RSS Feed

Връзки

Скорошни публикации

Скорошни коментари

Етикети

бедствия и аварии бърнаут синдром декларация по чл.15 от ЗЗБУТ ден на безопасността и здравето ден на земята загуби законодателство за работниците засилени проверки здраве икономическа криза инспекция по труда катастрофи компетенция конвенция 161 мот криза кърлежи лекари по трудова медицина лични предпазни средства медицина международен ден на възпоменание за загиналите работници морална дилема новини обучение одит по работни места околна среда пожарна безопасност полезни съвети помощ почивни дни промени в кодекса на труда първа помощ работа в отдалечени или изолирани места ревизионна книга служба по трудова медицина есперекс специализиран софтуер за служби по трудова медицина топлинен удар триаж трудова трудова медицина трудови злополуки убунту удовлетворение от работата услуги физиология на труда

Статии

Категории


Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

В ДВ бр.13 от 14.02.2012г. публикуваха новата Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г.
за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Чл. 1. Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност. Този процент не може да бъде по-малък от:
Код по КИД 2008/
раздели
Наименование на икономическата дейност
Процент
01
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
7
02
Горско стопанство
8
03
Рибно стопанство
7
05
Добив на въглища
4
06
Добив на нефт и природен газ
4
07
Добив на метални руди
4
08
Добив на неметални материали и суровини
5
09
Спомагателни дейности в добива
4
10
Производство на хранителни продукти
5
11
Производство на напитки
9
12
Производство на тютюневи изделия
9
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
6
14
Производство на облекло
8
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
6
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
6
17
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
6
18
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
5
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
4
20
Производство на химични продукти
4
21
Производство на лекарствени вещества и продукти
4
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
4
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
5
24
Производство на основни метали
4
25
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
4
26
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
8
27
Производство на електрически съоръжения
8
28
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
4
29
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
4
30
Производство на превозни средства, без автомобили
4
31
Производство на мебели
6
32
Производство, некласифицирано другаде
10
33
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
6
35
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
5
36
Събиране, пречистване и доставяне на води
7
37
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
7
38.11
Събиране на неопасни отпадъци
10
38.12
Събиране на опасни отпадъци
5
38.21
Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
10
38.22
Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
5
38.3
Рециклиране на материали
10
39
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
10
41
Строителство на сгради
5
42
Строителство на съоръжения
5
43
Специализирани строителни дейности
5
45
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
10
46
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
10
47
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
10
49
Сухопътен транспорт
4
50
Воден транспорт
4
51
Въздушен транспорт
4
52
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
4
53
Пощенски и куриерски дейности
8
55
Хотелиерство
10
56
Ресторантьорство
10
58
Издателска дейност
10
59
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
10
60
Радио- и телевизионна дейност
8
61
Далекосъобщения
8
62
Дейности в областта на информационните технологии
10
63
Информационни услуги
10
64
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
10
65
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
10
66
Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
10
68
Операции с недвижими имоти
10
69
Юридически и счетоводни дейности
10
70
Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
10
71
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
10
72
Научноизследователска и развойна дейност
10
73
Рекламна дейност и проучване на пазари
10
74
Други професионални дейности
10
75
Ветеринарномедицинска дейност
7
77
Даване под наем и оперативен лизинг
10
78
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
10
79
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
10
80
Дейности по охрана и разследване
4
81
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
10
82
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
10
84
Държавно управление
4
85
Образование
5
86
Хуманно здравеопазване
10
87
Медико-социални грижи с настаняване
7
88
Социална работа без настаняване
10
90
Артистична и творческа дейност
10
91
Други дейности в областта на културата
10
92
Организиране на хазартни игри
10
93
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
4
94
Дейности на организации с нестопанска цел
10
95
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
8
96
Други персонални услуги
10
97
Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
10
98
Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
10
99
Дейности на екстериториални организации и служби
10
Чл. 2. (1) Когато работодателят осъществява две или повече икономически дейности, основната икономическа дейност се определя от дейността, в която са наети най-голям брой лица по трудови/служебни правоотношения.
(2) При равен брой работници и служители в отделните дейности по ал. 1 основната икономическа дейност на работодателя се определя по негов избор след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 315, ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 2. Наредба № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудо­устрояване на лица с намалена трудоспособност, издадена от председателя на Комитета по труда и социалното дело, министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС (обн., ДВ, бр. 52 от 1987 г.; изм., бр. 44 от 1993 г.), се отменя.
§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в „Държавен вестник“.

Коментирай!