България публикува Конвенцията за надомния труд.

Министерството на труда и социалната политика обнародва в ДВ. 75 от 24 Септември 2010г в сила от 17 юли 2010г.КОНВЕНЦИЯ № 177 ОТНОСНО НАДОМНИЯ ТРУД

Според Член 1…..“ За целите на тази конвенция:

а) определението „надомен труд“ означава работа, извършвана от лице, което ще се нарича надомен работник:

– в неговия/нейния дом или в друго помещение по негов/неин избор, което не е работно място на работодателя;

– срещу възнаграждение;

– чийто резултат е продукт или услуга, определени от работодателя, независимо от това, кой осигурява оборудването, материалите или другите използвани средства, освен ако това лице е до такава степен самостоятелно или икономически независимо, за да се счита за независим работник според вътрешните закони, наредби или съдебни решения;

б) лица със статут на служители не се считат за надомни работници по смисъла на тази конвенция само поради това, че от време на време (случайно) извършват своята работа като служители вкъщи, а не на тяхното обичайно работно място;

в) определението „работодател“ означава физическо или юридическо лице, което пряко или чрез посредник, в зависимост от това, дали посредници са предвидени по националното законодателство, предоставя надомна работа в изпълнение на своята дейност.“

Правилното формулиране на понятието надомен труд и предвиденото в конвенцията осигуряване на минималните изисквания за Здравословни и безопасни условия на труд е поредната стъпка за обхващане на всички работещи в законодателната рамка.

2 коментара

  1. Stefan 26/10/2010
  2. Dr Serbezov 26/10/2010

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *