ЕВРОКОД ДОЙДЕ !

НАРЕДБА № РД-02-20-19 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СТРОЕЖИТЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

В сила от 06.01.2012 г.

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за проектиране на строителните конструкции на строежите (сгради и строителни съоръжения) чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции, която включва частите на БДС EN от 1990 до 1999, наричани за краткост „Еврокодове“, съгласно приложение № 1.

(2) Наредбата се прилага при проектиране и изпълнение на нови строежи, както и при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи строежи, при което се засяга конструкцията и/или се променят предназначението и натоварванията върху конструкцията.

Чл. 2. Проектирането по Еврокодовете се извършва в съответствие с изискванията на частите на БДС EN от 1990 до 1999 заедно с националните приложения и съответните национално определени параметри, които са неразделна част от наредбата.

Чл. 3. (1) Националните параметри са определени в национални приложения и са въведени като български стандарти от Българския институт за стандартизация (БИС) съгласно приложение № 2.

(2) Националните параметри се публикуват на електронните страници на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и БИС.

(3) С параметрите по ал. 1 се определят нивата на безопасност и изискванията за дълготрайност в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация на строежите според техните категории, определени в чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Чл. 4. (1) Сградите и съоръженията се проектират в съответствие с групираните в пакети части на Еврокодовете в зависимост от вида на строителните конструкции.

(2) Бетонните и стоманобетонните конструкции се проектират в съответствие с БДС EN 1992, който включва:

1. пакет 2/1 – конструкции на сгради и строителни съоръжения, с изключение на мостове, силози и резервоари;

2. пакет 2/2 – мостове;

3. пакет 2/3 – силози и резервоари.

(3) Стоманените конструкции се проектират в съответствие с БДС EN 1993, който включва:

1. пакет 3/1 – конструкции на сгради и строителни съоръжения, с изключение на мостове, силози, резервоари и тръбопроводи, стоманени пилоти, подпорни конструкции на кранове, кули и мачти;

2. пакет 3/2 – мостове;

3. пакет 3/3 – силози, резервоари и тръбопроводи;

4. пакет 3/4 – стоманени пилоти;

5. пакет 3/5 – подпорни конструкции на кранове;

6. пакет 3/6 – кули и мачти.

(4) Комбинираните стомано-стоманобетонни конструкции се проектират в съответствие с БДС EN 1994, който включва:

1. пакет 4/1 – конструкции на сгради и строителни съоръжения, с изключение на мостове;

2. пакет 4/2 – мостове.

(5) Дървените конструкции се проектират в съответствие с БДС EN 1995, който включва:

1. пакет 5/1 – конструкции на сгради и строителни съоръжения, с изключение на мостове;

2. пакет 5/2 – мостове.

(6) Зиданите конструкции се проектират в съответствие с БДС EN 1996, който включва:

1. пакет 6/1 – конструкции на сгради и строителни съоръжения, с изключение на мостове;

2. пакет 6/2 – опростено проектиране.

(7) Алуминиевите конструкции се проектират в съответствие с БДС EN 1999, който включва:

1. пакет 9/1 – всичко без умора;

2. пакет 9/2 – с умора.

(8) Частите на Еврокодовете от БДС EN 1990, 1991, 1997 и 1998 не се определят като отделни пакети. Те са задължителни части от пакетите на Еврокодовете за проектиране на видовете конструкции по ал. 2 – 7.

Чл. 5. Съответствието на сградите и съоръженията или на части от тях със съществените (основните) изисквания за механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ, за безопасност при пожар съгласно чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ и за безопасна експлоатация, свързана с устойчивостта на строителните конструкции, се осигурява чрез проектиране по съответните пакети от Еврокодове.

Чл. 6. При проектирането на строежите се предвиждат строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 ЗУТ и които отговарят на хармонизираните технически спецификации по смисъла на Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите членки по отношение на строителните продукти, съответно Регламент № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета.

Чл. 7. Проектирането по частите на Еврокодовете се извършва, при положение че:

1. изборът на конструктивната система и проектирането на конструкцията се извършват от проектанти със съответната проектантска правоспособност;

2. оценяването на съответствието на част „Конструктивна“ се извършва от компетентните лица съгласно ЗУТ;

3. се използват цитираните в Еврокодовете стандарти за строителните продукти, като се отчитат национално определените параметри и съответните стандарти за изпълнение на строителни конструкции;

4. конструкцията на строежа се поддържа в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ и се спазват указанията на проектанта;

5. строежът се ползва по предназначение в съответствие с одобрения инвестиционен проект, въз основа на който е издадено разрешението за строеж.

Чл. 8. Не се допуска проектирането на строителната конструкция на строежа по Еврокодовете да се смесва с действащите национални нормативни актове (наредби, норми и правила) за проектиране на строителни конструкции.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 169, ал. 4 и § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби на ЗУТ.

§ 2. Националните приложения с национално определените параметри за прилагане на Еврокодовете на територията на Република България са утвърдени със Заповед № РД-02-14-799 от 15.4.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 3. Определя се двегодишен преходен период от датата на влизане в сила на наредбата, през който конструкциите на строежите може да се проектират както по Еврокодовете, така и по действащите национални нормативни актове за проектиране на строителни конструкции, без да се смесват националната и Еврокодовата система.

§ 4. (1) Строителните конструкции на строежи, за които няма национални нормативни актове, се проектират по Еврокодовете.

(2) Строителни конструкции, за които частите на Еврокодовете не са преведени на български език и националните параметри не са определени и за които няма национални нормативни актове за проектиране, може да се проектират по съответните национални стандарти на държавите членки, с които са въведени частите на Еврокодовете. В тези случаи за осигуряване на надеждността на конструкцията стойностите на параметрите се задават от възложителя.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

Системата Еврокодове включва следните стандарти:

1. EN 1990 Еврокод 0 „Основи на проектирането на строителни конструкции“.

2. EN 1991 Еврокод 1 „Въздействия върху конструкциите“.

3. EN 1992 Еврокод 2 „Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции“.

4. EN 1993 Еврокод 3 „Проектиране на стоманени конструкции“.

5. EN 1994 Еврокод 4 „Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции“.

6. EN 1995 Еврокод 5 „Проектиране на дървени конструкции“.

7. EN 1996 Еврокод 6 „Проектиране на зидани конструкции“.

8. EN 1997 Еврокод 7 „Геотехническо проектиране“.

9. EN 1998 Еврокод 8 „Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия“.

10. EN 1999 Еврокод 9 „Проектиране на конструкции от алуминиеви сплави“.

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1

Списък на националните приложения към Еврокодовете

1. БДС EN 1990:2002/А1:2006/NA Еврокод: Основи на проектирането на строителни конструкции. Изменение А1. Национално приложение.

2. БДС EN 1990:2003/NA Еврокод: Основи на проектирането на строителни конструкции. Национално приложение.

3. БДС EN 1991-1-1:2004/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради. Национално приложение.

4. БДС EN 1991-1-2:2004/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар. Национално приложение.

5. БДС EN 1991-1-3:2006/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Основни въздействия. Натоварване от сняг. Национално приложение.

6. БДС EN 1991-1-4:2005/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Въздействия от вятър. Национално приложение.

7. БДС EN 1991-1-5:2005/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Tемпературни въздействия. Национално приложение.

8. БДС EN 1991-1-6:2005/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение. Национално приложение.

9. БДС EN 1991-1-7:2006/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Основни въздействия. Особени въздействия. Национално приложение.

10. БДС EN 1991-2:2003/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове. Национално приложение.

11. БДС EN 1991-3:2006/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и други машини. Национално приложение.

12. БДС EN 1991-4:2006/NA Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари. Национално приложение.

13. БДС ЕN 1992-1-1:2005/NA Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Основни правила и правила за сгради. Национално приложение.

14. БДС ЕN 1992-1-2:2005/NA Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. Национално приложение.

15. БДС EN 1992-2:2006/NA Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 2: Стоманобетонни мостове. Правила за проектиране и конструиране. Национално приложение.

16. БДС EN 1992-3:2006/NA Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 3: Конструкции на резервоари за течности и насипни материали. Национално приложение.

17. БДС EN 1993-1-1:2005/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Основни правила и правила за сгради. Национално приложение.

18. БДС EN 1993-1-2:2006/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. Национално приложение.

19. БДС EN 1993-1-3:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Общи правила. Допълнителни правила за студеноформувани линейни и равнинни елементи. Национално приложение.

20. БДС EN 1993-1-4:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Неръждаеми стомани. Национално приложение.

21. БДС EN 1993-1-5:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Равнинни пълностенни конструкции. Национално приложение.

22. БДС EN 1993-1-6:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции. Национално приложение.

23. БДС EN 1993-1-7:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Пълностенни конструкции, натоварени извън равнината им. Национално приложение.

24. БДС EN 1993-1-8:2005/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Проектиране на възли. Национално приложение.

25. БДС EN 1993-1-9:2006/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора. Национално приложение.

26. БДС EN 1993-1-10:2005/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост на материала и характеристики напречно на дебелината. Национално приложение.

27. БДС EN 1993-1-11:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Проектиране на конструкции с опънати части. Национално приложение.

28. БДС EN 1993-1-12:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-12: Допълнителни правила за разширяване на EN 1993 до стомани класове S 700. Национално приложение.

29. БДС EN 1993-2:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове. Национално приложение.

30. БДС EN 1993-4-1:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози. Национално приложение.

31. БДС EN 1993-4-2:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари. Национално приложение.

32. БДС EN 1993-4-2:2007/NA Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3: Тръбопроводи. Национално приложение.

33. БДС EN 1994-1-1:2005/NA Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Основни правила и правила за сгради. Национално приложение.

34. БДС EN 1994-1-2:2005/NA Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкциите срещу въздействие от пожар. Национално приложение.

35. БДС EN 1995-1-1:2005/NA Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради. Национално приложение.

36. БДС EN 1995-1-2:2005/NA Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Основни положения. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. Национално приложение.

37. БДС EN 1995-2:2005/NA Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове. Национално приложение.

38. БДС EN 1996-1-1:2006/NA Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила за армирани и неармирани зидани конструкции. Национално приложение.

39. БДС EN 1996-1-2:2006/NA Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. Национално приложение.

40. БДС EN 1996-2:2006/NA Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии. Национално приложение.

41. БДС EN 1996-3:2006/NA Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции. Национално приложение.

42. БДС EN 1997-1:2005/NA Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила. Национално приложение.

43. БДС EN 1998-1:2004/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради. Национално приложение.

44. БДС EN 1998-2:2006/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове. Национално приложение.

45. БДС EN 1998-3:2005/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценка и усилване на сгради. Национално приложение.

46. БДС EN 1998-4:2006/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи. Национално приложение.

47. БДС EN 1998-5:2005/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия Част 5: Фундаменти, подпорни конструкции и геотехнически аспекти. Национално приложение.

48. БДС EN 1998-6:2005/NA Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 6: Кули, мачти и комини. Национално приложение.

49. БДС EN 1999-1-1:2007/NA Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила. Национално приложение.

Обн. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г.

One Comment

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *