НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване

В последния държавен вестник за 2012 -та е публикувана новата Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване. Наредбата е свързана основно с правата, задълженията и действията на местните власти при различни природни бедствия и индустриални аварии. Целия текст на наредбата можете да прочетете по-долу.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
НАРЕДБА
за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за провеждане на евакуация и разсредоточаване.
(2) Евакуация и/или разсредоточаване се осъществяват при обявяване на бедствено положение или при възникване на опасност от бедствие.
(3) В зависимост от времето за подготовка и оповестяване евакуацията и разсредоточаването могат да бъдат незабавни – при земетресения, ядрена или радиационна обстановка, инциденти с опасни вещества и материали, самолетни катастрофи, горски пожари и други опасности, или след предупреждение и оповестяване – наводнения, урагани, бури, снегонавявания и обледенявания.
(4) В зависимост от ситуацията може да не се провежда евакуация и разсредоточаване по ал. 3, а да се осъществи временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни без настаняване и изнасяне на имущество на безопасни места.
(5) Дейностите по провеждане на евакуация и разсредоточаване включват:
1. вземане на решение за провеждане на евакуация и разсредоточаване;
2. ранно предупреждение и оповестяване;
3. извеждане и транспортиране на хора и животни, изнасяне и преместване на културни и материални ценности;
4. настаняване и осигуряване на условия за живот и съхранение на културни и материални ценности;
5. връщане на евакуирано население, животни, културни и материални ценности.
(6) Дейностите по ал. 5 се изпълняват от органите на изпълнителната власт, юридическите лица и едноличните търговци и/или самостоятелно от физическите лица.
Чл. 2. Провеждането на евакуация и разсредоточаване се осъществява при спазване на следните изисквания:
1. своевременно реагиране при възникване на ситуации, налагащи евакуация и разсредоточаване;
2. използване на всички възможности за оповестяване и информиране на населението;
3. точно изпълнение на задълженията от участващите в провеждането на евакуация и разсредоточаване;
4. ефективно използване на наличните ресурси при провеждане на евакуация и разсредоточаване;
5. наличие на актуални бази данни, необходими за провеждане на евакуация и разсредоточаване;
6. единно ръководство и управление на евакуацията и разсредоточаването.
Чл. 3. На евакуация подлежат всички хора и животните от територията, определена за евакуация.
Чл. 4. На разсредоточаване подлежат:
1. ценни исторически и архивни документи, научна и техническа документация;
2. движими културни ценности;
3. лекарствени средства, медицински изделия, кръв и кръвни продукти, медицинска апаратура и болнично имущество;
4. хранителни продукти и промишлени стоки от първа необходимост, семена и фуражи;
5. електронноизчислителна, комуникационна и информационна техника и програмни продукти;
6. резервни части, инструменти, ценно оборудване, суровини и готова продукция;
7. промишлени отрови, химикали, източници на йонизиращи лъчения, взривни вещества и горивно-смазочни материали;
8. административни и производствени дейности и услуги;
9. ценни книжа, парични знаци и скъпоценности, съхранявани в кредитни институции;
10. други движими материални ценности, включени в разчетите за евакуация и разсредоточаване на плановете за защита при бедствия.
Чл. 5. Евакуацията и разсредоточаването се извършват с транспортни средства и/или пеша.
Чл. 6. Организираната евакуация на хора и животни се извършва чрез сборни евакуационни пунктове (СЕП), евакуационни центрове (ЕЦ) и места за настаняване (МН).
Чл. 7. Юридическите лица и едноличните търговци, включени в разчетите за евакуация и разсредоточаване, предоставят при поискване планираната помощ.
Чл. 8. Физическите лица са длъжни да спазват установения ред за провеждане на евакуация и разсредоточаване и да оказват съдействие.
Раздел ІІ
Планиране на евакуацията и разсредоточаването
Чл. 9. (1) Евакуацията и разсредоточаването се планира на общинско, областно и национално ниво, като към съответните части от плановете за защита при бедствия по чл. 9 от Закона за защита при бедствия се изготвят разчети.
(2) Разчетите за евакуация и разсредоточаване включват:
1. начините и способите за оповестяване;
2. местата на СЕП, ЕЦ и МН;
3. отговорниците и състава на СЕП, ЕЦ и МН и техните задължения при провеждане на евакуация и разсредоточаване;
4. транспортните средства, необходими за провеждането на евакуацията и разсредоточаването;
5. основните и резервните маршрути за евакуация и разсредоточаване и организацията на движението;
6. реда за настаняване и осигуряване на евакуираните лица и за съхранение на разсредоточените културни и материални ценности;
7. мерките за осигуряване на обществения ред и опазване на имуществото на евакуираните;
8. реда за връщане на евакуираните по местата за постоянно местоживеене и на разсредоточените културни и материални ценности.
(3) В СЕП се осигуряват условия за регистрация и разпределение на подлежащите на евакуация, минимални хигиенно-битови условия и подпомагане с храна и вода.
(4) В ЕЦ се осигуряват условия за регистрация на евакуираните, консултиране, комуникации, услуги и раздаване на продукти от първа необходимост.
(5) В МН се осигуряват условия за подслон, предоставяне при необходимост на храна, вода, дрехи, одеяла, комуникации, достъп до медицинска помощ и други.
(6) Настаняването на евакуираните лица и съхранението на разсредоточените културни и материални ценности по възможност се планира на територията на съответната или на най-близката съседна община (област).
Чл. 10. Кметът на общината изготвя разчети за евакуация и разсредоточаване за съответните части на общинския план за защита при бедствия съвместно с представители на ведомствата и юридическите лица, имащи отношение към тази дейност на територията на общината.
Чл. 11. Областният управител изготвя разчети за евакуация и разсредоточаване за съответните части на областния план за защита при бедствия съвместно с териториалните звена на администрацията на централните органи на изпълнителната власт и кметовете на общините.
Чл. 12. Централните органи на изпълнителната власт в плановете по чл. 9, ал. 6 от Закона за защита при бедствия разработват разчети за изпълнение на задълженията им, предвидени в Националния план за защита при бедствия.
Чл. 13. Средствата за покриване на разходите по провеждането на евакуацията и разсредоточаването са в рамките на общинските бюджети и/или бюджетите на отговорните ведомства за местни дейности.
Раздел ІІІ
Отговорности и управление при евакуация и разсредоточаване
Чл. 14. (1) Решение за евакуация се взема от кмета на община, от областния управител или от Министерския съвет.
(2) При вземането на решение за евакуация се имат предвид всички фактори, влияещи върху обстановката, включително недостатъчната информация, нивото на информираност на населението за характера на опасността и подходящите защитни действия, възможните рискове при придвижването и др.
Чл. 15. Евакуация и разсредоточаване се провеждат със заповед на:
1. кмета на община – на територията на общината;
2. областния управител – на територията на повече от една община в областта;
3. министър-председателя – на територията на повече от една област.
Чл. 16. Ръководството на евакуацията и разсредоточаването на територията на повече от една област се осъществява от националния щаб по чл. 62а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.
Чл. 17. (1) Ръководството на евакуацията и разсредоточаването на областно и общинско ниво се осъществява от областните управители и кметовете на общини, които се подпомагат от щабовете по чл. 64, ал. 1, т. 10 и чл. 65, ал. 1, т. 7 от Закона за защита при бедствия.
(2) За изпълнение на дейностите по евакуация и разсредоточаване щабовете по ал. 1:
1. организират оповестяването за евакуация и разсредоточаване;
2. организират извеждането (транспортирането) на подлежащите на евакуация и разсредоточаване хора, животни и имущество;
3. организират посрещането и настаняването на евакуираните, както и съхраняването на разсредоточеното имущество на съответната територия;
4. организират логистичното осигуряване на евакуираните и защитата на разсредоточеното имущество на съответната територия;
5. осъществяват непосредственото ръководство на СЕП, ЕЦ и МН;
6. организират охраната на територията, от която е извършена евакуацията и разсредоточаването;
7. организират и координират получаването и раздаването на хуманитарни помощи;
8. предоставят информация за проведената евакуация и разсредоточаване;
9. извършват и други дейности във връзка с провеждането на евакуацията и разсредоточаването.
Чл. 18. Организацията на движението по маршрутите за евакуация и разсредоточаване се извършва от Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на отбраната и други съставни части на единната спасителна система.
Чл. 19. (1) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира евакуацията и разсредоточаването с железопътен транспорт и съдейства за организирането с автомобилен, воден и въздушен транспорт.
(2) Кметовете на общините съвместно с превозвачите, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари, уреждат необходимите транспортни средства, включени в разчетите за евакуация и разсредоточаване.
Чл. 20. (1) Оказването на спешна медицинска помощ в СЕП, по маршрутите за евакуация, в ЕЦ и в МН се организира и извършва от Министерството на здравеопазването (МЗ) чрез центровете за спешна медицинска помощ и други лечебни и здравни заведения, предвидени в съответните планове за защита при бедствия.
(2) Хигиенно-противоепидемичните мероприятия в МН се организират от съответната регионална здравна инспекция.
(3) При провеждане на евакуация на територията на повече от една област МЗ координира медицинското осигуряване на населението съгласно областните планове за защита при бедствия.
(4) Контролът по храните в СЕП, маршрутите за евакуация, ЕЦ и МН се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните и от областните дирекции по без­опасност на храните към Министерството на земеделието и храните.
Чл. 21. Общественият ред по време на евакуация и разсредоточаване се осигурява от МВР.
Чл. 22. Логистичното осигуряване на евакуацията и разсредоточаването се извършва от кмета на общината.
Раздел ІV
Ред за оповестяване
Чл. 23. Населението се оповестява за началото на евакуацията и разсредоточаването по реда на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 20 от 2012 г.).
Чл. 24. Оповестяването на населението в застрашени райони се извършва чрез:
1. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението;
2. локалните системи за оповестяване в обектите;
3. електронните съобщителни мрежи и/или услуги на предприятия, осъществяващи електронни съобщения по заявка на МВР;
4. комуникационната среда на МВР и други ведомства и организации;
5. ресурсите на единната спасителна система и местните средства за масово осведомяване;
6. други средства за оповестяване.
Чл. 25. Съобщението за евакуация трябва да съдържа:
1. издаващ орган;
2. дата и час на издаване;
3. точно описание на бедствието или опасността и район, който е или е вероятно да бъде засегнат;
4. указания за евакуация съгласно разчетите – СЕП, евакуационни маршрути и ЕЦ, както и какво евакуиращите се да вземат със себе си;
5. време на следващото съобщение.
Раздел V
Провеждане на евакуацията, настаняване и връщане на евакуирано население
Чл. 26. (1) Организирането на дейностите по чл. 1, ал. 5, т. 3 се извършва от СЕП непосредствено след оповестяването.
(2) В СЕП се извършват регистрация и разпределение на евакуиращите се по маршрути и ЕЦ и осигуряване на условия за временен престой.
(3) В СЕП се създава организация за оптимално използване на превозните средства, включително на личните автомобили.
Чл. 27. (1) Приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора.
(2) Хората от социални, лечебни и здравни заведения се евакуират, като се полагат изискващите се за тях грижи от персонала на съответното заведение.
Чл. 28. Евакуацията от зони със степен на радиационно и химическо замърсяване и биологическо заразяване се извършва след провеждане на деконтаминация.
Чл. 29. (1) В ЕЦ се извършва регистрация на евакуираните, оказване при необходимост на психологическа помощ, консултиране, раздаване на продукти от първа необходимост и разпределение по МН.
(2) При разпределение по МН не се разделят семейства и се отчитат нуждите на групи с определени специални нужди и с различни културни, етнически или религиозни идентичности.
Чл. 30. В МН се предоставя подслон, снабдяване с храна, вода, дрехи и одеяла и при необходимост се оказва медицинска и психологическа помощ.
Чл. 31. Щабовете за изпълнение на плановете за защита при бедствия предоставят на националния щаб по чл. 62а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия информация за проведената евакуация и разсредоточаване.
Чл. 32. Органът, разпоредил евакуацията и разсредоточаването, със заповед организира връщането по местата за постоянно местоживеене.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за защита при бедствия.
§ 2. Наредбата не се прилага за ведомствата от системата за национална сигурност, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието и центровете за спешна медицинска помощ на Министерството на здравеопазването.
§ 3. Указания във връзка с планирането на евакуацията и разсредоточаването дава министърът на вътрешните работи.
§ 4. Областните управители:
1. допълват плановете по чл. 9, ал. 9 от Закона за защита при бедствия с разчетите за евакуация и разсредоточаване до 6 месеца от получаване на данните по § 5, т. 2;
2. предоставят на министъра на вътрешните работи разчетите по т. 1 в срок до 10 дни от заповедта за допълнението по т. 1.
§ 5. Кметовете на общини:
1. допълват плановете по чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия с разчетите за евакуация и разсредоточаване до 6 месеца от влизането в сила на наредбата;
2. предоставят на областните управители данните за разчетите в срок до 10 дни от решението на общинския съвет за допълнението по т. 1.
§ 6. Министърът на вътрешните работи при наличие на данни разработва по реда на чл. 9, ал. 4 от Закона за защита при бедствия допълнение на Националния план за защита при бедствия в шестмесечен срок от получаването на данните по § 4, т. 2.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *