Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

В ДВ бр.13 от 14.02.2012г. публикуваха новата Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г.
за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Чл. 1. Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност. Този процент не може да бъде по-малък от:
Код по КИД 2008/
раздели
Наименование на икономическата дейност
Процент
01
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
7
02
Горско стопанство
8
03
Рибно стопанство
7
05
Добив на въглища
4
06
Добив на нефт и природен газ
4
07
Добив на метални руди
4
08
Добив на неметални материали и суровини
5
09
Спомагателни дейности в добива
4
10
Производство на хранителни продукти
5
11
Производство на напитки
9
12
Производство на тютюневи изделия
9
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
6
14
Производство на облекло
8
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
6
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
6
17
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
6
18
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
5
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
4
20
Производство на химични продукти
4
21
Производство на лекарствени вещества и продукти
4
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
4
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
5
24
Производство на основни метали
4
25
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
4
26
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
8
27
Производство на електрически съоръжения
8
28
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
4
29
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
4
30
Производство на превозни средства, без автомобили
4
31
Производство на мебели
6
32
Производство, некласифицирано другаде
10
33
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
6
35
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
5
36
Събиране, пречистване и доставяне на води
7
37
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
7
38.11
Събиране на неопасни отпадъци
10
38.12
Събиране на опасни отпадъци
5
38.21
Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
10
38.22
Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
5
38.3
Рециклиране на материали
10
39
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
10
41
Строителство на сгради
5
42
Строителство на съоръжения
5
43
Специализирани строителни дейности
5
45
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
10
46
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
10
47
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
10
49
Сухопътен транспорт
4
50
Воден транспорт
4
51
Въздушен транспорт
4
52
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
4
53
Пощенски и куриерски дейности
8
55
Хотелиерство
10
56
Ресторантьорство
10
58
Издателска дейност
10
59
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
10
60
Радио- и телевизионна дейност
8
61
Далекосъобщения
8
62
Дейности в областта на информационните технологии
10
63
Информационни услуги
10
64
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
10
65
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
10
66
Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
10
68
Операции с недвижими имоти
10
69
Юридически и счетоводни дейности
10
70
Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
10
71
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
10
72
Научноизследователска и развойна дейност
10
73
Рекламна дейност и проучване на пазари
10
74
Други професионални дейности
10
75
Ветеринарномедицинска дейност
7
77
Даване под наем и оперативен лизинг
10
78
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
10
79
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
10
80
Дейности по охрана и разследване
4
81
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
10
82
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
10
84
Държавно управление
4
85
Образование
5
86
Хуманно здравеопазване
10
87
Медико-социални грижи с настаняване
7
88
Социална работа без настаняване
10
90
Артистична и творческа дейност
10
91
Други дейности в областта на културата
10
92
Организиране на хазартни игри
10
93
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
4
94
Дейности на организации с нестопанска цел
10
95
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
8
96
Други персонални услуги
10
97
Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
10
98
Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
10
99
Дейности на екстериториални организации и служби
10
Чл. 2. (1) Когато работодателят осъществява две или повече икономически дейности, основната икономическа дейност се определя от дейността, в която са наети най-голям брой лица по трудови/служебни правоотношения.
(2) При равен брой работници и служители в отделните дейности по ал. 1 основната икономическа дейност на работодателя се определя по негов избор след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 315, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. Наредба № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудо­устрояване на лица с намалена трудоспособност, издадена от председателя на Комитета по труда и социалното дело, министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС (обн., ДВ, бр. 52 от 1987 г.; изм., бр. 44 от 1993 г.), се отменя.
§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в „Държавен вестник“.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *