RSS Feed

Връзки

Скорошни публикации

Скорошни коментари

Етикети

бедствия и аварии бърнаут синдром декларация по чл.15 от ЗЗБУТ ден на безопасността и здравето ден на земята загуби законодателство за работниците засилени проверки здраве икономическа криза инспекция по труда катастрофи компетенция конвенция 161 мот криза кърлежи лекари по трудова медицина лични предпазни средства медицина международен ден на възпоменание за загиналите работници морална дилема новини обучение одит по работни места околна среда пожарна безопасност полезни съвети помощ почивни дни промени в кодекса на труда първа помощ работа в отдалечени или изолирани места ревизионна книга служба по трудова медицина есперекс специализиран софтуер за служби по трудова медицина топлинен удар триаж трудова трудова медицина трудови злополуки убунту удовлетворение от работата услуги физиология на труда

Статии

Категории

Главна инспекция по труда и Националната агенция за приходите започват масови съвместни проверки в цялата страна

По-долу публикувам дословно последното прессъобщение на Изпълнителна агенция Главна Инспекция по Труда.

Проверките започват от 04 Юли 2011!

“Съвместни масови проверки за предотвратяване на допусканите нарушения и за гарантиране на трудовите и осигурителните права на работещите хора започват Главна инспекция по труда (ГИТ) и Националната агенция за приходите (НАП) в цялата страна и по Черноморието от 4 юли 2011 г.

 • Наличие на писмено сключени трудови договори,
 • изпратено от работодателя уведомление до териториалното поделение на НАП за сключения договор
 • връчено на работника или служителя копие от уведомлението;
 • подаване на декларациите за дължими осигурителни вноски и тяхното редовно начисляване и внасяне;
 • режимът на реалното работно време;
 • навременното изплащане на трудовите възнаграждения;
 • полагане на труд от непълнолетни;
 • укриване на обороти и дължими данъчни задължения
 • са акцентите на съвместните инспекции.

  Целта на масираните проверки е намаляване на работещите без трудови договори и на фиктивно определен 4-часов работен ден, а в действителност да се полага труд в рамките на 8 и повече часове,  затова се обхващат всички икономически дейности на територията на цялата страна, особено тези със сезонен характер на дейността и по Черноморието. Проверките ще се извършват и в извънработно време, през почивните дни и през нощта, за да бъдат намалени до минимум възможностите за избягване на контрола от страна на недобросъвестни работодатели. В помощ на колегите от дирекциите „Инспекция по труда” и териториалните поделения на НАП, във Варна, Бургас и Добрич ще бъдат командировани инспектори от вътрешността на страната.

  Там, където са констатирани нарушения, ще бъдат извършени повторни проверки с приоритет наличие на трудови договори, размер на работния ден,  заплащане на труда и осигуровки.

  Независимо от другите предприети мерки Дирекциите „Инспекции по труда” подават сигнали до Бюрата по труда и териториалните поделения на Националния осигурителен институт за всички случаи, в които е установено наемане на работа без трудови договори, за да бъдат извършени проверки дали лицата не са регистрирани като безработни и дали получават обезщетения като такива.”


Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ – два дни до крайния срок!

Останаха само два дни /единият е почивен/ до крайния срок за подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ към Инспекцията по труда!

Не забравяйте, че тази година декларация подават и всики ЕООД в който собственика е назначен по договор за управление.


Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ – безплатно подаване

март 15th, 2011 by Д-р Сербезов in оценка на риска, трудова медицина

За всички наши клиенти Служба по трудова медицина ЕСПЕРЕКС подготвя и подава Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ към Инспекцията по труда.

Напомняме на всики съдружници в ООД и други дружества, че дори и да не са извършвали дейност през 2010 и да не са имали назначени други работещи – задължението за подаване на декларация ОСТАВА.

Тъй като гореспоменатите юридически субекти имат много малко други задължения по трудовото законодателство, консултациите, услугите и подаването на декларация за тях са на преференциални цени.

Обадете ни се за повече подробности!

Д-р Сербезов – 0878/33 00 47

http://esperex.blogspot.com


Декларация по член 15 от ЗЗБУТ – технически подробности

Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава от всички фирми извършвали дейност през предходната година и с поне един назначен работещ. Към тях спадат и фирмите с повече от един съдружник.

Не подават декларация за предходната 2010 година само фирмите:

- регистрирани и започнали дейност след 01.01.2011 година.

- ЕТ и ЕООД само с един съдружник и без работници през 2010 година.

Декларацията независимо дали се подава на хартия в съответната Инспекция по труда или по електронен път се попълва и съставя със съответния софтуер наличен на сайта на Главна инспекция по труда.

Работи само под Уиндоус. (За съжаление ;-) )

Софтуера не само попълва декларацията, но и прави съответните проверки на данните които въвеждате.

По този начин си гарантирате, че няма да пропуснете някое поле или да попълните грешни данни.

По-голямата част от декларацията са данни за Здравословните и безопасни условия на труд във фирмата Ви и съответствието им със българското законодателство.

Поради тази причина е най-добре да я попълва Отговорника Ви по Охрана на труда, ТБОТ и т.н.

На първите страници данните са в обхвата на счетоводството Ви и отдела Човешки ресурси/Личен състав.

Ако нямате щатен/нещатен отговорник по БЗР/Охрана на труда и не сте сигурен какво да попълвате – оставете попълването на своята служба по трудова медицина.


Подаване на Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2010г.

Идва време за подаването на Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ за 2010 година.

Тази година срокът не е удължен! Нека не чакаме последния ден! (пак)

Съгласно нормативната база (и сайта на ГИТ) НОВОТО за 2011 година е:

“Подаване на декларации и уведомления по чл. 15 от ЗЗБУТ през 2011 година

Съгласно член 3 от действащата към настоящия момент Наредба № 3 от 23.02.2010г., регламентираща формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ, в срок до 30 април 2011 г. всички задължени лица трябва да подадат декларация за 2010 година или съответно уведомление за непроменени обстоятелства.

Задължение за подаване на декларация или уведомление
Всички задължени лица трябва да подадат за 2010 година:

* декларация, ако:

o нямат подадена декларация за 2009 г., която е успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ”

или

o имат подадена декларация за 2009 г., но през 2010 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.)

* уведомление, ако:

o имат подадена декларация за 2009 г. и през 2010 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.).

Начин за подаване на декларация или уведомление
Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието.
При подаване на място е необходимо:
*  за декларация – да бъде представена както в електронен, така и в хартиен вид, като за подготовката й се използва специализираният софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+, предоставян безплатно и достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ”;

*  за уведомление – да бъде представено в хартиен вид, като то се попълва по образец съгласно приложение № 2 на Наредбата. Образецът на уведомлението е достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ” и може да бъде попълнен включително и на ръка. Уведомление по образеца може да бъде попълнено и отпечатано и от предоставяния безплатно от ИА „ГИТ” специализиран софтуер ЗБУТ+, без това да е задължително.

При подаване по електронен път както за декларация, така и за уведомление е необходимо съответният документ да бъде попълнен чрез специализирания софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+ (предоставян безплатно и достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ”), след което той да бъде изпратен чрез Интернет от уеб портала в Интернeт страницата на ИА „ГИТ”.

——-

Съгласно §1 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. „промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране” е промяна в декларираните обстоятелства по Раздел I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24 , Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията. Това са промени свързани с:

*  наименованието, седалището и адреса на управление на ЮЛ/ФЛ;

*  основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието;

*  работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под земята;

*  опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността;

* необходимостта от използването на лични предпазни средства;

* работните места с видеодисплеи.

Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието.”

Напомняме на всички, че Служба по Трудова медицина ЕСПЕРЕКС ЕООД подава

декларациите на своите клиенти без увеличение на годишния абонамент.

P.S. Моля Ви, не чакайте последния ден и през тази година ;-)

P.S.S.  Живот, здраве и късмет през новата 2011 година!!!


Промяна в Наредбата за декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ.

Очакваната от седмици промяна в Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравос­ловни и безопасни условия на труд излезе в днешния брой на Държавен вестник.

Промените са минимални, но съществени:

1. В чл. 4, ал. 4 след думата „законен“ се добавя „или упълномощен“.
2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“

Какво означават те?

От днес на сайта на Главна инспекция по труда Декларации в електронен вид могат да се подават и с електронен подпис на упълномошени лица.

Т.е. ние като служба по трудова медицина можем да подадем декларациите на нашите клиенти подписани с нашия електронен подпис.

Надявам се това да реши проблема със струпването на хора в инспекцията и чакането на огромни опашки.


Тълкувания относно Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ

На сайта на Главна инспекция по труда /ГИТ/ има доста обяснения и тълкувания, включително секция въпроси и отговори.

Повечето въпроси вече сме ги разглеждали, но има и няколко все още не достатъчно ясни на “широката” публика.

Първият е: какъв електронен подпис става за подаване на декларацията онлайн?

1. Фирмен електронен подпис.

2.Личен електронен подпис на собственик, управител, председател или друг законен представител.

Вторият е: Сега нямам наети работещи/ замразил съм фирмата, уволних всички в началото на годината и т.н/

Трябва ли да подавам декларация?

1. Декларацията е за 2009г. Ако сте имали наети лица – трябва да я подадете.

2. Ако сте ООД и сте двама съдружници без работници за 2009 – също трябва да я подадете.

3. Ако сте ЕООД /един съдружник/ или ЕТ без други наети лица за 2009г. – НЕ сте длъжен да я подавате.

Предполагам с наближаване на крайния срок – 30 Юни 2010 въпросите и съответно отговорите

от инспекцията ще се увеличат.

Ние като служба по трудова медицина няма да чакаме крайния срок за подаване на декларациите на нашите клиенти. Не е добре да се работи под натиска на времето.


Национална кампания “Сезонна работа в селското стопанство”

май 20th, 2009 by dr.serbezov in новини, трудова медицина

От 15 май до 15 ноември 2009 година Главната инспекция по труда започва провеждането на извънредна национална кампания “Сезонна работа в селското стопанство” .

Основна цел ще бъде контрола на трудовите договори и наличието на лица работещи и получаващи помощи за безработни едновременно.

Надяваме се проверките да станат ежегодни, защото всички познаваме ефекта от показните кампании.

Да не говорим, че наличието на служба по трудова медицина е последна грижа на фермерите и земеделските кооперации.

Селското стопанство остава един от най-тежките, зле платени и с висок травматизъм отрасли както в България, така и по света.

Основна причина е сезонността на работата, дългият и невъзможен за регулиране работен ден, седмица и месец и не на последно място – големият обем ръчен труд.

Положението в България е по-лошо дори от това в страните от третия свят.
Причина е обезлюдяването на селските райони, застаряването на оставащото население и постоянните опити на държавата да унищожи собственото си селско стопанство.


Ревизионна книга

Наличието на Ревизионна книга във всеки обект на дадена фирма е изискване залегнало в кодекса на труда. Книгите служат за вписване на проверките от контролните органи и в частност Инспекцията по труда.

Книгите, които се продават обикновенно са с готови бланки за проверка, прошнуровани са и остава само да се прономероват и подпечатат.

Инспекцията все повече работи с отпечатани на принтер протоколи от проверките и предпочита да ги лепи в обикновенна тетрадка.

Можете да прошнуровате, прономеровате и подпечатате една обикновена тетрадка А4.
Важното е:
- да я обозначите ясно с етикет – ревизионна книга, на фирма …, адрес…, булстат…, обект…, адрес на обекта…;
- да я прономеровате и подпечатетате с фирмения печат и да се подпише от управителя.
- печата на фирмата да се сложи в средата на слепката;
- да напишете броя на листите /цифром и словом/ върху слепката;
- да се завери в областната инспекция по труда – техните печати ги слагат в ъглите на слепката.

Всяка книга стои на съответния обект и се представа при проверка от контролните органи.


Засилени проверки през 2009

април 8th, 2009 by dr.serbezov in новини, трудова медицина

По официални сведения от ИА Главна инспекция по труда през 2009 година се очаква удвояване на проверките спрямо предходната година.

Вследствие на промените в Кодекса на труда и новия Закон за инспектиране на труда проверките са по-ефективни, а глобите са завишени от 5 до 10 пъти.

Въпреки това само през първото тримесечие са наложени глоби за стотици хиляди лева достигащи в някои случаи до 100 000 лева на един работодател.

Явно най-накрая контролът върху безопасността и спазването на трудовото законодателство ще достигне някаква приемлива форма.

Надявам се това да не е показна акция, а трайна тенденция за засилен контрол.

Само времето ще покаже.