Надомна работа – нови изменения в Кодекса на труда

С обнародваните в бр.33 от 26 Април 2011г. на Държавен вестник промени в КТ се регулират взаимоотношенията работещ – работодател. Ето и самата добавка:

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА (ДВ, БР. 26 И 27 ОТ 1986 Г.)

Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г.

§ 1. В глава пета се създава раздел VІІІа с чл. 107б, 107в, 107г, 107д, 107е и 107ж:

„Раздел VІІІа

Допълнителни условия за извършване на надомна работа

Надомна работа

Чл. 107б. (1) В трудов договор може да се договори изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства.

(2) Работниците и служителите по ал. 1 се смятат за работници и служители, които извършват надомна работа.

(3) Работодателите водят документация за всеки работник или служител, който извършва надомна работа.

(4) При поискване работодателите предоставят на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ информацията по ал. 3.

Трудов договор за надомна работа

Чл. 107в. (1) Трудовият договор за надомна работа се сключва при условията и по реда на раздел І „Трудов договор“ от тази глава.

(2) С трудовия договор по ал. 1 се определят и:

1. местонахождението на работното място;

2. трудовото възнаграждение в съответствие с прилаганите системи на заплащане;

3. редът за възлагане и отчитане на работата;

4. начинът за снабдяване с материали и предаване на готовата продукция;

5. консумативните разходи за работното място и заплащането им;

6. други условия, свързани със специфичните изисквания за извършване на надомната работа.

Задължения на работодателя за осигуряване на условия за надомна работа

Чл. 107г. Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя, извършващ надомна работа:

1. условия за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;

2. заплащане и равно третиране, каквито е осигурил на работниците и служителите, които работят в предприятието;

3. здравословни и безопасни условия на труд;

4. квалификация, преквалификация и обучение;

5. социално и здравно осигуряване при условия и по ред, определени в закон;

6. възможност за синдикално сдружаване, участие в общото събрание на работниците и служителите в предприятието, информиране и консултиране и присъединяване към колективен трудов договор в предприятието;

7. социално-битово и културно обслужване.

Задължения при изпълнение на надомната работа

Чл. 107д.При изпълнение на надомната работа, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен:

1. да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

2. да осигурява достъп на работодателя и контролните органи до помещението, където е работното място, за проверка;

3. да не извършва дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици и обитатели, по-голямо от обичайното, съгласно Закона за управление на етажната собственост, когато работното място е в жилищна сграда или е в близост до такава.

Работно време и почивки

Чл. 107е. (1) Работниците или служителите, които извършват надомна работа, сами определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност.

(2) Работниците и служителите, които извършват надомна работа, сами определят периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка.

(3) За работниците и служителите, изпълняващи надомна работа, не може да се установява ненормиран работен ден и полагане на извънреден труд.

(4) Работникът или служителят писмено уведомява работодателя за обстоятелствата по ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от сключването на трудовия договор.

Прилагане на други разпоредби за надомната работа

Чл. 107ж. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат общите разпоредби на този кодекс.“

§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:

1. В т. 1 след думите „трудово правоотношение“ се поставя запетая и се добавя „включително за извършване на надомна работа“.

2. В т. 4 се създава изречение второ: „При извършване на надомна работа работно място е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието.“

––––––––-

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 13 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *