Предпътни медицински прегледи – Промени в Закона за автомобилните превози

Благодарение на наш анонимен читател който ни обърна внимание върху промяната бързаме да Ви съобщим:

В ДВ бр.99 от 14 Декември 2012г. е публикувана промяна в ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (ДВ, БР. 82 ОТ 1999 Г.)

Основната промяна към която Ви насочваме е следната:

(8) Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари, без да е преминал предпътен медицински преглед, се наказва с глоба в размер 500 лв.
(9) При повторно нарушение по ал. 7 и 8 наказанието е глоба в размер 1000 лв.“
3. който не организира извършването на предпътни медицински прегледи на водачите или допусне или разпореди извършването на обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари от водачи, които не са преминали предпътен медицински преглед.
(6) При повторно нарушение по ал. 5 наказанието е глоба или имуществена санкция в размер 3000 лв.
Очакваме и тълкувания на подробностите, наредба или поне правилник за прилагането на новите разпоредби.
Ето и пълния текст на промените:
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „удостоверение“ и „Удостоверението“ се заменят съответно със „свидетелство“ и „Свидетелството“.
2. В ал. 3 думата „удостоверението“ се заменя със „свидетелството“.
§ 2. В чл. 21, ал. 2 се създават т. 3 и 4:
„3. автогарите, в които се осигурява помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност;
4. мерките за сигурност на превозите на пътници с автобус, които се осигуряват от собствениците на автогари.“
§ 3. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Превозвачът уведомява писмено съответната областна структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за намерението си да извърши случаен превоз на пътници преди започването на превоза.“
§ 4. (В сила от 01.03.2013 г.) В чл. 24в думата „трудноподвижни“ се заличава, а след думата „лица“ се добавя „с увреждания и лица с намалена подвижност“.
§ 5. В чл. 37 се създава ал. 4:
„(4) Превозвачът не приема и не превозва багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса.“
§ 6. (В сила от 01.03.2013 г.) В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато при извършването на превоз, за който е приложим Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 181/2011“, е причинена смърт или телесна повреда на пътник, максималният размер на обезщетението, дължимо от превозвача за всеки отделен случай, е предвиденият в чл. 7, параграф 2, буква „а“ от същия регламент.“
§ 7. (В сила от 01.03.2013 г.) В чл. 45 се създава ал. 4:
„(4) Максималният размер на обезщетението, дължимо от превозвача за всеки отделен случай на загуба или повреда на багаж при извършване на превози, за които е приложим Регламент (ЕС) № 181/2011, е предвиденият в чл. 7, параграф 2, буква „б“ от същия регламент.“
§ 8. В чл. 78, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози, съставена в Женева на 1 юли 1970 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 28 от 1995 г.) (обн., ДВ, бр. 99 от 1995 г.; изм., бр. 27 от 2012 г.)“, наричана по-нататък „AETR“.
2. В т. 2 след думите „Регламент 3821/85“ се добавя „или AETR“.
§ 9. В чл. 89а, ал. 4 т. 1 се отменя.
§ 10. Създава се глава шеста „а“ с чл. 90а и 90б:
„Глава шеста „а“
ВНЕДРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ИНТЕРФЕЙСИ С ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ
Чл. 90а. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията координира дейностите при внедряване и използване на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт.
(2) За подпомагане дейността на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по ал. 1 се създава Съвет по интелигентните транспортни системи, наричан по-нататък „съвета“.
(3) Съветът по ал. 2 се състои от председател, заместник-председатели и членове.
(4) Председател на съвета по ал. 2 е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а заместник-председатели са заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
(5) Членове на съвета по ал. 2 са представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, определени от съответните министри, представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, на Българския институт за стандартизация, на Комисията за защита на потребителите, на Комисията за защита на личните данни и на Националното сдружение на общините на Република България, определени от съответните им ръководители.
(6) При необходимост председателят на съвета по ал. 2 може да кани за участие в работата му представители на други държавни органи, органи на местното самоуправление, представители на неправителствени организации, на висши учебни заведения в страната и други заинтересовани страни, чийто предмет на дейност има отношение към интелигентните транспортни системи.
(7) Поименният състав на съвета по ал. 2 се определя със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(8) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи и с министъра на регионалното развитие и благоустройството издава правилник за работата на съвета по ал. 2.
(9) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подпомага организационно-технически дейността на съвета по ал. 2.
(10) Съветът по ал. 2:
1. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на правомощията му по ал. 1;
2. изготвя и приема Национален план за действие за внедряване и използване на интелигентни транспортни системи и интерфейси с останалите видове транспорт и наблюдава изпълнението му;
3. обсъжда и подготвя доклад с информация относно напредъка за националните дейности и проекти по отношение на приоритетните области за използване на спецификации и стандарти за интелигентни транспортни системи;
4. прави предложения за промени в правното регулиране в областта на внедряването на интелигентни транспортни системи;
5. прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с ефективното прилагане на законодателството, свързано с внедряването на интелигентни транспортни системи;
6. дава становища по нормативни актове, свързани с интелигентни транспортни системи;
7. обсъжда други въпроси, свързани с внедряването на интелигентни транспортни системи.
(11) По решение на съвета по ал. 2 към него могат да се създават работни групи за решаване на отделни проблеми и задачи.
Чл. 90б./span>. Правилата относно внедряването и използването на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт се определят с наредба на Министерския съвет.“
§ 11. (В сила от 01.03.2013 г.) В чл. 91а се създава ал. 12:
„(12) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ контролира изпълнението на задълженията на превозвачите и водачите, извършващи превози на пътници, и на собствениците и управителите на автогари по Регламент (ЕС) № 181/2011 и е национален орган по прилагането на този регламент съгласно чл. 28, параграф 1 от регламента.“
§ 12. В чл. 93 се създават ал. 6, 7, 8 и 9:
„(6) Водач, който приеме и/или превози багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса, се наказва с глоба 1000 лв.
(7) Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари с превозно средство, на което не е извършен предпътен технически преглед, се наказва с глоба 500 лв.
(8) Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари, без да е преминал предпътен медицински преглед, се наказва с глоба в размер 500 лв.
(9) При повторно нарушение по ал. 7 и 8 наказанието е глоба в размер 1000 лв.“
§ 13. В чл. 93б, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 11 след думите „Регламент (ЕО) № 561/2006“ се поставя запетая и се добавя „в друг нормативен акт“.
§ 14. В чл. 93в се правят следните изменения:
1. В ал. 7, в текста преди т. 1 думите „или карта на водача“ се заличават.
2. Алинея 17 се изменя така:
„(17) Наказва се с глоба 1500 лв. водач, който при проверка от контролните органи не представи документите, които са регистрирали времето на управление, прекъсванията и почивките му през текущия ден, и тези от предходните 28 календарни дни:
1. тахографски листа, и/или
2. карта на водача (ако притежава такава), както и записите от нея, и/или
3. ръчни записи и разпечатки, и/или
4. удостоверение по чл. 10, ал. 1 от наредбата по чл. 89, ал. 1.“
§ 15. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Създават се нова ал. 5 и ал. 6:
„(5) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 1000 лв.:
1. който не организира извършването на предпътни технически прегледи на пътните превозни средства или допусне или разпореди извършването на обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари с превозно средство, което не е технически изправно или на което не е извършен предпътен технически преглед;
2. който допусне или разпореди извършване на превоз на багаж по автобусна линия без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса;
3. който не организира извършването на предпътни медицински прегледи на водачите или допусне или разпореди извършването на обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари от водачи, които не са преминали предпътен медицински преглед.
(6) При повторно нарушение по ал. 5 наказанието е глоба или имуществена санкция в размер 3000 лв.“
§ 16. В чл. 96в, ал. 1 след думата „тона“ се добавя „за които няма издадени удостоверения за обществен превоз на товари или заверено копие на лиценз на Общността“.
§ 17. В чл. 98, ал. 7, т. 5, буква „б“ след думата „теоретичното“ се добавя „и/или практическото“.
§ 18. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „или автоспирка“ се заличават.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Собственик на автогара, който не изпълнява мерките за сигурност на превозите на пътници с автобус, предвидени в наредбата по чл. 21, ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер 1000 лв.“
§ 19. (В сила от 01.03.2013 г.) Създават се чл. 104б – 104д:
Чл. 104б./span>. На превозвач, който наруши разпоредбите на Регламент (ЕС) № 181/2011, се налагат имуществени санкции, както следва:
1. за нарушение на чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
2. за неизпълнение на задължението по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 3000 лв.;
3. за нарушение на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 3000 лв.;
4. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 7, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 10 000 лв.;
5. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 7, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
6. за неосигуряване на необходимата помощ съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 3000 лв.;
7. за нарушение на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 5000 лв.;
8. за нарушение на чл. 10, параграфи 2 – 4 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 5000 лв.;
9. за нарушение на чл. 10, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
10. за нарушение на чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 5000 лв.;
11. за нарушение на чл. 11, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
12. за нарушение на чл. 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
13. за нарушение на чл. 13 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
14. за нарушение на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
15. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
16. за нарушение на чл. 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 500 лв.;
17. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 500 лв.;
18. за нарушение на чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
19. за нарушение на чл. 20, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
20. за нарушение на чл. 21 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
21. за нарушение на чл. 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
22. за нарушение на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
23. за нарушение на чл. 27 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.
Чл. 104в./span>. На водач на автобус, който не предостави помощ на лица с увреждания или с намалена подвижност съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 181/2011, се налага глоба в размер 500 лв.
Чл. 104г./span>. На управител или на собственик на автогара, който наруши разпоредбите на Регламент (ЕС) № 181/2011, се налага глоба или имуществена санкция, както следва:
1. за неизпълнение на задължението по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 3000 лв.;
2. за нарушение на чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 5000 лв.;
3. за нарушение на чл. 11, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
4. за нарушение на чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
5. за нарушение на чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
6. за нарушение на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
7. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
8. за нарушение на чл. 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 500 лв.;
9. за нарушение на чл. 20, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
10. за нарушение на чл. 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.
Чл. 104д./span>. За нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) № 181/2011, за които не е предвидено друго наказание, се налага глоба или имуществена санкция 500 лв.“
§ 20. В чл. 106а, ал. 1, т. 3, буква „б“ след думата „случаен“ се добавя „или специализиран“.
§ 21. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 40 – 42:
„40. „Интелигентни транспортни системи“ са системи, при които се прилагат информационни и комуникационни технологии в областта на автомобилния транспорт, включително инфраструктура, превозни средства и ползватели, и в управлението на движението и управлението на мобилността, както и за интерфейси с останалите видове транспорт.
41. „Интерфейс“ е междусистемно устройство, осигуряващо средствата, чрез които системите могат да се свържат и да си взаимодействат.
42. „Лице с увреждания“ и „лице с намалена подвижност“ са понятия (В сила от 01.03.2013 г.)та по смисъла на Регламент (ЕС) № 181/2011.“

Допълнителни разпоредби

§ 22. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (ОВ, L 207/1 от 6 август 2010 г.) и осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 181/2011.

Заключителни разпоредби

§ 23. (1) Параграфи 4, 6, 7, 11, 19 и § 21 относно § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби влизат в сила от 1 март 2013 г.
(2) Параграф 10 влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
––––––––-
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *