ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

В Държавен вестник бр.84 от 2 Ноември 2012г. е публикуван нов закон за изменение на ЗЗВВХВС.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (първа публикация ДВ 10/2000)

В сила от 02.01.2013 г.
§ 1. В чл. 1 се създава т. 4:
„4. ограничаването на употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (EEO) с цел защита на човешкото здраве и на околната среда, включително екологосъобразно оползотворяване и обезвреждане на отпадъците от ЕЕО и свързаните с това задължения на икономическите оператори на ЕЕО.“
§ 2. В чл. 21, ал. 7 се създава т. 4:
„4. ограничаване на употребата на вещество или група от вещества в ЕЕО.“
§ 3. Създава се глава пета „а“ с чл. 21д – 21л:
„Глава пета „а“
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО И ЕЛЕКТРОННОТО ОБОРУДВАНЕ
Чл. 21д. (1) Условията и редът за пускане на пазара на ЕЕО във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества се определят с наредба на Министерския съвет.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят:
1. задълженията на икономическите оператори за осигуряване на съответствие с ограниченията за употреба на опасни вещества в пуснатото на пазара ЕЕО;
2. условията за предоставяне, подновяване или отнемане на освобождаване от ограниченията за употреба на определени опасни вещества в ЕЕО;
3. случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО;
4. опасните вещества, чиято употреба в ЕЕО е предмет на ограничение, и пределно допустимите стойности на тегловната им концентрация в еднородните материали, съдържащи се в ЕЕО;
5. изискванията за маркиране и обозначаване на ЕЕО;
6. процедурата за оценяване на съответствието с ограниченията за употреба на опасни вещества в ЕЕО и съдържанието на декларацията за съответствие.
Чл. 21е./span>. (1) Пуснатото на пазара EEО не трябва да съдържа опасни вещества над пределно допустимите концентрации, определени с наредбата по чл. 21д, ал. 1.
(2) Алинея 1 се прилага за следните категории ЕЕО, включително за кабелите и резервните части за неговия ремонт, неговата повторна употреба, осъвременяване на функционалните му характеристики или повишаване на капацитета му:
1. големи домакински уреди;
2. малки домакински уреди;
3. информационно и далекосъобщително оборудване;
4. потребителски уреди;
5. осветителни уреди;
6. електрически и електронни инструменти;
7. играчки и уреди за развлекателни и спортни цели;
8. медицински изделия по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за медицинските изделия;
9. прибори за контрол и управление, включително промишлени прибори за контрол и управление;
10. автомати;
11. друго ЕЕО, което не е включено в категориите по т. 1 – 10.
(3) Алинея 1 не се прилага за:
1. оборудване, което е необходимо за опазване на основните интереси на Република България, свързани с националната сигурност, включително за оръжия, боеприпаси и бойни продукти, специално предназначени за военна употреба;
2. оборудване, предназначено за изпращане в космическото пространство;
3. оборудване, което е специално проектирано и се инсталира като част от друг вид оборудване, което е изключено от или не попада в обхвата на тази глава, което може да изпълнява предназначението си само като част от това оборудване и може да бъде заменено само със същото специално проектирано оборудване;
4. големи единици стационарно промишлено оборудване;
5. големи неподвижно монтирани инсталации;
6. средства за транспорт на пътници или стоки с изключение на електрически двуколесни моторни превозни средства, които не са получили типово одобрение;
7. мобилни устройства, които не са предназначени за движение по пътища, предоставени изключително за професионална употреба;
8. активни имплантируеми медицински изделия по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за медицинските изделия;
9. фотоволтаични панели, предназначени за употреба в система, която е проектирана, създадена и инсталирана от специалисти за постоянна експлоатация на определено място с цел производство на енергия от слънчева светлина за обществени, търговски, промишлени и битови нужди;
10. оборудване, специално проектирано само за целите на научноизследователската и развойната дейност и предоставяно само на принципа на свързаните стопански системи.
Чл. 21ж./span>. (1) Производителят на ЕЕО оценява съответствието на продукта с разпоредбата на чл. 21е, ал. 1 и го удостоверява със „СЕ“ маркировка и с декларация за съответствие съгласно изискванията на наредбата по чл. 21д, ал. 1.
(2) „СЕ“ маркировката се нанася в съответствие с общите принципи, определени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 765/2008“.
(3) Когато върху ЕЕО е нанесена „СЕ“ маркировка, се смята, че това ЕЕО не съдържа опасни вещества в еднородните му материали над пределно допустимите тегловни концентрации, определени с наредбата по чл. 21д, ал. 1, освен ако са налице доказателства за противното.
Чл. 21з./span>. (1) Електрическото и електронното оборудване и материалите и компонентите на ЕЕО, които са преминали успешно изпитвания или измервания, доказващи съответствие с разпоредбата на чл. 21е, ал. 1, или са оценени съгласно хармонизирани стандарти, чиито наименования и номер са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, се смята, че отговарят на ограниченията за употреба на опасни вещества.
(2) Когато установи, че даден хармонизиран стандарт по ал. 1 не осигурява пълно съответствие с изискванията на чл. 21е, ал. 1, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а в случаите на ЕЕО по чл. 21е, ал. 2, т. 8 – Изпълнителната агенция по лекарствата, информира Комитета, създаден съгласно чл. 5 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.
Чл. 21и./span>. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице прави предложение до Европейската комисия за ограничаване на вещество или група от вещества в ЕЕО въз основа на:
1. оценка на приоритетни вещества, извършена в съответствие с чл. 45 от Регламент (EO) № 1907/2006 REACH и по реда на чл. 21 или от друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. идентифициране на опасни вещества съгласно чл. 59(3) от Регламент (EO) № 1907/2006 REACH;
3. ограничаване на опасни вещества съгласно чл. 69(4) от Регламент (EO) № 1907/2006 REACH.
(2) Предложението по ал. 1 съдържа:
1. точна и ясна формулировка на предложеното ограничение;
2. справка и научни доказателства за предложеното ограничение;
3. информация за употребата на предложеното вещество или група от вещества в ЕЕО;
4. информация за вредните последици и излагането на опасни въздействия, по-специално по време на дейностите по управление на отпадъци от ЕЕО;
5. информация за наличност и надеждност на възможни заместители и други алтернативи;
6. обосновка за необходимостта от налагане на ограничение на ниво Европейски съюз като най-подходяща мярка;
7. социално-икономическа оценка на предложеното ограничение.
Чл. 21к./span>. (1) Ежегодно до 31 март председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата или оправомощени от тях лица представят на министъра на околната среда и водите обобщена информация относно осъществения контрол по прилагането на разпоредбите на тази глава и на наредбата по чл. 21д, ал. 1.
(2) Информацията по ал. 1 се използва за изготвяне на оценка по прилагането на тази глава и на наредбата по чл. 21д, ал. 1.
Чл. 21л./span>. Разпоредбите на тази глава се прилагат, без да противоречат на изискванията на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH), Регламент (EO) № 850/2004 и на изискванията в областта на безопасността и здравето и управлението на отпадъците.“
§ 4. В чл. 25 се създават т. 23 и 24:
„23. пуснатото на пазара ЕЕО по чл. 21е, ал. 2, т. 1 – 7 и 9 – 11, определено в глава пета „а“ и в наредбата по чл. 21д, ал. 1;
24. пуснатото на пазара ЕЕО по чл. 21е, ал. 2, т. 8, определено в глава пета „а“ и в наредбата по чл. 21д, ал. 1.“
§ 5. В чл. 26, ал. 6 след думите „чл. 27“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1, 2 и 4“.
§ 6. В чл. 27 се създават ал. 6 и 7:
„(6) В случаите по чл. 25, т. 23 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица упражняват надзор на пазара по реда на глава четвърта от Закона за техническите изисквания към продуктите и в съответствие с глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008.
(7) В случаите по чл. 25, т. 24 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата или оправомощени от него длъжностни лица упражняват надзор на пазара по реда на глава шеста от Закона за медицинските изделия и в съответствие с глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008.“
§ 7. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 39:
„39. наруши изискванията на глава пета „а“ или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 за:
а) ограничаване употребата на опасни вещества в ЕЕО и на кабели и резервни части за неговия ремонт, неговата повторна употреба, осъвременяване на функционалните му характеристики или повишаване на капацитета му;
б) оценяване на съответствието с ограниченията за употреба на опасни вещества в ЕЕО или изготвяне на техническа документация или на декларация за съответствие;
в) нанасяне на „СЕ“ маркировка и обозначаване на ЕЕО и на кабели и резервни части за неговия ремонт, неговата повторна употреба, осъвременяване на функционалните му характеристики или повишаване на капацитета му;
г) поддържане и предоставяне на информация за удостоверяване съответствието на пуснатото на пазара ЕЕО с въведените ограничения за употреба на опасни вещества.“
2. В ал. 3, т. 3 думите „35 и 38“ се заменят с „35, 38 и 39“.
§ 8. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 35“ се заменят с „чл. 35, ал. 1, т. 1 – 38“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Актовете за нарушения по чл. 35, ал. 1, т. 39 се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата в съответствие с техните правомощия, а наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата в съответствие с техните правомощия или от оправомощени от тях длъжностни лица.“
§ 9. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1 се създават т. 41 – 64:
„41. „Електрическо и електронно оборудване (ЕЕО)“ е оборудване, което се нуждае от електрически ток или електромагнитни полета, за да изпълнява поне една от функциите по предназначение, както и оборудване за генериране, предаване и измерване на такъв ток или полета, и е създадено за употреба с електрическо напрежение, което не превишава 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток.
42. „Голяма единица стационарно промишлено оборудване“ е голяма съвкупност от машини, оборудване и/или компоненти, функциониращи съвместно, със специфично приложение, монтирани и демонтирани за постоянно от специалисти на дадено място и експлоатирани и поддържани от специалисти в промишлени производствени сгради или съоръжения за научноизследователска и развойна дейност.
43. „Голяма неподвижно монтирана инсталация“ е голяма съвкупност от няколко вида апарати и където е приложимо, други устройства, които се сглобяват, монтират и демонтират от специалисти и са предназначени за постоянна експлоатация на предварително определено място.
44. „Кабели“ са всички кабели с номинално напрежение, по-малко от 250 волта, служещи за връзка или за удължител при свързването на ЕЕО с електрическата мрежа или при свързването на две или повече ЕЕО едно с друго.
45. „Производител на ЕЕО“ е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда ЕЕО или има проектирано или произведено ЕЕО и го предлага на пазара под свое име или търговска марка.
46. „Упълномощен представител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено на територията на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което е упълномощено писмено от производител на ЕЕО да действа от негово име за изпълнение на определени задължения съгласно наредбата по чл. 21д, ал. 1.
47. „Дистрибутор на ЕЕО“ е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставките, различно от производителя или вносителя, което предоставя ЕЕО на пазара.
48. „Вносител на ЕЕО“ е всяко физическо или юридическо лице, установено на територията на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което пуска на пазара на Европейския съюз ЕЕО от трета държава.
49. „Икономически оператор“ е производител, вносител и дистрибутор на ЕЕО или упълномощен представител.
50. „Предоставяне на пазара на ЕЕО“ е всяка възмездна или безвъзмездна доставка на ЕЕО за разпространение, потребление или употреба на пазара на Европейския съюз като част от дадена търговска дейност.
51. „Пускане на пазара на ЕЕО“ е предоставяне на ЕЕО на пазара на Европейския съюз за първи път.
52. „Хармонизиран стандарт“ е стандарт, приет от европейска организация за стандартизация в изпълнение на мандат на Европейската комисия в съответствие с чл. 6 от Директива 98/34/ЕО.
53. „СЕ маркировка“ е маркировка, с която производителят на ЕЕО удостоверява, че продуктът съответства на приложимите изисквания на законодателните актове на Европейския съюз за хармонизиране, предвиждащи нанасянето й.
54. „Оценяване на съответствието“ е процедура, посредством която се установява дали са спазени изискванията на глава пета „а“ и на наредбата по чл. 21д, ал. 1 по отношение на дадено ЕЕО.
55. „Еднороден материал“ е или материал с изцяло хомогенен състав, или материал, състоящ се от комбинация от материали, който не може да бъде разграден на различни материали чрез механични действия, като развинтване, нарязване, раздробяване, смилане и абразивни технологии.
56. „Медицинско изделие“ e медицинско изделие по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия, което е ЕЕО.
57. „Ин витро диагностично медицинско изделие“ e медицинско изделие по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.
58. „Активно имплантируемо медицинско изделие“ e медицинско изделие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за медицинските изделия.
59. „Промишлени прибори за контрол и управление“ са прибори за контрол и управление, които са предназначени изключително за промишлена или професионална употреба.
60. „Наличие на заместител“ е способността на даден заместител да може да бъде произведен и доставен в рамките на разумен срок от време в сравнение с времето, необходимо за производството и доставката на веществата, определени с наредбата по чл. 21д, ал. 1.
61. „Надеждност на заместител“ е вероятността ЕЕО, използващо заместител, да изпълнява необходимата функция безпроблемно при определени условия и за посочения период от време.
62. „Резервна част за ЕЕО“ е отделна част от ЕЕО, която може да замени част от това оборудване и без която то не може да функционира по предназначение. Функционалността на ЕЕО се възстановява или се подобрява, когато частта се замени с резервна част.
63. „Мобилни устройства, които не са предназначени за движение по път и са изключително за професионална употреба“ са машини с бордови източник на енергия, чието функциониране налага придвижване или непрекъснато/периодично преместване между няколко фиксирани работни места по време на работа и са изключително за професионална употреба.
64. „Интереси на Република България, свързани с националната сигурност“ са определените в § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Този закон въвежда изискванията на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ, L 174/88 от 1 юли 2011 г.).“

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 10. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53 и 77 от 2012 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 27, ал. 1 след думите „мерките по прилагането по чл. 26а“ се добавя „от този закон и/или изискванията на глава пета „а“ и на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
2. В чл. 28, ал. 1 след думите „мерките по прилагането по чл. 26а“ се добавя „от този закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
3. В чл. 30, ал. 2 след думите „наредбите по чл. 7“ се добавя „от този закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
4. В чл. 30а, ал. 1, 2, 3 и 4 навсякъде след думите „изискванията за екопроектиране“ се добавя и „и/или изискванията на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
5. В чл. 30б, ал. 2 след думите „мерките по прилагането по чл. 26а“ се добавя „от този закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
6. В чл. 30в, ал. 1 след думите „наредбите по чл. 7“ се добавя „от този закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
7. В чл. 30ж, ал. 1, т. 2 след думите „мерките по прилагането по чл. 26а“ се добавя „от този закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
§ 11. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 от 2011 г. и бр. 54 от 2012 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 4 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Когато медицинско изделие по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 3 попада в приложното поле на глава пета „а“ от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, за него се прилагат и изискванията за ограничаване употребата на опасни вещества, определени с наредбата по чл. 21д, ал. 1 от същия закон.
(4) Изискванията на ал. 3 се прилагат и за кабели или резервни части за ремонта, за повторната употреба, за осъвременяването на характеристиките или за повишаване капацитета на това изделие.“
2. В чл. 11, ал. 1 и 3 след думите „наредбите по чл. 18“ се добавя „от този закон и/или на глава пета „а“ и на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
3. В чл. 13, ал. 1 след думите „наредбите по чл. 18“ се добавя „от този закон и/или на глава пета „а“ и на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
4. В чл. 14, ал. 1 след думите „съответните наредби по чл. 18“ се добавя „от този закон и/или на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
5. В чл. 15, ал. 9 след думите „към продуктите“ се добавя „и/или на глава пета „а“ и на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
6. В чл. 86, ал. 1 и чл. 93, ал. 1 след думите „наредбите по чл. 18“ се добавя „от този закон и/или на глава пета „а“ и на наредбата по чл. 21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“.
§ 12. Разпоредбата на чл. 21е, ал. 1 не се прилага за:
1. медицински изделия, пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г.;
2. прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г.;
3. ин витро диагностични медицински изделия, пуснати на пазара преди 22 юли 2016 г.;
4. промишлени прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2017 г.;
5. кабели или резервни части за ремонта, повторната употреба, осъвременяването на функционалните характеристики или повишаването на капацитета на:
a) електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара преди 1 юли 2006 г.;
б) медицински изделия, пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г.;
в) прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2014 г.;
г) ин витро диагностични медицински изделия, пуснати на пазара преди 22 юли 2016 г.;
д) промишлени прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2017 г.;
е) електрическо и електронно оборудване, за което е ползвано правото на освобождаване и което е било пуснато на пазара преди изтичането на срока на освобождаването, доколкото това се отнася до съответното освобождаване;
6. повторно използвани резервни части, възстановени от ЕЕО, пуснати на пазара преди 1 юли 2006 г. и използвани в оборудване, пуснато на пазара преди 1 юли 2016 г., при условие че повторната употреба се осъществява в контролируема затворена система за връщане между стопански субекти и потребителят е уведомен за тази повторна употреба на части.
§ 13. Електрическото и електронното оборудване, което не попада в обхвата на приложения № 1 и 2 към Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 57 от 2006 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 от 2009 г. и бр. 29 от 2011 г.), но не съответства на изискванията на глава пета „а“ и наредбата по чл. 21д, ал. 1, може да продължи да се предоставя на пазара до 22 юли 2019 г., ако това е в съответствие с § 12, т. 1 – 5.
§ 14. Министерският съвет приема наредбата по чл. 21д, ал. 1 в тримесечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“.
§ 15. Законът влиза в сила от 2 януари 2013 г.
––––––––-
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 18 октомври 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *