Услуги

УСЛУГИ ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Нашите експерти ще ви осигурят всички основни услуги:

 • Консултации по здравословни и безопасни условия на труд:
 • Оценка на риска на работните места.
 • Ежегодно подаване на Декларации по чл.15 от ЗЗБУТ към ИА „Главна Инспекция по Труда“
 • Допълване на документацията във фирмата по трудовото законодателство.
 • Инструкции, правилници и инструктажи на персонала.
 • Обучения на работещите и ръководния персонал.
 • Здравен мониторинг и медицински анализи.
 • Експертна помощ относно физични, химични и биологични фактори.
 • Физиология на труда и ергономия.
 • Оптимизация на трудовия процес.
 • Промоция на здравето на работното място, борба със стреса и тиймбилдинг.
 • Организиране на профилактични прегледи на работещите.
 • Експертиза на работоспособността
 • Ергономия и физиология на труда
 • Водене на здравна документация и архив.

Консултации по ЗБУТ

Службите по трудова медицина имат функции на консултанти по Здравословни и безопасни условия на труд.

Тяхно е задължението да окажат съдействие на работодателя за въвеждане във фирмата на работеща система за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Освен множеството документи и заповеди, чието наличие в една фирма не е самоцелно, необходимо е и персонално ангажиране на ръководството със здравето и безопасността на работещите. В по-малките фирми това означава, че лично управителя поема повечето вътрефирмени задължения по осигуряване на работеща система по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/.

В по-големите фирми се определя или назначава щатен или нещатен отговорник по здраве и безопасност при работа. Същият поема воденето на документацията, инструктажите, спазването на срокове и т.н.  Единственото изискване е това лице да не е подчинено на друг освен на висшето ръководство на фирмата – управителя, президента или управителния съвет.

Целта на подобно изискване е никой друг във фирмата да не може да оказва натиск по административна линия на Отговорника по БЗР. Друга не по-малка цел е тесния контакт с ръководството на фирмата, което по този начин е винаги запознато с проблемите на безопасността.

Измервания на работната среда

Измерванията на определени фактори на работната среда са единствения обективен метод за доказване на съответствието на условията на труд с нормативните изисквания. Независимо при колко добри условия работим – пълна липса на вредности и минимални опасности  има два фактора, които действат и в скъпите офиси високо над улиците и в минните галерии на стотици метри под земята.

Кои са тези фактори?

Те са микроклимата и осветеността.
Електричеството е другият наш постоянен спътник и тъй като непрекъснатия ни досег с различни уреди изисква периодична проверка на защитата – импедансът на контура „фаза – защитен проводник“ е третият „фактор“, който подлежи на задължителна периодична проверка. Изброените до тук фактори са минимума измервания необходими за почти всяко едно работно място в настоящият момент.

Кой извършва проверките?

Това са акредитирани от БСА – Българска служба за акредитация лаборатории и органи наричани Органи за контрол /ОК/. Те имат различен обхват на контрол –  факторите, за които ОК имат техническа възможност и акредитация се различават и не покриват абсолютно всичко.

Медицински прегледи на работещите

Според действащото законодателство Службите по трудова медицина не са здравни заведения по смисъла на Закона за здравето и съответно нямат право да извършват диагностично-консултативна дейност. Накратко – службите по трудова медицина не могат да извършват медицински прегледи.

Остава задължението им:

 • да извършват здравен мониторинг на работещите;
 • да водят здравни досиета на работещите;
 • да съхраняват същите досиета за 50 години;
 • да правят анализи на здравното състояние на работещите;
 • да определят вида на специалистите за периодичните прегледи;
 • да определят вида на специалистите за предварителните прегледи;
 • да дават заключения за пригодността на работещите за дадена работа;
 • да дават заключения за пригодността на лица под 18 години за дадена работа;
 • да дават индивидуални съвети на работещите;
 • да насочват работещите към личния лекар или съответните специалисти при нужда;

Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС изпълнява горните си задължения в рамките на абонаментното обслужване – без увеличение на цената.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *