Стандарти за качество на дейността на службите по трудова медицина

Най-сетне някой се сети, че трябва да има писани стандарти за качество и на нашата дейност.
До една година трябва и да ги видим черно на бяло.
Дано не са от типа: „Службите по трудова медицина трябва да имат луксозен офис във всички областни градове, минимум 20 служебни автомобила и ръководителя на службата да се казва Д-р….“
Ще почакаме.
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд  (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 79 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 2 думата „препарати“ се заменя със „смеси“.
§ 2. В чл. 15, ал. 3 думите „за което лицата по чл. 14, ал. 1 уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда“ в срока по ал. 1“ се заличават.
§ 3. В чл. 16, ал. 1, т. 1 думата „препарати“ се заменя със „смеси“.
§ 4. В чл. 25а се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „в съответствие с“ се добавя „утвърдени стандарти за качество и“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Стандартите за качество на дейността на службите по трудова медицина се утвърждават от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика с наредбата по чл. 25б, ал. 4.“
§ 5. В чл. 25б, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. лице с висше образование по специалности от професионалните направления в областта на техническите науки съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа;“.
§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „условията на труд“ се добавя „и дейността за инспектиране на труда“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. обсъжда Национална програма за безопасност и здраве при работа и отчет за изпълнението й;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
„3. обсъжда и изразява становища по проекти на нормативни актове в областта на условията на труд и инспектирането на труда и прави предложения за изменението им;“.
4. Досегашните т. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8.
5. Създава се т. 9:
„9. взема решения за извършване на съвместни проверки по реда на Закона за инспектиране на труда.“
Заключителни разпоредби
§ 7. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и 82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 и 95 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 3, т. 4 думите „Националния съвет за инспектиране на труда“ се заменят с „Националния съвет по условия на труд“.
2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Постоянен орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при инспектирането на труда е Националният съвет по условия на труд.“
3. Член 11 се отменя.
§ 8. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика утвърждават стандартите по чл. 25а, ал. 4.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *