Промени в наредбата за товарните подемници

В бр. 45 от 16.06.2009 има две промени в НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНИ ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ ПОДЕМНИЦИ И ТОВАРНИ ПЛАТФОРМЕНИ АСАНСЬОРИ
В сила от 25.09.2002 г. Приета с ПМС № 179 от 09.08.2002 г. Обн. ДВ. бр.81 от 23 Август 2002г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г.

Промяна има в чл.146, ал.3, т.4 – (3) Регистрирането се извършва по писмено искане на собственика или ползвателя на подемника или платформения асансьор, придружено с ревизионна книга и два екземпляра от:…. 4. (изм. – ДВ, бр. 45 от 2009 г.) документа от държавните органи за пожарна безопасност и спасяване, когато подемникът или платформеният асансьор ще работи в пожароопасна среда, за съответствието на съоръжението с противопожарните изисквания;

Промяна има и в чл.150,ал.3 – След всеки технически преглед органът по чл. 139, т. 2 поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.

За всички имащи подобни съоръжения – побързайте.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *