Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

В Държавен Вестник брой 30 от 26.03.2013 бе публикувана поредната промяна в Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Всички колеги по БЗР и лекари по Трудова медицина знаят, че промените се синхронизират постепенно с останалото законодателство по безопасност на труда и защита при бедствия и аварии.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.)


§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица) са длъжни да спазват изискванията на тази наредба.“
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за:
1. създаване на организация за осигуряване на ПБ в обектите и спазване на изискванията на тази наредба;
2. поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на строителните книжа;
3. по време на експлоатация на обектите да не се нарушават нормативните актове и техническите спецификации, действащи към момента на разрешаване на ползването им;
4. поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите съгласно чл. 21 и 23;
5. поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина на обектите в съответствие с чл. 22;
6. осигуряване на изискващите се пожаротехнически средства по чл. 15 и копия от декларациите по чл. 8, т. 2 от Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (ДВ, бр. 59 от 2012 г.);
7. обозначаване на пожарните хидранти, пожарогасителите и на пътищата за достъп до тях, на противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на устройствата за алармиране или оповестяване, на устройствата за ръчно задействане на ПИС и ПГС, на евакуационните пътища и изходи, на входовете на помещенията, на забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън, на резервоарите за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими газове (ГГ) и на складираните материали и изделия в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 2, чл. 23, ал. 3 и 4, чл. 24, чл. 25, ал. 2, чл. 42, ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 62, т. 2;
8. наличието (в комбинация или поотделно) на инструкция или указание за употреба, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене или охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ и поставени на видно място;
9. осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.);
10. незабавно уведомяване на съответната районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) при затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени станции, ПИС и ПГС, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;
11. разработване на планове за осигуряване на ПБ при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност в обектите;
12. поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти и водоизточници;
13. поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;
14. незабавно отстраняване на неизправнос­тите в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;
15. поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;
16. поддържане в изправно състояние на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения (бояджийни и лакозаливни камери, шприц-кабини и др. под.) и други устройства, гарантиращи ПБ при работа (дихателни и предпазни клапани, огнепреградители и др.);
17. извършване на обработка с огнезащитни състави на декорите, завесите и драпериите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 за изпълнение на изискванията на чл. 27;
18. поддържане в изправно състояние на осигурените пасивни и активни мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта през целия експлоатационен срок;
19. поддържане в изправно състояние на аварийното евакуационно и на аварийното работно осветление.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. определят с писмена заповед длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.“
2. В ал. 2 след думата „изпълняват“ се добавя „по силата на сключен договор“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „чл. 13, ал. 2“ се заменят с „приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 от Наредба № Із-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (ДВ, бр. 91 от 2011 г.)“.
2. В т. 5 думите „реквизитите и“ се заличават.
3. Създават се т. 7 и 8:
„7. протокол за проведена учебна евакуация по чл. 11, ал. 12;
8. копия от декларациите по чл. 8, т. 2 от Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) За спазването на изискванията за ПБ се издават заповед/и, с която/които се уреждат:“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. редът за експлоатация, проверката на състоянието и поддръжката на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Допуска се документите по ал. 1 и 2 да не се изготвят за сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4.“
3. В ал. 5 след думите „авариен план“ се поставя наклонена черта и се добавя „план за защита при бедствия“.
§ 6. Основният текст на чл. 10 се изменя така:
„Чл. 10. Плановете за осигуряване на ПБ по чл. 9, ал. 1, т. 3 се разработват за всеки конкретен случай и включват:“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Планове по ал. 1 се разработват за обекти:
1. от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 – независимо от броя на пребиваващите в тях;
2. от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души;
3. от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.“
2. В ал. 4 думите „За банкови институции плановете за евакуация се изготвят“ се заменят с „Допуска се за банкови институции схеми за евакуация да се изготвят“.
3. В ал. 5, т. 1 думите „на 3 m“ се заменят с „до 3 m“.
4. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) Провеждането на учебните евакуации се удостоверява с протокол.
(13) Броят на хората в помещенията се определя съгласно чл. 36 и чл. 660, ал. 3 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).“
§ 8. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Допуска се за обекти с площ до 100 m2 да не се води дневник по ал. 1.“
§ 9. В чл. 13, ал. 2 думите „(приложение № 5)“ се заменят със „съгласно приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 от Наредба № Із-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност“.
§ 10. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Обектите се поддържат в техническо състояние така, че да съответстват на строителните книжа, нормативните актове и техническите спецификации, действащи към момента на разрешаване на ползването им, и на изискванията на тази наредба.
(2) С оглед гарантиране на ПБ на обектите (с изключение на тези от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се осигуряват:
1. пожароизвестителни системи;
2. аварийно евакуационно и аварийно работно осветление;
3. врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост;
4. отделяне на стълбищните клетки съгласно изискването на чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
5. изискващата се посока на отваряне на евакуационните врати, както и брави тип „антипаник“.
(3) Изискванията по ал. 2, т. 1, 3 и 4 се изпълняват за обекти, в които не са били изпълнени същите пасивни и активни мерки за пожарна защита въпреки изискванията на нормативните актове, действащи към момента на разрешаване ползването на строежа.“
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 15 става ал. 1 и в нея думите „Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения“ се заменят с думата „Обектите“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Продуктите за пожарогасене, с които се оборудват обектите, трябва да имат гасителна ефективност съгласно изискванията на Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност и да са придружени с копия от декларациите по чл. 8, т. 2 от същата наредба.
(3) Гасителната ефективност на продуктите за пожарогасене, с които са оборудвани обектите към датата на влизане в сила на Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност, се удостоверява по реда на § 4 от преходните и заключителните й разпоредби.“
§ 12. В чл. 18, ал. 2 думите „водни обекти“ се заменят с думата „водоизточници“.
§ 13. В чл. 20 се създава т. 6:
„6. изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.“
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Поддържането и обслужването на ПИС, ПГС и на системите за управление на дим и топлина, проектирани по реда на чл. 7 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, се извършват и при спазване на специфичните изисквания на стандарта или на националния нормативен акт, по който са проектирани.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея се създава изречение второ: „Дейностите, за които съгласно стандартите не се изисква компетентност за тяхното осъществяване, могат да бъдат извършвани и от лицата, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ в обекта.“
§ 15. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Пожаротехническите средства се поставят на леснодостъпни и с добра видимост места и в съответствие с тяхното местоположение върху схемите за евакуация за обектите, за които се изискват такива. Монтирането на пожарогасителите се извършва при спазване изискванията на т. 5 от БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 1: Подбор и инсталиране“.“
§ 16. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
„(1) Забранява се използването на открит огън и тютюнопушенето в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, където се използват или съхраняват ЛЗТ, ГТ, ГГ, както и материали, отделящи горими прахове или летящи частици.“
§ 17. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Аварийното евакуационно и аварийното работно осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.“
§ 18. В чл. 28 думите „съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“ се заличават.
§ 19. В чл. 32, т. 3 думите „съхраняване на ЛЗТ и ГТ“ се заменят с „използване и съхраняване на ЛЗТ, ГТ и ГГ“.
§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 34 става ал. 1.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на затвори, психиатрични заведения и др. под.“.
3. В т. 3 след думите „широчината на евакуационните пътища“ се добавя „под нормативно изискващата се“, а думите „увеличава се дължината на пътищата за евакуация“ се заличават.
4. Създава се т. 4:
„4. поставяне на горими материали по пътищата за евакуация.“
5. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Допуска се изискванията по ал. 1, т. 2 да не се изпълняват, ако е налице най-малко едно от следните условия:
1. заключените врати се освобождават от сигнал на автоматична ПИС, като в непосредствена близост отвътре до вратата се разполага ръчен пожароизвестител;
2. осигурено е автоматично отключване (разблокиране) на вратата при отпадане на електрическото захранване, както и при натискане на бутон, разположен в непосредствена близост отвътре до вратата.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 3 не се отнасят за вратите, чиито крила в отворено положение стесняват пътя за евакуация.“
§ 21. В чл. 37, т. 1 съюзът „и“ се заменя с „и/или“.
§ 22. В чл. 38, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на обектите от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4“.
§ 23. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 40 става ал. 1.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 9 думите „от продукти“ се заменят с „от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани“.
4. Създава се ал. 2:
„(2) Разрешава се поставянето на локални отоплителни уреди на твърдо гориво върху подови покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън Вfl – Dfl, при наличието на подложка под тях, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, която да излиза най-малко 0,5 m пред уреда и по 0,25 m от останалите му страни.“
§ 24. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Съхраняването на материалите в складовете от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 се извършва“ се заменят с „Материалите в складовете от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 се съхраняват“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В складови помещения без стелажи материалите се складират на фигури с площ до 100 m2, които се обозначават с ограничителни линии, като между отделните фигури се обособяват проходи с минимална широчина 0,9 m. В случай че в складовите помещения не е осигурена АПГИ, височината на фигурите не може да превишава 3,5 m.“
3. В ал. 3 след думата „Проходите“ се добавя „между стелажите и фигурите“.
4. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „суха растителност и други растителни остатъци“.
§ 25. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 58 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Площта на буферните складове е до 25 % от площтa на помещението, но не повече от 200 m2.“
§ 26. В чл. 61 запетаята след абревиатурата „ГТ“ и абревиатурата „ГГ“ се заличават.
§ 27. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „или съдове“ се заличават.
2. Създават се т. 5, 6 и 7:
„5. използването на открит огън;
6. тютюнопушенето на разстояние, по-малко от 5 m, от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и съоръжения за пълнене на резервоарите;
7. пълненето на съдове, които не са предназначени за съхранение на ЛЗТ и ГТ.“
§ 28. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В свободната дворна площ на обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се допуска поставянето на стелажи за съхранение на бутилки с втечнен въглеводороден газ с обща вместимост на бутилките до 1500 l, предназначени за използване от консуматори в обекта.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 29. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Постоянните“ се добавя „и временните“, а думите „т. I.34 от“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 30. В чл. 67, ал. 1, т. 3 думите „и определените за това лица“ се заличават.
§ 31. В чл. 68 са правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собственикът (ръководителят) на обекта, лицето, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 1, или лицето по силата на сключен договор преди извършване на огневи работи на временни места издава акт съгласно приложение № 9.“
2. В ал. 2 думите „и съхранява“ се заличават.
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 думите „чл. 66, ал. 1“ се заменят с „чл. 66“.
§ 32. В чл. 71 ал. 1 се изменя така:
„(1) Актът за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата се съхраняват от издалия акта най-малко три дни след изтичане на срока, за който са издадени.“
§ 33. В чл. 75, ал. 1, изречение първо след думата „Временните“ се добавя „и постоянните“, а след думата „материали“ се поставя запетая и се добавя „суха растителност и други растителни остатъци“.
§ 34. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. „Продукти за пожарогасене“ са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове и пенообразуватели), противопожарни одеяла и противопожарни одеяла тежък тип.“
2. Досегашните т. 6 – 11 стават съответно т. 7. – 12.
3. Досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така:
„13. „Преместваеми обекти с гъвкаво покритие“ са обектите съгласно § 5, т. 80 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, които имат меко покривало и се поставят върху площ, по-голяма от 75 m2. Към преместваемите обекти с гъвкаво покритие не се отнасят палатките за къмпинг или за санитарни цели.“
4. Досегашната т. 13 става т. 14.
5. Създават се т. 15 и 16:
„15. „Пасивни мерки“ са мерките за пожарна защита в обектите, с които се осигурява запазване на носещата способност и на устойчивостта на конструкцията и се ограничава разпространяването на пожари.
16. „Активни мерки“ са мерките за защита, с които като допълнение на пасивните мерки се повишава пожарната безопасност на обектите.“
§ 35. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица 1:
а) на ред 1, колона 5 означението „pt“ се заменя с „mm“;
б) на ред 2, колона 5 числото „1,0“ се заменя с „0,7“.
2. В т. 13.8 накрая се поставя запетая и се добавя „като на вътрешната страна на вратата на стаи – за сгради с категории на обитатели „Б“, се допуска схемите да бъдат изготвени във формат А4, а размерите на знаците, използвани в тях, да бъдат пропорционално намалени“.
§ 36. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 2 се отменя.
§ 37. В приложение № 7 към чл. 24, в т. 2, буква „б“, тире първо думата „мъгла“ се заменя с „аерозол“.
§ 38. Приложение № 9 към чл. 68, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 9 към чл. 68, ал. 1
АКТ
за извършване на огневи работи на временни места
1. Място на работата: ………………………………………………..
(цех, помещение,
съоръжение и т.н.)
2. Характер на работата: ……………………………………………
(електрозаварка, газозаварка, поялна работа и т.н.)
3. Определям ръководител на огневите работи:
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)           (длъжност)
4. Определям изпълнител на огневата работа:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия) (търговец, учреждение,
организация, адрес)
5. С бригада от:  А) ………………………………………………….
Б)………………………………………………..
В) ………………………………………………
6. Актът е валиден от ……….. часа на …………. 20… г. до ……….. часа на ………… 20… г.
7. Мероприятия, които следва да се извършат, за осигуряване на безопасното извършване на огневите работи:
а) преди работа:
1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………….
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
б) по време на работа:
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
в) след работа:
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
г) допълнителни противопожарни мероприятия:
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………
(попълва се от издалия акта)
8. Лицето, определено да наблюдава огневите работи: .
………………………………………………………………
(име, фамилия)         (подпис)
Актът е издаден на …………. 20… г. в …….. часа във връзка с чл. 68, ал. 1.
Издал акта: …………………………    …………….
(име, презиме
и фамилия)            (подпис)
9. Извършена проверка за спазване на изискванията за ПБ преди започване на огневите работи:   20.. г. в …….. часа.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(име, презиме и фамилия на
ръководителя на огневите работи)    (подпис)
Извършена проверка за осигуряване на ПБ след приключване на огневите работи: ………… 20… г. в …….. часа.
Изпълнител на огневите работи:
……………………………………………………………………………………
(име, фамилия)            (подпис)
Ръководител на огневите работи:
……………………………………………………………………………………
(име, фамилия)            (подпис)
Този акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ръководителя на огневите работи и за собственика (ръководителя) на обекта.“
Министър на вътрешните работи: Цветан Цветанов
За министър на регионалното развитие и благоустройството: Добромир Симидчиев

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица) са длъжни да спазват изискванията на тази наредба.“
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за:
1. създаване на организация за осигуряване на ПБ в обектите и спазване на изискванията на тази наредба;
2. поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на строителните книжа;
3. по време на експлоатация на обектите да не се нарушават нормативните актове и техническите спецификации, действащи към момента на разрешаване на ползването им;
4. поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите съгласно чл. 21 и 23;
5. поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина на обектите в съответствие с чл. 22;
6. осигуряване на изискващите се пожаротехнически средства по чл. 15 и копия от декларациите по чл. 8, т. 2 от Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (ДВ, бр. 59 от 2012 г.);
7. обозначаване на пожарните хидранти, пожарогасителите и на пътищата за достъп до тях, на противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на устройствата за алармиране или оповестяване, на устройствата за ръчно задействане на ПИС и ПГС, на евакуационните пътища и изходи, на входовете на помещенията, на забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън, на резервоарите за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими газове (ГГ) и на складираните материали и изделия в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 2, чл. 23, ал. 3 и 4, чл. 24, чл. 25, ал. 2, чл. 42, ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 62, т. 2;
8. наличието (в комбинация или поотделно) на инструкция или указание за употреба, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене или охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ и поставени на видно място;
9. осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.);
10. незабавно уведомяване на съответната районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) при затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени станции, ПИС и ПГС, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;
11. разработване на планове за осигуряване на ПБ при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност в обектите;
12. поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти и водоизточници;
13. поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;
14. незабавно отстраняване на неизправнос­тите в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;
15. поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;
16. поддържане в изправно състояние на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения (бояджийни и лакозаливни камери, шприц-кабини и др. под.) и други устройства, гарантиращи ПБ при работа (дихателни и предпазни клапани, огнепреградители и др.);
17. извършване на обработка с огнезащитни състави на декорите, завесите и драпериите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 за изпълнение на изискванията на чл. 27;
18. поддържане в изправно състояние на осигурените пасивни и активни мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта през целия експлоатационен срок;
19. поддържане в изправно състояние на аварийното евакуационно и на аварийното работно осветление.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. определят с писмена заповед длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.“
2. В ал. 2 след думата „изпълняват“ се добавя „по силата на сключен договор“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „чл. 13, ал. 2“ се заменят с „приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 от Наредба № Із-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (ДВ, бр. 91 от 2011 г.)“.
2. В т. 5 думите „реквизитите и“ се заличават.
3. Създават се т. 7 и 8:
„7. протокол за проведена учебна евакуация по чл. 11, ал. 12;
8. копия от декларациите по чл. 8, т. 2 от Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) За спазването на изискванията за ПБ се издават заповед/и, с която/които се уреждат:“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. редът за експлоатация, проверката на състоянието и поддръжката на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Допуска се документите по ал. 1 и 2 да не се изготвят за сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4.“
3. В ал. 5 след думите „авариен план“ се поставя наклонена черта и се добавя „план за защита при бедствия“.
§ 6. Основният текст на чл. 10 се изменя така:
„Чл. 10. Плановете за осигуряване на ПБ по чл. 9, ал. 1, т. 3 се разработват за всеки конкретен случай и включват:“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Планове по ал. 1 се разработват за обекти:
1. от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 – независимо от броя на пребиваващите в тях;
2. от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души;
3. от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.“
2. В ал. 4 думите „За банкови институции плановете за евакуация се изготвят“ се заменят с „Допуска се за банкови институции схеми за евакуация да се изготвят“.
3. В ал. 5, т. 1 думите „на 3 m“ се заменят с „до 3 m“.
4. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) Провеждането на учебните евакуации се удостоверява с протокол.
(13) Броят на хората в помещенията се определя съгласно чл. 36 и чл. 660, ал. 3 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).“
§ 8. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Допуска се за обекти с площ до 100 m2 да не се води дневник по ал. 1.“
§ 9. В чл. 13, ал. 2 думите „(приложение № 5)“ се заменят със „съгласно приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 от Наредба № Із-2815 от 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност“.
§ 10. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Обектите се поддържат в техническо състояние така, че да съответстват на строителните книжа, нормативните актове и техническите спецификации, действащи към момента на разрешаване на ползването им, и на изискванията на тази наредба.
(2) С оглед гарантиране на ПБ на обектите (с изключение на тези от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се осигуряват:
1. пожароизвестителни системи;
2. аварийно евакуационно и аварийно работно осветление;
3. врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция на огън и огнеустойчивост;
4. отделяне на стълбищните клетки съгласно изискването на чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
5. изискващата се посока на отваряне на евакуационните врати, както и брави тип „антипаник“.
(3) Изискванията по ал. 2, т. 1, 3 и 4 се изпълняват за обекти, в които не са били изпълнени същите пасивни и активни мерки за пожарна защита въпреки изискванията на нормативните актове, действащи към момента на разрешаване ползването на строежа.“
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 15 става ал. 1 и в нея думите „Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения“ се заменят с думата „Обектите“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Продуктите за пожарогасене, с които се оборудват обектите, трябва да имат гасителна ефективност съгласно изискванията на Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност и да са придружени с копия от декларациите по чл. 8, т. 2 от същата наредба.
(3) Гасителната ефективност на продуктите за пожарогасене, с които са оборудвани обектите към датата на влизане в сила на Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност, се удостоверява по реда на § 4 от преходните и заключителните й разпоредби.“
§ 12. В чл. 18, ал. 2 думите „водни обекти“ се заменят с думата „водоизточници“.
§ 13. В чл. 20 се създава т. 6:
„6. изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.“
§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Поддържането и обслужването на ПИС, ПГС и на системите за управление на дим и топлина, проектирани по реда на чл. 7 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, се извършват и при спазване на специфичните изисквания на стандарта или на националния нормативен акт, по който са проектирани.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея се създава изречение второ: „Дейностите, за които съгласно стандартите не се изисква компетентност за тяхното осъществяване, могат да бъдат извършвани и от лицата, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ в обекта.“
§ 15. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Пожаротехническите средства се поставят на леснодостъпни и с добра видимост места и в съответствие с тяхното местоположение върху схемите за евакуация за обектите, за които се изискват такива. Монтирането на пожарогасителите се извършва при спазване изискванията на т. 5 от БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 1: Подбор и инсталиране“.“
§ 16. В чл. 25 ал. 1 се изменя така:
„(1) Забранява се използването на открит огън и тютюнопушенето в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, където се използват или съхраняват ЛЗТ, ГТ, ГГ, както и материали, отделящи горими прахове или летящи частици.“
§ 17. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Аварийното евакуационно и аварийното работно осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.“
§ 18. В чл. 28 думите „съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“ се заличават.
§ 19. В чл. 32, т. 3 думите „съхраняване на ЛЗТ и ГТ“ се заменят с „използване и съхраняване на ЛЗТ, ГТ и ГГ“.
§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 34 става ал. 1.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на затвори, психиатрични заведения и др. под.“.
3. В т. 3 след думите „широчината на евакуационните пътища“ се добавя „под нормативно изискващата се“, а думите „увеличава се дължината на пътищата за евакуация“ се заличават.
4. Създава се т. 4:
„4. поставяне на горими материали по пътищата за евакуация.“
5. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Допуска се изискванията по ал. 1, т. 2 да не се изпълняват, ако е налице най-малко едно от следните условия:
1. заключените врати се освобождават от сигнал на автоматична ПИС, като в непосредствена близост отвътре до вратата се разполага ръчен пожароизвестител;
2. осигурено е автоматично отключване (разблокиране) на вратата при отпадане на електрическото захранване, както и при натискане на бутон, разположен в непосредствена близост отвътре до вратата.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 3 не се отнасят за вратите, чиито крила в отворено положение стесняват пътя за евакуация.“
§ 21. В чл. 37, т. 1 съюзът „и“ се заменя с „и/или“.
§ 22. В чл. 38, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на обектите от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4“.
§ 23. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 40 става ал. 1.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 9 думите „от продукти“ се заменят с „от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани“.
4. Създава се ал. 2:
„(2) Разрешава се поставянето на локални отоплителни уреди на твърдо гориво върху подови покрития, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън ВflDfl, при наличието на подложка под тях, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, която да излиза най-малко 0,5 m пред уреда и по 0,25 m от останалите му страни.“
§ 24. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Съхраняването на материалите в складовете от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 се извършва“ се заменят с „Материалите в складовете от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 се съхраняват“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В складови помещения без стелажи материалите се складират на фигури с площ до 100 m2, които се обозначават с ограничителни линии, като между отделните фигури се обособяват проходи с минимална широчина 0,9 m. В случай че в складовите помещения не е осигурена АПГИ, височината на фигурите не може да превишава 3,5 m.“
3. В ал. 3 след думата „Проходите“ се добавя „между стелажите и фигурите“.
4. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „суха растителност и други растителни остатъци“.
§ 25. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 58 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Площта на буферните складове е до 25 % от площтa на помещението, но не повече от 200 m2.“
§ 26. В чл. 61 запетаята след абревиатурата „ГТ“ и абревиатурата „ГГ“ се заличават.
§ 27. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „или съдове“ се заличават.
2. Създават се т. 5, 6 и 7:
„5. използването на открит огън;
6. тютюнопушенето на разстояние, по-малко от 5 m, от резервоари, отдушни тръби, шахти за отработени масла, колонки за зареждане и съоръжения за пълнене на резервоарите;
7. пълненето на съдове, които не са предназначени за съхранение на ЛЗТ и ГТ.“
§ 28. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В свободната дворна площ на обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 се допуска поставянето на стелажи за съхранение на бутилки с втечнен въглеводороден газ с обща вместимост на бутилките до 1500 l, предназначени за използване от консуматори в обекта.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 29. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Постоянните“ се добавя „и временните“, а думите „т. I.34 от“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 30. В чл. 67, ал. 1, т. 3 думите „и определените за това лица“ се заличават.
§ 31. В чл. 68 са правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собственикът (ръководителят) на обекта, лицето, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 1, или лицето по силата на сключен договор преди извършване на огневи работи на временни места издава акт съгласно приложение № 9.“
2. В ал. 2 думите „и съхранява“ се заличават.
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 думите „чл. 66, ал. 1“ се заменят с „чл. 66“.
§ 32. В чл. 71 ал. 1 се изменя така:
„(1) Актът за извършване на огневи работи и протоколите за определяне на експлозивната опасност на средата се съхраняват от издалия акта най-малко три дни след изтичане на срока, за който са издадени.“
§ 33. В чл. 75, ал. 1, изречение първо след думата „Временните“ се добавя „и постоянните“, а след думата „материали“ се поставя запетая и се добавя „суха растителност и други растителни остатъци“.
§ 34. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. „Продукти за пожарогасене“ са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове и пенообразуватели), противопожарни одеяла и противопожарни одеяла тежък тип.“
2. Досегашните т. 6 – 11 стават съответно т. 7. – 12.
3. Досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така:
„13. „Преместваеми обекти с гъвкаво покритие“ са обектите съгласно § 5, т. 80 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, които имат меко покривало и се поставят върху площ, по-голяма от 75 m2. Към преместваемите обекти с гъвкаво покритие не се отнасят палатките за къмпинг или за санитарни цели.“
4. Досегашната т. 13 става т. 14.
5. Създават се т. 15 и 16:
„15. „Пасивни мерки“ са мерките за пожарна защита в обектите, с които се осигурява запазване на носещата способност и на устойчивостта на конструкцията и се ограничава разпространяването на пожари.
16. „Активни мерки“ са мерките за защита, с които като допълнение на пасивните мерки се повишава пожарната безопасност на обектите.“
§ 35. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица 1:
а) на ред 1, колона 5 означението „pt“ се заменя с „mm“;
б) на ред 2, колона 5 числото „1,0“ се заменя с „0,7“.
2. В т. 13.8 накрая се поставя запетая и се добавя „като на вътрешната страна на вратата на стаи – за сгради с категории на обитатели „Б“, се допуска схемите да бъдат изготвени във формат А4, а размерите на знаците, използвани в тях, да бъдат пропорционално намалени“.
§ 36. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 2 се отменя.
§ 37. В приложение № 7 към чл. 24, в т. 2, буква „б“, тире първо думата „мъгла“ се заменя с „аерозол“.
§ 38. Приложение № 9 към чл. 68, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 9 към чл. 68, ал. 1
АКТ
за извършване на огневи работи на временни места
1. Място на работата: ………………………………………………..
                    (цех, помещение,
                   съоръжение и т.н.)
2. Характер на работата: ……………………………………………
(електрозаварка, газозаварка, поялна работа и т.н.)
3. Определям ръководител на огневите работи:
………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)           (длъжност)
4. Определям изпълнител на огневата работа:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия) (търговец, учреждение,
                   организация, адрес)
5. С бригада от:  А) ………………………………………………….
                           Б)………………………………………………..
                           В) ………………………………………………
6. Актът е валиден от ……….. часа на …………. 20… г. до ……….. часа на ………… 20… г.
7. Мероприятия, които следва да се извършат, за осигуряване на безопасното извършване на огневите работи:
а) преди работа:
1……………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………….
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
б) по време на работа:
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
в) след работа:
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
г) допълнителни противопожарни мероприятия:
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………
       (попълва се от издалия акта)
8. Лицето, определено да наблюдава огневите работи: .
………………………………………………………………                  
        (име, фамилия)         (подпис)
Актът е издаден на …………. 20… г. в …….. часа във връзка с чл. 68, ал. 1.
Издал акта: …………………………    …………….
                    (име, презиме
                     и фамилия)            (подпис)
9. Извършена проверка за спазване на изискванията за ПБ преди започване на огневите работи:   20.. г. в …….. часа.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………             
 (име, презиме и фамилия на
 ръководителя на огневите работи)    (подпис)
Извършена проверка за осигуряване на ПБ след приключване на огневите работи: ………… 20… г. в …….. часа.
Изпълнител на огневите работи:
……………………………………………………………………………………
 (име, фамилия)            (подпис)
Ръководител на огневите работи:
……………………………………………………………………………………
(име, фамилия)            (подпис)
Този акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за ръководителя на огневите работи и за собственика (ръководителя) на обекта.“
Министър на вътрешните работи: Цветан Цветанов
За министър на регионалното развитие и благоустройството: Добромир Симидчиев

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *