Наредба № Iз-1669 от 17 август 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Служба по Трудова медицина ЕСПЕРЕКС се извинява на своите редовни читатели за дългото прекъсване на нашите публикации и полезни връзки.
НАРЕДБА № Iз-1669 от 17 август 2012 г.
за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР) и на персоналния идентификационен номер на доброволците.
(2) В ГДПБЗН – МВР, се създава, поддържа и води регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и на доброволците, включени в тях.
Чл. 2. (1) Директорът на ГДПБЗН – МВР, определя със заповед длъжностните лица, които извършват дейността по чл. 1.
(2) Длъжностните лица по ал. 1:
1. получават и обработват данните, подлежащи на вписване, промяна и/или заличаване;
2. извършват вписвания, промяна и/или заличавания в регистъра;
3. изготвят уведомления до кметове на общини, когато предоставените документи за вписване не са пълни или данните за тях не съответстват на изискванията на наредбата;
4. осигуряват публикуването на публичната информация от регистъра на интернет страницата на ГДПБЗН – МВР, и я актуализират;
5. изготвят удостоверението по чл. 10, ал. 1;
6. съхраняват предадените им документи за въвеждане в регистъра.
(3) Създаването, поддържането и воденето на регистъра се извършва при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
Чл. 3. (1) Регистърът се създава, поддържа и води на електронен носител.
(2) Информацията от регистъра се съхранява и на хартиен носител.
(3) Данните на електронен носител се водят и съхраняват на твърд диск на невключен във външна мрежа компютър, с оторизиран достъп само на длъжностните лица по чл. 2.
(4) Определените за съхраняване на данните от регистъра помещения се заключват.
(5) Промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра, се извършва по реда на вписването.
(6) Данните от регистъра се съхраняват в архив за срок пет години считано от датата на заличаването им от регистъра, след което се унищожават.
Чл. 4. (1) Регистърът съдържа публична и служебна информация.
(2) Публична информация е информацията по чл. 9, ал. 1 без лични данни за доброволците.
(3) Информацията по ал. 2 се публикува на интернет страницата на ГДПБЗН – МВР.
Чл. 5. Регистърът се води по области, подредени по азбучен ред и по общини.
Глава втора
РЕГИСТЪР НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Чл. 6. (1) Кметът на общината след съгласуване с началника на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) подава заявление за вписване на доброволно формирование в регистъра (приложение № 1). Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие от решението на общинския съвет за създаване на доброволното формирование;
2. списък на доброволците с трите им имена и ЕГН;
3. декларации (приложение № 2) на доброволците за съгласие личните им данни да бъдат обработвани за целите на регистъра;
4. копия от сключените договори с доброволците.
(2) При установяване на непълноти или несъответствие с изискванията на наредбата в подадените документи директорът на ГДПБЗН – МВР, в 14-дневен срок писмено уведомява кмета на общината.
(3) Вписването на доброволното формирование в регистъра се извършва в 14-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотите в него.
Чл. 7. При регистрация доброволното формирование получава пореден номер, състоящ се от буквения код на областта (приложение № 3), пореден номер на общината (района), (приложение № 4), подредена по азбучен ред в съответната област, и пореден номер на доброволното формирование в общината.
Чл. 8. (1) Доброволците се регистрират към доброволното формирование, в което участват.
(2) На всеки доброволец се определя персонален идентификационен номер, който се добавя към номера по чл. 7.
Чл. 9. (1) В регистъра се вписват следните данни:
1. област;
2. община;
3. наименование на доброволното формирование;
4. пореден номер на доброволното формирование;
5. стандарти за численост;
6. численост;
7. обща численост на доброволното формирование;
8. групи по видове дейност;
9. имена на доброволците;
10. единен граждански номер (ЕГН);
11. персонален идентификационен номер (ПИН);
12. дата на регистрация.
(2) Корекции на данните по ал. 1 се извършват само от упълномощените по чл. 2 длъжностни лица.
Чл. 10. (1) В 14-дневен срок от датата на вписването в регистъра длъжностните лица по чл. 2 изготвят удостоверение за персонален идентификационен номер на доброволеца, което се подписва от директора на ГДПБЗН – МВР (приложение № 5).
(2) Удостоверението по ал. 1 се изпраща на кмета на общината за съхранение.
(3) Въз основа на удостоверението по ал. 1 и след завършване на първоначален курс на обучение кметът на общината издава карта на доброволеца по образец (приложение № 6). На гърба на картата са записани правата на доброволеца по чл. 91з, ал. 2 ЗМВР. Доброволецът получава картата си срещу подпис и се задължава да я върне на кмета при прекратяване на договора си или на доброволното формирование, в което участва.
(4) При настъпили промени в данните на доброволците кметът на общината подава заявление (приложение № 7) за вписването им в регистъра в 14-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.
Чл. 11. (1) При прекратяване на доброволното формирование или на договора с доброволеца кметът на общината подава заявление за заличаване на данни от регистъра (приложение № 8) в 14-дневен срок от решението на общинския съвет, съответно от прекратяване на договора с доброволеца.
(2) За заличаване на ДФ от регистъра към заявлението кметът на общината прилага решението на общинския съвет за закриване на ДФ.
(3) При установяване на непълноти в заявлението за заличаване по ал. 1 директорът на ГДПБЗН – МВР, в 14-дневен срок писмено уведомява кмета на общината.
(4) Заличаването се извършва в 14-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1 или от отстраняване на непълнотите по ал. 2.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 47, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.
§ 2. Отменя се Наредба № Iз-2431 от 2011 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на доброволци, за определяне на уникалния код на доброволните формирования и на персоналния идентификационен номер на доброволците (ДВ, бр. 77 от 2011 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Цветан Цветанов
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
от ………………………………………………………………………….,
             (трите имена)
кмет на община ………………, област ………………………..
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На основание чл. 6, ал. 1 от Наредба № Iз-1669 от 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях моля да бъде вписано в регистъра доброволното формирование
………………………………………………………………………………………………………….
(наименование на доброволното формирование)
с адрес: гр./с. ……………………………, ул. ……………………………… № ………..,
и да бъдат дадени персонални идентификационни номера на доброволците.
Прилагам:
1. Копие от решението на общинския съвет за създаване на доброволното формирование.
2. Списък на доброволците с трите имена и ЕГН.
3. Декларации на доброволците за съгласие личните им данни да бъдат обработвани за целите на регистъра.
4. Копия от сключените договори с доброволците.
Град: ………………….       С уважение: ………………………….
Дата:                        Кмет на община: …………………..
Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………………….,
                                                                    (трите имена по лична карта)
с ЕГН …………………, притежаващ/а л.к. …………………………………………………………..,
                                                                          (№, издадена от, на)
живущ/а на адрес: …………………………………………………………………………………………,
ДЕКЛАРИРАМ,
че съм съгласен/а личните ми данни във връзка с Наредба № Iз-1669 от 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях да бъдат обработени за целите на регистъра на доброволните формирования.
Място: ……………..                Декларатор:
Дата: …………………..                              ………………………
Приложение № 3 към чл. 7

 

№ по ред
Област
Буквен код
1.
Благоевград
Е
2.
Бургас
А
3.
Варна
В
4.
Велико Търново
ВТ
5.
Видин
ВН
6.
Враца
ВР
7.
Габрово
ЕВ
8.
Кърджали
К
9.
Кюстендил
КН
10.
Ловеч
ОВ
11.
Монтана
М
12.
Пазарджик
РА
13.
Перник
РК
14.
Плевен
ЕН
15.
Пловдив
РВ
16.
Разград
РР
17.
Русе
Р
18.
Силистра
СС
19.
Сливен
СН
20.
Смолян
СМ
21.
София-град
С
22.
София област
СО
23.
Стара Загора
СТ
24.
Добрич
ТХ
25.
Търговище
Т
26.
Хасково
Х
27.
Шумен
Н
28.
Ямбол
У
Приложение № 4 към чл. 7

 

№ по ред
Община
Благоевград
1.
Банско
2.
Белица
3.
Благоевград
4.
Гоце Делчев
5.
Гърмен
6.
Кресна
7.
Петрич
8.
Разлог
9.
Сандански
10.
Сатовча
11.
Симитли
12.
Струмяни
13.
Хаджидимово
14.
Якоруда
Бургас
15.
Айтос
16.
Бургас
17.
Камено
18.
Карнобат
19.
М. Търново
20.
Несебър
21.
Поморие
22.
Приморско
23.
Руен
24.
Созопол
25.
Средец
26.
Сунгурларе
27.
Царево
Варна
28.
Аврен
29.
Аксаково
30.
Белослав
31.
Бяла
32.
Варна
33.
Ветрино
34.
Вълчи дол
35.
Девня
36.
Долни чифлик
37.
Дългопол
38.
Провадия
39.
Суворово
Велико Търново
40.
В. Търново
41.
Г. Оряховица
42.
Елена
43.
Златарица
44.
Лясковец
45.
Павликени
46.
П. Тръмбеш
47.
Свищов
48.
Стражица
49.
Сухиндол
Видин
50.
Белоградчик
51.
Бойница
52.
Брегово
53.
Видин
54.
Грамада
55.
Димово
56.
Кула
57.
Макреш
58.
Ново село
59.
Ружинци
60.
Чупрене
Враца
61.
Борован
62.
Бяла Слатина
63.
Враца
64.
Козлодуй
65.
Криводол
66.
Мездра
67.
Мизия
68.
Оряхово
69.
Роман
70.
Хайредин
Габрово
71.
Габрово
72.
Дряново
73.
Севлиево
74.
Трявна
Добрич
75.
Балчик
76.
Ген. Тошево
77.
Добрич
78.
Добричка
79.
Каварна
80.
Крушари
81.
Тервел
82.
Шабла
Кърджали
83.
Ардино
84.
Джебел
85.
Кирково
86.
Крумовград
87.
Кърджали
88.
Момчилград
89.
Черноочене
Кюстендил
90.
Бобов дол
91.
Бобошево
92.
Дупница
93.
Кочериново
94.
Кюстендил
95.
Невестино
96.
Рила
97.
Сапарева баня
98.
Трекляно
Ловеч
99.
Априлци
100.
Летница
101.
Ловеч
102.
Луковит
103.
Тетевен
104.
Троян
105.
Угърчин
106.
Ябланица
Монтана
107.
Берковица
108.
Бойчиновци
109.
Брусарци
110.
Вълчедръм
111.
Вършец
112.
Г. Дамяново
113.
Лом
114.
Медковец
115.
Монтана
116.
Чипровци
117.
Якимово
Пазарджик
118.
Батак
119.
Белово
120.
Брацигово
121.
Велинград
122.
Лесичово
123.
Пазарджик
124.
Панагюрище
125.
Пещера
126.
Ракитово
127.
Септември
128.
Стрелча
Перник
129.
Брезник
130.
Земен
131.
Ковачевци
132.
Перник
133.
Радомир
134.
Трън
Плевен
135.
Белене
136.
Гулянци
137.
Долни Дъбник
138.
Д. Митрополия
139.
Искър
140.
Кнежа
141.
Левски
142.
Никопол
143.
Плевен
144.
Пордим
145.
Червен бряг
Пловдив
146.
Асеновград
147.
Брезово
148.
Калояново
149.
Карлово
150.
Кричим
151
Куклен
152.
Лъки
153.
Марица
154.
Перущица
155.
Пловдив
156.
Първомай
157.
Раковски
158.
Родопи
159.
Садово
160.
Сопот
161.
Стамболийски
162.
Съединение
163.
Хисаря
Разград
164.
Завет
165.
Исперих
166.
Кубрат
167.
Лозница
168.
Разград
169.
Самуил
170.
Цар Калоян
Русе
171.
Борово
172.
Бяла
173.
Ветово
174.
Две могили
175.
Иваново
176.
Русе
177.
Сливо поле
178.
Ценово
Силистра
179.
Алфатар
180.
Главиница
181.
Дулово
182.
Кайнарджа
183.
Силистра
184.
Ситово
185.
Тутракан
Сливен
186.
Котел
187.
Нова Загора
188.
Сливен
189.
Твърдица
Смолян
190.
Баните
191.
Борино
192.
Девин
193.
Доспат
194.
Златоград
195.
Мадан
196.
Неделино
197.
Рудозем
198.
Смолян
199.
Чепеларе
София-град
200.
Столична община
София област
201.
Антон
202.
Божурище
203.
Ботевград
204.
Годеч
205.
Горна Малина
206.
Долна баня
207.
Драгоман
208.
Елин Пелин
209.
Етрополе
210.
Златица
211.
Ихтиман
212.
Копривщица
213.
Костенец
214.
Костинброд
215.
Мирково
216.
Пирдоп
217.
Правец
218.
Самоков
219.
Своге
220.
Сливница
221.
Чавдар
222.
Челопеч
Стара Загора
223.
Бр. Даскалови
224.
Гурково
225.
Гълъбово
226.
Казанлък
227.
Мъглиж
228.
Николаево
229.
Опан
230.
Павел баня
231.
Раднево
232.
Стара Загора
233.
Чирпан
Търговище
234.
Антоново
235.
Омуртаг
236.
Опака
237.
Попово
238.
Търговище
 
Хасково
239.
Димитровград
240.
Ивайловград
241.
Любимец
242.
Маджарово
243.
Мин. бани
244.
Свиленград
245.
Симеоновград
246.
Стамболово
247.
Тополовград
248.
Харманли
249.
Хасково
Шумен
250.
В. Преслав
251.
Венец
252.
Върбица
253.
Каолиново
254.
Каспичан
255.
Н. Козлево
256.
Нови пазар
257.
Смядово
258.
Хитрино
259.
Шумен
Ямбол
260.
Болярово
261.
Елхово
262.
Стралджа
263.
Тунджа
264.
Ямбол
Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
ЗА ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОБРОВОЛЕЦ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
№ ……………../ дата ………………….
На основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № Iз-1669 от 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях удостоверявам, че:
Доброволецът
………………………………………………………………………………
(трите имена)
получава следния персонален идентификационен номер (ПИН):
……………………………………….
гр. …………………..        Директор:
Приложение № 6 към чл. 10, ал. 3
ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ
…………………………………………………………
ОБЩИНА ……………………….………………………………
Карта на доброволец
Име …………………..….………………………
Презиме ….…………………………………….
Фамилия ……………………….……………
ЕГН …………………….….……………………
ПИН ….……………………………………..…
    Дата: ……                Кмет на общината: _____________
                                                     (подпис и печат)
При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или произшествието, до изкуствени и естествени водоизточници доброволецът има право:
1. да влиза в жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица;
2. да разрушава сгради или части от тях, да разглобява конструкции, да отстранява, унищожава или поврежда имущество или насаждения, когато няма друг начин за извършването на дейността;
3. да използва безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари и при извънредни ситуации.
Приложение № 7 към чл. 10, ал. 4
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ВПИСВАНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТЪРА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
от
……………………………………………………………………………..,
(трите имена)
кмет на община ………………………………………………….,
област ……………………………………………………………….
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да бъдат вписани в регистъра на доброволните формирования следните настъпили промени, касаещи доброволно формирование
……………………………………………………………………… (име)
1. …………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………..
Прилагам:
1. …………………………………………………………………..
            (документи, доказващи промените)
Място:             С уважение:
Дата:
Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
от
……………………………………………………………………………..,
(трите имена)
кмет на община ………………, област ………………………
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да бъде заличено от регистъра доброволното формирование ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                            (доброволец – наименование на доброволното формирование)
с адрес: гр./с. ………………., ул. …………………………. № ….,
община …………………….., област …………………………..
Прилагам:
Копие от решението на общинския съвет за закриване на доброволно формирование.
Място:             С уважение:
Дата:

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *