ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Излезе и закона за изменение на Закона за търговския регистър.

Има няколко любопитни подробности и неясноти – но какво да се прави и адвокатите

трябва да живеят от нещо.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР (ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г.)
В сила от 01.01.2012 г.

Обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г.

§ 1. Член 2 се изменя така:

„Определение

Чл. 2. (1) Търговският регистър е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци.

(2) Обстоятелствата и актовете по ал. 1 се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена.

(3) За търговец и клон на чуждестранен търговец се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца.“

§ 2. Създава се чл. 2а:

„Принципи

Чл. 2а. Търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпът до търговския регистър се осъществяват при спазване на следните принципи:

1. публичност;

2. насърчаване използването на електронен документ и електронен подпис;

3. прилагане на еднакви критерии при равни условия по закон;

4. бързина и процесуална икономия на дейността по регистрацията.“

§ 3. Член 11 се изменя така:

„Публичност

Чл. 11. (1) Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър.

(2) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца.

(3) Достъпът по ал. 2 може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп – по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4.“

§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „75 на сто“ се заменят с „50 на сто“.

2. В ал. 4 изречение второ се изменя така: „Редът и начинът за осъществяване на достъп до търговския регистър се уреждат с наредба на Министерския съвет.“

§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т. 1, 2 и 3“.

2. В ал. 6 се създава изречение трето: „Заявителят представя и заверени преписи от актовете, подлежащи на обявяване в търговския регистър, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени.“

§ 6. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

„2. прокуриста;“.

2. Досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.

§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само по електронен път.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 8. В чл. 19 ал. 2 и 3 се изменят така:

„(2) Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в търговския регистър, освен ако със закон е предвидено друго.

(3) Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.“

§ 9. В чл. 22 се създава ал. 4:

„(4) Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца или на електронната страница на агенцията, когато е подадено заявление за регистрация на търговеца, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър. Заявителят може да изпълни указанията и да ги представи чрез заявление по образец, определен в наредбата по чл. 31. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, ал. 2.“

§ 10. В чл. 25, ал. 5 се създава изречение второ: „Съдът изпраща решението заедно с документите във връзка с вписването, заличаването или обявяването.“

§ 11. (В сила от 03.05.2011 г.) В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 4:

„4. „Заинтересовано лице“ е съдружник, акционер, член-кооператор, член на управителен съвет на търговеца с прекратена дейност, страната по заварените съдебни и изпълнителни дела, кредиторите на търговеца, кредиторите на съдружниците или на член-кооператорите, държавните органи, органите на местно самоуправление и ведомствата. Качеството кредитор се доказва с административен акт, влязло в сила съдебно решение, изпълнителен лист или заповед за изпълнение за установяване на съответното вземане.“

§ 12. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 4:

а) в ал. 11 думите „сроковете за произнасяне по чл. 19, ал. 2 и 3 са 14-дневни“ се заменят със „срокът за произнасяне по чл. 19, ал. 2 е 14-дневен“;

б) (В сила от 03.05.2011 г.) алинея 13 се изменя така:

„(13) До извършване на пререгистрацията по ал. 2 и 3 и при поискване в срока по ал. 1 съдът по регистрацията издава удостоверение за актуално състояние.“

2. Параграф 5 се изменя така:

„§ 5. (1) Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1, се считат за заличени от 1 януари 2012 г. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела.

(2) Дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в срока по § 4, ал. 1, се прекратява на 1 януари 2012 г. Търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1, нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 31 декември 2011 г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни.

(3) Законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 1 януари 2012 г. могат само да приемат волеизявления, отправени към тези търговци.

(4) Съдът по последната регистрация на търговските дружества и кооперациите в срок до 1 октомври 2012 г. изготвя и изпраща в агенцията Списък на едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока на § 4, ал. 1 (Списък № 1) и Списък на търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в същия срок (Списък № 2), в които се посочват номер на фирменото дело, наименование, седалище и адрес на управление, име на законния представител и код по БУЛСТАТ, предоставен на съда от агенцията.

(5) В срок до 1 юни 2012 г. агенцията изготвя Списък на лицата, подали заявления в срока по § 4, ал. 1, но получили отказ за пререгистрация (Списък № 3). Ако отказът бъде отменен, агенцията служебно пререгистрира търговеца, което се отразява незабавно в списъка.

(6) С обявяване на списъците по ал. 4 и 5 на електронната страница на агенцията държавните учреждения, съдилищата, банките, кредиторите и Националната агенция за приходите се считат за уведомени и не се изисква уведомление по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

3. Създават се § 5а – 5д:

„§ 5а. В срок до 31 януари 2015 г., на основание обявените списъци по § 5, ал. 4 и 5, всяко заинтересовано лице може да подаде до съда по последната регистрация заявление за пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговското дружество и кооперация по § 5, ал. 2, за определяне на ликвидатор и срок за ликвидация, за определяне на възнаграждение на ликвидатора, както и за определяне на размера на сумите, необходими за откриване на производството по ликвидация.

§ 5б. (1) Съдът по регистрацията изпраща на агенцията удостоверение за актуално състояние в електронна форма, подписано с електронен подпис при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, както и електронно копие от актуалния към 31 декември 2007 г. учредителен акт, дружествен договор или устав.

(2) Агенцията пререгистрира търговеца, вписва ликвидацията, назначава и вписва ликвидатор.

(3) За ликвидатори на търговските дружества и кооперациите, за които е поискана пререгистрация и откриване на производство по ликвидация, се назначават лицата, вписани като техни представляващи в съответните регистри на съда по регистрацията. Ликвидаторите се считат уведомени за назначението с вписването им в търговския регистър. В тези случаи не се прилагат изискванията на чл. 266, ал. 3 от Търговския закон за представяне на нотариално заверени декларация-съгласие и образец от подписа им.

(4) Когато няма вписан представляващ, за ликвидатор се назначава лицето, посочено от заинтересованото лице, или самото заинтересовано лице, когато то е поискало това със заявлението. Към заявлението се прилага декларация-съгласие и образец от подписа на лицето, посочено за ликвидатор. Когато заявления са подали повече от едно заинтересовано лице, за ликвидатори могат да бъдат назначени две и повече лица, които заедно представляват търговеца.

(5) Разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца. Когато търговецът не разполага със средствата, необходими за извършване на ликвидацията, включително за възнаграждение на ликвидатора, заинтересованото лице осигурява собствени средства за извършване на ликвидацията, включително за заплащане възнаграждението на ликвидатора.

(6) Когато разходите за откриване на производството по ликвидация и за осъществяването й са осигурени от заинтересованото лице, поискало пререгистрацията и ликвидацията на търговеца, тези разходи му се възстановяват изцяло незабавно след осребряване на имуществото, преди да се пристъпи към удовлетворяване на останалите кредитори.

(7) Ликвидаторът е длъжен:

1. в едномесечен срок от вписването му да покани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си, да изготви и представи в агенцията за обявяване по партидата на дружеството начален ликвидационен баланс към момента на прекратяване на дружеството, както и пояснителен доклад към баланса със становище относно необходимостта от подаване на молба до съда по несъстоятелността за обявяване на търговеца в несъстоятелност;

2. да предоставя своевременно поисканата от кредиторите информация.

(8) Ликвидацията приключва в срок до една година, считано от датата на вписване на ликвидатора, но не по-късно от 31 януари 2017 г.

(9) При установена от ликвидатора или кредиторите необходимост едногодишният срок за ликвидацията може да бъде удължен въз основа на обосновано предложение от ликвидатора или по искане на заинтересовано лице пред длъжностното лице по регистрацията, при заявена готовност от него за осигуряване на разходите по ликвидацията, включително за възнаграждение на ликвидатора.

(10) Заинтересованото лице, подало заявление за пререгистрация на търговеца, може да направи искане пред длъжностното лице по регистрацията за замяна на назначения ликвидатор, ако той не изпълнява задълженията си или с действията си застрашава интересите на търговеца или кредиторите.

(11) Когато са удоволетворени кредиторите и остатъкът от имуществото е разпределен или когато се установи, че дружеството няма имущество, ликвидаторът подава заявление по образец пред длъжностното лице по регистрацията с искане за заличаване на търговеца.

(12) Когато се установи, че търговецът няма имущество, но има задължения, ликвидаторът е длъжен да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност.

(13) Ликвидаторът носи имуществена отговорност за извършените от него сделки и действия, увреждащи търговеца или кредиторите му.

(14) Ликвидаторът отговаря за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация.

(15) Грешки и непълноти, допуснати от съда по регистрацията при вписвания или обявявания по фирменото дело на търговеца и неотстранени преди пререгистрацията му, се отстраняват от съда по регистрацията по реда на този закон въз основа на молба от лице по чл. 15, ал. 1, в която се посочва допуснатата грешка или непълнота и се представят съответни документи, обосноваващи отстраняването й. Съдът по регистрацията отстранява грешките и непълнотите и издава ново удостоверение по § 4, ал. 2 или 3 в срока по § 5, ал. 4. Държавна такса за издаване на удостоверение в този случай не се дължи.

§ 5в. (1) В случаите на висящо към 1 януари 2012 г. съдебно или изпълнително производство, по което страна е търговец по § 5, ал. 2, съдът/съдебният изпълнител спира производството и дава указания на ищеца/взискателя да поиска своята и/или тази на ответника/длъжника пререгистрация и ликвидация, като определя и срок не по-дълъг от срока по § 5г, ал. 4. При неизпълнение на дадените указания в определения срок съдът/съдебният изпълнител прекратява производството по делото.

(2) Редът по ал. 1 се прилага и за заварените въззивни и касационни производства, като постановените актове се обезсилват.

§ 5г. (1) Съдът по последната регистрация на търговеца осигурява право на всеки да преглежда търговския регистър относно непререгистрираните търговци и документите, въз основа на които са извършени вписванията, и издава преписи от документи по фирмените дела, както и удостоверение, отразяващо състоянието на търговеца към 1 януари 2012 г.

(2) Фирмените дела на прекратените и служебно заличените еднолични търговци и клонове на чуждестранните търговци, както и фирмените дела на прекратените и служебно пререгистрираните търговски дружества и кооперации се архивират и съхраняват в съответния съд по последната регистрация. При необходимост съдът издава заверени фотокопия от намиращите се във фирмените дела документи и удостоверения за пререгистрация и обявяване в ликвидация. Съдът по последната регистрация предоставя достъп до архивираните фирмени дела и фирмените регистри на съдилищата и издава преписи от документите, съдържащи се в тях.

(3) Агенцията служебно отстранява допуснати технически грешки в обявените списъци по § 5, ал. 4 и 5 въз основа на получените от съда по регистрацията електронни документи, както и в случаите на допуснати явни фактически или технически грешки във вписванията. Съдът по регистрацията на непререгистрираните търговци отстранява въз основа на подадено от тях заявление допуснати грешки във връзка с вписване на заявени обстоятелства или обявени актове.

(4) След 31 януари 2017 г. агенцията служебно заличава търговските дружества и кооперациите:

1. за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация;

2. за които ликвидацията не е приключила поради бездействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице;

3. за които не е открито производство по несъстоятелност.

(5) Агенцията обявява списък на заличените търговски дружества и кооперации на електронната си страница.

§ 5д. За неуредените в § 5а – 5г случаи относно извършване на ликвидацията на служебно пререгистрираните търговци се прилагат съответно разпоредбите на глава седемнадесета „Ликвидация“ от Търговския закон.“

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 13. (В сила от 03.05.2011 г.) В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г. и бр. 14 и 18 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7 се създават ал. 4 и 5:

„(4) Всеки търговец има право да предяви иск за установяване на недобросъвестно заявяване или използване на фирма, за преустановяване на недобросъвестното използване на фирма и за обезщетение за вреди, когато фирмата е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма.

(5) Фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът има права върху нея.“

2. В чл. 115, т. 4 накрая се добавя: „когато при учредяването не е внесен целият размер на капитала, в договора се определят сроковете и условията за внасянето му; срокът за довнасяне на целия размер на капитала не може да бъде по-дълъг от две години от вписване на дружеството, съответно от увеличаване на капитала“.

3. В чл. 119:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 след думата „договор“ се добавя „който се обявява“;

бб) създава се т. 5:

„5. в случай, че дружеството се регистрира с капитал, по-висок от установения в закона минимум – да е внесен най-малко 70 на сто от капитала.“;

б) в ал. 4 след думите „се представя“ се добавя „за обявяване“.

4. В чл. 174 ал. 4 се изменя така:

„(4) Уставът се представя в търговския регистър и се обявява. При изменение или допълнение на устава в търговския регистър се представя за обявяване препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или от лицата, представляващи дружеството.“

5. В чл. 235, ал. 4 след думите „трети лица“ се добавя „и не подлежат на вписване в търговския регистър“.

6. В чл. 268 се създава ал. 4:

„(4) Ликвидаторът е длъжен да осъществява правомощията си с грижата на добър търговец.“

§ 14. (В сила от 03.05.2011 г.) В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г.; бр. 57 от 2007 г.; бр. 50, 69 и 106 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 40:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:

1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:

а) едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година;

б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година;

в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година;

2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – в срок до 30 юни на следващата година;

3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия – в срок до 30 юни на следващата година.“;

б) в ал. 8 след думите „бюджетните предприятия“ се добавя „eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит“.

2. В чл. 47, ал. 3 думите „от 1500“ се заменят с „от 500“, а думите „от 2000“ се заменят с „от 500“.

3. В § 9а от преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 6:

„(6) Едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., не прилагат ал. 1 и 2 по отношение на актовете за тези години, за които годишният финансов отчет на едноличния търговец не подлежи на задължителен независим финансов одит.“

§ 15. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в срока на влизането му в сила.

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 11, § 12, т. 1, буква „б“, § 13 и 14, които влизат в сила в тридневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

––––––––-

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 14 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

One Comment

  1. цветанова 03/01/2012

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *