Закон за доброволчеството. Доброволци и бедствия.

Природните бедствия не подминават нито една страна. Нито най-богатите, нито най-бедните. Жегата, студа, водата, вятъра не признават граници, нации и богатство. Те просто съществуват.

Докато политиците си правеха ПР от нещастието на хората в село Бисер, а т.нар. журналисти им се възхищаваха много хора реагираха ДОБРОВОЛНО, не по задължение или срещу заплащане.

Например хората от ОФФРоуд-България. Военните също бяха първи.

Това бяха хората с необходимата техника да стигнат първи.

Държавата смята, че доброволчеството трябва да се регулира нормативно.

Имаме си

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

имаме и
НАРЕДБА за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на доброволци, за определяне на уникалния код на доброволните формирования и на персоналния идентификационен номер на доброволците.

някой хора смятат, че трябва да имаме и Закон за доброволчеството.

Разбира се добре е нещата да са регулирани, но е много по-добре за всички, ако просто са малко по-добре организирани.

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 69 ОТ 2006 Г.)

В сила от 01.01.2004 г.

Приета с ПМС № 254 от 07.11.2003 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 25 Август 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) С наредбата се определя редът за създаване на доброволни формирования на територията на населените места и общините за подпомагане органите на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи“ (НСПБЗН – МВР) за:

1. предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари;

2. ограничаване и ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи;

3. спасяване на хора и имущество.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Членството в доброволните формирования за подпомагане дейността на органите на НСПБЗН – МВР е на доброволен принцип.

Чл. 2. Доброволни формирования могат да се създават към общините по заповед на кмета на общината.

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) При обявено бедствено положение, когато неговото овладяване се ръководи от общинската, областната или постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерския съвет, доброволните формирования участват съвместно с районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) или самостоятелно.

Глава втора.
РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ И СТРУКТУРА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Раздел I.
Състав на доброволните формирования

Чл. 4. (1) Със заповедта по чл. 2 кметът на общината определя броя на доброволците в доброволното формирование.

(2) Кметът на общината може да оборудва сгради, техника и комуникации за поддържане на дежурство от доброволците в населено място.

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) В областната и в общинската администрация се води регистър с лични данни на доброволците в доброволните формирования за подпомагане органите на НСПБЗН – МВР.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) В Генерална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР) се води централен регистър на доброволните формирования в Република България с лични данни на доброволците.

Раздел II.
Ръководство на доброволните формирования

Чл. 6. (1) Кметът на общината осъществява общото ръководство на доброволното формирование.

(2) Ръководителят, осъществяващ непосредственото ръководство на доброволното формирование, се определя със заповед на кмета на общината.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) При предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари, когато не е обявено бедствено положение, методическото ръководство на доброволните формирования се осъществява от органите на НСПБЗН – МВР по места.

(4) В случай на обявено бедствено положение доброволните формирования се ръководят от съответната постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

Раздел III.
Кандидатстване, подбор и членство в доброволните формирования

Чл. 7. (1) За доброволци в доброволните формирования се приемат:

1. пълнолетни български граждани на възраст до 60 години;

2. физически и психически здрави лица;

3. лица, неосъждани за извършени престъпления от общ характер.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Държавни служители от Министерството на вътрешните работи и кадрови военнослужещи не могат да членуват в доброволните формирования.

Чл. 8. (1) Кандидатите за доброволци подават молба до кмета на общината за членство в доброволните формирования за срок 3 години.

(2) Към молбата по ал. 1 кандидатите за доброволци прилагат следните документи:

1. автобиография;

2. медицинско свидетелство;

3. свидетелство за съдимост;

4. писмено съгласие на основния работодател.

(3) Кандидатите за доброволци в доброволни формирования, осигурени с техника, които желаят да бъдат водачи на специализирана техника, освен документите по ал. 2 прилагат към молбата за членство и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория.

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия по подбора, определена със съвместна заповед на кмета на общината и началника на РСПБЗН.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) В комисията по ал. 1 участват представители на общинската администрация, РСПБЗН, районното полицейско управление (РПУ) и държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция.

Чл. 10. (1) В едномесечен срок от датата на подаването й комисията по чл. 9, ал. 1 взема решение по молбата на кандидатите за доброволци, което се вписва в протокол.

(2) Протоколът с одобрените от комисията по чл. 9, ал. 1 кандидати за доброволци заедно с техните молби за членство се представя на кмета на общината, който издава заповед за сформиране на доброволно формирование, съдържаща лични данни на одобрените за членство доброволци.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Копия от протокола по ал. 1 се изпращат в областната администрация и в ГДПБЗН – МВР за водене на регистър.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Списък с личните данни на одобрените кандидати за доброволци се предоставя на РСПБЗН.

Чл. 11. (1) Доброволците, за които е настъпила промяна в личните данни, вписани в регистрите по чл. 5, са длъжни в 10-дневен срок от промяната да уведомят писмено за това кмета на общината.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на общината уведомява РСПБЗН, областната администрация и ГДПБЗН – МВР за промяната по ал. 1.

Чл. 12. Регистрите с лични данни на доброволците се водят в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Раздел IV.
Промяна и прекратяване на членството в доброволните формирования

Чл. 13. (1) Доброволец може да продължи членството си в доброволно формирование от друга община, когато промени постоянния си адрес.

(2) В случая по ал. 1 в срок два месеца от датата на промяната на адреса си доброволецът представя заверена справка-характеристика от ръководителя на доброволното формирование, което е напуснал, за дейността му като доброволец и писмено съгласие на основния му работодател.

Чл. 14. Членството в доброволните формирования се прекратява:

1. по собствено желание на доброволеца – с едномесечно предизвестие до ръководителя на доброволното формирование;

2. при несъответствие с изискванията по чл. 7;

3. при промяна на постоянния адрес на доброволец, който не е предоставил писмена информация до кмета на общината в срока по чл. 13, ал. 2;

4. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) по предложение на ръководителя на доброволното формирование, съгласувано с РСПБЗН;

5. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) по предложение на началника на РСПБЗН – при несправяне със задълженията от страна на доброволеца.

Глава трета.
ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ

Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Териториалните органи на НСПБЗН – МВР съвместно с кметовете на общините осигуряват обучението и подготовката на доброволците от доброволните формирования.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Доброволците преминават специализиран първоначален курс на обучение по предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари в РСПБЗН по постоянния си адрес.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Ръководителите на доброволните формирования преминават специализиран курс на обучение в учебни заведения, определени от ГДПБЗН – МВР.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Заявки за обучение на лицата по ал. 3 се подават от кметовете на общините до началника на РСПБЗН.

(5) При завършване на обучението доброволците и ръководителите на доброволни формирования полагат изпит, за което им се издава документ за завършен курс на обучение.

Чл. 16. (1) Не подлежат на първоначално обучение доброволци в доброволните формирования:

1. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) работили не по-малко от една година в органите на НСПБЗН – МВР като пожарникари;

2. работили не по-малко от една година при търговци, осъществяващи дейности по пожарна и аварийна безопасност;

3. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) отбили военната си служба в подразделения на НСПБЗН – МВР.

(2) Доброволците на всеки 5 години преминават курс за повишаване на квалификацията.

Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Програмите за обучение на доброволците и ръководителите на доброволните формирования се изготвят от Академията на Министерството на вътрешните работи и се съгласуват с директора на НСПБЗН – МВР.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Ръководителите на учебни заведения, определени от ГДПБЗН – МВР, уведомяват кметовете на общини за провеждането на специализиран курс за обучение на ръководители на доброволните формирования два месеца преди началото му за съответната година.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Кметът на общината и началникът на РСПБЗН със съвместна заповед определят мястото и реда за провеждане на специализирания курс за обучение на доброволците.

(4) Разходите по обучението и командировъчните пари на лицата по ал. 1 се осигуряват от общините.

Чл. 18. Доброволците, които не са преминали специализиран курс на обучение, не се допускат до дейности по предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари.

Глава четвърта.
ФИНАНСОВО-РЕСУРСНО И ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Чл. 19. Чрез общинските бюджети за съответната година се осигуряват помещение, техника, комуникации, пожаротехническо въоръжение, гасителни вещества и необходимият резерв от тях и други необходими средства за издръжка на доброволните формирования.

Чл. 20. Средствата за защитно облекло и лични предпазни средства за доброволците, както и тяхната застраховка срещу злополука при или по повод изпълнение на задълженията им се осигуряват от централния бюджет по бюджетите на общините.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 110, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на кметовете на общините и на директора на НСПБЗН – МВР.

§ 3. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на вътрешните работи и на министъра на извънредните ситуации.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2004 г.

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 16 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА „ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ“ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 69 ОТ 2006 Г.)

§ 7. Навсякъде абревиатурите „НСПАБ – МВР“, „ДНСПАБ – МВР“ и „РСПАБ – МВР“ се заменят съответно с „НСПБЗН – МВР“, „ГДПБЗН – МВР“ и „РСПБЗН“.

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 2 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. – ДВ, БР. 53 ОТ 2008 Г.)

§ 2. Навсякъде думите „Министерството на държавната политика при бедствия и аварии“, „Министерство на държавната политика при бедствия и аварии“, „министърът на държавната политика при бедствия и аварии“, „министъра на държавната политика при бедствия и аварии“ и „заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии“ се заменят съответно с „Министерството на извънредните ситуации“, „Министерство на извънредните ситуации“, „министърът на извънредните ситуации“, „министъра на извънредните ситуации“ и „заместник-министър на извънредните ситуации“ в следните нормативни актове на Министерския съвет:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Наредбата за реда за създаване на доброволни формирования на територията на населените места и общините за подпомагане органите на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, приета с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм., бр. 69 от 2006 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *