 166 – 175, 207-208 Индивидуална защита на очите. EN 1731:2006 Идивидуална защита на очите. Средства от мрежест тип за защита на очите и лицето

ЛПС за дихателните органи

 1. Филтри противопрахови, противогазови и срещу радиоактивни прахове*
 2. Изолиращи устройства с  подаване на въздух.
 3. Дихателни апарати, включващи подвижен щит за заваряване.
EN 132 – 149 Средства за защита на дихателните органи.
 1. Съоръжения за водолази*
 2. Водолазни костюми*
EN 250:2000 Дихателна екипировка. Апарат автономен, с отворена система със сгъстен въздух за работа под вода
EN 269 Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, с подаване на свеж въздух чрез вентилатор с двигател, включващи качулка

ЛПС за горните крайници

Ръкавици, осигуряващи защита срещу:

 • механични въздействия: – Пробождане*– Порязване*– Вибрации– Други;
 • химически вещества;
 • електричество и топлина.
EN 1082-1:1996 Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката за защита срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 1: Ръкавици с мрежа от метални пръстени и защитни средства за ръката
 1. Ръкавици без пръсти
 2. Ръкавици с един пръст.
 3. Напръстници.
 4. Ръкавели.
 5. Защитни средства за китките при тежка работа.

ЛПС за долните крайници

 1. Обувки-половинки, боти, високи обувки, обезопасяващи боти.
 2. Обувки, които могат да бъдат бързо развързани или разкопчани.
 3. Обувки с допълнително защитно бомбе*
 4. Обувки и надобувки с устойчиви на топлина ходила.
 5. Устойчиви на топлина обувки, боти и надботи.
 6. Термични (за защита от студ) обувки, боти и надботи.
 7. Обувки, боти и надботи, устойчиви на вибрации.
 8. Антистатични обувки, боти и надботи.
 9. Изолиращи обувки, боти и надботи.
 10. Защитни обувки за оператори на верижен трион*/вградена мрежа/.
 11. Обувки с дървени подметки.
 12. Наколенници.
 13. Подвижни ортопедични стелки.
 14. Гамаши*.
 15. Подвижни ходила, устойчиви на топлина, пробождане или подхлъзване.
 16. Подвижни котки за поледица, сняг или хлъзгава почва.

ЛПС за кожата

Защитни кремове (мазила):

 • Слънцезащитни
 • При излагане на студ/горещина/сух въздух
 • При контакт с хим.вещества
 • Репеленти с/у насекоми и кърлежи*
 • Други

ЛПС за торса (трупа) и корема

 1. Защитни жилетки, куртки и предни престилки за защита от механични въздействия (пробождане, порязване, пръски разтопен метал и др.)*.
 2. Защитни жилетки, куртки и предни престилки за защита от химически вещества.
 3. Загряващи жилетки.
 4. Спасителни жилетки.
 5. Предни престилки за защита от Х-лъчи.

 

ЛПС за работа на височина

 1. Предпазни колани за цялото тяло*
 2. Спирачни устройства с/у падане
 3. Поглъщатели на енергия*
 4. Предпазно въже
 5. Съединители
 6. Устройства за спускане
 7. Меко въже
 8. Самохвати
 9. Макари
 10. Протектори
 11. Други
EN 353 :2002 Лични предпазни средства срещу падане от височина
EN 353-2:2002 Лични предпазни средства срещу падане от височина. Част 2: Спирачни устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия
EN 354:2010 Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни въжета
EN 355:2002 Лични предпазни средства срещу падане от височина. Поглъщатели на енергия
EN 358:1999 Лични предпазни средства за поддържане при работа и предотвратяване на падане от височина. Колани за поддържане и ограничаване при работа и предпазни въжета
EN 361:2002 Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни колани за цялото тяло
EN 362:2004 Лични предпазни средства срещу падане от височина. Съединители

 

ЛПС за цялото тяло

 1. Обезопасяващи облекла (от две части и гащеризони).
 2. Облекла за защита срещу механични въздействия (пробождане, порязване и др.)
 3. Облекла за защита срещу химични вещества
 4. Облекла за защита срещу пръски разтопен метал и инфрачервена радиация.
 5. Облекла, устойчиви на топлина*.
 6. Термични (за защита от студ) облекла.
 7. Облекла за радиоактивни замърсявания.
 8. Непроницаеми за прах облекла.
 9. Непроницаеми за газове облекла.
 10. За работа под напрежение
 11. Сигнални облекла – флуоресциращи и отражателни, и сигнални допълнения (ленти за ръцете, ръкавици и др.).
 12. Защитни покривала.
EN 943-1:2002 Защитно облекло срещу течни и газообразни химикали включващи течни аерозоли и твърди частици. Част 1:Изисквания за изпълнение на проветряеми и непроветряеми „газонепропускливи“ (тип 1) и „газопропускливи“ (тип 2) костюми за химична защита
EN 342:2004 Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита срещу студ
EN 367:1992 Защитно облекло. Защита срещу топлина и пламък. Метод за определяне преминаването на топлина при въздействие с пламък
EN 50286:1999 Защитно облекло, електрически изолиращо при работа с с уредби ниско напрежение
EN 60895:2003 Работа под напрежение. Токопроводимо облекло за използване при номинални променливи напрежения до 800 кV и номинални постоянни напрежения до 600 кV

 

Всяко едно от горепосчените средства за защита има своите особености.

Всеки производител има поне няколко модела с различни характеристики и комбинации от характеристики.

Всяко едно от тях се поставя, сваля, почиства, проверява и изхвърля по определен от производителя начин.

Всичко това не е информация която един човек може да обхване за всичко налично на пазара.

Поради тази причина обучението за работа с ЛПС се прави за КОНКРЕТНИ лични предпазни средства – вече закупени и налични към момента на обучението.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *